Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The possibility to detect defects in polyamide-aluminum composites with pure adhesive connection using holographic vibrometric non-destructive testing (NDT) was investigated. Clear differences could be observed in the phase of vibration patterns and amplitudes, registered with nanometric resolution, between a correct and a defective adhesive connection.
PL
Zbadano możliwość wykorzystania cyfrowej holograficznej wibrometrii – nieniszczącej metody testowania (NDT) – do wykrywania defektów połączeń adhezyjnych w kompozytach poliamidowo-aluminiowych. Zaobserwowano istotne różnice między uzyskanymi rozkładami drgań i ich amplitudami, mierzonymi z nanometryczną rozdzielczością, w wypadku próbek z połączeniem adhezyjnym bez defektu oraz z defektem.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania solanki na właściwości powłok polimerowych (renowacyjnych), stosowanych w zakładach lakierniczych do wytwarzania zabezpieczeń ochronnodekoracyjnych nadwozia samochodów. Badano dwa rodzaje systemów powłok trójwarstwowych, w których powłokę podkładową wykonano z rozpuszczalnikowej farby akrylowej, zaś powłokę nawierzchniową z rozpuszczalnikowego lakieru akrylowego. Systemy powłokowe różniły się składem zastosowanej międzywarstwy, która była wykonana z farby poliestrowej lub z farby poliuretanowej. Przeprowadzone badania udowodniły, że oddziaływanie solanki (w postaci 5% wodnego roztworu NaCl) powoduje obniżenie trwałości połączenia adhezyjnego powłoki podkładowej z powierzchnią stalowego podłoża. Także rodzaj międzywarstwy w systemie powłokowym ma istotny wpływ na jego wytrzymałość adhezyjną, bowiem w całym okresie badań (0÷2016 h) system powłokowy z międzywarstwą poliestrową wykazywał wyższą wytrzymałość adhezyjną, niż system z międzywarstwą poliuretanową. Ponadto, systemy powłokowe z międzywarstwą poliestrową poddane starzeniu solanką, w porównaniu z systemami z międzywarstwą poliuretanową, charakteryzują się wyższą stabilnością parametrów chropowatości powierzchni Ra i Rz. Systemy z międzywarstwą poliestrową wyróżniają się również wyższą trwałością połysku, niż te z międzywarstwą poliuretanową.
EN
The paper presents results of investigations concerning brine influence on properties of polymer refinish coatings used in paint shops for production of protective-decorative coats on car bodies. Two kinds of three-layer coating systems were investigated in which a base coating was made of solvent-based acrylic paint while a top coat was made of solvent-based acrylic lacquer. The coating systems differed in interlayer composition which was made of polyester or polyurethane paint. Made investigations proved that action of the brine in the form of NaCl 5% water solution reduced durability of adhesive connection between base coating and steel substrate surface. Also a type of interlayer applied in coating system has an essential influence on its adhesive strength as in entire investigation period (0÷2016 h) the coating system with polyester interlayer revealed higher adhesive strength than the one with polyurethane interlayer. Moreover, coating systems with polyester interlayer, subjected to brine ageing, show higher stability of roughness parameters Ra and Rz in comparison with the coating systems with polyurethane interlayer. The coating systems with polyester interlayer manifest also higher durability of gloss than the ones with polyurethane interlayer.
