Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerozol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
An electronic cigarette, known as an electronic nicotine delivery system or commonly as an e-cigarette, has become a popular alternative to traditional tobacco products since its introduction on the market. It is currently used in many countries around the world and has a wide circle of followers. However, research on the composition of the aerosol inhaled by users of electronic cigarettes is still underway. The results of these studies allow estimating exposure to toxic chemicals. They can become a tool to assess the harmfulness of these devices use. One of the major groups of compounds whose content is determined in the aerosol is carbonyl compounds. They are formed by the partial decomposition of propylene glycol and glycerin (used as base substances) and flavourings at the aerosol generation temperature. Prolonged exposure to carbonyl compounds such as formaldehyde or acetaldehyde is a known factor to increase the risk of asthma and cancer. Hence, precise measurements of these compounds content in the aerosol are important to assess the effect of electronic cigarettes on the users health. This article provides a brief overview of the methods used to determine the carbonyl compounds content in an aerosol generated from electronic cigarettes.
PL
Elektroniczny papieros, zwany systemem dozującym nikotynę lub potocznie e-papierosem, od chwili wprowadzenia na rynek stawał się popularną alternatywą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Obecnie stosowany jest w wielu krajach całego świata i ma szerokie grono zwolenników. Jednakże wciąż trwają badania nad składem aerozolu wdychanego przez użytkowników elektronicznych papierosów. Wyniki tych badań pozwalają na oszacowanie narażenia na toksyczne związki chemiczne. Mogą one stać się narzędziem służącym ocenie szkodliwości stosowania tych urządzeń. Jedną z głównych grup związków, których zawartość oznacza się w aerozolu, są związki karbonylowe. Związki te tworzą się w wyniku częściowej dekompozycji substancji bazowych (glikolu propylenowego i gliceryny) oraz dodatków smakowo-zapachowych w temperaturze generowania aerozolu. Długotrwała ekspozycja na związki karbonylowe, takie jak formaldehyd czy acetaldehyd, jest znanym czynnikiem podwyższającym ryzyko astmy i chorób nowotworowych. Stąd dokładne pomiary zawartości tych związków w aerozolu są istotne ze względu na badania wpływu na zdrowie stosujących elektroniczne papierosy. Niniejszy artykuł stanowi zwięzły przegląd stosowanych metod oznaczania zawartości związków karbonylowych w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów.
2
Content available remote Charging of a single soap bubble
EN
The process of charging (electrification) of a single soap bubble is presented in this paper. It is shown that the bubble is charged up to its maximum possible charge as calculated from Rayleigh limit. Values of the (Q/m) obtained for the single bubbles were on the level of 1.8–4.8 mC/kg, and thus the bubble trajectory in air is clearly affected by electrostatic forces.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono proces elektryzacji pojedynczej bańki mydlanej. Pokazano, że bańka jest naelektryzowana do maksymalnego możliwego ładunku obliczonego (limit Rayleigha). Uzyskane wartości paramertru (Q/m) dla pojedynczych baniek były na poziomie 1,8–4,8 mC/kg, a zatem lot naelektryzowanych baniek będzie silnie zależny od sił elektrostatycznych.
EN
An electronic cigarette, known as an electronic nicotine delivery system or commonly as an e-cigarette, has become a popular alternative to traditional tobacco products since its introduction on the market. It is currently used in many countries around the world and has a wide circle of followers. However, research on the composition of the aerosol inhaled by users of electronic cigarettes is still underway. The results of these studies allow estimating exposure to toxic chemicals. They can become a tool to assess the harmfulness of these devices use. One of the major groups of compounds whose content is determined in the aerosol is carbonyl compounds. They are formed by the partial decomposition of propylene glycol and glycerin (used as base substances) and flavourings at the aerosol generation temperature. Prolonged exposure to carbonyl compounds such as formaldehyde or acetaldehyde is a known factor to increase the risk of asthma and cancer. Hence, precise measurements of these compounds content in the aerosol are important to assess the effect of electronic cigarettes on the users health. This article provides a brief overview of the methods used to determine the carbonyl compounds content in an aerosol generated from electronic cigarettes.
