Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  after-effect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article, analysis was conducted on companies involved in production and trade of information goods. The research offers insight into methods of conducting business in information goods sector, which involves intellectual products such as, video tutorials, templated 3d models etc. related to professional graphics software packages, in this case Adobe After Effects and Cinema 4d. The paper explores how firms make use of special economic strategies, as described by Varian and Shapiro, particularly useful for trade in intellectual property products. An attempt was carried out to establish a connection between the number of strategies used by companies, and the number of potential clients which determine the success of a company. For that purpose a proxy system was contrived. The YouTube search engine was used as a way of finding required companies.
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
EN
The polymerization of a dimethacrylate monomer occurring in the dark after the initiating light has been switched off (so-called after-effect) was modeled by assuming of two different termination mechanisms: monomolecular (Model 1) and bimolecular (Model 2). Time dependent monomolecular termination (k(t)(m)) and bimolecular termination (k(t)(b)) rate coefficients and a time independent propagation rate coefficient k(p) are used in the models. Both k(t)(m) and ktb are polynomial functions of time. A very important feature of the newly developed models is that free terms of polynomials correspond to values of k(t)(m) (Model 1) or k(p)[P-.](0) (Model 2) at the moment of stopping the irradiation (t(dark) = 0; [P-.](0) constitute macroradical concentrations at t(dark) = 0). Those values can be considered as describing the process during continuous irradiation. Calculations were performed for eight photoinduced polymerization processes, in which initiation had been interrupted at various degrees of double bond conversions (denoted as starting conversions). It was found that the conversion dependence of k(t)(b)[P-.](0) and k(t)(m) parameters extrapolated to t(dark) = 0 appearing in two various termination models was similar.
PL
Zinterpretowano zbadany doświadczalnie przebieg foto-polimeryzacji dimetakrylanu glikolu tetraetylenowego podczas efektu następczego (reakcja w ciemności po wyłączeniu, światła inicjującego). Proces modelowano dwoma różnymi mechanizmami terminacji: jednocząsteczkowym [Model 1, równania (7) i (10)] oraz dwucząsteczkowym [Model 2, równania (9) i (11)]. Modele te zakładają zależność współczynników szybkości terminacji jednocząsteczkowej (k"') i dwucząstecz-kowej (kt) oraz niezależność od czasu współczynnika szybkości propagacji kp. W proponowanych modelach kt" i kt są wielomianowymi funkcjami czasu. Ważną ich cechą jest, iż wolne wyrazy wielomianów odpowiadają wartościom k"1 (Model 1) i feb[P']o (Model 2, gdzie [P']o jest stężeniem rodników na początku reakcji w ciemności), czyli w chwili przerwania naświetlania (tdark = 0). Wartości te można rozpatrywać jako opisujące proces podczas naświetlania ciągłego. Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do ośmiu fotoindukowanych procesów polimeryzacji, w których inicjowanie przerywano po osiągnięciu różnych konwersji wiązań podwójnych (por. rys. 1 i 2) (tzw. konwersji wyjściowych). Stwierdzono, że zależność od konwersji wyjściowej, parametrów kt [P]o i kt" występujących w dwóch różnych modelach terminacji, ekstrapolowa-nych do czasu tdark = 0, jest zbliżona (rys. 4).
EN
Isothermal differential scanning photocalorimetry was used to monitor the light-induced (366 run; 1.3 mW/cm2; 40°C, Ar atm.) polymerization of (diethylene glycol) dimethacrylate proceeding in the presence of 0.03 M 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone and to study variations in the mechanism of termination in the after-effect period after illumination had been discontinued. Illumination was stopped at five moments of the reaction corresponding to different degrees of double bond conversion. Three termination models, mono [I, eq. (1)], bimolecular [II, eq. (2)], and mixed type [III, eq. (3)], were used to evaluate parameters k"' and k:,[P]0; kt"[P]0 and kt,[P]0; and k"', k,b[P}0 and kp[P']0, resp., where k"' and k,b are the mono and the bimolecular termination rate coefficients, kp is the propagation rate coefficient and [P*]o is the macroradical concentration at the start of the dark reaction. The parameters were calculated at various durations of post-polymerization (10-160 s at 10-s increments) starting invariably at the moment of discontinuation of illumination. In this manner, the propagation and termination rate coefficients were averaged over increasingly large dark conversions. Two-stage statistical analysis was used to find the "best" model. Termination was found to follow the mechanism varying with time of dark reaction from the bimolecular to the mixed type, whereby radical trapping is seen to be increasingly important. Model III was the only model to describe correctly the variation of the dark reaction rate coefficients with time, i.e., the increase in k,'" and decrease in the product k''[P]0
PL
Metodą izotermicznej różnicowej kalorymetrii skaningowej zbadano przebieg fotopolimeryzacji dimetakrylanu glikolu dietylenowego w obecności 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenonu (długość fali światła 366 run, natężenie 1,3 mW/cm2, temp. 40"C). Naświetlanie przerywano w pięciu kolejnych chwilach odpowiadających coraz większym konwersjom wiązań podwójnych i badano mechanizm terminacji zachodzącej podczas efektu następczego. Zastosowano trzy modele terminacji odpowiadające reakcji jedno- lub dwucząsteczkowej oraz mieszanej [równania (1)-(3)] i obliczano parametry kinetyczne tych modeli odpowiadające coraz dłuższym czasom trwania efektu następczego (10-160 s w przyrostach 10-sekundowych), zaczynając każdorazowo od chwili wyłączenia światła. W ten sposób uśredniano stałe szybkości propagacji i terminacji na coraz dłuższe okresy reakcji zachodzącej w ciemności. Dwustopniowa analiza statystyczna wykazała, że mechanizm terminacji zmienia się w toku reakcji w ciemności z dwucząsteczkowego na mieszany, co wskazuje na rosnący udział procesu pułapkowania rodników. Jedynie model mieszany opisywał poprawnie zależności stałych szybkości reakcji w ciemności od czasu jej trwania (wzrost wartości k"' i spadek wartości iloczynu ki [P']o).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.