Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.
PL
W artykule scharakteryzowano ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2010-2019, uwzględniając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W drugiej części pracy opisana została propozycja metodologii, w tym narzędzia badawcze służące do przeprowadzenia ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zaproponowana metodologia, jak i przedstawione w artykule narzędzia badawcze sprawdziły się w praktyce przy realizacji opracowania zleconego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”.
EN
Criteria of occupational injuries potential risk in the machine-building industry are described in the article. Systemic analysis of the structure of the measures to prevent occupational injuries is given. Main tasks to reduce the risk of industrial injury at the machinebuilding enterprise are analysed. The methodology for optimal planning of accident prevention measures at the machine-building enterprise is described. A mathematical interpretation of the problem is given. The objective function is an argument of the maximum integral effectiveness for the set of planned measures to prevent occupational injuries. Constraint set of the optimization model describes the impossibility to exceed the allowable limit of cost, the feasibility and the possibility of implementing the measure’s plan reasoning from the technological and construction requirements of existing production engineering.
PL
W artykule opisano kryteria potencjalnego ryzyka urazów w pracy w przemyśle maszynowym. Podano analizę systemową struktury środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Dokonano analizy głównych zadań mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów w przedsiębiorstwach budowy maszyn. Przedstawiono matematyczną interpretację wspomnianego problemu. Funkcja celu jest argumentem maksymalnej integralnej skuteczności w odniesieniu do pakietu środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Ograniczony pakiet modelu optymalizacyjnego opisuje niemożność przekroczenia dozwolonego limitu kosztów, wykonalność oraz możliwość wdrożenia uzasadnionego planu działania na podstawie wymagań technologicznych i konstrukcyjnych istniejącej technologii produkcji.
EN
On the railroads in seismically active regions, the impact of frequent weak earthquakes accelerates the initiation of defects such as wear and tear, cracks and deformation due to fatigue. An analysis of the types and stages of initiation and development of defects preceding accidents at technical facilities has shown that the registration of the beginning of the latent period of transition of objects to an emergency state based on the results of traditional technologies of analysis of measurement information in the applied control systems in the field of railway transport is delayed owing to the difficulties of noise analysis. The proposed algorithms and noise analysis technologies allow forming corresponding sets of informative attributes to control the beginning of the latent period of accidents. Their use in intelligent noise control systems will improve the safety of this mode of transportation. To this end, it is expedient to create a subsystem for noise seismic hazard warning, i.e., a subsystem for noise control of the onset of the initiation and dynamics of development of changes in the technical condition of the rolling stock, railroad tracks, bridges, tunnels, and other railroad infrastructure facilities.
EN
The Baltic Sea basin is analyzed and Baltic Sea main geographical and climatological parameters are presented. The Baltic Sea environmental impacts of human activity and the ways of their consequences protection are discussed. The set of critical infrastructure networks at Baltic Sea and its seaside is identified and critical infrastructures and their operation environment methodology is introduced. The integrated management system of safety and security of Baltic Sea area critical infrastructure networks is proposed as a new research project continuing HAZAD project subjects and its core aims and description are presented. The project research team conception is created and partner cooperation added values are addressed. Seven main steps of project implementation are suggested. Moreover, the appropriate and wide references are given.
PL
Mosty kablobetonowe niepoprawnie zaprojektowane i/lub zbudowane ulegają wpływom szkodliwych czynników środowiskowych. Największe bezpośrednie zagrożenia stwarzają uszkodzenia cięgien sprężających przez korozję. Głównym powodem jest użycie niewłaściwego iniektu cementowego do ochrony cięgien, niewłaściwe wykonanie iniekcji, nieszczelności kanałów kablowych i nieodpowiednie zabezpieczenie zakotwień kabli przed czynnikami powodującymi korozję. Tę problematykę omówiono w artykule. Podano przykłady awarii i katastrof mostów kablobetonowych w świecie.
EN
Post-tensioned bridges incorrectly designed and/or constructed are influenced by harmful environmental factors. The biggest direct hazards are the damage of prestressing strands through corrosion. The main reason is the use of the wrong cement grout to protect the strands, improper injection, leakage of cable ducts and improper protection of tendon anchorages unsuitable protection of cable anchorages against corrosive agents. This issue is discussed in the article. Some examples of failures / catastrophic bridges in the world have been given.