PL
Elektroniczny papieros, zwany systemem dozującym nikotynę lub potocznie e-papierosem, od chwili wprowadzenia na rynek stawał się popularną alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Obecnie stosowany jest w wielu krajach całego świata i ma szerokie grono zwolenników. Jednakże wciąż trwają badania nad składem aerozolu wdychanego przez użytkowników elektronicznych papierosów. Wyniki tych badań pozwalają na oszacowanie narażenia na toksyczne związki chemiczne. Mogą one stać się narzędziem służącym do oceny szkodliwości stosowania tych urządzeń. Jedną z głównych grup związków, których zawartość oznacza się w aerozolu, są związki karbonylowe. Związki te tworzą się w wyniku częściowej dekompozycji substancji bazowych (glikolu propylenowego i gliceryny) oraz dodatków smakowo-zapachowych w temperaturze generowania aerozolu. Długotrwała ekspozycja na związki karbonylowe, takie jak formaldehyd czy acetaldehyd, jest znanym czynnikiem podwyższającym ryzyko powstania astmy i chorób nowotworowych. Stąd dokładne pomiary zawartości tych związków w aerozolu są istotne ze względu na badania wpływu na zdrowie osób stosujących elektroniczne papierosy. Niniejszy artykuł stanowi zwięzły przegląd stosowanych metod oznaczania zawartości związków karbonylowych w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów.
EN
This work is focused on the development and validation of experimental method for testing EC-aerosols under simulated conditions of human respiratory tract with variable aerosol residence time in the physiologically humid environment associated with the inhalation pattern. Initial results obtained using the laser diffractometry indicate the usefulness and applicability of developed method for EC-aerosol testing for a deeper understanding of simultaneous heat and mass transfer processes during EC-aerosol formation, inhalation and movement in the human respiratory tract.
PL
Praca koncentruje się na opracowaniu i walidacji metodyki badań doświadczalnych aerozoli uwalnianych z e-papierosów do środowiska odzwierciedlającego pod względem panującej wilgotności, temperatury oraz czasu przebywania aerozolu drogi oddechowe człowieka. Wstępne wyniki uzyskane przy użyciu dyfraktometru laserowego wskazują na przydatność zaproponowanej metody badania aerozoli do głębszego zrozumienia roli procesów wymiany ciepła oraz masy w trybie ich powstawania, inhalacji oraz transportu w drogach oddechowych.
PL
Celem pracy było zbadanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie i właściwości aerozoli uwalnianych z elektronicznych papierosów. Wykorzystując dyfraktometr laserowy określono podstawowe parametry objętościowego rozkładu wielkości kropel aerozolu uwalnianego z czterech modeli e-papierosów różniących się wewnętrznym oporem aerodynamicznym. Aerozole zostały wytworzone w warunkach odpowiadającym fizjologicznym wartościom przepływu powietrza z płynów zawierających składniki powszechnie występujące w e-liquidach. Stwierdzono, że jakość uwalnianego aerozolu zależy przede wszystkim od konstrukcji urządzenia, ale także od składu i właściwości e-liquidów.
EN
The aim of this work was to investigate the processes responsible for generation and properties of aerosols released from electronic cigarettes. Based on the laser diffraction method the primary parameters of droplet size distribution of aerosols released from four e-cigarette models with different internal aerodynamic resistance were determined. Aerosols were generated at physiological flow rates from e-liquids with different composition and properties. It was stated that the quality of aerosol depends mainly on device construction but it is also related to e-liquid composition and properties.
EN
Appropriate understanding of particulate matter emission sources is required to properly establish the policies aiming at the aerosols emitters’ elimi nation. The article provides a short review on atmospheric aerosols source apportionment methods using three computing models.
