Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 391

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhesion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
EN
Mortars are subjected to severe external stresses such as freezing, thawing, and drying during their lifetime. These stresses can lead to a loss of adhesion between the support and the mortar. The strength of the substrates with respect to their ability to receive a coating (mortar) is characterized in particular by the value of minimum tear resistance of the surface to be coated. In this work, the use of a non-destructive method which is both fast and easy to implement is employed to evaluate this support-mortar adhesion. The first method is based on the measurement of the velocities of the surface ultrasonic waves and the second by tearing tests using a specific dynamometer. The determination of the adhesion strength concerned two different supports (concrete beam and masonry block) coated with two types of mortar (a prepared cement mortar and a ready-to-use mortar) with two different thicknesses for each mortar (1 and 2 cm, respectively). The results of the two methods are then correlated for an estimation of the adhesion of the mortars.
EN
Nitrogen-doped DLC (diamond-like carbon) coatings were produced on 316L nitrided austenitic steel in direct current and pulsed glow discharge conditions. The chemical composition, surface topography, hardness and corrosion resistance of the obtained carbon coatings were examined. The coatings varied in surface morphology, roughness and hardness. Direct current glow discharge made it possible to produce a coating characterized by lower hardness, greater thickness and higher nitrogen content. The coating featured improved corrosion resistance and adhesion compared to coatings produced in the pulsed process.
EN
The article discusses results of pull-off adhesion strength tests on poly-p- phenylene benzobisoxazole (PBO) mesh bonded to fir timber beams using epoxy resin. The tests were performed in accordance with the PN-EN 1542 standard. Timber elements reinforced with PBO fibres were subjected to pull-off tests to measure the adhesive strength of the mesh to the beams.The factors occurring during the test were also characterized, which may affect its results such as the method of application of the tearing force, selection of epoxy glue, surface preparation of the tested elements, occurrence of material defects in the wood and types of substrate destruction. The experimental data show that failure of the timber layer was not observed in all the specimens tested.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wytrzymałości na odrywanie siatki poli-p- fenyleno benzobisoksazolu (PBO) przyklejonej do belek drewnianych za pomocą żywicy epoksydowej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1542. Elementy drewniane wzmocnione siatką PBO i poddano próbie przyczepności, mając na celu określenie wytrzymałości na oderwanie siatki PBO przyklejonej do powierzchni belek w miejscach występowania wad materiałowych oraz w miejscach bez wad. Scharakteryzowano również czynniki występujące podczas badań, które mogą wpłynąć na ich wyniki, takie jak sposób przyłożenia siły odrywającej, dobór kleju epoksydowego, przygotowanie powierzchni badanych elementów, występowanie wad materiałowych w drewnie i rodzaje zniszczenia podłoża. Uzyskane wyniki wykazują, że nie we wszystkich badanych przypadkach nastąpiło zniszczenie w warstwie drewna.
PL
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suchych mieszanek zapraw cementowych. Ich użycie prowadzi do wzrostu wydajności i jakości pracy, obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz przyspieszenia procesów technologicznych. Jednym ze składników suchych mieszanek jest rozdrobiony wypełniacz, który bierze czynny udział w procesach twardnienia mieszanek. W warunkach niedoboru zasobów energetycznych, stopniowego wyczerpywania naturalnych surowców oraz zaostrzania problemów środowiskowych, ważnym kierunkiem w produkcji mieszanek jest rozwój zapraw wykorzystujących odpady z różnych działalności gospodarki. Badania wykazały, że jako wypełniacz można z powodzeniem stosować materiały o pochodzeniu antropogenicznym, takie jak pył granitowy, co jednocześnie pozwala na racjonalne rozwiązywanie problemów środowiskowych. Na właściwości reologiczne zapraw cementowych i mieszanek betonowych pozytywnie wpływa dodatek pyłu bazaltowego czy marmurowego, a nawet mączki wapiennej. Wytrzymałość zapraw cementowych na ściskanie zwiększa dodatek mączki granitowej i bazaltowej. Częściowa zamiana cementu pyłem marmurowym zwiększa wytrzymałość początkową zaprawy. Drobne kruszywo wypełnia przestrzeń między ziarnami piasku i tworzy sztywną strukturę, poprawiając szczelność oraz właściwości reologiczne zaprawy cementowej.
