Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accelerometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości. Omówione zostały dwie metody identyfikacji: intuicyjna, realizowana wyłącznie w oparciu o punkty pomiarowe charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej i bazująca na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów oraz procedura oparta na punktach pomiarowych obu charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowej i fazowej), realizowana przy wykorzystaniu uogólnionej metody najmniejszych kwadratów. Przedstawiono wyniki identyfikacji dla wybranego akcelerometru typu Althen 731-207, a dla potrzeb realizacji obu metod identyfikacji zastosowano oprogramowanie Mathcad 14.
EN
The paper presents an application of the Monte Carlo method for parametric identification of accelerometers in the frequency domain. Two identification methods are discussed here. The first one is intuitive and implemented only based on measuring points of amplitude-frequency response and employs the classical least squares method. The second one is the procedure based on measuring points of both frequency responses (amplitude and phase) and implemented by using the generalized least squares methods. Identification results for the selected accelerometer of type Althen 731-207 are presented and discussed. Mathcad 14 software was used for the needs of both identification methods.
2
EN
Limb tremor measurements are one factor used to characterize and quantify the severity of neurodegenerative disorders. These tremor measurements can also provide dosage-response feedback to guide medication treatments. Here, we propose a system to automatically measure limb tremors in home or clinic settings. The key feature of proposed method is that it is contactless; not requiring a user to wear or hold a device or marker. Our sensor is a Kinect 2, which measures color and depth and estimates rough limb motion. We show that its pose accuracy is poor for small limb tremors below 10 mm amplitude, and so we propose an additional level of tremor tracking that recovers limb motion at a higher precision. Our method upgrades the sensitivity to achieve detection and analysis for tremors down to 2 mm amplitude. We include empirical experiments and measurements showing improved tremor amplitude and frequency estimation using our proposed Pose and Optical Flow Fusion (POFF) algorithm.
PL
Artykuł prezentuje autorską metodę monitorowania przemieszczeń mostowych konstrukcji kolejowych. Wykorzystuje ona inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym. Opracowany system monitorowania ciągłego jest wspomagany przez okresowe pomiary tachimetryczne, które służą do weryfikacji przemieszczeń statycznych. Przedstawiono opis działania systemu pomiarowego oraz przykład testowego monitoringu konstrukcji, którą wybrano pod kątem praktycznej weryfikacji działania systemu w różnych trudnych warunkach pracy. Wybrano wiadukt łukowy na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), gdzie występują duże prędkości przejazdu oraz złożona linia ugięcia pomostu. Uzyskane wyniki pomiarów pod krótkotrwałym obciążeniem statycznym i dynamicznym wykazują możliwość określenia przemieszczeń z odchyleniem w stosunku do metody odniesienia poniżej 1,2 mm.
EN
The article presents the railway bridge structures monitoring system. The elaborated method uses inclinometers together with accelerometer for indirect displacement measurement under the dynamic load. The continuous monitoring system is supported by periodic measurements with the use of Total Station. A description of the measurement system operation and example of test monitoring of bridge were presented. The test bridge was selected to test the developed methods under different operating conditions. The arch railway bridge at Central Railway Line (CMK) was selected due to high train speeds and complex deflection line of bridge deck. The obtained results of measurements under short-time static and dynamic load show the possibility of determining displacements with the deviation to the references method below 1.2 mm.
4
Content available remote Badanie modułu przyspieszenia na potrzeby diagnostyki czujników inercyjnych
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań stabilności modułu przyspieszenia grawitacyjnego czujników inercyjnych wykonanych w technologii MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Tego typu pomiary analizowane są w szczególności na potrzeby tzw. nawigacji inercyjnej. W referacie zaprezentowano badania porównawcze dwóch czujników wykonanych w technologii MEMS, na podstawie których wybrano najlepsze rozwiązanie pod względem stabilności modułu przyspieszenia grawitacyjnego.
EN
The article presents the results of the stability study of the gravitational acceleration module of inertial sensors performed in MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology. Such measurements are analysed in particular for the needs of inertial navigation. The paper presents comparative studies of two sensors made in MEMS technology, based on which the best solution in relation to stability of the gravitational acceleration module has been selected.
PL
Artykuł dotyczy dokładności pomiaru kątów z wykorzystaniem czujników inercyjnych w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Jako system odniesienia wykorzystano system akwizycji ruchu firmy Vicon. W artykule opisano przebieg badania, aplikację, która posłużyła do zbierania danych ze smartfona. W artykule zawarto także metody, wzory oraz algorytm, których użyto, aby porównać uzyskane dane.
EN
This article discusses angle measurement accuracy assessment using inertial sensors in three-dimensional coordinate system. Vicon's acquisition system was used as a reference system. The article describes conduct of the study and application that was used for collecting data from the smartphone. The article also contains methods, formulas and algorithms that were used to compare obtained data.