EN
This work presents the outcome of our research on the application of polydimethylsiloxanes (PDMS) as base materials for the formulation of high-performance structural adhesives, sealants, and multifunctional coatings. The unique properties of these polymers, such as (i) the excellent adhesion to various materials used by automotive, aerospace, construction and maritime industries, (ii) inherent chemical inertness of cross-linked polymers, (iii) outstanding long-term durability, (iv) in-built hydrophobicity and icephobicity, and (v) flexibility and in some systems, self-healing ability, present PDMS resins as an attractive high-performance material offering versatility in a broad spectrum of engineering applications, e.g., from structural bonding and joint sealing to self-cleaning and icephobic coatings applicable to surfaces of structures exposed to sub-zero service temperatures, where potential ice accretion imposes severe danger to reliable and safe performance of engineering structures, through to antifouling and biomedical applications.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem polidimetylosiloksanów (PDMS) jako materiałów wyjściowych do formułowania wysokiej jakości klejów strukturalnych, uszczelniaczy i powłok wielofunkcyjnych. Unikalne właściwości tych polimerów takie jak: (i) doskonała adhezja do różnych materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym i okrętowym, (ii) naturalna obojętność chemiczna usieciowanego polimeru, (iii) wyjątkowa długowieczność, (iv) wbudowana hydrofobowość i lodofobowość (własności przeciwoblodzeniowe), (v) elastyczność i w przypadku niektórych systemów samonaprawialność, prezentują żywice PDMS jako atrakcyjny materiał o wysokiej jakości, oferujący wszechstronność w szerokim spektrum zastosowań inżynieryjnych: od klejenia strukturalnego i uszczelniania połączeń po samoczyszczające się i lodofobowe powłoki nakładane na powierzchnie urządzeń i konstrukcji narażonych na użytkowanie w temperaturach ujemnych, w których potencjalne narastanie lodu stwarza poważne zagrożenie dla niezawodnego i bezpiecznego działania konstrukcji inżynierskich, a także dla zastosowań przeciwporostowych i biomedycznych.
EN
Purpose: The work is connected with the current trend related to the modification of tool surfaces with PVD and CVD methods through the deposition of coatings to increase their durability. The research results of coated tools tests that are carried out in industrial conditions are presented in details. Design/methodology/approach: Structure, chemical and phase composition investigations related to the mechanical and tribological properties of coatings produced on tool substrates and analysis of the results are included. Investigations of the properties of deposited coatings on the following tool materials were made: high speed steels, hot work tool steel, sintered carbides and SiAlON tool ceramics. Findings: Interpretation of production tests results of coated tools and an analysis of the wear mechanisms of tool blades in relation to the properties of coatings and their adhesion, in particular characterized in the scratch test, were described. Research limitations/implications: Adhesion scratch test cannot be the only and final method of such evaluation. For example a direct comparison of the results of the scratch tests of coatings is possible when adhesion is being examined of different coatings yet on the same type of the substrate. Practical implications: Based on the adhesion test results using the scratch test, the suitability of the coatings produced on the cutting tools can be quickly assessed. Originality/value: It was sought those parameters which characterize the properties of coatings, ones which would permit to effectively/practically assess the performance of tools with coatings produced, with an exclusion or limitation of long-term and expensive durability tests of tools that are carried out in industrial conditions.
EN
During the direct contact of metal-to-metal, complex tribological wear processes occur. One of the most important and the most problematic phenomena leading to irreversible changes in the geometric structure of the surface is adhesion as a result of a local welding of the asperity peaks. It causes local damage to the Surface of the cooperating components in the form of the adhesive cavities. The paper presents the results of the wear tests, the purpose of which was to determine the impact of the surface geometry structure on the process of the adhesive wear and the formation of the adhesive cavities under oscillatory motion. The tests were carried out on the T-05 tribotester based on the previously established research plan. The geometrical surface structure was measured in the area of wear and the photographs of the adhesive cavities were made on an optical microscope. The captured images of a worn surface correspond to the images of the cavities presented in the literature. The obtained research results are the basis for the further development of a future research plan in a similar scope.
PL
Podczas bezpośredniego kontaktu metal–metal zachodzą złożone procesy zużycia tribologicznego. Jednym z najistotniejszych i najbardziej problematycznych zjawisk prowadzących do nieodwracalnych zmian struktury geometrycznej powierzchni jest adhezja jako skutek lokalnego zgrzewania występów nierówności. Powoduje ona powstawanie lokalnego uszkodzenia powierzchni elementów współpracujących w postaci wżerów adhezyjnych. W niniejszej pracy przestawiono wyniki badań z zużyciowych, których celem było określenie wpływu struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania adhezyjnego i tworzenia się wżerów adhezyjnych w ruchu oscylacyjnym. Badania zrealizowano na testerze T-05 w oparciu o założony wcześniej plan badawczy. Dokonano pomiaru struktury geometrycznej powierzchni w obszarze zużycia oraz wykonano fotografie wżerów adhezyjnych na mikroskopie optycznym. Zarejestrowane obrazy zużytych powierzchni odpowiadają swoim charakterem obrazom przedstawionym w literaturze. Uzyskane wyniki badań są podstawą do opracowania planu przyszłych badań w podobnym zakresie.
