Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adaptacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
This paper analyzes examples of the revitalization of post-industrial buildings and their adaptive reuse. As a result of the analysis, it was found that in most examples of revitalization of historic industrial buildings, their reuse is associated with office, residential, commercial functions, cultural functions or their combination. It should also be noted that thanks to new functions, the historic but unused and thus often neglected post-industrial complexes have gained a new life. The above were presented on the examples of the regeneration of selected post-industrial complexes from Cracow and Moscow.
PL
W artykule przeanalizowano przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i ich adaptacji do różnych funkcji. W wyniku analiz stwierdzono, że w większości przykładów rewitalizacji historycznych budynków przemysłowych ich ponowne wykorzystanie wiąże się z funkcją biurową, mieszkaniową, handlową, kulturalną lub ich połączeniem. Należy także zauważyć, że dzięki nowym funkcjom historyczne, lecz nieużytkowane i w związku z tym często zaniedbane zespoły postindustrialne zyskały nowe życie. Powyższe zaprezentowano na przykładach rewitalizacji wybranych zespołów postindustrialnych z terenu Krakowa i Moskwy.
PL
Niniejszy, ostatni już artykuł z serii historycznej, jest rekapitulacją przestrzennych konsekwencji, które niesie z sobą likwidacja elementów sieci kolejowej. Prawie zawsze zapisany w przestrzeni przebieg korytarza kolejowego utrwala się na tyle późniejszym zainwestowaniem, że pozostaje mniej lub bardziej czytelny do naszych czasów. W miastach zwykle zdradzają go elementy sieci ulicznej, podziałów parcelacyjnych, a czasem większe kompleksy zabudowy. Szczególnym sposobem wykorzystania korytarzy opuszczonych przez kolej sieci krajowej jest przejęcie ich przez jakąś postać kolei miejskich. W końcowej części tekstu przytacza się szereg przykładów adaptacji dworców kolejowych na inne cele.
EN
Current and last article in our historical series, is a summary of spatial consequences implied by elimination of elements of railway network. Almost always the course of railway line engraved in physical form of a locality becomes petrified by ongoing investment and remains legible to our days in this or that way. In cities it is revealed by elements of street network, plot boundaries or, sometimes, bigger complexes of built-up structure. Particular form of reuse of abandoned railway corridors is their takeover by an urban rail of whatever form. Closing part of the text refers to a number of examples of adaptation of reuse of railway station structures.
3
Content available remote Sztuka adaptacji
4
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
PL
Porozumienie paryskie z 2015 r. ustanawia ramy dla wszystkich państw członkowskich do podejmowania działań, które przyczynią się do zahamowania lub znacznego spowolnienia zmian klimatycznych. W artykule przedstawiono charakterystykę kluczowych aspektów wynikających z decyzji Porozumienia paryskiego. Monitorowanie postępów w realizacji porozumienia paryskiego oraz pakietu klimatycznego wypracowanego w Katowicach w 2018 r., nie jest możliwe bez prowadzenia obserwacji i pomiarów stanu poszczególnych elementów atmosfery i hydrosfery, z zastosowaniem jednolitej metodyki. Pomiary te są w Polsce prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane gromadzone i przetwarzane przez Instytut są podstawą do określania poziomu realizacji celów Porozumienia paryskiego, ale także do monitorowania, prognozowania i planowania niezbędnych działań na terytorium Polski.
EN
The 2015 Paris agreement sets framework for all the Member States to take action aimed at tackling or significantly slowing down the climate change. The article presents the characteristics of key aspects resulting from the Paris Agreement decisions. The monitoring of progress in implementation of the Paris Agreement and the 2018 Katowice climate package is not possible without observations and measurements of different elements of the atmosphere and hydrosphere using unified methodology. These measurements are carried out in Poland by the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute. Data collected and processed by the Institute constitute the basis for determination of the progress in implementation of the Paris Agreement goals, as well as for monitoring, forecasting and planning necessary action on the territory of Poland.
