Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerodynamic tunnel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych zagadnień inżynierii wiatrowej i śniegowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych. Omówiono wybrane badania modelowe przeprowadzone w tunelu aerodynmicznym Politechniki Krakowskiej.
EN
A general characteristics of contemporary issues of wind and snow engineering and a role of model tests in wind tunnels were presented. Selected model tests carried out in wind tunnel at the Cracow University of Technology were discussed.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań lamp różniących się geometrią i powierzchnią boczną. W przypadku lampy mającej liczne elementy wystające i skomplikowaną bryłę wykazano zwiększenie siły oporu aerodynamicznego oraz zależność od intensywności turbulencji.
EN
The article presents the results of the tests conducted in the wind tunnel on two street lamps. Lamps varied in geometry and a side surface. A large increase of the aerodynamic drag force and a dependence on the intensity of turbulence was observed in the case of a lamp with numerous protruding elements and a complicated shape.
PL
W artykule poruszono temat ustalania obciążenia wiatrem budowli za pomocą symulacji komputerowych (CFD), badań tunelowych i ich porównanie do wytycznych normowych. Opisano podstawowy zakres teorii związanej z symulacjami CFD i wybrane modele turbulencji. Porównanie współczynników ciśnienia wiatru uzyskanych z badań tunelowych, symulacji komputerowych i modeli normowych przedstawiono na dwóch przykładach: budynku o dachu dwuspadowym i budowli o kształcie walca kołowego.
EN
The paper aim is to determine the wind loads on buildings by means of computer simulation (CFD), wind tunnel measurements and their comparison to the standard guidelines. The basic range of the theory with CFD simulations and selected models of turbulence are described. Comparison of wind pressure factors received from: wind tunnel research, computer simulations and the standard guidelines is shown on two examples: building with a pitched roof and structure in the shape of a circular cylinder.
EN
The article presents the possibility of using artificial neural networks to model the operating parameters of a counter-rotation mini wind turbine. The work is based on data from wind turbine research results conducted in an aerodynamic tunnel in the Institute of Agricultural Engineering at the University of Environmental and Life Sciences in Wrocław. The correlation between the depended variable (generated power P) and independent variables (average velocity of the air stream v, wedge angle of the first rotor blades, wedge angle of the second rotor blades, distance between rotors) was examined. The quality of the network was verified based on the mean-square error. The construction of the turbine allows to steplessly change of the blades wedge angle and the distance between rotors. Hence in the future the constructed network model can be used for programming the controller allowing to optimize the operating parameters of the wind turbine to maximize the generated power.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji stanowiska do badań pocisków pod kątem nagrzewania się ich korpusu podczas lotu. Stanowisko do badań wzorowane jest na tunelu aerodynamicznym. W celu przebadania różnych rozwiązań do analizy zostały przygotowane cztery pociski o typowych przeznaczeniach, ale znacznie różniące się prędkością lotu i konstrukcją aerodynamiczną.
EN
The subject of the paper is to present a concept of experimental set-up to test the heating of missile body at flight. The set-up is based on a wind tunnel. In order to test different solutions four missiles of typical designation but different flight speeds and aerodynamics were prepared for analysis.
PL
W artykule przedstawiono pomiary właściwości metrologicznych tunelu aerodynamicznego z obiegiem zamkniętym. Mierzono parametry przepływu takie, jak: profil prędkości w dwóch prostopadłych przekrojach, intensywność turbulencji, odchylenie strugi od osi komory, temperaturę strugi, ciśnienie statyczne w komorze, wilgotność względną w tunelu. Profile prędkości mierzono dla częstotliwości falownika 5, 10, 30, 52 Hz, co odpowiadało prędkościom 5.3, 10.9, 34.9 i 62 m/s. Podano: typ, zakres pomiarowy oraz miejsce położenia przyrządów pomiarowych. Przedstawiono charakterystykę tunelu, czyli zależność prędkości w pustej przestrzeni pomiarowej od częstotliwości falownika dla wybranych parametrów termodynamicznych (T, RH, P). Stwierdzono, że system chłodzenia w tunelu działa poprawnie stabilizując temperaturę strugi powietrza na wybranym poziomie z dokładnością do 1K. Podano wyniki badania modułu wymuszeń dynamicznych.
