Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerodynamic interference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Głównym celem badań było określenie rozkładów ciśnienia wiatru na powierzchniach budynków Platinum Towers w Warszawie w dwóch sytuacjach pomiarowych: obecnej i projektowanej. Druga sytuacja dotyczy przypadku, w którym nowo projektowany budynek wysokościowy zostanie zbudowany blisko Platinum Towers. Badania modelowe przeprowadzono, przyjmując 24 kąty natarcia wiatru. Wyniki badań pokazują, że wpływ interferencji aerodynamicznej zależy od kierunku wiatru.
EN
The main purpose of the research was to determine the distributions of the wind pressure on the surfaces of Platinum Towers buildings. Objects of measurements were tested in two configurations: today and in the near future. The second situation concerns the case when the new designed high-rise building will be built closely to Platinum Towers in the future. There were carried out wind tunnel tests for 24 angles of wind attack. The results of wind tunnel tests show that aerodynamic interference effects depend strongly on wind direction.
3
Content available remote Wind tunnel studies of cooling tower surface in terms of aerodynamic interference
EN
The cooling tower can be classified as a special structure, both in terms of reliability and size. The collapse of such a large tower, located closely to other buildings, may result in very serious consequences. It seems that special attention should be paid during design process of this kind of structures. Despite the increase in cost, the additional analysis and studies are indicated and also may raise reliability. The article presents the influence of wind action on the cooling tower. It consists of the studies on the issue of aerodynamic interference performed in the wind tunnel. The attention was particularly focused on the influence of the wind pressure on the shell of cooling tower, and on variability of these pressures on the surrounding objects. Making an adequate scale model, configuration of measuring equipment and an execution of wind tunnel tests will be described in this paper. The research was concentrated on measuring the pressure coefficients on the cooling tower surface in single situation and interference situations.
PL
Chłodnię kominową można zakwalifikować do grupy konstrukcji specjalnych zarówno pod względem niezawodności jak i rozmiaru. Zniszczenie tak wielkiego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie budynków elektrowni może skutkować poważnymi konsekwencjami. Projektowanie wymaga szczególnej uwagi. Pomimo większych kosztów, dodatkowe badania i analiza są zalecone ze względu na niezawodność. Artykuł zawiera informacje o badaniach przeprowadzonych w tunelu wiatrowym nad zagadnieniem działania wiatru na chłodnię kominową oraz zjawiska interferencji aerodynamicznej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zmiennego ciśnienia wiatru, na powierzchnię chłodni kominowej. Poniżej opisano proces wykonania modelu w odpowiedniej skali, konfigurację aparatury pomiarowej i wykonanie badań w tunelu wiatrowym. Badania były skupione na pomiarze współczynników ciśnienia wiatru na powierzchni chłodni kominowej w sytuacji z otoczeniem i bez niego.
EN
This paper summarizes results of wind tunnel tests of a high-rise building placed in Warsaw city centre. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind pressure coefficient over the building’s external surfaces as affected by the aerodynamic interference between the structure and its immediate city surroundings. Interference coefficients of wind pressure and global wind forces acting upon the surfaces of the building walls and roof were calculated. The aerodynamic studies showed a significant influence of objects located nearby on the wind load that the high-rise building structure surfaces are subjected to.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym budynku wysokościowego położonego w centrum Warszawy. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wiatru na owierzchniach zewnętrznych budynku w warunkach występowania interferencji aerodynamicznej pomiędzy analizowaną konstrukcją a jej najbliższym miejskim otoczeniem. Wyznaczono współczynniki interferencji odnoszące się do ciśnienia wiatru oraz do sumarycznych sił działania wiatru na powierzchnie ścian i dachu budynku. Badania wykazały znaczący wpływ obiektów sąsiadujących na działanie wiatru na konstrukcję budynku wysokiego.
5
Content available remote Wind tunnel tests of the effects of aerodynamic interference on a stadium roof
EN
This paper summarizes results of wind tunnel tests of a non-standard stadium roof. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind net pressure coefficient over the stadium roof surfaces as affected by the aerodynamic interference between the stadium structure and a large oval sports event hall, located nearby. Interference coefficients of wind pressure and global wind forces acting upon the surfaces of the stadium roof were calculated. The aerodynamic studies showed a significant influence of the oval Atlas Arena sports-event hall on the wind load subjected to the stadium structure.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym niestandardowego zadaszenia stadionu. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wiatru na powierzchniach zadaszenia w warunkach występowania interferencji aerodynamicznej pomiędzy konstrukcją stadionu a rozległą owalną halą widowiskowo-sportową położoną w bliskim sąsiedztwie. Wyznaczono współczynniki interferencji odnoszące się do ciśnienia wiatru na powierzchni zadaszenia oraz do sumarycznych sił działania wiatru na konstrukcję dachu stadionu. Badania wykazały znaczący wpływ hali widowiskowo-sportowej Atlas Areny na działanie wiatru na konstrukcję stadionu.
