Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerodynamic coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a specification and performance characteristics of a computer software application developed for rocket design engineering. The methodology for the determination of aerodynamic characteristics by the software application is based on the Chernabrovkin-Lebyadyev’s experimental and theoretical method. The computer simulation results presented in the paper were generated for two types of 122-mm calibre rockets, M-21OF Grad and M-21FHE Feniks. The simulation results were verified with the results produced using other calculation methods.
PL
W pracy zamieszczono opis i charakterystykę użytkową opracowanej aplikacji komputerowej do projektowania pocisków rakietowych. Metodyka wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych przez opracowane oprogramowanie bazuje na metodzie teoretyczno-doświadczalnej Czernabrowkina i Lebiadiewa. Zamieszczone w pracy wyniki symulacji komputerowej przeprowadzono dla 122 mm pocisku rakietowego M-21OF Grad oraz M-21FHE Feniks i zostały poddane weryfikacji z wynikami uzyskanymi innymi metodami obliczeniowymi.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
PL
W dniach 11-12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła rozległa burza wiatrowa. Cała burza obejmowała obszar około 540 km od Wrocławia, przez Poznań, Bydgoszcz, wzdłuż Gdyni i Gdańska oraz część Wybrzeża. Z dużą siłą wiatru przeszła przez trzy województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Pomierzone prędkości wiatru osiągnęły 130 km/h, powodując duże zniszczenia na swojej drodze, a w jednej stacji synoptycznej, tj. w Elblągu prędkość wiatru przekroczyła 150 km/h. Maksymalne prędkości wiatru zostały pomierzone w następujących miejscowościach: Chojnice: 31.2 m/s (112 km/h), Gniezno: 34.8 m/s (125 km/h), Chrząstowo/Noteć: 36.0 m/s (130 km/h), Elbląg: 42,0 m/s (151 km/h). Ścieżka przejścia burzy była w przybliżeniu liną prostą, miała ponad 400 km długości i w trzech miejscach oddalonych około 70 km wiatr wiał z prędkością 100 km/, czyli burza spełniała kryteria burzy „derecho”. Burza wiatrowa spowodowała ofiary ludzkie i ogromne straty materialne opisane w pracy [8]. Celem artykułu jest oszacowanie krytycznej prędkości wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego ceglanego budynku podczas burzy wiatrowej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W tym celu obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siłę połączenia między murłatami i ściankami kolankowymi. Wzajemne porównanie obu tych sił umożliwiło obliczenie krytycznej prędkości wiatru, która okazała się znacznie większa od wartości pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
Types of wind storms in Poland and examples of economic damage, threats to human life and health caused by two extreme wind events are presented. Then, a house with the roof blown-off during the derecho wind storm in Poland on August 11-12, 2017, is considered. Based on the rafter framing of the house, i.e. wooden roof structure elements and roof covered, the weight of the roof is calculated. Two cases of the strong connection between rafter plates and knee walls are estimated. With the estimation of connection strength between rafter plates and knee walls, it was possible to calculate the total force required to blow-off the roof of the house. Next, an aerodynamic force acting on the house is calculated using pressure coefficients for a low-rise house with a gable roof. The pressure coefficients were taken from the Tokyo Polytechnic University aerodynamic database. The aerodynamic force acting on the roof blown-off was calculated for a low-rise building with a gable roof for similar ratios for length, width, and height. Three wind directions, for the unknown orientation of the building, were considered, i.e. the wind direction perpendicular, parallel, and oblique to the gable wall. By comparison, the aerodynamic force with the total force required to blow-off the roof of the house, it was possible to calculate the critical wind speed needed for the roof blown-off. This wind speed is much bigger than measured by meteorological stations on the path of the derecho.
EN
The recommended optimal twist angles were determined for particular sections of the prototype rotor blade dedicated to an unmanned helicopter. The main rotor blade was tested in the GUNT HM 170 tunnel for four different air flow velocities and variable angles of attack. The blade model was divided into sections, each of them was made in the 3D printing technology. For all the sections, the maximum lift and drag forces were determined and then converted to dimensionless values. The aerodynamic characteristics were calculated for each section and different air flow velocities in the wind tunnel. Due to the division of the blade into sections, it was possible to define the most favorable angles of attack along the rotor radius. Aerodynamic excellence was identified for each blade section and air flow velocities.