EN
In the paper measurements of metrological properties of the closed circuit wind tunnel are presented. In the tunnel parameters of airflow such as velocity profile in two perpendicular cross sections, intensity of turbulence, deviation of stream from axis of measurement chamber, temperature of stream, static pressure and relative humidity were measured. The velocity profiles were measured for 5, 10, 30, 52 Hz of variable frequency drive (VFD) which corresponds to velocities 5.3, 10.9, 34.9 and 62 m/s in the measurement chamber. The type, the measuring range and the location of measuring instruments are given. Characteristics of the tunnel, in other words velocity in the empty measurement chamber dependable from frequency of VFD for chosen thermodynamic parameters (T, RH, P) is presented. Authors stated that cooling system works as intended and stabilizes temperature of air stream at given level with accuracy of 1K. Research results of the modulus inducing dynamic changes of the velocity of flow are presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysoki pylon reklamowy o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta równoramiennego. Pomiary ciśnienia wiatru w obszarze powierzchni reklamowej pozwoliły wyznaczyć płaski układ sił w płaszczyźnie poziomej. Wyznaczono współczynniki ciśnienia wiatru, współczynniki sił i momentu aerodynamicznego oraz położenie środka aerodynamicznego w zależności od kierunku wiatru.
EN
The paper summarizes results of tunnel investigations of wind action on a high advertisement support with the equilateral triangle cross-section shape. Wind pressure measurements in the advertisement area let to obtained the coplanar forces in the horizontal plane. The wind pressure coefficients, the forces, moment coefficients and a position of the aerodynamic center as a function of wind direction were determined.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę ustalania obciążenia wiatrem w przypadku nietypowych konstrukcji budowlanych o złożonych kształtach. Podano główne podejścia obliczeniowe według normy Eurokod oraz Polskiej Normy. Przedstawiono ponadto przegląd metod określania obciążenia wiatrem obejmujący badania w tunelach aerodynamicznych i symulacje komputerowe, ze wskazaniem sposobów realizacji. Na zakończenie podano porównanie wartości charakterystycznych ciśnień prędkości dla stref wiatrowych określonych w normach.
EN
In times of advanced and modern architectural solutions, prediction of wind load can be a significant problem. This paper presents the issues of establishing wind load affecting untypical building structures. The elaboration includes an overview of methods used in determining the wind load, especially those related to wind tunnel research, computer analysis of the air flow and normative models.
EN
The article presents selected results of experimental studies conducted in the aerodynamic tunnel Wind Engineering Laboratory Cracow University of Technology of models sectional construction crane, in order to determine the aerodynamic coefficients of the supporting structures of a fast-erecting building crane. The influence of the geometrical parameters of the tower and the jib models on aerodynamic coefficients under laminar and turbulent air flow and different angles of wind attack β was investigated. Models of coldformed square profile and models of lattice made of angle iron and pipes were compared. On the basis of forces Px, Py and torque Mz measured in the tunnel following aerodynamic coefficients were specified: coefficient of aerodynamic drag Cx, coefficient of lateral aerodynamic force Cy and the aerodynamic coefficient of torque Mz as a function of angle β. A significant effect of the angle of wind attack on the aerodynamic drag coefficient as well as the coefficient of lateral aerodynamic force was observed, and also the increase of value of the aerodynamic drag for the turbulent flow. Comparing the aerodynamic drag coefficients and the lateral force acting on the tested models one can state that the lowest values increase for the sectional models made with the tubular section. The results of tests can be used in the conditions of the design and