EN
Bonding technology is one of the oldest technologies of joining car body elements. Bonding steel in real industrial conditions may cause various incompatibilities in the joints area. The main ones consist in the lack of adhesion and no adhesive in the area of the joints. Currently there are destructive methods of controlling adhesive joints that require destruction of the joint. Destruction of joint generates significant costs especially when assessing joints in commercial vehicles. However assessment on vehicles being repaired or operated is not possible, because it causes total destruction of the joint. As a part of the work it was decided to check whether the ultrasound echo technique would enable locating these areas in the vehicle body in which there is no adhesives or lack of adhesion occurs - not only on prepared samples but also on the element - the door of a currently produced car vehicle. The ultrasonic measurements were verified during the destructive control of adhesive joint in the doors of a motor vehicle. The tests confirmed that the proposed measures of quality enable the location of the adhesive path between the two body shells.
PL
Technologia klejenia jest jedną z najstarszych technologii łączenia elementów karoserii pojazdów samochodowych. Klejenie stali w rzeczywistych warunkach przemysłowych może powodować różne niezgodności w obszarze połączenia. Główne z nich to deadhezja oraz brak kleju w obszarze założonego połączenia. Obecnie funkcjonują niszczące metody kontroli połączeń klejowych, które wymagają zniszczenia połączenia. Zniszczenie połączeń generuje znaczne koszty, szczególnie w przypadku oceny połączeń w pojazdach dostawczych. Nie umożliwiają one jednak oceny na pojazdach naprawianych lub eksploatowanych, ponieważ powodują całkowite zniszczenie połączenia. W ramach realizowanych prac postanowiono sprawdzić czy ultradźwiękowa technika echa umożliwi zlokalizowanie tych obszarów w karoserii, w których brakuje kleju lub nastąpiła deadhezja – nie tylko na spreparowanych próbkach, ale również na elemencie rzeczywistym – drzwiach współcześnie produkowanego pojazdu samochodowego. Wykonane prace zostały zweryfikowane w czasie kontroli niszczącej połączeń klejowych w drzwiach współczesnego pojazdu samochodowego. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zaproponowane miary jakości umożliwiają lokalizację ścieżki kleju między dwiema blachami karoseryjnymi.
EN
Solvent-based or waterborne coatings commonly used in surface finishing of plastic or composite-based products exhibit very low spray transfer efficiency, typically not exceeding 30-35%. Powder coatings, an attractive 100% solvent-free alternative technology, achieve up to 95-98% material utilization. However, they require electrostatic deposition of charged powder particles and hence can only be used on inherently conductive, e.g., metallic components. Overall, the key barriers for wide application of powder coating technology in plastics surface finishing are the non-conductive surfaces of plastics, inadequate adhesion to commodity plastics, and frequently the absence of low-temperature powder resins. This paper presents practical aspects of technology facilitating successful electrostatic powder coating of automotive and commodity plastics achievable through surface-grafted arrays of amino-functional molecules exhibiting inbuilt electron conductivity. This results in a 108-fold increase in surface conductivity of polymers combined with up to a 1000-fold increase of the strength of adhesion between adhesively bonded or surface-coated assemblies in comparison with unmodified substrates to the point of achieving 100% cohesive fracture of substrates. Industrial-scale technology trials using full size PP-based automotive components carried out by CSIRO and Dulux in a commercial powder coating facility demonstrated the suitability of this technology for industrial applications targeting the substitution of the current liquid paints by zero-waste powder coatings.