EN
In this study, the results of experiment research on building mortars based on dry mixtures with the use of granite dust are given. It also shows the possibilities of their industrial release. In the conditions of energy resources shortage, gradual exhaustion of natural raw materials, aggravation of environmental problems, an important direction in the production of building mixtures is the development of mixes with waste materials from various industries. In particular, granite dust, which simultaneously allows to rationally use natural mineral material and solve environmental problems. Based on the obtained data, experimental and statistical models of physical and mechanical properties of fresh and hardened mortar are constructed and ways of optimizing their compositions and improving the properties of mortars are analyzed. It is established that the use of granite dust and some additives provides high standardized parameters for mortar mixture and bricklaying process, including plasticity, compressive strength and others at the low level of cement consumption. Fresh mortar mixtures have a prolonged slump retention.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
EN
Atmospheric Plasma Spraying (APS) enables deposition of coatings from different materials, including those based on Al2O3 and TiO2. In this work, Al2O3 + 40 wt.% TiO2 coatings were tested. The relationships between mechanical properties, microstructure and spraying parameters (namely: spraying distance and torch scan velocity) were investigated. Commercial -45 + 5 μm powders in agglomerated as-produced state were sprayed onto the stainless steel 1.4301 substrates. The aim of the study was to determine the adhesion, microhardness and roughness of coatings but also to characterize their microstructure. It was observed that coatings sprayed from shorter distance were well melted and revealed good adhesion, but at the same time they were more porous and of lower microhardness than those deposited from the longer spraying distance.
PL
Metoda natryskiwania plazmowego, APS (ang. Atmospheric Plasma Spraying) umożliwia nanoszenie powłok z różnych materiałów, w tym na bazie Al2O3 oraz TiO2. W pracy zbadano powłoki Al2O3 + 40% wag. TiO2. Przedmiotem badań były właściwości mechaniczne oraz mikrostruktura uzyskanych powłok, w zależności od odległości natryskiwania i prędkości przesuwu palnika względem podłoża. Wykorzystano komercyjne proszki w stanie aglomerowanym o granulacji -45 + 5 μm, którymi pokryto podłoża ze stali nierdzewnej 1.4301. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przyczepności powłok, ich mikrotwardości, chropowatości oraz charakteryzację mikrostruktury. Zaobserwowano, że krótsza odległość natryskiwania skutkuje wyższym stopniem przetopienia cząsteczek proszku w powłoce oraz wyższą przyczepnością powłok, ale jednocześnie powoduje wyższą porowatość i niższą mikrotwardość powłok.
EN
The method of studying the process of vibroseparation or adhesion of friable media has been developed. The analytical solution of this mathematical model of the researched system for resonance and nonresonance cases was constructed. It is established that the relative amount of friable medium motion greatly affects the quantitative and qualitative parameters of the system oscillations, in particular, the increase in the amount of motion of a friable media causes a decrease in the amplitude of the system in the transition through the resonance.
PL
Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami klejonymi do powierzchni betonu najbardziej newralgicznym elementem wzmocnienia są właśnie połączenia klejone. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przyczepności wykonanych na beleczkach zginanych. Wykazano, że bez jednoznacznego i jednolitego określenia obciążenia niszczącego niemożliwa jest analiza tego typu badań, a proponowane na ich podstawie modele obliczeniowe są z tego względu niepoprawne. Najistotniejszym parametrem okazał się wpływ wewnętrznego zbrojenia stalowego i jego granicy plastyczności i to niezależnie od pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość betonu, typ kompozytu a także geometria elementu.