operation of tower cranes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej na modelach sekcyjnych budowlanego żurawia, celem określenia współczynników aerodynamicznych kratowych ustrojów nośnych. Przeanalizowano wpływ parametrów geometrycznych modeli wieży i wysięgnika na wartości współczynników aerodynamicznych w warunkach przepływu ustalonego i turbulentnego strugi powietrza i różnych kątów natarcia wiatru β. Wykonane modele z profilu zamkniętego kwadratowego porównano także z modelami ustrojów kratowych wykonanych z kątownika oraz rury. Na podstawie otrzymanych sił Px, Py i momentu skręcającego Mz, określono następujące współczynniki aerodynamiczne: współczynniki aerodynamiczne oporu Cx, współczynniki aerodynamiczne siły bocznej Cy, oraz współczynniki aerodynamiczne momentu skręcającego Mz w funkcji kąta działania wiatru β. Zaobserwowano istotny wpływ kąta natarcia wiatru na współczynnik aerodynamiczny oporu i siły bocznej, a także wzrost wartości współczynników oporu aerodynamicznego dla przepływu turbulentnego. Porównując wartości współczynników aerodynamicznych oporu i siły bocznej badanych modeli można stwierdzić, że najmniejsze wartości przypadają na sekcję zbudowaną z elementów o przekroju rurowym. Rezultaty badań mogą być wykorzystane w warunkach procesu projektowania i eksploatacji żurawi wieżowych.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne charakteru przepływu strumienia powietrza w otwartym tunelu aerodynamicznym z zamkniętą komorą pomiarową, w którym profil prędkości regulowano płynnie przez 9 niezależnych wentylatorów osiowych. Testowanie tunelu aerodynamicznego przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie wyznaczono podstawowe parametry strumienia powietrza dla 8 bazowych częstotliwości pracy wentylatorów w tym ciśnienie dynamiczne, prędkość oraz wskaźniki jakościowe tunelu: rozkład równomierności prędkości oraz wskaźniki intensywności turbulencji, które odniesiono do średnich arytmetycznych prędkości. W drugim etapie zbadano wpływ regulacji pracy poszczególnych wentylatorów na rozkład pól prędkości w określonej strefie pomiarowej tunelu aerodynamicznego, w której umieszczona zostanie mini siłownia wiatrowa. Zarówno dla układu wyregulowanego jak i bez regulacji w zakresie wyższych prędkości strumienia około 15,80 m·s-1 wartość wskaźnika intensywności turbulencji oscylowała w granicach 1,5%. Regulacja wentylatorów pozwoliła ograniczyć przedziały rozpiętości wskaźników intensywności turbulencji, w całym zakresie prędkości, z 2,8-1,5% do 2,0-1,2%. Przedstawiona analiza wyników badań potwierdziła, że zaproponowane rozwiązanie sterowania pracą poszczególnych wentylatorów umożliwia uzyskanie dostatecznie jednorodnego strumienia powietrza, tak aby można było w nim badać rzeczywiste obiekty mini turbin wiatrowych.
EN
The paper presents experimental research on the character of air stream flow in an open aerodynamic tunnel with a closed measuring chamber, in which the velocity profile was regulated smoothly through 9 independent axial flow fans. Testing the aerodynamic tunnel was carried out in two stages. In the first stage basic parameters of the air stream were determined for 8 base frequencies of fans operation including dynamic pressure, velocity and quality indices of the tunnel: distribution of velocity uniformity and indices of turbulences intensity, which were referred to averages arithmetic velocities. In the second stage, the effect of regulation of particular fans operation on the distribution of velocities fields in a given measuring sphere of the aerodynamic tunnel, where a mini-wind power plant will be placed, were investigated. Both for a regulated as well as a non-regulated system within higher velocities of the stream approx. 15.80 m·s-1 the value of the turbulences intensity index was approx. 1.5%. Control of fans allowed limitation of the range of turbulences intensity indices for the whole range of velocities from 2.8-1.5% to 2.0-1.2%. The presented analysis of results proved that the suggested solution of control of particular fans allows obtaining sufficiently homogeneous air stream, such that real objects of mini - wind power turbines could be tested there.