PL
Rozpuszczalnikowe lub wodnorozpuszczalne powłoki dekoracyjne i ochronne oraz farby powszechnie stosowane w wykańczaniu powierzchni wyrobów z tworzyw sztucznych lub kompozytów wykazują bardzo niską skuteczność przenoszenia natryskowego, zwykle nieprzekraczającą 30-35%. Powłoki proszkowe (atrakcyjna 100%-bezrozpuszczalnikowa technologia) pozwalają na podniesienie efektywności użycia materiału do 95-98%. Wymagają one jednak elektrostatycznego osadzania elektrycznie naładowanych cząstek proszku, w związku z czym ich zastosowanie ogranicza się do naturalnie elektroprzewodzących materiałów takich jak metale. Generalnie biorąc, głównymi barierami dla szerokiego zastosowania technologii powlekania proszkowego w wykończeniu powierzchni tworzyw sztucznych są: nieprzewodzące powierzchnie z tworzyw sztucznych, nieodpowiednia przyczepność pokryć do wyrobów z tworzyw sztucznych, a często też brak niskotemperaturowych żywic proszkowych. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty technologii ułatwiającej elektrostatyczne lakierowanie proszkowe wyrobów polimerowych dla przemysłu samochodowego oraz generalnego przeznaczenia osiągalne dzięki łańcuchom molekularnym z aminowymi grupami funkcyjnymi wykazującym wbudowane przewodnictwo elektronowe. Powoduje to zwiększenie przewodnictwa powierzchniowego polimerów zwielokrotnione w stopniu sięgającym do 108 w porównaniu z materiałem nieobrobionym, które połączone jest z równoczesnym 1000-krotnym wzrostem wytrzymałości adhezji pomiędzy elementami klejonymi, lub substratem a farbą lub powłoką dekoracyjno-ochronną (również w porównaniu z substratami niezmodyfikowanymi), które wiąże się często z osiągnięciem 100% pęknięcia kohezyjnego materiału malowanego lub klejonego. Próby technologiczne w skali przemysłowej z wykorzystaniem pełnowymiarowych elementów samochodowych opartych na polipropylenie (PP) przeprowadzonych przez CSIRO i Dulux/Australia w komercyjnych lakierniach proszkowych, wykazały przydatność tej technologii do zastosowań przemysłowych, których celem jest zastąpienie obecnych farb płynnych bezodpadowymi (bezrozpuszczalnikowymi) pokryciami proszkowymi.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznych warstw Ni-P osadzonych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075. Zbadano wpływ grubości warstw na twardość i mikrotwardość Vickersa, którą określono metodą DSI, oraz adhezję do podłoża metodą zarysowania. Przedstawiono morfologię za pomocą mikroskopii świetlnej oraz topografię badanych warstw przy użyciu profilometru metodą stykową. Zastosowano różne grubości w celu określenia ich wpływu na adhezję do stopu AW-7075. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że warstwy Ni-P o większej grubości odznaczają się większymi wartościami twardości oraz modułu Younga niż cieńsze warstwy Ni-P, a także wykazują lepszą adhezję do stopu AW-7075.
EN
The article presents the results of mechanical tests of Ni-P layers deposited by the chemical reduction method on the AW-7075 aluminum alloy. The effect of layer thickness on hardness and microhardness of Vickers, which was determined by the DSI method, and their adhesion to the substrate by scratch method were investigated. The morphology was obtained using light microscopy and the topography of the examined layers using a contact profilometer. Different thicknesses were used to determine their effect on adhesion of the leyers to AW-7075 alloy. The results allowed to state that Ni-P layers of higher thickness are characterized by higher hardness and Young's modulus values than thinner Ni-P layers, and also show better adhesion to the AW-7075 alloy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu asfaltu modyfikowanego z dodatkiem THPP (tetra-hydro-pirymidyn propylu) na wybrane właściwości mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wytwarzanej w technologii Warm Mix Asphalt (WMA). Do badań wykorzystano dodatek THPP w ilości od 0% do 0,6% z krokiem co 0,2% w stosunku do masy asfaltu PMB 45/80-55. Na podstawie wykonanego zakresu badań stwierdzono, że dodatek nie zmienia znacząco penetracji (konsystencji), względnie lepkości badanego lepiszcza. Poprawia natomiast adhezję lepiszcza do kruszywa oraz obniża temperaturę łamliwości. Zastosowanie dodatku THPP powoduje spadek zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej wraz ze wzrostem dodawanego środka. Zastosowanie dodatku powoduje zwiększenie odporności mieszanki mastyksowo-grysowej na oddziaływanie czynników klimatycznych (ITSR).