EN
This paper presents the wind tunnel investigations of the mean aerodynamic coefficients of the stationary iced model in cable-stayed bridges. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory at the Czech Academy of Sciences in Telč. The icing of the inclined cable model was made experimentally. The shape of the iced model was mapped by a photogrammetry method. The new iced cable model was made by using a 3D printer. The aerodynamic drag, lift and moment coefficients were determined with respect to three principal angles of wind attack within the range of the Reynolds number between 2.5·10⁴ and 13.6·10⁴ at a turbulence intensity of 5%. It was found that the drag coefficient values of the iced cable model are higher than for a circular smooth cylinder. The obtained results could constitute a basis to formulate a mathematical description of the wind load acting on the iced cables of cable-supported bridges.
PL
W pracy podano sposób i wyniki badań statycznych współczynników aerodynamicznych nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. Zrealizowano doświadczalne oblodzenie nachylonego modelu cięgna. Otrzymane oblodzenie zarejestrowano metodą fotogrametrii. Wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D. Współczynniki aerodynamiczne wyznaczono przy trzech podstawowych kierunkach napływającego powietrza w zakresie liczby Reynoldsa od 2,5·10⁴ do 13,6·10⁴ i przy średniej intensywności turbulencji powietrza 5%. Stwierdzono, że wartości współczynnika oporu aerodynamicznego modelu oblodzonego cięgna są większe w porównaniu do wartości otrzymanych dla cylindra. Otrzymane wyniki mogą stanowić podstawę do sformułowania matematycznego opisu modelu obciążenia wiatrem oblodzonych cięgien mostowych.
PL
W ostatnich latach, w Europie i na świecie obserwuje się dynamiczny rozwój kolei dużych prędkości. Przy rosnących prędkościach, aerodynamika pojazdów kolejowych staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem. W artykule odniesiono się do problemu stateczności pojazdów przy wietrze bocznym i omówiono wpływ prędkości pojazdu na to zjawisko. Do określania sił aerodynamicznych występujących w tym zagadnieniu wykorzystuje się sześć współczynników aerodynamicznych. Opisano metody służące do ich wyznaczania – badania modelowe w tunelach wiatrowych i badania numeryczne z użyciem symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics), w odniesieniu do normy PN-EN 14067-6:2018-10 i wymagań TSI. Przedstawiono wyniki wstępnych badań własnych, których celem było rozpoznanie możliwości obliczeniowych analiz CFD jako narzędzia do numerycznego wyznaczania współczynników aerodynamicznych na potrzeby dalszych badań prowadzących do opracowania metody analizy drgań układu pociąg – most, poddanego działaniu wiatru bocznego.
EN
In recent years, dynamic development of high-speed railways is observed in Europe and in the world. Due to the train speeds increase, aerodynamics of railway vehicles becomes more and more important issue. In the paper, the cross-wind stability problem of a railway vehicle and the influence of the train speed on this phenomenon is discussed. As a derailment risk analysis requires to determine in total six cross-wind aerodynamic forces and moments acting on a given vehicle, a knowledge of six associated with them aerodynamic coefficients is a groundwork for train stability analysis. Two most common methods of analysis of air flow around trains are pointed out – wind tunnel testing and CFD method (Computational Fluid Dynamics method). Both methods are described in the paper, in reference to PN-EN 14067-6:2018-10 and TSI requirements, and later a CFD method is applied to examine a basic train model. The main aim of this preliminary research was to recognize CFD method as a tool for a further research on cross-wind-induced vibrations of a train - bridge system.
7
Content available remote Mortar Projectile Reverse Shooting Test
EN
In the article a reverse shooting test was described. The main idea of the test was to shoot the mortar projectiles inserted in the barrel in the opposite way, i.e. with the fins at the front. The test was designed to analyze the supersonic mortar projectiles aerodynamic coefficients at the significant total angles of attack. At the beginning the test setup was shown. During the test three projectiles were fired at the different charges. In the article all available data gathered during the test was shown. Also, the high disturbed flight at the beginning was described. The author concluded the gathered data and added the suggestions of the test improvements.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
9
Content available Analysis of the air flow in selected buildings
EN
Airflow properties are most apparent adjacent to the surface of the building, because there take place any reactions between liquid and solid object. Air exchange rate is associated with air flow through a building by natural - through small openings and cracks in the structure. Due to leakages in the building construction, opening and closing of windows, the air in the building shifts. The value of air exchange rate is hard to predict and depend of several variables - wind speed, difference between outside and inside temperatures, the quality of the building construction. The paper analyzed the air flow in selected buildings and quantified the value of air pressure differences and the air exchange rate with the emphasis on specification of aerodynamic coefficients.