PL
Adaptacja obiektów poprzemysłowych pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących zabytków i jest pomocna w procesach porządkowania krajobrazu kulturowego. Zmiana sposobu użytkowania obiektu zabytkowego wymaga przeprowadzenia szeregu badań wstępnych obiektu. W artykule przedstawione są wyniki diagnozy stanu technicznego poprzedzającej adaptację byłej fabryki na lofty w Zielonej Górze.
EN
Adaptations of post-industrial facilities for modern residential devices improve the results and aesthetics of urban spaces with full respect for protection of cultural heritage. Change of use of the historic building requires a series of preliminary research facility. The article presents the results of the diagnosis of the technical condition preceding the adaptation of the former factory to lofts in Zielona Góra.
PL
Celem badania jest przedstawienie problemów w procesie adaptacji obiektów poindustrialnych związanych z infrastrukturą miejską oraz ich zależności ze strukturami miejskimi. W artykule autorzy udowadniają, że to technologia była głównym wyznacznikiem rozwiązań budowlanych i przestrzennych miast w analizowanym czasie. Problematyka ta jest ściśle powiązana z obecnie zachodzącymi procesami adaptacji i konserwacji poindustrialnego dziedzictwa architektonicznego. W badaniu porównano leżące na terenie Polski XIX­ i XX­wieczne kompleksy oraz budynki przemysłowe, wykazujące duże podobieństwa pod względem struktury technicznej i sposobu funkcjonowania. Istotnym aspektem analizy były uwarunkowania historyczne (zawirowania terytorialne i polityczne w naszym kraju w XIX i XX w.), relacje z urbanistyką oraz obecny sposób funkcjonowania obiektów miasta. Nawiązując do współczesnych i historycznych zjawisk wpływających na elektrownię Karola Scheiblera w Łodzi, elektrownię Saturn w Czeladzi, elektrownię na Powiślu w Warszawie, elektrownie EC1 i EC2 w Łodzi oraz elektrownię Szombierki w Bytomiu, pokazano czynniki mające wpływ na ich obecny sposób adaptacji, rozwiązania architektoniczne w procesie konserwacji oraz zachowania dziedzictwa poindustrialnego.
EN
The aim of the study is to present issues in the adaptation process of post­industrial buildings related to city infrastructure, and their dependencies on urban planning structures. In the article, the authors show that technology was one of the main determinants of cities’ spatial solutions and building construction in the periods analyzed. These issues are closely related to current processes of adaptation and conservation of post­industrial heritage facilities. The study is based on comparison of 19th and 20th century industrial complexes located in Poland, and industrial buildings, showing great similarities in their technical structures and ways of functioning. Important aspects of the analysis were historical factors (territorial turmoil and political changes in our country in the 19th and 20th century), and relations with urban planning and the current functioning of the cities’ facilities. Study is based on references to contemporary and historical phenomena affecting Karol Scheibler’s power plant in Łódź, Saturn power plant in Czeladź, the power plant in Powiśle in Warsaw, power plants EC1 and EC2 in Łódź and power plant Szombierki in Bytom. It shows factors influencing their current adaptation, architectural solutions in the conservation process and preservation of post­industrial heritage.
EN
In the paper, in an interdisciplinary way, an attempt was made to define the term "social innovation" in the context of strengthening active social policy and community organising. It appears that multifaceted tendencies and changes in the development of technological and social innovations determine the need to take into account numerous tasks, functions, needs, determinants and systematic efforts to ensure that community inhabitants have good living and development conditions.
PL
W artykule przedstawiono historię konserwacji i adaptacji zabytkowego wiatraka w Studziankach koło Białegostoku, jednego z niewielu zachowanych z ponad trzech tysięcy wiatraków Polsce, które przetrwały drugą wojnę światową. Montaż konstrukcji wiatraka trwający 14 godzin i 20 minut został odnotowany w holenderskim wydaniu Księgi Rekordów Guinnessa. W 2007 r. wiatrak uzyskał nagrodę główną w Konkursie Marszałka Województwa Podlaskiego na najlepiej zachowane obiekty architektury drewnianej.