EN
The paper presents the results of research into the impact of modified bitumen with THPP (tetra-hydro-propylpyrimidine) for selected properties of SMA mixture produced using Warm Mix Asphalt technology. Asphalt (WMA). The THPP additive was used in the studies in the amount from 0% to 0,6% in increments of 0,2% compared to PMB 45/80-55 bitumen weight. On the basis of the performed range of tests it was found that the additive does not change the significant-penetration (consistency) or viscosity of the tested binder. Improves the adhesion of the binder to the aggregate and lowers the brittleness temperature. The use of THPP results in a decrease in the content of free spacein the aggregate-asphalt mix with an increase in the amount ofcomponent added. The use of this additive increases the resistance of the mastic-mixture on influence of climate conditions.
PL
Przyczepność zbrojenia stalowego do betonu jest podstawą prawidłowej pracy konstrukcji żelbetowych oraz strunobetonowych. W stanach granicznych nośności przyczepność jest niezbędna w celu kotwienia zbrojenia oraz wpływa na zdolność obrotu ewentualnych przegubów plastycznych. Ma ona decydujący wpływ na szerokość rozwarcia i rozstawu rys oraz na ugięcia, a zatem decyduje o trwałości konstrukcji. Zależność „naprężenie przyczepności – poślizg” w strunobetonie jest uzależniona przede wszystkim od wytrzymałości i składu betonu, technologii betonowania oraz warunków jego dojrzewania, wielkości otuliny betonowej, rodzaju cięgien sprężających, stanu ich naprężenia, a także metody zwalniania naciągu. Dla poprawy pracy strefy kotwienia cięgien sprężających możliwe jest stosowanie dodatkowego mechanicznego kotwienia strun – takie rozwiązania z powodzeniem stosowane są w produkcji podkładów kolejowych.
EN
Bond stress of steel reinforcement to concrete constitutes the basis for proper analysis of reinforced concrete and prestressed concrete structures. For ultimate limit states the bond stress is necessary to obtain anchorage of reinforcement and it influences the ability to rotate within possible plastic hinges. It affects the crack width and decide the durability of the structure. Relationship “bond stress – slippage” in pre-tensioned concrete structures depends on numerous factors. The most important are: strength and composition of concrete mix, method of concreting and maturity conditions, magnitude of concrete cover, type of prestressing tendons, stress state in tendons and technology of prestress release. Complex stress state in close-to-face zone of the element, caused by transferring the prestressing force to concrete, may result in different damages: bursting, splitting and spalling. In order to improve the behaviour of prestressing tendons in anchorage zone it is possible to apply additional mechanical anchorage devices - such solutions are successfully used in railway sleepers.
PL
Powłoki adhezyjne, takie jak np. powłoki lakiernicze czy szpachlówkowe znajdują szerokie zastosowanie w budowie nowoczesnych pojazdów, szczególnie samochodowych. Dlatego istotne jest kontrolowanie ich jakości na etapie nakładania, która wpływa na trwałość połączenia w trakcie jego eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miara przyczepności użyty został moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa, w którym zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Najniższą wartość modułu ciśnieniowego współczynnika odbicia uzyskano dla powierzchni szlifowanej ręcznie papierem ściernym o gradacji 120, która jest zalecana przez producenta szpachlówki, a najwyższą dla papieru ściernego o oznaczeniu P1000. Wyniki wykonanych pomiarów pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłożą.