EN
The article presents the results of research, the aim of which was to determine the qualitative and quantitative structure of the causes of accidents that were a result of falling from scaffolding. An original methodology for the classification of accidents with regards to their causes was developed and was based on cluster analysis. An example of using the proposed methodology is provided. 187 post-accident protocols of occupational accidents involving construction scaffolding, which occurred between 2010 and 2017 in selected Polish voivodeships, were analyzed. Afterwards, the matrix of accident causes, for which the calculations were made, was created. Five subsets of accidents were obtained and the accidents were classified to a subset with similar causes.
PL
Branża budowlana zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki na świecie. Spowodowane jest to wpływem na bezpieczeństwo pracy wielu czynników, m.in. związanych z warunkami realizacji obiektów budowlanych, rodzajem prowadzonych robót, rodzajem stosowanych urządzeń, itp. Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczna część wypadków w budownictwie związana jest z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniach budowlanych. Praca na tych stanowiskach obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Aby ograniczyć liczbę wypadków na rusztowaniach budowlanych konieczne jest właściwe rozpoznanie zjawiska, a zwłaszcza zidentyfikowanie głównych przyczyn sprzyjających powstawaniu wypadków. Celem prowadzonych badań było uzyskanie informacji o strukturze jakościowej i ilościowej przyczyn powodujących największą liczbę wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych. Sformułowany cel główny wymaga osiągnięcia celów pośrednich, do których zaliczono: pozyskanie informacji o wypadkach przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dokonanie klasyfikacji posiadanego zbioru wypadków na podzbiory skupiające wypadki o podobnych przyczynach. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodę eksploracji danych – analizę skupień, dostępną w oprogramowaniu Statistica.
EN
An accident is caused by hazardous human behaviour, the operation of mechanical equipment or conditions of the work environment. This article presents an analysis of work safety in a selected mining company which takes in to account the following criteria: position, work experience in the mining industry, work experience in the company analysed, causes of the accident, nature of work, duties performed at the worksite, injury sustained in the accident and the employee’s age.
PL
Wypadki są negatywnymi zdarzeniami, do których dochodzi w środowisku pracy. Poznanie przyczyn wystąpienia wypadku pozwala na zaproponowanie, a następnie wprowadzenie działań zapobiegających zaistnieniu podobnym wypadkom w przyszłości. W artykule omówiono podstawowy podział przyczyn wypadków, podstawy metodologii badania wypadków TOL oraz podano przykład jej zastosowania dla wypadku, jaki miał miejsce w trakcie drążenia wyrobiska chodnikowego.
EN
Accidents are negative events which occur in the work environment. Discovering why an accident happened makes it possible to propose and then implement actions aimed at pre-venting similar accidents in the future. The article presents the basic division of causes of accidents, the basics of the accident analysis methodology TOL and an example of applying it to analyse an accident which occurred when a roadway was driven.
PL
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zapisanym w art. 234 §1 kodeksu pracy. Celem procesu badania wypadku jest zidentyfikowanie przyczyn i okoliczności w jakich miał on miejsce, a następnie na tej podstawie podjęcie działań naprawczych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości. W tym kontekście w artykule omówiono wybrane metody badania wypadków oraz podano przykłady ich zastosowania dla celów redukcji ryzyka wypadkowego.
EN
One of the employer’s basic duties is to investigate the circumstances and causes of work-related accidents as stated in Art. 234 §1 of the Polish Labour Code. The aim of the investigation is to identify causes and circumstances of an accident, and then, on that basis, take corrective actions, preventing similar accidents in the future. According to the National Labour Inspectorate (PIP), approximately one third of companies inspected by PIP, either fails to identify all causes of accidents or identify different causes than PIP inspectors. The reasons for such a situation are twofold: “practical” and “technical”. The first one, “practical”, represents employers’ natural unwillingness to show causes of an accident which are their own fault. The second one, “technical”, results from the lack of knowledge of methodology to investigate accidents which would enable a full analysis of all hazards and causes of accidents, both the direct ones and the indirect ones. Without identifying all of the causes of an accident, proper correction actions cannot be taken i.e. similar recurring accidents, will not be prevented in the future. In this way an employer misses information on possible ways to reduce occupational hazards. One of the ways to prevent such situations is employing methods of analyzing workplace accidents available in the literature. This paper discusses the selected methods of investigating accidents and presents examples of their use to reduce the risk of accident occurrence in the future.