EN
This paper is focused on Saharan dust transport to Central Europe/ Poland; we compare properties of atmospheric Saharan dust using data from NAAPS, MACC, AERONET as well as observations obtained during HyMountEcos campaign in June 2012. Ten years of dust climatology shows that long-range transport of Saharan dust to Central Europe is mostly during spring and summer. HYSPLIT back-trajectories indicate airmass transport mainly in November, but it does not agree with modeled maxima of dust optical depth. NAAPS model shows maximum of dust optical depth (~0.04-0.05, 550 nm) in April-May, but the MACC modeled peak is broader (~0.04). During occurrence of mineral dust over Central-Europe for 14% (NAAPS) / 12% (MACC) of days dust optical depths are above 0.05 and during 4% (NAAPS) / 2.5% (MACC) of days dust optical depths exceed 0.1. The HyMountEcos campaign took place in June-July 2012 in the mountainous region of Karkonosze. The analysis includes remote sensing data from lidars, sunphotometers, and numerical simulations from NAAPS, MACC, DREAM8b models. Comparison of simulations with observations demonstrates the ability of models to reasonably reproduce aerosol vertical distributions and their temporal variability. However, significant differences between simulated and measured AODs were found. The best agreement was achieved for MACC model.
EN
A cluster analysis is applied to the Aerosol Robotic Network (AERONET) data obtained at Belsk, Poland, as well as three nearby Central European stations (Leipzig, Minsk and Moldova) for estimation of atmospheric aerosol types. Absorption Ångstrom exponent (AAE), aerosol optical thickness (AOT) and extinction Ångstrom exponent (EAE) parameters are used. Clustering in both 2D (AOT, EAE) and 3D (AOT, EAE, AAE) is investigated. A method of air mass backward trajectory analysis is then proposed, with the receptor site at Belsk, to determine possible source regions for each cluster. Four dominant aerosol source regions are identified. The biomass burning aerosol source is localized in the vicinity of Belarusian-Ukrainian border. Slovakia and northern Hungary are found to be the source of urban/industrial pollutants. Western Poland and eastern Germany are the main sources of polluted continental aerosols. The most differentiated source region of Scandinavia, Baltic Sea and Northern Atlantic, associated with lowest values of AOT, corresponds to clean continental and possibly maritime type aerosols.
9
Content available remote Concentration changes of PM10 under liquid precipitation conditions
EN
This study reports the results of field research into variability of the scavenging coefficient (Λ) of suspended dust comprising particles with aerodynamic diameters less than 10 mm. Registration of PM10 over 7 years in conditions of the occurrence of rainfall (convective light showers, large-scale precipitation and storms) was undertaken in an undeveloped rural area. The analysis involved 806 observations taken at constant time intervals of 0.5 hour. The measurements of the concentration of PM10 were performed by means of a reference method accompanied by concurrent registration of basic meteorological parameters. It was found that, for PM10, the scavenging efficiency is considerably influenced by rainfall intensity R and the type of precipitation. In the case of convective precipitation, data on Λ are only partially related to “classical approach” of rain scavenging. Within the range of comparable values of rainfall intensity, the type of wet deposition (except for storms) does not influence the effectiveness of scavenging PM10 from the ground-level zone. The large number of observations conducted in real-time conditions yielded a proposal of simple regression model, which can be deemed suitable for the description of variability Λ (DPM10), but only to a limited extent for large-scale precipitation. The collected results can be applied in air pollution dispersion models and deposition and were found to be generally representative for areas with similar climatic characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki polowych badań nad zmiennością współczynnika wymywania Λ pyłu zawieszonego o aerodynamicznej średnicy cząstek poniżej 10 μm. Siedmioletnie rejestracje zmian stężenia PM10 w warunkach występowania trzech typów opadów ciekłych (konwekcyjnych, wielkoskalowych i burz) przeprowadzono na obszarze niezurbanizowanym. Analizie poddano 806 przypadków obserwacji o stałej rozdzielczości czasowej 0,5 h. Pomiary stężenia PM10 prowadzono z użyciem metody referencyjnej przy jednoczesnej rejestracji podstawowych parametrów meteorologicznych. Wykazano, że dla PM10 efektywność wymywania jest silnie zależna od intensywności opadu R oraz od typu opadu. W przypadku opadów konwekcyjnych dane dotyczące wartości Λ są tylko częściowo związane z „klasycznym podejściem” wymywania cząstek przez deszcz. W zakresie porównywalnych wartości intensywności opadu typ mokrej depozycji (z wyjątkiem burz) nie wpływa na efektywność oczyszczania troposfery przyziemnej z PM10. Znaczna ilość prowadzonych w warunkach rzeczywistych obserwacji opadów wielkoskalowych pozwoliła na zaproponowanie prostego modelu regresji, który z wysokim prawdopodobieństwem, ale w ograniczonym zakresie, może zostać uznany za odpowiedni do opisu zmienności Λ (DPM10). Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w modelach dyspersji i depozycji zanieczyszczeń i są reprezentatywne dla obszarów o podobnej charakterystyce klimatu.