EN
Adhesive coatings, such as, varnish or car putty coatings are widely used in the construction of modern motor vehicles. Therefore it is important to control their quality at the manufacturing stage, which affects the durability of the connection during its exploitation. The paper presents the results of the tests of adhesion of the car putty coating to steel substrate using the ultrasonic method. As a measure of adhesion a reflection coefficient |r| was used calculated on the base of longitudinal wave propagation in the area of the adhesive joint. The tests were performed for car body sheet - car putty coating connection in which the surface preparation of the steel sample was varied. The lowest value of reflection coefficient was obtained for surface grinded manually with 120 abrasive paper, which is recommended by the car putty manufacturer. The highest value of coefficient |r| was calculated for abrasive paper marked P1000. The results of the measurements shown that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements and the smaller the value of the module |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
PL
Kleje samoprzylepne, a szczególnie rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ich unikalne właściwości, m.in. dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych powierzchni, niskie koszty oraz wysoką wydajność produkcji. Poliakrylanowe kleje samoprzylepne używane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Zastępują one coraz częściej tradycyjne techniki łączenia, takie jak spawanie czy nitowanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego posiadają jednak istotną wadę, są łatwopalne. Głównym celem pracy było określenie wpływu wybranych fosforowo- azotowych środków ogniochronnych na parametry pożarowe otrzymanych kompozycji oraz określenie wpływu wprowadzonych retardantów palenia na parametry użytkowe kleju. Pomiary wykonano za pomocą mikrokalorymetu stożkowego oraz maszyny wytrzymałościowej. Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniżenie wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła HRRmax oraz wydłużyło czas do jej osiągnięcia. Wprowadzone retardanty palenia w analizowanych stężeniach spowodowały pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego. Zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu melaminy przyczynił się do wzrostu adhezji kleju samoprzylepnego, o ile stężenie wprowadzanych antypirenów nie było zbyt wysokie. Słowa kluczowe: poliakrylanowy klej rozpuszczalnikowy, antypireny, lepność, adhezja, maksymalna szybkość wydzielania ciepła
EN
Selfadhesive glues, in particular solvent-based adhesives, are becoming increasingly popular due to their unique properties. In particular they are characterised by good adhesivity to polar surfaces, are aging-resistant and can be easily removed from the glued surfaces while their production is efficient and cheap. Polyacrylate selfadhesive glues are being used both in the industry and in everyday situations. They are increasingly often used in place of the traditional joining methods such as welding or riveting. Yet,cosidering the fire safety, these glues have also the disadvantage of being highly flamable. The main goal of the research was to determine the impact of selected phosphorus-nitrogen flame retardants on the combustion parameters of the obtained composites and on their utility parameters. Measurments were conducted using conical microcalorimeter and the endurance testing machine. It could be concluded that the introduction of flame retardants caused a decrease of the maximum heat release rate HRRmax and increased the time needed to reach HRRmax. Introduction of flame retardants in the considered rates of concentration also caused the deterioration of the adhesion properties of the selfadhesive. In case of both melamine polyphosphate and melamine pyrophosphate it could be observed that they contributed to the increased adhesion provided that the concentration of the introduced flame retardant was not too high.