EN
The paper describes conservation and adaptation of the windmill in Studzianki near Bialystok. It is one of only a few, which have been preserved out of over three thousand windmills in Poland, having survived the Second World War. Assembly of the windmill structure in 14 hours and 20 minutes was recorded in the Dutch edition of the Guinness Book of Records. In 2007, the windmill was recognised by the Marshal of the Podlasie Voivodeship as the best-preserved historic wooden building in the Podlasie Region.
EN
The issue of restoration with the new adaptation of industrial architectural monuments is one of the most difficult tasks of the restoration industry, taking into consideration the specific character of these objects, the list of materials and structures used, the layout. In most cases, objects of restoration with a change in function are those industrial facilities which are located in the central regions of large cities made of brick and are architectural monuments of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, that is, during the “construction boom” period. As a consequence, the restoration measures are aimed at such activities as strengthening and eliminating the emergency condition of footings, foundations and roofs; replacement and restoration of ceilings, brick masonry, restoration of the decor.
PL
Problematyka restauracji oraz adaptacji zabytków architektury przemysłowej jest jednym z najtrudniejszych zadań, biorąc pod uwagę szeroko pojętą konserwację zabytków. Na proces ten wpływa bowiem specyfika obiektów poprzemysłowych, technologia ich wykonania, a także konstrukcja oraz układ funkcjonalno-przestrzenny. Warto także zwrócić uwagę, że w większości to właśnie obiekty postindustrialne, położone w centrach miast zabytkowych, są przedmiotem restauracji oraz adaptacji do nowych funkcji. Obiekty te, wzniesione z cegły, pochodzą w większości z okresu drugiej połowy XIX i początku XX wieku, tj. okresu tzw. „boomu budowlanego”. Proces ich restauracji oraz adaptacji opiera się m.in. na takich działaniach jak wzmocnienie i naprawa fundamentów i dachów; wymiana i renowacja sufitów, wzmocnienie murowanych ceglanych fasad oraz renowacja wystroju.
11
Content available Teatr w historycznej przestrzeni sakralnej
PL
W artykule przedstawiono metody adaptacji przestrzeni sacrum dla celów inscenizacyjnych oraz możliwości ich zastosowania. Przestrzenie sakralne, w szczególności wnętrza kościołów, charakteryzują się dużym potencjałem, wynikającym z ich formy i funkcji. Ożywienie zdegradowanych obiektów lub zespołów obiektów historycznych wiąże się z zaszczepieniem funkcji kultury i sztuki. To docelowy model. W praktyce obecność funkcji związanych z kulturą wysoką nie zawsze prowadzi do ich pożądanego utrwalenia. O wadze problematyki mogą świadczyć tendencje odwrotne, w których obiekty kultury elitarnej adaptuje się dla innych celów. W próbie ogólnej systematyki metod adaptacji historycznych przestrzeni sakralnych dla celów inscenizacyjnych studium przypadków zawężono do wybranych przykładów włoskich, jako najbliższych kulturowo i religijnie dla przekształceń polskich świątyń.
EN
In the article adaptations of the sacrum space methods for staging purposes has been presented together with their application possibilities. Sacral spaces, especially church interiors, are characterised by the large potential resulting from their form and function. Revival of degradated objects or historical groups of objects is connected with culture-forming function implantation. This is a target model. In practice, presence of function connected with high culture not always leads to their desired solidification. The importance of the problem can be demonstrated by reverse tendencies, where elite culture objects are adapted for other purposes. In the attempt of general systematization of historical sacred spaces adaptation for staging purposes methods, case study has been limited to selected Italian examples. They seem to be culturally and religious close for polish temples transformation.