PL
Strażak wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, takich jak: pożary, katastrofy budowlane i chemiczne, wypadki komunikacyjne oraz inne zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zawód strażaka charakteryzuje się szczególnym narażaniem na różnego rodzaju czynniki ryzyka. Wśród nich wyróżnić można: zawalające się konstrukcje, spadający gruz, toksyczne pyły i gazy, wysoką temperaturę oraz atmosferę ubogą w tlen. W artykule dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy strażaka oraz zaprezentowano wybrane wskaźniki charakteryzujące poziom wypadkowości strażaków podczas prowadzonych interwencji.
EN
Firefighter performs rescue and firefighting operations during various types of events such as fires, construction and chemical disasters, transport accidents and other events posing a threat to human health and life. The firefighter profession is characterized by particular exposure to various types of risk factors. Among them can be distinguished: collapsing constructions, falling debris, toxic dust and gases, high temperature and oxygen-poor atmosphere. The article reviews the occupational hazards at the firefighter workplace and presents selected indicators characterizing the level of firefighters accident during interventions.
PL
Warunki pracy to czynnik znacząco wpływający na efektywność realizowanych procesów obróbki, a tym samym na efektywność przedsiębiorstwa. Warunki pracy na stanowisku roboczym są bardzo istotne również z tego powodu, że w dużym stopniu determinują komfort psychiczny pracowników, m.in. dlatego, że mają pośredni wpływ na ich zdrowie. Właściwe zorganizowanie środowiska pracy, zapewniające poprawne jej warunki, wymaga przeprowadzania regularnych badań. Autor wskazuje jakie zagrożenia wypadkowe może generować obróbka mechaniczna metali. Jako przykładem posłużono się sytuacją jaka zaistniała w jednym z zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 350 osób, posiadającym jeden z najbogatszych parków maszynowych w regionie.
EN
Working conditions are a significant factor influencing the efficiency of machining processes and, consequently, the efficiency of the company. Working conditions at the workplace are also very important, because they determine to a large extent the psychological comfort of employees, among others, because they have an indirect impact on their health. Adequate organization of the working environment to ensure that it is working properly, requires regular medical examinations. The author indicates the accident hazards that can be generated by machining of metals. As an example, the situation which occurred in one of the production plants, employing over 350 people, having one of the richest machine parks in the region, was used.
13
Content available Bezpiecznie na drogach?
PL
W ciągu ostatnich lat w Polsce podjęto wiele działań dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Choć widać pozytywne skutki inwestycji związanych z przebudową oraz budową nowych odcinków dróg, to w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal mamy bardzo wiele do zrobienia. Dobitnie świadczą o tym statystyki – jak wynika z najnowszych danych, w krajach UE najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w Polsce.
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
15
Content available Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej
PL
Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy Kwestie związane z wypadkami przy pracy rolniczej reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej. Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest pojęcie „wypadku przy pracy rolniczej". Problematyka koncentruje się na potrzebie jego nowelizacji, bowiem sposób jego interpretowania rodzi wiele pytań i wątpliwości. W artykule przytoczono przykłady z orzecznictwa i stanowiska doktryny, które ukazują liczne problemy prawne, jakie pozostają do rozwiązania.
EN
Agriculture is an industry with a high rate of accidents at work Issues related to agricultural accidents at work are governed by the Act of 20 December 1990 on farmers’ social insurance. Due to the persistently low level of safety on farms, it is very important to correctly define and use the provisions of social insurance against accidents at work. The concept of an accident in agricultural jobs is of primary importance. It is necessary to amend it because its interpretation raises numerous questions and doubts. Examples of case-law and doctrine indicate legal problems, which remain to be solved.
PL
Szerokie spektrum zadań, jakie wykonują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz mnogość zagrożeń, na jakie są narażeni, przyczyniły się do zakwalifikowania tego zawodu jako obarczonego bardzo wysokim poziomem ryzyka. W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków wypadków strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat 2010 - 2016.
