Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  actuators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Siłownik hydrauliczny to jeden z najczęściej spotykanych elementów układów hydraulicznych maszyn. Napędza ramiona koparek pozwala unieść oraz obrócić łyżki ładowarek, umożliwia ruch ramion żurawi samojezdnych oraz wielu innych maszyn. Jego konstrukcja nie zmieniła się od dziesięcioleci - tłok przesuwany jest w cylindrze w wyniku oddziaływania na niego cieczy tłoczonej przez pompę hydrauliczną. Wystarczy zatem połączyć siłownik z pompą, umożliwić odpływ cieczy z drugiej strony tłoka i uzyskujemy żądany efekt ruchu. Jakie to proste. Czy aby jednak nie za proste? Przyglądnięcie się siłownikowi w nieco szerszej perspektywie wykazało, że można dokonać w nim korzystnych zmian konstrukcyjnych, przynoszących wymierne korzyści.
EN
In this paper, the influence of rotation on axisymmetric waves of a piezoelectric rod coated with a thin film is studied using the constitutive equation of linear theory of elasticity and piezoelectricity. Potential functions are introduced to uncouple the equations of motion in radial and axial directions. The surface area of the rod is coated by a perfectly conducting material. The frequency equations are obtained for longitudinal and flexural modes of vibration and are studied numerically for PZT-4 ceramics. The computed non-dimensional frequency, phase velocity, relative frequency shift, electromechanical coupling and electric displacement are presented in the form of dispersion curves. This type of study is important in the construction of rotating sensors and gyroscope.
PL
W artykule opisano budowę, podstawowe własności oraz wybrane przykłady zastosowań stosów piezoelektrycznych. Technologia ta jest dość słabo opisana w krajowej literaturze fachowej, chociaż dawno już weszła w fazę technicznej dojrzałości. Niniejsze opracowanie o charakterze przeglądowym ma na celu przybliżenie Czytelnikom jej podstawowych cech.
EN
The construction, basic properties and exemplary applications of piezoelectric stacks were described in the paper. The piezo-stacks technology are sparsely populated in Polish technical literature although it has been reach their maturity quite long time ago. The main purpose of present review is to focus the basic features of the technology.
EN
Mathematical modeling of axisymmetric waves in a piezoelectric fiber of circular cross section coated with thin film is studied using three-dimensional theory of piezoelectricity. Potential functions are introduced to uncouple the equations of motion, electric conduction equations. The surface area of the fiber is coated by a perfectly conducting gold material. The frequency equations are obtained for longitudinal and flexural modes of vibration and are studied numerically for PZT-4 ceramic fiber. The computed nondimensional frequencies and attenuation for fiber with and without coating are presented in the form of dispersion curves.
EN
In the paper two compositions of the multi-component PZT-type ceramics admixtures by Mn4+, Sb3+, W6+, Ni6+ were presented. The ceramic powders were synthesized by the calcination of powders while their densification was carried out by free sintering method. The dielectric, ferroelectric, piezoelectric studies and DC electrical conductivity of the multicomponent PZT-type samples were presented. The results of the multi-component ceramics predispose these type materials in micromechatronic and microelectronic applications for example as element of the actuators.
6
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (les then 0.1 mm), but with a very short response time – below 0.1 ms. System is designed for so called “high intensity plasma pulses gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering [1]. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi 9.0 environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
PL
W artykule przedstawiono procedurę numerycznego wyznaczania charakterystyk dynamicznych maszynek sterowych, stanowiących element wyposażenia stanowiska laboratoryjnego do badań aparatury pokładowej rakiet przeciwlotniczych. Występujące w rozpatrywanym silniku DC nieliniowości, spowodowane zastosowaniem wewnętrznego korektora prędkości kątowej, sprawiają, że znalezienie adekwatnej aproksymacji jego charakterystyk wymaga specyficznego podejścia. Do ich wyznaczenia wykorzystano metody iteracyjne, aproksymujące odpowiedzi badanego układu funkcjami sklejanymi. Otrzymana w ten sposób funkcja przenoszenia układu wykonawczego zaimplementowana zostanie w modelu numerycznym projektowanego układu pilota automatycznego.
EN
This paper presents the procedure for numerical determining dynamic characteristics describing the actuators of short-range anti-aircraft missile, which are the elements of research laboratory stand. Internal compensator of angular velocity, included in considered non-linear DC servo, requires a specific approach to find an adequate solution. Therefore an iterative method is used, which approximates the object’s step and impulse responses by spline functions. The transfer function obtained in this way will be implemented in the numerical model of the proposed missile autopilot system.