10
EN
The issues of buildings aerodynamics have always been considered rather important, and in some cases, crucial for the design of natural ventilation of buildings and smoke extraction systems. The applicable guidelines contain recommendations for regarding the nature of air can flow only along the sides of the building and on the roof. If the structure of the building differs from the rectangular, the nature of the distribution of excessive static and negative pressure zones is different. On the roofs of individual sections of buildings of an unusual configuration, excessive static pressure zone can be formed, which creates unfavorable conditions for the operation of natural ventilation and smoke exhaust systems. This paper presents the results of aerodynamic tests on a geometric model similar to a real residential complex of an unusual architectural form.
PL
Kwestie aerodynamiki budynków zawsze były uważane za dość ważne, a w niektórych przypadkach kluczowe w projektowaniu wentylacji grawitacyjnej budynków i systemów odprowadzania spalin. Obowiązujące wytyczne zawierają zalecenia odnośnie do charakteru przepływu strumienia powietrza tylko wzdłuż bocznych ścian i na dachu budynku. W przypadku kiedy forma budynków różni się od prostopadłościanu, charakter rozkładu stref z nadciśnieniem statycznym i podciśnieniem jest inny. Na dachach poszczególnych odcinków budynków o złożonej formie tworzą się strefy nadciśnienia statycznego, co stwarza niekorzystne warunki dla działania wentylacji naturalnej i odprowadzania spalin lub dymu. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań aerodynamicznych modelu geometrycznego zbliżonego do rzeczywistego kompleksu budynków mieszkalnych o złożonej formie.
EN
This paper contains results of experimental tests of the influence of passive ballistic protection on aerodynamic coefficients of the model fuselage of the Sokol helicopter. The research was carried out in the Institute of Aviation low speed wind tunnel T3 of 5 m diameter on the helicopter test stand. Measurements of aerodynamic coefficients acting on the fuselage with and without passive ballistic protection were taken using six–component internal strain gauge balance placed inside the model of the fuselage for the angles of attack α = –90-90° with step 10° and for sideslip angles β = –10°, 0°, 10°. Several aerodynamics coefficients: drag (Cx), force (Cy), lift (Cz) and moment: bank (Cmx), pitch (Cmy) and yaw (Cmz) were analysed. The results of the wind tunnel tests were presented in figures as non-dimensional mean values of the above aerodynamic coefficients. Different measurements of aerodynamic characteristics were made like: the influence of Reynolds number on the Cx of the helicopter fuselage with and without protection and the comparison of aerodynamic characteristics of the helicopter fuselage Cx, Cy, Cz, Cmx, Cmy, Cmz as the function of α, without stabiliser, with and without protection. Moreover, a comparison Cx, Cy, Cz, Cmx, Cmy, Cmz as the function of α, with a stabiliser, with and without protection was made and a comparison of the influence of a stabiliser and protection on the above aerodynamic characteristics for the range of useful angles of attack were analysed. A comparison of the influence of a stabiliser and protection on aerodynamic characteristics of the helicopter fuselage Cx, Cy, Cz, Cmx, Cmy, Cmz for the range of α angles of attack was also described.
PL
Przedstawiono sposób i wyniki badań statycznych współczynników aerodynamicznych nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,5·104 do 13,6·104, przy średniej intensywności turbulencji powietrza 5%. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč.
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of static aerodynamic coefficients of stationary iced cable model of cable-stayed bridge. The investigations were conducted within the range of the Reynolds number between 2,5·104 and 13,6·104 at the mean turbulence intensity of about 5%. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč.
PL
Przeanalizowano rozbieżności w wartościach współczynników aerodynamicznych wyznaczanych zgodnie z zasadami Eurokodu 1 (PN-EN 1991-1-4:2005) oraz otrzymanych z badań modelowych w tunelu aerodynamicznym i wynikających stąd znacznych różnic w oddziaływaniach obliczeniowych wiatru na nietypowe mosty dla pieszych. Analizę aerodynamiczną przeprowadzono w Politechnice Krakowskiej przy założeniu modelu quasi-statycznego oddziaływania wiatru na te mosty.
EN
This paper presents the significant differences in the values of aerodynamic coefficients determined according to an Eurocode 1 (PN-EN 1991-1-4:2005) with values obtained from model tests conducted within the boundary layer wind tunnel. It shows significant differences in calculation procedures of a wind action on unusual pedestrian bridges. The analysis was performed on the assumption of a quasi-static model of wind action on the selected three footbridges of unusual shape.