EN
The wide range of tasks performed by firefighters of the State Fire Service - and the multitude of risks they are exposed to - have contributed to qualifying this profession as carrying a very high level of risk. The article analyzes the causes and effects of firefighters' accidents in the State Fire Service in 2010 – 2016.
PL
Artykuł przedstawia analizę wskaźnikową liczby wypadków, wyznaczanie średniookresowego tempa zmian, przewidywanie liczby wypadków w losowo wybranym roku oraz wg różnych modeli do 2020 r. dla danych z wybranej kopalni węgla kamiennego z lat 2007–2016. W pracy oszacowano wskaźniki częstości i ciężkości wypadków oraz wyznaczono przeciętne tempo modyfikacji analizowanych zmiennych. Prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku opracowano, wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona. Do przewidywania liczby wypadków wykorzystano 20 różnych modeli prognostycznych, przy czym prognoza oparta na metodzie trendu pełzającego z wykorzystaniem wag harmonicznych charakteryzowała się najmniejszym błędami prognoz wygasłych.
EN
This study contains an index analysis of the number of accidents, determining the mid-term rate of change, predicting the number of accidents in a random year and forecasting the number of accidents according to different econometric models until 2020 year for data from selected coal mine from years 2007–2016. Frequency and severity of accident rates were estimated and the average rate of change of the analysed variables was determined. The prediction of the accidents number in a randomly selected year was based on the Poisson probability distribution density. Twenty forecasting models were used to predict the number of accidents, of which the forecast by the creeping trend method using harmonic weights gave the best results.
PL
W artykule na wybranych przykładach przedstawiono sposób wprowadzenia w życie stwierdzeń i wniosków przyjętych przez komisje specjalne powołane przez prezesa WUG w latach 2002–2016 dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych, katastrof albo niebezpiecznych zdarzeń. W sposób szczególny scharakteryzowano działalność komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego w dniu 29.11.2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach
EN
According to statutory declarations, the president of the State Mining Authority can appoint special commissions to examine the causes and circumstances of dangerous events in mining, including to analyze the causes and circumstances of the event, present conclusions and propose recommendations which can be used to prevent similar events in the future. The article presents a method, in which companies have enforced conclusions adopted by some commissions appointed by the president of the State Mining Authority in 2002-2016. Bearing in mind the range and scope of destruction caused by the crump which took place on 29 November 2016 in KGHM Polska Miedź S.A., the O/ZG “Rudna” mine in Polkowice, which left 8 people dead, a method of enforcing the conclusions adopted by a commission designated to examine the causes and circumstances of this disaster.
PL
W artykule omówiony został transport kolejowy zajmujący się przewozem pasażerów w Polsce na przestrzeni lat 2015-2017. Przedstawiono zapotrzebowanie na tego typu usługi w naszym kraju oraz zaprezentowano informacje dotyczące wykonanej pracy przewozowej, za pomocą kolejowych środków transportowych, w ostatnich latach. Celem artykułu było także porównanie liczby przewiezionych pasażerów w Polsce koleją i innymi dostępnymi gałęziami transportowymi. Treścią artykułu były również dane na temat wypadkowości w transporcie kolejowym.
EN
This article describes the rail transport engaged in passenger carriage in Poland over the years 2015-2017. The demand for this type of services in our country is presented along with the information about transport performance by means of rail transport in the recent years. The aim of the articles is also to compare the number of passengers carried in Poland by rail and by other available modes of transport. Moreover, the article contains data about the accident rate in rail transport.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych zadań. Szczególnie zauważalne jest to na terenach zurbanizowanych na których występuje zwiększone natężenie ruchu oraz pewne ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu czynników zewnętrznych i antropotechnicznych na bezpieczeństwo realizowanego procesu transportowego.
EN
The working conditions of drivers have a direct impact on the safety of the tasks being performed. It is particularly noticeable in urban areas with increased traffic and certain limitations resulting from the condition of the infrastructure. Among the factors causing changes in drivers' behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. The paper attempts to identify and assess the impact of external and antropotechnical factors on the security of the transport process.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.