8
Content available remote Polowo-obwodowy model aktuatora magnetostrykcyjnego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zjawisk elektromagnetycznych w szybkoreagującym aktuatorze magnetostrykcyjnym. Aktuator jest przeznaczony do napędu zaworu doprowadzającego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy oraz inżynierii materiałowej [1]. Urządzenie charakteryzuje się stosukowo małym krokiem roboczym (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej. Walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w układzie. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym środowisku ferromagnetycznym oraz równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności. Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (of the order of tens of microns), but with a very short response time – below 100 microseconds. System is designed for so called “plasma gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been proposed. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
PL
W niniejszej pracy badano sześciowarstwowe hybrydowe płyty kompozytowe wykonane z laminatu czterowarstwowego oraz z dwóch okładzin z materiału wykazującego efekt piezoelektryczny. Rozważono różne układy warstw oraz różne warunki brzegowe. Do symulacji numerycznych metodą elementów skończonych zastosowano komercyjny system Abaqus, który umożliwia modelowanie zjawiska sprzężenia elektromechanicznego w zagadnieniach statycznych oraz dynamicznych. Na wstępie metodami numerycznymi MES wyznaczono statyczne ugięcia płyt wywołane przez przyłożone napięcie zasilające do okładzin zewnętrznych. Dodatkowo porównano strzałki ugięcia dla różnych napięć. Otrzymane rezultaty obliczeń porównano z wynikami zaczerpniętymi z prac innych autorów. Wykonane symulacje potwierdziły adekwatność przygotowanego modelowania do symulacji zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego. W drugim etapie wykonano numeryczną analizę modalną układu z uwzględnieniem (tzw. układ otwarty) i bez uwzględnienia (tzw. układ zamknięty) efektu piezoelektrycznego dla różnych układów warstw. Prezentowane modele MES umożliwią analizy innych hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykazujących sprzężenie elektromechaniczne.
EN
In the present paper, six-layer hybrid composite panels, made of four-layered laminate and two facings of piezoelectric material were studied. Different configurations of laminate layers and different boundary conditions were considered. The Numerical simulations using Finite Element Method were performed with the commercial system Abaqus, which allowed for modelling the phenomena of electromechanical coupling, both in static and dynamic cases. Firstly, static deflection of the plates induced by the applied voltage on the external facings was determined with numerical methods (FEM). In addition, the deflections at different voltages were compared. The results of static calculations were validated with those published by other authors. The performed simulations have confirmed the adequacy of the FEM model for the simulation at electromechanical coupling. In the second stage, numerical analysis of the system with piezoelectric effect (open system) and without the piezoelectric effect (closed system) was performed. The presented FEM models are expected to contribute to analyses of other hybrid structural elements exhibiting electromechanical coupling.
10
Content available remote Modelowanie chodu robota ortotycznego przy różnych długościach kroku
PL
W artykule opisano problem doboru długości kroku i prędkości chodu robota ortotycznego ze względu na energetyczne zapotrzebowanie układów napędowych robota, który jest zasilany z przenośnego źródła energii elektrycznej. Przeprowadzono badania symulacyjne energii pobieranej przez układy napędowe biodra i kolana podczas jednego cyklu chodu oraz przy założeniu, że robot pokonuje stały dystans 100 m. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do optymalizacji algorytmów sterowania robota.
EN
In the paper the effect of length of a step as well as gait velocity on energy demand of orthotic robot is discussed. The authors focused on studying the issue due to the fact that a portable energy supply was used. Simulation test of energy consumption of hip and knee actuators during one gait cycle and for an assumption that robot passes 100 meters were carried out .The results form the basis for the optimization of robot control algorithms.
EN
The article presents the construction details of the pneumatic system used in the process of personalising ID cards within a designed technological line. The systems actuators perform most functions (supplying, basing, transport) related with the technology in question. The line's control system, utilising a main PLC controller, allows direct communication between particular actuators or complex modules controlled via controllers of the local valve islands. The hardware and software solutions employed make it possible to perform research and development projects aimed at improving the security measures of the documents with RFID identifiers by implementing verification based on electronic data stored in the RFID unit and graphics printed on it (text, bitmap, barcode) correlated with the data.
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu pneumatycznego wykorzys¬ta¬nego w procesie personalizacji kart identyfikacyjnych w ramach opracowanej linii technologicznej. Elementy wykonawcze sytemu realizują większość funkcji (podawanie, bazowanie, transport) związane z opracowaną technologią. System sterowania linii, wykorzystujący nadrzędny sterownik PLC, umożliwia bezpośrednią komunikację z poszczególnymi elementami wykonawczymi lub złożonymi modułami sterowanymi z poziomu sterowników lokalnych wysp zaworowych. Zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe pozwalają na realizację prac badawczo-rozwojowych zmierzających do poprawy poziomu zabezpieczeń dokumentów zawierających identyfikatory RFID poprzez prowadzenie weryfikacji na podstawie danych elektronicznych zapisanych w układzie RFID oraz nanoszonej grafiki (tekst, bitmapa, kod kreskowy) skorelowanych z przechowywanymi danymi.