EN
In structures strengthened with Externally Bonded Reinforcement the glued joint is the most sensitive part of the element. The paper presents an analysis of the results of bond tests performed on beams. It was shown that without a unified and uniform determination of the ultimate load, it is impossible to analyze this type of research, and the calculation models proposed on their basis are therefore incorrect. The most important parameter turned out to be the influence of internal steel reinforcement and its yield point, regardless of other parameters such as concrete strength, type of composite and element geometry.
EN
The production of preparations, whose destination action takes place in close proximity to living cells, increases the necessity to carry out studies concerning the determination of the biomaterial surface effect on the cellular response. In achieving this goal, physicochemical characteristic of the surface can be helpful. This can be established based on topography, chemical composition, wettability, and surface energy analysis. In addition, determining the changes of these properties which can occur as a result of surface modification will allow prediction of cell behaviour when contacting with biomaterial. In the study, the Langmuir-Blodgett technique was used. It enabled the transfer of the Langmuir monolayer formed from 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) to a solid support. The DPPC film imitated a natural biological membrane capable of interacting with the components of the liquid subphase: chitosan (Ch), hyaluronic acid (HA) and/or titanium dioxide (TiO2). Depending on the type and strength of interactions of phospholipid molecules with the components of the subphase, the films obtained on the solid support were characterized by specific surface properties. Their characteristics based mainly on values of the work of adhesion in connection with films topography, allowed for statement that it is possible to form semi-interpenetrating Ch network in which HA is entrapped, contributing to the enhanced adhesion of the DPPC film, additionally intensified by TiO2 inclusion. This type of research permit for better understanding of the interactions at the interface, cell membrane-Ch/HA/TiO2 and can be important in the creation of a new generation of skin or tissue substitutes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania solanki na właściwości powłok polimerowych (renowacyjnych), stosowanych w zakładach lakierniczych do wytwarzania zabezpieczeń ochronnodekoracyjnych nadwozia samochodów. Badano dwa rodzaje systemów powłok trójwarstwowych, w których powłokę podkładową wykonano z rozpuszczalnikowej farby akrylowej, zaś powłokę nawierzchniową z rozpuszczalnikowego lakieru akrylowego. Systemy powłokowe różniły się składem zastosowanej międzywarstwy, która była wykonana z farby poliestrowej lub z farby poliuretanowej. Przeprowadzone badania udowodniły, że oddziaływanie solanki (w postaci 5% wodnego roztworu NaCl) powoduje obniżenie trwałości połączenia adhezyjnego powłoki podkładowej z powierzchnią stalowego podłoża. Także rodzaj międzywarstwy w systemie powłokowym ma istotny wpływ na jego wytrzymałość adhezyjną, bowiem w całym okresie badań (0÷2016 h) system powłokowy z międzywarstwą poliestrową wykazywał wyższą wytrzymałość adhezyjną, niż system z międzywarstwą poliuretanową. Ponadto, systemy powłokowe z międzywarstwą poliestrową poddane starzeniu solanką, w porównaniu z systemami z międzywarstwą poliuretanową, charakteryzują się wyższą stabilnością parametrów chropowatości powierzchni Ra i Rz. Systemy z międzywarstwą poliestrową wyróżniają się również wyższą trwałością połysku, niż te z międzywarstwą poliuretanową.
EN
The paper presents results of investigations concerning brine influence on properties of polymer refinish coatings used in paint shops for production of protective-decorative coats on car bodies. Two kinds of three-layer coating systems were investigated in which a base coating was made of solvent-based acrylic paint while a top coat was made of solvent-based acrylic lacquer. The coating systems differed in interlayer composition which was made of polyester or polyurethane paint. Made investigations proved that action of the brine in the form of NaCl 5% water solution reduced durability of adhesive connection between base coating and steel substrate surface. Also a type of interlayer applied in coating system has an essential influence on its adhesive strength as in entire investigation period (0÷2016 h) the coating system with polyester interlayer revealed higher adhesive strength than the one with polyurethane interlayer. Moreover, coating systems with polyester interlayer, subjected to brine ageing, show higher stability of roughness parameters Ra and Rz in comparison with the coating systems with polyurethane interlayer. The coating systems with polyester interlayer manifest also higher durability of gloss than the ones with polyurethane interlayer.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.