EN
This article presents the problem of the maintenance and adaptation of a historic shooting pavilion for new premises of the Museum of Photography in Krakow. The wooden pavilion used to be a part of the military shooting range development in Wola Justowska, established for the Austrian army in the 1880s. The adaptation of the pavilion for new functions has primarily enabled the protection of this historic and derelict building, which was entered into the Register of Historical Monuments in 1993. Conservation works have restored the shooting pavilion to it former splendour; there is also an effective display of preserved architectual elements, although these vary in their technical condition.
PL
W artykule przedstawiono problematykę konserwacji i adaptacji zabytkowego pawilonu strzelniczego na nową siedzibę Muzeum Fotografii w Krakowie. Drewniany pawilon wchodził w skład Założenia Strzelnicy Wojskowej na Woli Justowskiej, powstałego w latach 80. XIX w. dla wojska austriackiego. Przystosowanie pawilonu do nowych funkcji umożliwiło przede wszystkim ochronę popadającego w ruinę zabytku, wpisanego do rejestru w 1993 roku. Obecnie pawilon strzelniczy odzyskał swoją dawną świetność dzięki konserwacji i umiejętnemu wyeksponowaniu zachowanych w różnym stanie technicznym elementów architektonicznych.
EN
The aim of the article includes presentation and interdisciplinary analysis of design solutions proposed in the works awarded in the international urban architecture competition entitled “New life between flyovers” and concerning the area around the cross-city railway line, currently under modernization, running through the Śródmieście district in Kraków, from the area of Miodowa Street to the PKP Kraków Główny station. In the applications, possible scenarios of flyovers space development and the possibilities of integrating the transport route into the historic district have been assessed, taking into account historical urban relations and contemporary technical conditions. The analyses were aimed at optimising future investments so that they can become a starting point for public consultations, drafting a land development plan and determination of the development strategy for the studied area. The applied method may be helpful in determining the directions of a spatial policy aimed at the protection of cultural landscape endangered by overground transport routes.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i interdyscyplinarna analiza rozwiązań projektowych zaproponowanych w pracach nagrodzonych w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Nowe życie pomiędzy estakadami”, dotyczącym obszaru wokół modernizowanej obecnie średnicowej linii kolejowej przebiegającej przez krakowskie Śródmieście od rejonu ul. Miodowej do stacji PKP Kraków Główny. We wnioskach oceniono możliwe scenariusze zagospodarowywania przestrzeni pomostowych i możliwości integracji tras komunikacyjnych z zabytkową dzielnicą z uwzględnieniem historycznych relacji urbanistycznych i współczesnych uwarunkowań technicznych. Analizy te ukierunkowano na zoptymalizowanie programu przyszłych inwestycji, tak aby mogły stanowić zaczyn do konsultacji społecznych, opracowania MZPZ i wskazania strategii rozwoju badanego obszaru. Zastosowana metoda może być pomocna przy wytyczaniu kierunków polityki przestrzennej, służących ochronie krajobrazu kulturowego zagrożonego przez pojawianie się naziemnych tras komunikacyjnych.
EN
The article discusses and analyses selected issues of selection and adaptation of staff due to the specificity of a company. A theory on the principles of recruitment, selection and adaptation was confronted with the practice applied in a production company, taking into accout the safety of the company, depending on the correct selection of an employee with appropriate competences.
EN
During WW2 thousands of Polish citizens were deported to Siberia and Kazakhstan in the USSR doomed to exterminating labour. The Polish army was also detained there. The Iranian Shah allowed Polish soldiers and civilians to cross from Russia to Iran. In Isfahan Polish fugitives, mainly children, were accommodated in Persian traditional court houses which were converted into their temporary habitat, where new Polish social space emerged. The following problems are discussed in this paper: location of Polish children in Isfahan, recreation of Persian courtyard houses, redefining the meaning of interior and exterior of the houses.