EN
This study considers the technological complex process that comprises a drive system space. The complex consists of parallel kinematics machines and a table of 6-coordinate drives. It is shown that in the process of forming surfaces are special trajectories of the relative position of the working body of the machine and table. In certain areas there are oscillating stochastic processes of infinitely small amplitude. The methods are a synthesis and theoretically mathematical description of oscillating processes. Because of the random dynamic loads, the drive system operating in specific areas of the trajectories are defined.
PL
Artkuł poświęcony jest złożonemu układowi technologicznemu, zawierającemu mechanizm przestrzenny. Układ składa się z maszyny o kinematyce równoległej i platformy z sześcioma napędami. Wykazano, że w procesie ustalania położenia występują specjalne trajektorie odpowiadające pozycji części ruchomych maszyny i platformy. W określonym obszarze zachodzi stochastyczny proces oscylacyjny o nieskończenie małej amplitudzie. Przestawiono metody syntezy i matematycznego opisu teoretycznego procesów oscylacji. Z powodu losowości obciążeń dynamicznych działanie napędu jest definiowane dla okreeślonego obszaru.
13
Content available remote Awaryjność siłowników w zmechanizowanych obudowach górniczych
PL
Artykuł zawiera uwagi dotyczące niesprawności siłowników hydraulicznych górniczych obudów zmechanizowanych oraz wskazuje na ich przyczyny, spowodowane niewłaściwą technologią wykonania powłok ochronnych.
EN
In this paper the comments on the failure of the hydraulic cylinders of the powered roof supports in longwall system were presented. The causes of failure, due to improper realisation of coatings technology, were indicated.
EN
There has been designed a device for verticalization and aiding the gait of individuals suffering from paresis of the lower limbs. It can be counted in the category of so-called “wearable robots”, whose task is to replace or aid human limbs. Dependently on the function realized, these robots are classified into one of the following three groups: a) exoskeletons - strengthening the force of human muscles beyond their natural abilities, b) orthotic robots - restoring lost or weakened functions of human limbs, c) prosthetic robots - replacing an amputated limb. A significant feature of the device that has been designed is the fact that it has not to replace human limbs, but only restore them to their lost motor capabilities. Thus, according to the presented classification, it is an orthotic robot. Unlike in the case of the existing systems for verticalization, the gait is to be realized in a way that is automatic to the highest possible extent, keeping the user involved as little as possible, and the device is to imitate the natural movements of man with the highest fidelity. Within the works on the system for verticalization and aiding the motion, a simulation model of the device was created. It includes a structure of the robot, a model of the actuators and a model of the human body that constitutes the load for the driving units. Then, simulation studies were carried out, including evaluation of the power demand of the device as well as the influence of the gait rate and of the length of the steps on the operation of the system.
EN
A novel conception of hybrid piezoelectric motor is presented in this paper. Proposed conception required synchronized work of quasi-static and resonant piezoelectric actuators that results in a rotary movement. The motor's working principle is explained and the main characteristics are described. Studied topology is compared to the existing piezoelectric motors with regards to its field of applications. The assembling process of the motor is briefly explained with emphasis put on the frequency and impedance tuning of the piezoelectric actuators. Next, the power supply system is described. Finally, conclusions are presented concerning the features of the hybrid piezoelectric motor and possible solutions of the faced problems.
PL
Badania nad właściwościami elastomerów [1,2,6], które charakteryzują się prostym i odwrotnym efektem piezoelektrycznym pozwalają wysnuć przypuszczenie, że już wkrótce znajdą one szersze zastosowanie wraz z tradycyjnymi materiałami przy wytwarzaniu obuwia, umożliwiając tym samym konstrukcję butów przyszłości (w literaturze określanych jako e-obuwie), wyposażonych np. w takie urządzenia jak: czujniki nacisku, mikropompy, piezogeneratory i inne specjalistyczne samozasilające systemy typu SP-MEMS i SP-NEMS (ang. Self Powered-Micro Electro-Mechanical Systems i odpowiednio Self Powered-Nano Electro Mechanical Systems) W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z gromadzenia energii rozpraszanej przy chodzeniu oraz wykorzystanie jej do zasilania mikro- i nanosystemów zintegrowanych z e-obuwiem. Podano przykłady zastosowań dla takiego e-obuwia. Przewiduje się, że nowe materiały, będą pomocne przy monitorowaniu stanu zdrowia człowieka, monitorowaniu parametrów użytkowania odzieży i obuwia, poprawianiu komfortu użytkowego i wreszcie zasilaniu elektroniki przenośnej stanowiąc alternatywne źródło zasilania. Opisano proces technologiczny integracji sprzętowej mikropiezogeneratora z elektroniką przenośną, a także zaprezentowano wybrane moduły mogące być wykorzystane w konstrukcji innowacyjnych mikrosystemów obuwniczych.