EN
Problems concerning the preparation of 7075 aluminium alloy and non-alloy Grade 2 titanium for electrochemical application of galvanic coatings have been presented. A copper layer, a copper-chromium alloy coating and a nickel-phosphorus alloy coating were deposited onto the surface of materials prepared using various methods. Afterwards, tests were carried out to determine the thickness and composition of the applied coating, its wettability and adhesion to the substrate.
EN
This work presents the outcome of our research on the application of polydimethylsiloxanes (PDMS) as base materials for the formulation of high-performance structural adhesives, sealants, and multifunctional coatings. The unique properties of these polymers, such as (i) the excellent adhesion to various materials used by automotive, aerospace, construction and maritime industries, (ii) inherent chemical inertness of cross-linked polymers, (iii) outstanding long-term durability, (iv) in-built hydrophobicity and icephobicity, and (v) flexibility and in some systems, self-healing ability, present PDMS resins as an attractive high-performance material offering versatility in a broad spectrum of engineering applications, e.g., from structural bonding and joint sealing to self-cleaning and icephobic coatings applicable to surfaces of structures exposed to sub-zero service temperatures, where potential ice accretion imposes severe danger to reliable and safe performance of engineering structures, through to antifouling and biomedical applications.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem polidimetylosiloksanów (PDMS) jako materiałów wyjściowych do formułowania wysokiej jakości klejów strukturalnych, uszczelniaczy i powłok wielofunkcyjnych. Unikalne właściwości tych polimerów takie jak: (i) doskonała adhezja do różnych materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym i okrętowym, (ii) naturalna obojętność chemiczna usieciowanego polimeru, (iii) wyjątkowa długowieczność, (iv) wbudowana hydrofobowość i lodofobowość (własności przeciwoblodzeniowe), (v) elastyczność i w przypadku niektórych systemów samonaprawialność, prezentują żywice PDMS jako atrakcyjny materiał o wysokiej jakości, oferujący wszechstronność w szerokim spektrum zastosowań inżynieryjnych: od klejenia strukturalnego i uszczelniania połączeń po samoczyszczające się i lodofobowe powłoki nakładane na powierzchnie urządzeń i konstrukcji narażonych na użytkowanie w temperaturach ujemnych, w których potencjalne narastanie lodu stwarza poważne zagrożenie dla niezawodnego i bezpiecznego działania konstrukcji inżynierskich, a także dla zastosowań przeciwporostowych i biomedycznych.
EN
In the study, polytetrafluoroethylene coatings were deposited on a silicic substrate in the process of Pulsed Electron Beam Deposition (PED). Depositing polymer coatings using PED is a relatively unknown technique. Due to the limited knowledge on the use of this technique in the deposition of polymer coatings, the conducted studies had exploratory character. The deposition of polytetrafluoroethylene coatings was carried out at 24°C with various pressures in the range of 0.133÷1.467 Pa and various voltage values: 10, 12, 15 and 17 kV, with the number of shots: 1,211 and 5,000. The deposition of coatings took place in the presence of argon and nitrogen. It was observed that the increase of the coatings’ thickness directly affects the increase of roughness, regardless of the deposition parameters. Infrared spectroscopy FTIR revealed the presence of typical PTFE functional groups. A light microscope was used to evaluate the surface of the coatings after an adherence test. The evaluation of the adhesion of the coatings and a preliminary assessment of their mechanical properties were performed using a nanohardness tester. The influence of the deposition parameters on their mechanical properties was evidenced, however, a simple interpretation of the results was hard to gain, due to the random nature of the performed works.