EN
The paper presents the results of examinations of materials and tribological properties of chromized carbide layers produced on tool steel by means the powder method, modified by the use of low pressure during the process, for the avoidance of the oxidation of the batch. Investigations of the structure of the layers, the topography of the surface of chromized steel samples, their hardness, Young′s modulus, layers adhesion to steel core and tribological properties were conducted. It was proved that the structure and proprieties of chromized carbide layers produced by means of both methods are similar. However, layers produced with the novel vacuum method have greater thicknesses than layers received with the powder method, at the same process parameters (the time and the temperature). This means that, with the novel vacuum method, one could produce layers at lower temperatures than is possible by means of the traditional pack powder method, chich has an essential meaning from the point of view of mechanical proprieties of the steel core.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości materiałowych i tribologicznych węglikowych warstw chromowanych, wytwarzanych na stali narzędziowej metodą proszkową, zmodyfikowaną przez zastosowanie obniżonego ciśnienia podczas procesu, dla uniknięcia utleniania wsadu. Przeprowadzono badania budowy warstw, topografii powierzchni chromowanych próbek, ich twardości, modułu Younga, adhezji warstw chromowanych do podłoża stali oraz właściwości tribologicznych. Wykazano, że budowa oraz właściwości węglikowych warstw chromowanych wytwarzanych za pomocą obu metod są podobne. Jednak warstwy wytwarzane metodą próżniową mają większe grubości niż warstwy otrzymywane metodą proszkową przy tych samych parametrach procesu (czas, temperatura). To oznacza, że zmodyfikowaną metodą próżniową można wytwarzać warstwy przy znacznie niższych temperaturach, niż jest to możliwe za pomocą tradycyjnej metody proszkowej, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwości mechanicznych podłoża stali. wytwarzać warstwy przy znacznie niższych temperaturach, niż jest to możliwe za pomocą tradycyjnej metody proszkowej, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwości mechanicznych podłoża stali.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, mające na celu określenie zmian sztywności kleju epoksydowego w zależności od grubości spoiny klejowej. W połączeniach klejowych metali, w strefie przyściennej klejonych elementów, występuje cienka warstwa o odmiennych właściwościach względem rdzenia spoiny. W spoinach o niewielkiej grubości istotny może być wpływ właściwości strefy przyściennej na uogólnioną wartość modułu Younga. Wraz ze wzrostem grubości spoiny znaczenie tej strefy i pozornego modułu Younga, kształtowanego w wyniku specyficznego porządkowania struktury po wpływem pola sił warstwy przyściennej metalu, powinno zanikać na rzecz wartości podstawowej modułu Younga, charakterystycznej dla materiału kleju. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości połączenia klejowego, wykazujące spadek wytrzymałości na rozciąganie połączenia doczołowego wraz ze wzrostem grubości spoiny. Spadek wytrzymałości połączenia częściowo jest związany z regresją wartości modułu Younga w spoinach o większej grubości. Ma to także związek z występowaniem wad struktury, takich jak pęcherze gazowe, rzadzizny, które mogą intensyfikować wpływ grubości skleiny na jej wytrzymałość.
EN
Article presents research aimed to determine changes in stiffness of epoxy adhesive depending on adhesive layer thickness. In metal-metal adhesive joints, in boundary zone of bonded elements occurs thin layer of adhesive with different properties compared to the core of the joint. In joints of small thickness contribution of properties of boundary zone in generalized value of Young’s Modulus might be highly essential. With the increase of joint thickness influence of apparent Young’s modulus, formed in the result of specific structure ordering caused by field force of metal boundary zone, should decline in favor for basic value of Young modulus, characteristic for the adhesive material. Results of tensile strength tests were shown, indicating decrease of tensile strength in reference to increase of joint thickness. Decrease of adhesive joint tensile strength is associated with reduction of Young’s modulus value in joints of higher thickness. Change is related with occurrence of structural defects, such as gas bubbles, looseness, which might intensify influence on tensile strength with the increase of thickness of adhesive joint.
EN
Wettability in the silver/carbon system was examined by the sessile drop method under vacuum at the temperature of 1243 K. Vitreous carbon, diamond and graphite were used as solid substrates. after wettability tests, the solidified Ag/C and Ag-X/C (X - 1 wt.% Ti or Zr) couples were subjected to structural characterization by SEM and EDX analysis. liquid pure silver does not wet these substrates and shows week adhesion, regardless of the type of the carbon material used. the introduction of 1 wt.% carbide forming additions Ti or Zr into silver changes dramatically the interaction in the Ag/C system leading to the formation of continuous reaction product layers (TiCx and ZrCx, respectively) at the drop/substrate interface. these interfacial layers are responsible for good wetting and high work of adhesion between agti1 and AgZr1 alloys and all types of carbon materials examined in this study.