PL
Podczas drugiej wojny światowej tysiące polskich obywateli zostało zesłanych na Syberię i do Kazachstanu i skazanych na morderczą pracę. Polska armia również została tam uwięziona. Szach Iranu zezwolił polskim żołnierzom i cywilom przekroczyć granicą irańsko-sowiecką. W Isfahanie polscy uciekinierzy, przede wszystkim dzieci, umieszczeni zostali w tradycyjnych perskich dziedzińcowych domach które stały się miejscem ich czasowego pobytu i których przestrzeń wykorzystywana była zgodnie z potrzebami polskiej społeczności. W pracy omówiono następujące kwestie: rozmieszczenie polskich uchodźców w Isfahanie, nowy sposób korzystania z perskiego dziedzińcowego domu, nowe zdefiniowanie znaczenia wnętrza i przestrzeni zewnętrznej w obrębie domów.
EN
The architecture of office buildings is an integral part of a modern city. It often presents the architectural dominance in the space where it exists, but can often have a integrating or decomposing effect on the city’s urban structure. The subject of the article is the adaptation of Benrhard Stoewer’s existing factory buildings into office buildings in the city of Szczecin.
PL
Architektura obiektów biurowych jest integralną częścią współczesnego miasta. Niejednokrotnie pełni funkcję dominanty architektonicznej w przestrzeni, w której się znajduje, a jednocześnie może mieć scalający lub dekomponujący wpływ na strukturę urbanistyczną miasta. Tematem artykułu jest adaptacja istniejących budynków fabrycznych Benrharda Stoewera na obiekty o funkcji biurowej na terenie miasta Szczecina.
17
Content available Adaptacja obiektów poprzemysłowych
PL
Celem niniejszej pracy było sporządzenie projektu adaptacji istniejącego obiektu przemysłowego do funkcji mieszkaniowej. Zastąpiono elementy o niedostatecznej nośności nowymi strukturami. Zaprojektowany został stalowy szkielet wewnętrzny podtrzymujący stropy oraz konstrukcja nośna dachu z drewna klejonego warstwowo. Podane zostały również rozwiązania materiałowe i funkcjonalne umożliwiające spełnienie wymagań izolacji termicznej oraz warunków technicznych odpowiadających nowej funkcji budynku. Do zakresu pracy należało także omówienie zagadnień związanych z adaptacją i charakterystyką obiektów poprzemysłowych. Podstawy teoretyczne z omawianej dziedziny zastosowano do praktycznych rozwiązań i zaproponowanych koncepcji.
EN
The purpose of this thesis was to prepare a project to adaptation an existing industrial facility to a residential function. Replaced elements with insufficient bearing capacity with new structures. The steel structure supporting the ceilings and structure of the glued laminated timber roof are designed. Materials and functional solutions are also provided to meet the requirements of thermal insulation and technical conditions corresponding to the new function of the building. The scope of this work also included discussing issues related to the adaptation and functionality of industrial objects. The theoritical basis of the above mentioned subject have been applied to practical solutions and proposed concepts.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
EN
The LTO cycle (Landing and Take-off cycle) is a research method used for jet engines certification. The measurements are performed in stationary conditions. With the development of aviation, the LTO test started to be carried out more often, but not for its’ original purpose. A new aim was an assessment impact of aircraft movement on environment in airports area. LTO cycle consists of four phases (according to ICAO Annex 16): take-off, climb out, approach and taxi/idle. Every airport has different infrastructure, what affects on time during basic flight operations especially for a taxi phase. To rate exhaust emission from aircrafts during basic fly operations duration time should be adjusted to every single airport. As a research area Poznań-Ławica Airport which is located in Poland, was adopted. Based on parameters calculated specially for this airport it is possible to computed there emission from the mostly used aircraft.
20
Content available On real order passivity
EN
The aim of this paper is to show that a real order generalization of the dissipative concepts is a useful tool to determine the stability (in the Lyapunov and in the input-output sense) and to design control strategies not only for fractional order non-linear systems, but also for systems composed of integer and fractional order subsystems (mixed-order systems). In particular, the fractional control of integer order system (e.g. PI? control) can be formalized. The key point is that the gradations of dissipativeness, passivity and positive realness concepts are related among them. Passivating systems is used as a strategy to stabilize them, which is studied in the non-adaptive as well as in the adaptive case.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.