PL
Postęp w zakresie elektroniki determinowany jest otrzymywaniem nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz rozwojem w kierunku technologii ich nanoszenia. Do jednych z tych nowoczesnych technik nakładania powłok należy Pulsacyjna Ablacja Wiązką Elektronową (PED). Osadzanie metodą PED jest nowatorską techniką, która może być stosowana do produkcji cienkich powłok o wysokiej jakości. Celem niniejszych badań jest przybliżenie wiedzy na temat procesu PED oraz dostarczenie materiału stanowiącego źródło informacji naukowej na podstawie literatury i wyników badań własnych. Zakres pracy obejmuje: –– wytworzenie powłok teflonowych na podłożach krzemowych metodą Pulsacyjnej Ablacji Elektronowej, –– badania struktury chemicznej za pomocą spektroskopii w podczerwieni FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), –– pomiar grubości i przyczepności wytworzonych powłok, –– określenie wpływu wybranych parametrów metody PED na szybkość osadzania powłok, –– określenie wpływu podstawowych parametrów osadzania na morfologię powłok.
PL
Opisano model zniszczenia elementów wzmocnionych kompozytami CFRP klejonymi do powierzchni elementów żelbetowych, w których nie jest wymagane zastosowanie zbrojenia poprzecznego. Wskazano, że jednym z ważniejszych parametrów wpływających bezpośrednio na nośność elementów jest uplastycznienie zbrojenia głównego oraz działanie sił poprzecznych.
EN
The paper describes a failure model of elements strengthened with CFRP composites glued to the surface of reinforced concrete elements, in which the use of shear reinforcement is not required. It was pointed out that one of the most important parameters directly affecting the bearing capacity of the elements is the yielding of the main reinforcement and the action of shear forces.
PL
W artykule przedstawiono analizę systemów nadzoru pomiaru ciśnienia w kołach pojazdu informujących kierowcę, o ciśnieniu innym niżeli wymagane przez producenta opony i pojazdu. Materiał obejmuje analizę systemu pośredniego oraz bezpośredniego w aspekcie ekologicznym jak i bezpieczeństwa eksploatacji. Przeprowadzone badania mają za zadanie kreślić dokładność obu systemów, czas ich reakcji oraz przełożenie na bezpieczeństwo.
EN
The article presents an analysis of pressure monitoring systems in vehicle Wheel informing the driver about the pressure other than that required by the tire and vehicle manufacturer. The material includes analysis of the indirect and direct system in terms of ecological and operational safety. Conducted research is designed to draw the accuracy of both systems their response time and translate into safety.
EN
In hot forging process, tool life is an important factor which influences the economy of production. Wear mechanisms in these processes are dependent on each other, so modeling of them is a difficult problem. The present research is focused on development of a hybrid tool wear model for hot forging processes and evaluation of adding adhesive mechanism component to this model. Although adhesive wear is dominant in cases, in which sliding distances are large, there is a group of hot forging processes, in which adhesion is an important factor in specific tool parts. In the paper, a proposed hybrid tool wear model has been described and various adhesive wear models have been reviewed. The feasible model has been chosen, adapted and implemented. It has been shown that adding adhesive wear model increases predictive capabilities of the global hybrid tool wear model as far as characteristic hot forging processes is considered.
EN
Purpose: The work is connected with the current trend related to the modification of tool surfaces with PVD and CVD methods through the deposition of coatings to increase their durability. The research results of coated tools tests that are carried out in industrial conditions are presented in details. Design/methodology/approach: Structure, chemical and phase composition investigations related to the mechanical and tribological properties of coatings produced on tool substrates and analysis of the results are included. Investigations of the properties of deposited coatings on the following tool materials were made: high speed steels, hot work tool steel, sintered carbides and SiAlON tool ceramics. Findings: Interpretation of production tests results of coated tools and an analysis of the wear mechanisms of tool blades in relation to the properties of coatings and their adhesion, in particular characterized in the scratch test, were described. Research limitations/implications: Adhesion scratch test cannot be the only and final method of such evaluation. For example a direct comparison of the results of the scratch tests of coatings is possible when adhesion is being examined of different coatings yet on the same type of the substrate. Practical implications: Based on the adhesion test results using the scratch test, the suitability of the coatings produced on the cutting tools can be quickly assessed. Originality/value: It was sought those parameters which characterize the properties of coatings, ones which would permit to effectively/practically assess the performance of tools with coatings produced, with an exclusion or limitation of long-term and expensive durability tests of tools that are carried out in industrial conditions.