EN
Research on elastomers-based materials [1, 2, 6] that feature simple and reverse piezoelectric effect allow conclude that in near future elastomers will be found to wider apply together with ordinary materials in production of the shoes of future (in literature appointed as e-shoes), equipped in such devices as: pressure sensors, micropumps, piezogenerators and many special Self-Powered - Mechano-Electro-Micro-Systems (SP-MEMSs). This article shows the results of research into harvesting the energy, dispersed while walking and how to make it available to power the shoe-integrated micro- and nanosystems. There are shown the examples of applications in such e-shoes. It is potentially already proved, that new functional materials can control humans health, as well as his cloth and shoes in so far as: functional parameters, usage comfort improvement, alternative energy sources to power portable electronic devices. Further-more, there is also described the technology of micropiezogenerator integration with mobile electronics, and selected modules for preparing the innovative footwear microsystems.
PL
W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej trwają prace nad systemem do pionizacji i realizowania chodu osób z bezwładem kończyn dolnych. Projektowanie urządzenia jest wspomagane badaniami modelowymi. W artykule przedstawiono symulacyjny model elektromechanicznej części systemu opracowany w środowisku Matlab/SimMechanics. Model wykorzystano m.in. do wyznaczenia zapotrzebowania energetycznego układów wykonawczych i oceny błędów odwzorowania profili ruchu.
EN
In the Division of Design of Precision Devices at the Faculty of Mechatronics of Warsaw University of Technology works there are performed upon a system for verticalisation and substituting gait for people with paresis (Fig. 1). Works are supported with simulation software. Simulation model of the system actuators is described in the paper. The purpose of simulation was to estimate energy consumption of actuators and to assess quality of their movements. Main assumption for the model is that mechanisms activating user's legs are of a planar kind. Matlab-SimMechanics mathematical environment was used for modelling. Structure of the model is presented in Fig. 2. Parts of human body are sources of load for actuators as described by eq. (2) and (3). Their parameters are inserted into "body" blocs (Fig. 3), which represent stiff elements of mechanisms in the model. Mechanical contact between the device and a ground was modelled as reaction forces occurring in "foot" parts of the device when distance between them and the ground is less than the assumed value. The drives of actuators' employ DC motors equipped with reduction gearboxes (Fig. 4). Typical equations (4) - (9) were used for modelling DC motors and gears. Input signals are reference angular displacements of joints expressed in the form of functions approximating experimental data (Fig. 5). Simulation experiments revealed strong relation between length of gait cycle and energy consumption of actuators (Fig. 6). Reduction gear ratio also influences energy needs as well as quality of the device movements (Fig. 8). The model is being currently modified and enhanced in order to be used at the next stages of design process.
18
Content available remote Weak and exact domination in distributed systems
EN
In this work, we introduce and examine the notion of domination for a class of linear distributed systems. This consists in studying the possibility to make a comparison between input or output operators. We give the main algebraic properties of such relations, as well as characterizations of exact and weak domination. We also study the case of actuators, and various situations are examined. Applications and illustrative examples are also given. By duality, we extend this study to observed systems. We obtain similar results and properties, and the case of sensors is equally examined.
PL
W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji zamkniętego układu automatycznej regulacji położenia z aktuatorem o ruchu liniowym. Oprogramowanie składa się z dwóch części: modułu optymalizacyjnego oraz programu do polowo-obwodowej symulacji dynamiki obiektu. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny. Zastosowano metodę elementów skończonych. Badano wpływ wymiarów aktuatora oraz nastaw regulatora na dynamikę zamkniętego układu regulacji. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń.
EN
In the paper an algorithm and computer software for the optimization of error actuated control systems with electromagnetic linear actuator is presented. The software consists of two main parts: (a) optimization solver and (b) numerical model of the actuator. For the optimization, the genetic algorithm has been adopted. Numerical implementation is based on the finite element method and the step-by-step algorithm. The influence of actuator dimensions and the PID controller settings on the operation of the system is shown. Two different optimization problems have been considered. Selected results of the analysis are presented and discussed.
20
PL
W artykule przedstawiono idee konstrukcji silników o ruchu złożonym jako rodzinę siłowników oraz napędów o ruchu wirującym ciągłym, skokowym oraz grupę maszyn z toczącymi się wirnikami. Przedstawiono koncepcję rozwiązań podstawowych węzłów konstrukcyjnych tych maszyn oraz podano przykłady realizacji wybranych prototypów.
EN
New construction of complex motion electrical motors with many degree of freedom and electrical machines with rolling rotors are presented in the article. Their structure as well as principles of operation are considered.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.