6
Content available Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
PL
Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysokościowy budynek projektowany przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych modelu budynku. Celem pracy jest określenie rozkładów ciśnienia wiatru na ścianach zewnętrznych modelu budynku przy różnych kierunkach wiatru, przeprowadzenie analiz studialnych oddziaływania wiatru na budynek oraz wyznaczenie podstawowych schematów ekwiwalentnego oddziaływania wiatru będących podstawą obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of a wind action on a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the building model were acquired. A study of the character of the wind action on a tower of the building was the main aim of the paper. A triangle shape with rounded corners of the cross section of the tower and a complex group of neighbor buildings support aerodynamic analysis in a wind tunnel. Wind pressure coefficients on the external building surfaces and the global horizontal wind action on the building tower on full scale were analyzed.
EN
The paper discusses the methods of experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and search and rescue operations. The phenomenon of aerodynamic interference between the helicopter and the object located in its immediate vicinity was examined. The main focus was on the impact of interference on helicopter loading, airflow around the helicopter and helicopter properties in these specific cases. The paper provides a set of research results using the FLUENT software on the dynamic response to the disturbed simulation model of the helicopter rotor including the deformation of helicopter blades as well as the results of laboratory research on physical helicopter models.
PL
Praca przedstawia sposoby analizy eksperymentalnej oraz numerycznej użytkowania śmigłowca w aglomeracjach miejskich oraz akcjach ratowniczych. Rozpatrzono zjawisko interferencji aerodynamicznej pomiędzy śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bliskości. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących program FLUENT, odpowiedzi dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty laboratoryjnych badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca.
PL
Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym wpływu interferencji aerodynamicznej na działanie wiatru na wysokościowy budynek projektowany w centrum Warszawy. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych modelu budynku, umieszczając początkowo tylko model budynku w przestrzeni pomiarowej a następnie model budynku wraz z najbliższym otoczeniem. Celem pracy było określenie charakteru zmiany działania wiatru na budynek wywołanej otoczeniem interferencyjnym najbliższego sąsiedztwa. Porównano współczynniki ciśnienia wiatru na powierzchniach oraz zmianę poziomego globalnego działania wiatru na konstrukcję w skali rzeczywistej.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of the influence of aerodynamic interference on wind action of a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the building model were acquired in two different situations. Firstly, only the building model was placed in the tunnel working section, secondly, the building model with the nearest surroundings was taken under consideration. A study of the character of wind action differences caused by the nearest surroundings of the building was the main aim of the paper. Wind pressure coefficients on the external building surfaces and the difference of horizontal wind action on full scale were compared.
9
Content available remote Badania interferencji aerodynamicznej zbiorników dwupłaszczowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań interferencji aerodynamicznej stalowych zbiorników dwupłaszczowych o dachu stałym i pływającym. Układ interferencyjny składał się z dwóch zbiorników. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.
EN
The paper summarizes the results of wind tunnel tests of aerodynamic interference between steel double-shell tanks with fix and floating roof. The interference configuration has been consisted of two tanks. Aerodynamic tests have been accomplished in boundary layer wind tunnel.
PL
W pracy przedstawiono jeden ze sposobów analizy numerycznej oraz badań eksperymentalnych zjawiska interferencji aerodynamicznej między śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bliskości. Przeprowadzono badania eksperymentalne na modelu oraz obiekcie rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKOL podczas analizowania przypadku szczególnego, kiedy śmigłowiec znajdował się w otoczeniu zabudowy miejskiej. Analizie poddano wpływ zjawiska interferencji aerodynamicznej na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w tych szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących oprogramowanie Fluent, odpowiedzi dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty badań eksperymentalnych na modelach fizycznych śmigłowca.