EN
Adhesive joints are widely used in the construction of modern automotive vehicles. These are not only adhesive joints, but also, connection between coating and steel substrate. The paper presents the results of tests of adhesion of the putty coating to the steel substrate using the ultrasonic method. A reflection coefficient |r| of longitudinal wave was used as a measure of adhesion in the area of the adhesive joint. The tests were performed for joints of car body sheet and a putty coating. In order to obtain different quality adhesive joints, the surface preparation of the steel sample was varied. The obtained results show that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements. The smaller is the value of the reflection coefficient |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
PL
Połączenia adhezyjne są obecnie szeroko stosowane w budowie nowoczesnych pojazdów samochodowych. Są to nie tylko połączenia klejowe, ale przede wszystkim połączenia powłoki z podłożem. W artykule zawarto wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miarę przyczepności wykorzystano moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa. Aby otrzymać różnej jakości połączenia adhezyjne, zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłoża.
EN
During the direct contact of metal-to-metal, complex tribological wear processes occur. One of the most important and the most problematic phenomena leading to irreversible changes in the geometric structure of the surface is adhesion as a result of a local welding of the asperity peaks. It causes local damage to the Surface of the cooperating components in the form of the adhesive cavities. The paper presents the results of the wear tests, the purpose of which was to determine the impact of the surface geometry structure on the process of the adhesive wear and the formation of the adhesive cavities under oscillatory motion. The tests were carried out on the T-05 tribotester based on the previously established research plan. The geometrical surface structure was measured in the area of wear and the photographs of the adhesive cavities were made on an optical microscope. The captured images of a worn surface correspond to the images of the cavities presented in the literature. The obtained research results are the basis for the further development of a future research plan in a similar scope.
PL
Podczas bezpośredniego kontaktu metal–metal zachodzą złożone procesy zużycia tribologicznego. Jednym z najistotniejszych i najbardziej problematycznych zjawisk prowadzących do nieodwracalnych zmian struktury geometrycznej powierzchni jest adhezja jako skutek lokalnego zgrzewania występów nierówności. Powoduje ona powstawanie lokalnego uszkodzenia powierzchni elementów współpracujących w postaci wżerów adhezyjnych. W niniejszej pracy przestawiono wyniki badań z zużyciowych, których celem było określenie wpływu struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania adhezyjnego i tworzenia się wżerów adhezyjnych w ruchu oscylacyjnym. Badania zrealizowano na testerze T-05 w oparciu o założony wcześniej plan badawczy. Dokonano pomiaru struktury geometrycznej powierzchni w obszarze zużycia oraz wykonano fotografie wżerów adhezyjnych na mikroskopie optycznym. Zarejestrowane obrazy zużytych powierzchni odpowiadają swoim charakterem obrazom przedstawionym w literaturze. Uzyskane wyniki badań są podstawą do opracowania planu przyszłych badań w podobnym zakresie.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na proces lutowania miękkiego w połączeniach z materiałami metalicznymi. Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, oraz w końcowej obróbce przy użyciu zimnej plazmy, wytworzonej w atmosferze argonu, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano badania przyczepności powłoki do podłoża. Wyniki te porównano z wcześniej przeprowadzonymi pomiarami wytrzymałościowymi złączy kompozytu z naniesioną powłoką miedzianą, lutowanych na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38 (6060).
EN
In the article issues concerning preparing the surface of graphite composite before putting the galvanic copper layer and its influence on the soldering process were described in connections with metallic materials. To samples of graphite composite, of which the area was prepared with different methods, and in final processing using cold plasma, produced in the atmosphere of argon, galvanic a layer of copper was put, and then a research on the grip of the layer was performed to base material. The results were compared with earlier conducted endurance measurements of connectors of composite with the copper layer, soldered on softly with elements of the alloy of PA38 aluminium (6060).
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.