PL
Przedstawiono wyniki badań zwilżalności w układzie srebro/węgiel wykonanych w atmosferze próżni, w temperaturze 1243 K. Pomiary kąta zwilżania wykonano metodą leżącej kropli na podłożach z węgla szklistego, diamentu i grafitu. Po testach zwilżalności wytworzone pary materiałów Ag/C i Ag-X/C (X - 1% wag. Ti lub Zr) poddano analizie strukturalnej metodami SEM i EDX. Ag/C jest układem niereaktywnym, w którym srebro nie zwilża węgla. Prezentowane badania wykazują, że dodatek 1% wag. Ti lub Zr do srebra powoduje obniżenie kątów zwilżania i wzrost wartości pracy adhezji w układzie Ag/C niezależnie od typu materiału węglowego. Jest to związane z powstawaniem na granicy kontaktu kropli z podłożem węglowym warstw przejściowych zawierających węgliki TiCx lub ZrCx.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do naprawy konstrukcji betonowych. Do badań wytypowano dwie zaprawy przeznaczone do napraw konstrukcji betonowych. Jedna zaprawa była przeznaczona do stosowania w temperaturze od 1°C, druga zaś w temperaturze od 5°C. Badania wykonano na próbkach dojrzewających w temperaturze 21°C i 8°C. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie oraz przyczepności przez odrywanie wraz z ustaleniem przyrostu wartości tych właściwości w czasie. Rezultaty badań wskazały na negatywny wpływ obniżonej temperatury na poziom analizowanych właściwości. Wydłużenie okresu dojrzewania w niskiej temperaturze nie powoduje uzyskania wartości, jakie zostają osiągnięte, gdy zaprawa dojrzewa w normowych warunkach laboratoryjnych. Wykonywanie napraw konstrukcji betonowych w okresie obniżonej temperatury może powodować niepowodzenie wykonania skutecznej naprawy.
EN
The purpose of this article is to assess the effect of lowered temperature on selected properties of mortars for repair of concrete structures. The objects of research were two mortars for the repair of concrete structures. One mortar was intended for use at temperatures from 1°C, and the second at a temperature of 5°C. The tests were performed on samples conditioning at 21°C and 8°C. It was made compressive strength, adhesion and it was determined increase of these properties over time. Results of the researches showed the negative impact of lowered temperatures at the level of the analyzed properties. Extending the period of conditioning at lowered temperatures, do not reach such values as mortar, which conditioning at laboratory conditions. Repairs to concrete structures at lowered temperatures can cause failure of the effectiveness of repair.
PL
Biofilm tworzą drobnoustroje przylegające do powierzchni i/lub do siebie nawzajem, otoczone wydzielaną przez siebie macierzą pozakomórkową. Drobnoustroje w biofilmach nabywają cech odmiennych od komórek wolnopływających. Jedną z takich cech jest tolerancja wysokich stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków. Stąd większość zakażeń przebiegających z udziałem biofilmu są to zakażenia przewlekłe i nawracające, pomimo prawidłowo stosowanej antybiotykoterapii. Obecnie do badania biofilmu w celach poznawczych wykorzystuje się wiele różnych metod, w tym nowoczesne techniki molekularne. Natomiast do detekcji biofilmu jako podstawową metodę badania próbek klinicznych wykorzystuje się mikroskopię świetlną pozwalającą na obserwację wybarwionych metodą Grama agregatów bakterii, otoczonych macierzą pozakomórkową.
EN
Biofilm is formed by microorganisms adhering to the surface and/or to each other, surrounded by an extracellular matrix. Microbes in biofilms acquire different characteristics when compared to free-floating organisms. One of such features is the tolerance towards high concentrations of antibiotics and chemotherapeutics. Therefore, the majority of biofilm-associated infections is chronic and recurrent, despite microbiologically correct antibiotic therapy. Currently, the basic studies of biofilm are performed using a variety of different methods, including very modern molecular techniques. In contrast, the detection of biofilm in clinical specimens is done primarily through light microscope which allows for the observation of the Gram-stained aggregates of bacteria surrounded by an extracellular matrix.
20
EN
The manuscript focuses on an author’s original methods of ceramic grinding wheels impregnation. The authors developed 3 original methods of impregnation ceramic grinding wheels with sulphur, amorphous carbon and solid lubricants like molybdenum disulfide, graphite or hexagonal boron nitride. At the end the issue of evaluation of the application potential of developed grinding wheel impregnation methods were raised.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.