PL
Wykonano pomiary profi li prędkości przepływu powietrza w przewodach o ściankach wykonanych z przeźroczystego materiału (model). Ze względu na zastosowaną technikę pomiarową (cyfrowa anemometria obrazowa) przewody miały prostokątne przekroje. Przepływy były wymuszane za pomocą tunelu aerodynamicznego z dodatkowymi elementami kształtującymi płaski profi l prędkości na wejściu do modelu. Analizie zostały poddane w szczególności okolice zakrzywień („kolana”) i rozgałęzień przewodów. W przyjętym zakresie prędkości (do 0.2 m/s) nie zaobserwowano jakichkolwiek objawów niestateczności ruchu płynu prowadzących do powstawania turbulencji. Rezultaty doświadczalne porównano z wynikami symulacyjnych obliczeń numerycznych opartych na rozwiązywaniu równania Naviera-Stokesa, otrzymując zadziwiającą zgodność. Wyniki pomiarów i symulacji komputerowych mogą być przydatne podczas analizy rozpływu gazów w kopalnianej sieci wentylacyjnej, a także ewentualnie przepływów w układzie krwionośnym i oddechowym.
EN
The authors performed empirical research concerning air velocity profile for flows through tube systems made of transparent materias. Owing to the appointed measurement technique (numerical image anemometry) tube systems of rectangular cross-sections have been applied. Air flows were initiated by the aerodynemic tunnel. In order to obtain homegeneous stream extra forms were mounted at the entrance to tube systems. The elements of the tube systems of high curvature (e.g. ‘knees’) as well as braches of tube systems were the subject of detailed investigations. For the appointed flow velocities any symptms of flow instability and the development of turbulence have not been observed. The results of empirical measurements represented high compatibility with results obtained by means of the computer simulations based on solutions of the Navier-Stokes equation for comprebble flows. The results of empirical reseach and computer simulations may be applied for the analysis of air flows though mining ventillation systems and for analysis of fl uid motions in human and animal respiratory and circulatory systems.
PL
W praktyce badań tunelowych dla oceny poprawności uzyskiwanych wyników badań wykonuje się badania charakterystyk aerodynamicznych pewnych wybranych modeli, zwanych modelami wzorcowymi. Modele te charakteryzują się ściśle określoną znaną geometrią, a ich podstawowe charakterystyki aerodynamiczne udostępnione są w literaturze fachowej. W niniejszym pracy omówiono czynniki mające wpływ na jakość badań tunelowych, a także przedstawiono wyniki statycznych badań modelu wzorcowego ONERA M2 oraz wyniki statycznych i dynamicznych badań modelu profilu NACA 0012 i porównano je z wynikami prezentowanymi w literaturze.
EN
In a wind tunnel practice to assess the accuracy of the obtained results the tests of the aerodynamic characteristics of some selected models, called the calibration models, are carried out. These models are characterized by a known geometry and their aerodynamic characteristics are available in the literature. In this paper the factors that influence the quality of the wind tunnel tests are discussed and the results of static tests of calibration model ONERA M2 and the results of static and dynamic tests of the NACA 0012 airfoil model are presented. Obtained results are compared with the results presented in the literature.
14
Content available remote Analiza przepływu w tunelu aerodynamicznym po modernizacji
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki symulacji przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym. Wykonano obliczenia dla tunelu po modernizacji jego konstrukcji. Badano wpływ kierownicy stabilizującej na ujednolicenie rozkładu prędkości powietrza w przekroju wylotowym z tunelu. Przepływ powietrza przez tunel analizowano przy stałej wydajności wentylatorów oraz z wykorzystaniem charakterystyki wydajności wentylatorów. W efekcie wykazano zasadność zastosowania kierownicy stabilizującej w aspekcie poprawy ujednolicenia prędkości powietrza w przekroju wylotowym tunelu.
EN
The simulations of air flow in a wind tunnel are presented in the paper. The calculations for the modernized tunnel were performed. The effect of the guide vanes application on standardizing the distribution of air velocities in the outlet section of the tunnel was studied. The air flow was analyzed et the constant fan flow rate and using the fan flow rate characteristics. As a result, the validity of the application of the guide vanes for the air flow stabilization in the outlet section of the tunnel was demonstrated.