10
Content available remote Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących
PL
W pracy przedstawiono proces elektryzacji kropel aerozoli wytworzonych przez głowicę z naddźwiękowym przepływem gazu. W celu uniknięcia tzw. „efektu ekranowania” występującego podczas elektryzacji indukcyjnej, zaproponowano elektryzację rozproszonych kropel aerozoli. Uzyskane wyniki wskazują silną zależność parametru Q/m od wydatku wody oraz na złożoność procesu elektryzacji rozproszonych kropel aerozoli.
EN
The process of electrification of aerosol particles dispersed by a pneumatic sprayer with supersonic air flow is presented in this paper. To avoid the shielding effect in induction charging of aerosol, the droplets electrification process following the dispersion of liquid was proposed. Results have shown, that the Q/m factor values power type dependence of the liquid feed rate and the droplets electrification following the dispersion was a complex process.
11
EN
The study results of modification of polypropylene filter fibers leading to a change of their wettability and increase of surface development degree to improve the efficiency of nanoparticles’ removal from air are presented. Non-woven fabric of average fiber diameter equal to 11.1 microns, thickness of 2.7 mm and packing density of 7.2% prepared by the melt-blown method was used. First, material was treated by plasma discharge and then two kinds of silica nanoparticles Orisil 200 and Ludox SK were applied. It was proven that those methods led to more effective separation of oil nanodroplets from air.
EN
The paper demonstrates the application of maximum bubble pressure tensiometry for analysis of physicochemical effects induced by selected mineral nanoparticles and medical powders on pulmonary surfactant. It was shown that dynamic surface tension data measured in timescales relevant to breathing conditions can be used as indicators of possible alterations in lung mechanics caused by inhaled aerosol particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania tensjometrii pęcherzykowej opartej o pomiar ciśnienia maksymalnego do analizy wpływu wybranych nanocząstek mineralnych i leczniczych proszków inhalacyjnych na surfaktant płucny. Dane pomiarowe dynamicznego napięcia powierzchniowego w skalach czasowych korelujących z rytmem oddychania wskazują na możliwość uzyskania informacji o zaburzeniach mechaniki płuc wskutek wdychania cząstek aerozolowych zawartych w powietrzu.
EN
In this paper we describe the results of a research campaign dedicated to the studies of aerosol optical properties in different regions of both the open Baltic Sea and its coastal areas. During the campaign we carried out simultaneous measurements of aerosol optical depth at 4 stations with the use of the hand-held Microtops II sun photometers. The studies were complemented with aerosol data provided by the MODIS. In order to obtain the full picture of aerosol situation over the study area, we added to our analyses the air mass back-trajectories at various altitudes as well as wind fields. Such complex information facilitated proper conclusions regarding aerosol optical depth and Ångström exponent for the four locations and discussion of the changes of aerosol properties with distance and with changes of meteorological factors. We also show that the Microtops II sun photometers are reliable instruments for field campaigns. They are easy to operate and provide good quality results.
14
Content available remote Filtracja nieustalona w wielowarstwowych strukturach włókninowych
PL
Celem pracy było zaprojektowanie wielowarstwowych wkładów filtracyjnych, poprawiających ekonomikę procesów separacji aerozoli. Przeprowadzono badania pracy struktur złożonych z trzech warstw pojedynczych o różnej budowie wewnętrznej, z których jedna to nanowarstwa, ułożonych w różnych konfiguracjach podczas oczyszczania gazu zawierającego cząstki stałe. Analiza zmian ich morfologii i zdeponowanych na nich cząstek na różnych etapach procesu filtracji posłużyła do wybrania optymalnej struktury.
