Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhesiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca przedstawia badania eksperymentalne ponad 40 słupów CFST. Analizie poddano wyniki siły niszczącej słupy w aspekcie grubości stalowego płaszcza, smukłości słupa, rodzaju betonu wypełniającego stalową rurę (zwykły i ekspansywny) i jego wytrzymałości a także sposobu obciążania słupa (przez rdzeń lub przez cały przekrój). Sprawdzono efektywność słupów CFST z użyciem betonu ekspansywnego i zwykłego rozumianą jako stosunek nośności eksperymentalnej słupa do nośności plastycznej osiowo ściskanego przekroju słupa. Oceniono przydatność autorskiej metody wyznaczania nośności słupów CFST, różniącej się zasadniczo od metody wg EC4, przy wyższych stopniach zbrojenia, przekraczających 6%.
EN
The paper presents the results of the study on over 40 CFST columns. The analysis covered the results of applying the destructive force onto the columns in the following aspects: the thickness of the steel coat, the slenderness of the columns, the type of the concrete filling (the ordinary and the expansive) and its strength as well as the type of the load application (onto the core or onto the whole section). The effectiveness of the columns, understood as the ratio of the load bearing capacity of the experimental column versus the plastic load bearing capacity of the axially compressed columns’ section, was analysed for both the ordinary concrete and the expansive concrete filled CFST columns. Finally, the original method of calculating the load bearing capacity of the CFST columns was evaluated for columns of the higher (over 6%) reinforcement ratios. The method differs significantly from the EC4 method.
PL
Otrzymano silikonowe kleje samoprzylepne z dodatkiem nanocząstek kaolinu. Przedstawiono wyniki badań wpływu stężenia nanocząstek kaolinu na wybrane komercyjne samoprzylepne kleje silikonowe. Zbadano odpowiednio wpływ dodatku 1, 3, 5 i 7% mas. kaolinu w odniesieniu do zawartości polimeru kleju silikonowego. Według międzynarodowych norm AFERA zbadano podstawowe właściwości modyfikowanych klejów samoprzylepnych, takie jak adhezja, kohezja i kleistość. Zwiększanie stężenia napełniacza powodowało pogorszenie kohezji i adhezji oraz wzrost lepkości kleju w czasie.
EN
Kaolin nanoparticles were added (1–7% by mass) as fillers to 2 com. Si-org. adhesives poured then onto a polyester film, cured with (Cl2C6H3COO)2 and studied for tackiness and adhesion by std. methods. The increase in the filler content resulted in decreasing the adhesion and tackiness of the adhesives.
PL
W artykule omówiono zjawisko poślizgu koła, zachodzące, podczas rozpędzania i hamowania na nawierzchni o bardzo dobre,j jak i bardzo słabej przyczepności. W pierwszej części omówione zostały podstawy teoretyczne powstawania reakcji na styku koła z nawierzchnią, po której się toczy. Wskazano czynniki mające wpływ na wielkość reakcji stycznej obwodowej i poprzecznej oraz siły przyczepności. W drugiej części artykułu zaprezentowano model ruchu prostoliniowego koła wykonany w SIMULINKU wraz z analizą wyników przy rozpędzaniu i hamowaniu pojazdu osobowego na nawierzchniach o różnych współczynnikach przyczepności (μ=1 oraz μ=0,2).
EN
The article discusses the phenomenon of wheel slip, occurring during acceleration and braking on a surface with very good to very poor adhesion. The first part discusses the theoretical basis of the formation of reaction wheel contact with the ground, after which it goes. Indicated factors affecting the size of the response of peripheral and transverse tangent and the strength of adhesion. In the second part of the article presents a model of linear motion of the wheels made in SIMULINK together with the analysis of the results during acceleration and braking passenger vehicle on surfaces with differing coefficients of adhesion (μ=1 and μ=0.2).
PL
Zainteresowanie biomateriałami, związane z możliwością zastosowania ich na implanty, powoduje z jednej strony nieustanny wzrost wymagań stawiany tego typu materiałom, z drugiej natomiast, poszukiwanie nowych metod i technologii poprawiających ich własności użytkowe. Najczęstsze zmiany składu chemicznego kompozytu ochronnego, tworzonego na powierzchni implantu, polegają na wprowadzeniu do ceramiki hydroksyapatytowej roztworu stałego Y2O3 w ZrO2(YSZ). Priorytetowym celem proponowanych w ramach niniejszej pracy badań była poprawa własności wytrzymałościowych na granicy powłoka-podłoże. Własności te zostały określone przy pomocy testu, polegającego na zarysowaniu (Scratch Test) powłoki ceramicznej.
EN
Growing interest in biomaterials, combined with opportunities of their use for implants causes, on the one hand, incessantly growing expectations imposed on these materials. On the other hand, new methods and technologies of improvement in their functional properties are required. The most frequent changes in chemical composition of the protective composite, created on the surface of an implant include introduction of solid solution of Y2O3 in ZrO2(YSZ) into hydroxyapatite ceramics. A priority goal of the investigations presented within this work was to improve mechanical properties on the base material – coating interface. These properties were determined by means of scratch tests on ceramic coating.
PL
W pracy oceniano przydatność testu penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego do oceny tekstury tłuszczów do smarowania pieczywa. Wykonano instrumentalne pomiary umownych parametrów twardości, miękkości, konsystencji i przylepności. Zastosowane testy penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego z wykorzysta-niem analizatora tekstury TAXT2i umożliwiły zróżnicowanie tekstury badanych tłuszczów.
EN
Usefulness of penetration, extrusion and back extrusion tests for texture analysis of table fat spreads was evalu-ated. Conventional parameters as hardness, softness, consistency and adhesiveness were measured using instrumental methods - texture analyzer TAXT2i. Penetration tests, forward extrusion, and back extrusion tests enabled to assay diversity of texture of the table fat spreads.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.