EN
The paper describes one method of a numerical analysis and the experimental research on the phenomenon of aerodynamic interference between a helicopter and an object located in its immediate vicinity. Based on a model and a real helicopter W3-A SOKOL, the experiment concerned the special case when a helicopter was in an urban area. The analysis focused on the impact of aerodynamic interference on the loads, streamlining and properties of a helicopter in such special use. The issues presented include the results of calculations using the Fluent software, dynamic responses to the disturbance of a simulation model of a helicopter rotor including the deformation of blades, and the results of the experimental studies on helicopter physical models.
EN
The present analysis addresses the problem of the aerodynamic loads of two prismatic bodies in tandem arrangement. Two identical square cross-section prismatic bodies arranged in tandem are considered and represent a two-dimensional configuration. The program of the study consists of parallel wind-tunnel experiments and numerical simulation performed with the use of a phase-averaged form of k-epsilon turbulence model in RNG version. The simulations revealed a strong dependence between the interference of the wake flow around the system of sharp-edged bluff-bodies, the vorticity structure of the separation region, mean position of the reattachment point, phase-averaged velocity field and skin friction variability. The general aim was to establish a direct link between the flow around bluff bodies, local time-resolved quantities like skin friction and surface pressure, and near-wake behaviour behind the square cylinders in tandem array. In particular, it was found that periodical flow disturbances bring about a rapid growth of surface pressure and wall shear stress fluctuations.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę galopowania interferencyjnego dwóch sztywnych walców kołowych o równych średnicach ze sprężystym podparciem końców. Podstawą analizy jest model quasi-ustalony tego zjawiska, opracowany w odniesieniu do kołowych przekrojów sekcyjnych walców. Model zakłada, że w procesie galopowania interferncyjnego drgają oba walce, które mają możliwość ruchu w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach każdy czyli każdy z walców ma dwa stopnie swobody. Ruch walców jest opisany układem czterech nieliniowych różniczkowych równań. Na podstawie numerycznego rozwiązania tych równań, potwierdzono poprawność modelu quasi-ustalonego galopowania interfernycjnego przez porównanie wyników obliczeń z badaniami, których wyniki są dostępne w literaturze. Następnie, także na podstawie numerycznych analiz, przedstawiono zależności pomiędzy zredukowaną prędkością krytyczną, przy której mogą wystąpić drgania, od liczby Scrutona, intensywności turbulencji i wzajemnego usytuowania walców.
EN
The paper deals with numerical analyses of interference galloping of two elasticcaly supported circular cylinders of equal diameters. The basis of the analyses is a quasi-steady model of this phenomenon. The model assumes that both cylinders participate in the process of interference galloping and they have two degrees of freedom. The movement of the cylinders is described as a set of four nonlinear differential equations. On the basis of numerical solutions of these equations the author evaluate the correctness of this quasi-steady model. Then they estimate the dependence of a critical reduced velocity on the Scruton number, turbulence intensity and arrangements of the cylinders.
PL
Referat przedstawia model qusi-ustalony drgań dwóch walców w ustawieniu bocznym, nazywanym "side-by-side". Omawiany model zakłada, że walce mają taką samą średnicę, są podparte sprężyście, każdy z walców ma dwa stopnie swobody i oba walce uczestniczą w procesie drgań. Ruch walców opisany jest za pomocą czterech nieliniowych wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych. Na podstawie analizy numerycznej zjawiska w pracy podjęto próbę opisania podstawowych cech drgań walców.
EN
This paper presents a quasi-steady model ofvibrations oftwo cylinders in a side-by-side arrangement. The cylinders have flexible support and equal diameters. The model assumes that both cylinders participate in the proces s of vibration, each of them having two degrees of freedom. The movement of cylinders is described by a set of four non-linear differential equations. On the basis of a numerical simulation features of cylinder vibrations are found and described in this paper.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję oraz wstępne wyniki obliczeń wpływu interferencji układu płatowiec-podwieszenie na charakterystyki aerodynamiczne podwieszeń. Omówiony został model fizyczny i matematyczny układu oraz zaproponowano sposób wykorzystania otrzymanych wyników w pakiecie programów wyznaczających wzajemne położenie podwieszeń i samolotu w początkowej fazie zrzutu.
EN
Work contents concepts and preliminary results solutions of aircraft -external store configuration interference. A Computational Fluid Dynamics (CFD) techniąue based on Nonlinear Panel Method with unsteady free wake formulation to obtain flow field predictions about manoeuvring aircraft - exteraal store configuration just before and during the separation is the primary goal of the investigation. The main emphasis is placed on practical, cost-effective engineering solution of the complex problem with reasonable computational efficiency allowing the computer code to run on PC computers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.