EN
The aim of this study was to design a multilayer filter structure, improving the economics of aerosols' separation processes. Three individual various fibrous layers (one of them was a nanolayer) arranged in different configurations were investigated during purification of gas from solid particles. Analysis of changes in their morphology during various stages of the filtration process was used in the selection of optimal filter structure.
15
Content available remote Wpływ elektryzacji cząstek aerozolu na proces pokrycia obiektu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu indukcyjnej elektryzacji cząstek aerozolu, wytwarzanego za pomocą komercyjnej dyszy pneumatycznej, na stopień i równomierność pokrycia płaskich powierzchni przewodzących modelujących obiekt. Stopień pokrycia powierzchni wodnym roztworem chlorku sodu określano na podstawie badań konduktywności roztworów pozostałości zebranych z pokrywanych powierzchni. Stwierdzono istotny wzrost równomierności i stopnia pokrycia przy elektryzacji kropel aerozolu na poziomie (Q/m)=4,2 mC/kg.
EN
Influence of induction electrification of aerosol particles generated by a commercial hydrodynamic sprayer on the coverage rate and uniformity is discussed in the paper. An increase in coverage rate and uniformity was experimentally confirmed for the spray with parameter Q/m=4.2 mC/kg. The coverage rate was determined on the basis of the solution (water solution of salt particles deposited on the leafs model) conductivity measurements.
17
Content available remote Sposoby zwiększania sprawności odpylania filtrów włókninowych
PL
Zaprezentowano dwa sposoby zwiększania skuteczności filtracji cząstek aerozolowych w niehomogenicznych filtrach włókninowych, poprzez zastosowanie dodatkowego mechanizmu separacji - mechanizmu elektrostatycznego ładując włókna filtra, oraz zmieniając strukturę filtra, stosując cieńsze włókna, luźniej upakowane w przestrzeni filtra. Wykazano, iż oba zaproponowane podejścia prowadzą do wzrostu sprawności separacji w filtrach włókninowych.
EN
Two ways used to enhance filtration efficiency of fibrous filters were presented, i.e., applying the additional external force - electrostatic force via charging fibrous and changing the structural parameters of the filter, creating less porosity filters with nanofibrous. It was demonstrated that both this approaches lead to higher separation efficiency of fibrous filters, especially fot the most penetrating particlcs.
PL
Przebadano trzy układy atomizacji cieczy stosujące technologię wibrującej membrany, używane w nebulizatorach medycznych nowej generacji. Określono wydajność atomizacji i jej zmiany w czasie, zmienność temperatury oraz rozkładu wielkości kropel w emitowanym aerozolu. Porównano działanie układów podczas atomizacji wody RO oraz 0,001 M roztworu SDS. Stwierdzono, że pomimo podobnej zasady działania układy różnią się wydajnością, wielkością rozpraszanych kropel oraz wpływem napięcia powierzchniowego na przebieg procesu.
EN
Three novel atomizers based on vibrating mesh technology were investigated. Time dependence of aerosol output, liquid temperature and droplet size distribution were measured for RO water and 0.001 M aqueous SDS solution. It was found that in spite of similar operation principle, the tested systems differ in aerosol generation rate, droplet size distribution and the sensitivity regarding the surfacc tension of atomized liquids.
PL
Zanieczyszczenia powietrza na przemysłowych stanowiskach pracy w postaci aerozoli z ciekłą i stalą fazą rozproszoną to uboczne efekty procesów z użyciem chłodziw. W pracy przedstawiono metody i wyniki badania filtracji pyłu i aerozolu cieczy przy obróbce mechanicznej. Wyniki potwierdzają prawidłowość zastosowanej procedury badania układów filtracji. Pozwala to na określenie kierunków wspomagania prognozowania ich zastosowania do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy i ciał stałych w procesach przemysłowych.
EN
Air pollution in industrial workplaces in aerosols from the liquid and solid disperse phase processes are side effects of using coolants. The article presents methods and results of filtration of dust and liquid aerosol in machining with the use of coolants. The results confirm the correctness of the test procedure of filtration systems. This allows the determination of the directions supporting to predict their use to filtration of dust and liquid aerosols particlcs in industrial processes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.