EN
The article presents selected results of experimental studies conducted in the aerodynamic tunnel Wind Engineering Laboratory Cracow University of Technology of models sectional construction crane, in order to determine the aerodynamic coefficients of the supporting structures of a fast-erecting building crane. The influence of the geometrical parameters of the tower and the jib models on aerodynamic coefficients under laminar and turbulent air flow and different angles of wind attack β was investigated. Models of coldformed square profile and models of lattice made of angle iron and pipes were compared. On the basis of forces Px, Py and torque Mz measured in the tunnel following aerodynamic coefficients were specified: coefficient of aerodynamic drag Cx, coefficient of lateral aerodynamic force Cy and the aerodynamic coefficient of torque Mz as a function of angle β. A significant effect of the angle of wind attack on the aerodynamic drag coefficient as well as the coefficient of lateral aerodynamic force was observed, and also the increase of value of the aerodynamic drag for the turbulent flow. Comparing the aerodynamic drag coefficients and the lateral force acting on the tested models one can state that the lowest values increase for the sectional models made with the tubular section. The results of tests can be used in the conditions of the design and operation of tower cranes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej na modelach sekcyjnych budowlanego żurawia, celem określenia współczynników aerodynamicznych kratowych ustrojów nośnych. Przeanalizowano wpływ parametrów geometrycznych modeli wieży i wysięgnika na wartości współczynników aerodynamicznych w warunkach przepływu ustalonego i turbulentnego strugi powietrza i różnych kątów natarcia wiatru β. Wykonane modele z profilu zamkniętego kwadratowego porównano także z modelami ustrojów kratowych wykonanych z kątownika oraz rury. Na podstawie otrzymanych sił Px, Py i momentu skręcającego Mz, określono następujące współczynniki aerodynamiczne: współczynniki aerodynamiczne oporu Cx, współczynniki aerodynamiczne siły bocznej Cy, oraz współczynniki aerodynamiczne momentu skręcającego Mz w funkcji kąta działania wiatru β. Zaobserwowano istotny wpływ kąta natarcia wiatru na współczynnik aerodynamiczny oporu i siły bocznej, a także wzrost wartości współczynników oporu aerodynamicznego dla przepływu turbulentnego. Porównując wartości współczynników aerodynamicznych oporu i siły bocznej badanych modeli można stwierdzić, że najmniejsze wartości przypadają na sekcję zbudowaną z elementów o przekroju rurowym. Rezultaty badań mogą być wykorzystane w warunkach procesu projektowania i eksploatacji żurawi wieżowych.
PL
Celem pracy jest wyprowadzenie kryteriów podobieństwa zagadnienia wywracania się wagonów przy silnym wietrze poprzecznym. Wykorzystując te kryteria podano w pracy autorską metodę wyznaczania współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu szynowego.
EN
The paper deals with the derivation of similarity criteria for phenomenon of wagon roll-over at strong across wind. Utilizing these criteria, authorial method for determination of roll-over moment aerodynamical coefficient is also presented in the paper.
EN
Several optimization techniques are proposed both to identify the aerodynamic coefficients and to reconstruct the trajectory of a fin-stabilized projectile from partial flight data. A reduced ballistic model is used instead of a more general six degree of freedom (6DOF) ballistic model to represent the flight of the projectile. Optimization techniques are proposed in order to identify the set of aerodynamic coefficients. These techniques are compared when identifying the aerodynamic coefficients from both exact and noisy simulated partial flight data.
PL
W niniejszym referacie analizowano wpływ struktury wiatru na oddziaływanie wiatru na pionowe konstrukcje kratowe, takie jak wieże i trzony masztów z odciągami. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Wzięto pod uwagę 6 przypadków struktur przepływów o zróżnicowanych parametrach. Za pomocą pomiarów za pomocą wagi aerodynamicznej wyznaczono siły aerodynamiczne, a następnie na ich podstawie, współczynniki aerodynamiczne w odniesieniu do trzech typów konstrukcji. W pracy wykazano istotny wpływ struktury wiatru na oddziaływanie wiatru na konstrukcje tego typu.
EN
Wind inflow structure influence on wind action on vertical lattice structures like towers or shafts of guyed masts has been analysed. The research has been carried out in the wind tunnel of the Wind Engineering Laboratory of the Cracow University of Technology. Six cases of inflow structure of various characteristics have been taken into account. Aerodynamic forces have been obtained using aerodynamic balance, and aerodynamic coefficients have been calculated for three types of such lattice structures. Considerable influence of wind inflow structure parameters on wind action has been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.