PL
W pracy przedstawiono metodę ujednorodniania strumienia powietrza w tunelu aerodynamicznym do badań rozpylaczy. Do tego celu zastosowano prostownicę rurowo-wiązkową własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów powierzchniowych rozkładów prędkości powietrza w miejscu mocowania rozpylacza. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że zaproponowana konstrukcja prostownicy umożliwia uzyskanie dostatecznie jednorodnego strumienia powietrza by można było w tym tunelu prowadzić badania nad wpływem prędkości powietrza na rozkład opadu rozpylanej cieczy.
EN
The work presents the method of homogenisation of the air stream in the aerodynamic tunnel for tests of sprayers. For this purpose, a bundle-pipe straightening machine of own construction was used. The results were presented in the form of charts of surface distributions of air velocity in the place of fastening of the sprayer. On the basis of the analysis of test results, it was determined that the proposed construction of the straightening machine would make it possible to obtain a sufficiently homogeneous air stream so that the impact of air velocity on the distribution of fall of the sprayed liquid could be tested in that tunnel.
PL
Nowoczesny Ośrodek Obliczeniowej Dynamiki Płynów (CFD) Zespołu Renault F1 jest przyjaznym środowisku, w pełni skomputeryzowanym tunelem aerodynamicznym – jest to światowej klasy podziemny kompleks, który niewątpliwie przyczyni się do udoskonalania aerodynamiki samochodów sezonu 2009.
EN
The modern Center of the Computational Fluid Dynamics of the Renault F1 team is an environment friendly, fully computerized aerodynamic tunnel – it is a top class underground complex, which undoubtedly will conttribute to better aerodynamics of the cars of the year 2009.
17
Content available remote Design studies for a city car under aerodynamic aspects
EN
The student research project describes the definition of specifications for a “City Car”. It will demonstrate the requirements for the power drive as well as for the space saving concept. A first conceptual design has been realized and a model was produced for wind tunnel test in the laboratory for thermo- and fluid dynamics of the Collogne University of Applied Sciences. During the several wind tunnel tests the model was improved concerning aerodynamic aspects. The result will be represented and discussed. The challenge to find a good aerodynamic design for a short City Car will be demonstrated and one possible result will be pointed out.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych charakterystyk aerodynamicznych modelu kilkumiejscowego samolotu pasażerskiego dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu. Badania wykonano dla modelu w wersji jednosilnikowej i dwusilnikowej, z dodatkowymi zbiornikami na paliwo i bez zbiorników dodatkowych.
EN
The results of experimental investigations of aerodynamic characteristics of several-places long range passenger aeroplane model with a negative swept angle are presented. The investigations have been performed on the model of one-engine and double-engine version, with and without additional fuel tanks.
PL
Praca jest kontynuacją badań aerodynamicznych modeli samolotów o niekonwencjonalnym układzie skrzydeł i nastawianym, stałym momencie zawiasowym na kanardzie. Przedstawiono w niej wyniki badań doświadczalnych charakterystyk modelu samolotu pokazanego na rys. 2 i rys. 3. Badania tunelowe wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji gładkiej bez kanarda i z kanardem, przy różnych momentach zawiasowych na nim i różnych prędkościach przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym.
EN
The paper is a continuation of paper [3], concerning the studies on aerodynamic characteristics of aircraft of not conventional wing system model with adjusted constant hinge moment on the canard. The results of experimental studies of characteristics of the aircraft model shown in Figs 2 and 3 are presented. The investigations have been performed on the model of smooth configuration with and without the canard of a different hinge moment and at different velocities of air flow in the aerodynamic tunnel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu z niekonwencjonalnym układem skrzydeł i nastawianym stałym momentem zawiasowym na kanardzie. Badania wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji gładkiej bez kanarda i z kanardem przy różnych momentach zawiasowych na nim i różnych prędkościach przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym.
EN
The results of experimental investigations on aerodynamic characteristics of aircraft of nonconventional wing system model with adjusted constant hinge moment on canard are presented. The investigations have been performed on the model of smooth configuration with and without canard of different hinge moment at different velocities of air flow in aerodynamic tunnel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.