PL
W ramach pracy przedstawiono układ pomiarowy umożliwiający zbieranie oraz zapis parametrów ruchu pojazdu. Do budowy układu, wykorzystano moduł nawigacji inercyjnej składający się z trójosiowych akcelerometrów oraz żyroskopów wykonanych w technologii MEMS. Wykonano badania oraz opracowano metody obliczeniowe pozwalające na odniesienie zebranych danych, do punktu w przestrzeni trójwymiarowej, w celu wyznaczenia trajektorii ruchu pojazdu. Zbudowany układ pomiarowy wykorzystuje trzy rodzaje czujników: akcelerometr, żyroskop, magnetometr. Każdy z tych czujników pozwala na pomiar wielkości fizycznej, w trzech prostopadłych osiach kartezjańskiego układu współrzędnych. Dodatkowo w pracy wykorzystano moduł nawigacji satelitarnej (GPS), jako odniesienie w skali „makro” (układ współrzędnych związany ze środkiem kuli ziemskiej o promieniu wynoszącym ok. 6371 km) dla modułu nawigacji inercyjnej (INS/IMU), umożliwiającej dokładny pomiar w skali „mikro” (układ współrzędnych związany z punktem początkowym ruchu dla trasy, której długość nie przekracza kilkuset metrów). W artykule przedstawiono przegląd dostępnych czujników pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wybranych sensorów oraz błędów wprowadzanych do układu pomiarowego.
EN
As part of the work, a measuring system is presented that allows collecting and recording vehicle motion parameters. To build the system, an inertial navigation module was used, consisting of two-axis accelerometers and gyroscopes made in MEMS technology. The tests were carried out and calculation methods were developed to allow the collected data to be referenced, to a point in the three-dimensional space, in order to determine the trajectory of the vehicle's movement. The built-in measuring system uses three types of sensors: accelerometer, gyroscope, magnetometer. Each of these sensors allows the measurement of the physical size in three orthogonal axes of the Cartesian coordinate system. In addition, the work uses a satellite navigation module (GPS), as a reference on the "macro" scale (coordinate system related to the center of the globe with a radius of about 6371 km) for the inertial updating module (INS / IMU), enabling accurate measurement in the "micro" scale (the coordinate system associated with the starting point of the traffic for the route, the length of which does not exceed several hundred meters). The article presents an overview of available measuring sensors with special consideration of the parameters of selected sensors and errors introduced into the measurement system.
EN
It is well known that postural stability is influenced by visual stimuli. The influence of saccadic eye movement on postural control has been described, however, a specific response of different body segments has not been studied yet. Therefore, the aim of this study was to assess the effect of horizontal and vertical saccadic eye movements on postural stability with specific focus on upper trunk, lower trunk and lower limbs movement variability and complexity. Methods: Eighteen elderly participants (aged 70.3 ± 7.7 years) stood in bipedal stance in three visual conditions – horizontal saccades, vertical saccades and fixation. Accelerometers were attached to their lower back, sternum and shanks. Movement variability of each body segment was described by root-mean-square and sample entropy of acceleration. Results: The results of the present study revealed significant influence of saccadic eye movements on anterior-posterior and vertical shanks, and vertical lower trunk movement variability described by root-mean-square. Conclusions: The correlations between results of the observed segments showed segment-specific variability patterns but generalised complexity pattern.
8
Content available remote Charakterystyka akcelerometrów lotniczych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą akcelerometrów lotniczych. Omówiono przeznaczenie czujników przyspieszeń stosowanych w lotnictwie oraz dokonano przeglądu ich konstrukcji ze względu na rodzaj zastosowanego przetwornika rodzaju sygnału. Zdefiniowano błędy mające wpływ na niepewność pomiaru. Analizie poddano przyrządy kilku producentów, reprezentujące różne metody pomiarowe spośród akcelerometrów klasycznych, jak i wykonanych w technologii MEMS. Wskazano sensory cechujące się najmniejszymi błędami.
EN
The article presents the comparative characteristics of aviation accelerometers. There were discussed several issues like the purpose of acceleration sensors in aviation or their design with respect to the type of signal transducer used. Errors affecting the accuracy of measurement have been defined. Instruments from several manufacturers, representing various measurement methods used in classical accelerometers as well as those with MEMS technology applied have been analysed. The sensors with the smallest errors were indicated.
9
Content available remote Tilt measurements in mechatronic devices and mobile microrobots
EN
A review of the author’s own research on tilt measurements in mechatronic devices by means of micromachined accelerometers is presented. This comprehensive study addresses such issues as adjusting metrological properties of a tilt sensor for the application in a specific kind of a mechatronic device, systematizing problems pertaining to tilt measurements, applying various methods of decreasing uncertainty of tilt measurements, performing related experimental studies using custom test rigs, and building novel prototypes of tilt sensors. Due to the implementation of the proposed measurement techniques, considerations and novel ideas, it is possible to determine tilt either in a much simpler way, which translates to lower cost, or much more precisely, depending on particular requirements to be satisfied.
EN
In this paper, implementation of soft sensing technique for measurement of fluid flow rate is reported. The objective of the paper is to design an estimator to physically measure the flow in pipe by analysing the vibration on the walls of the pipe. Commonly used head type flow meter causes obstruction to the flow and measurement would depend on the placement of these sensors. In the proposed technique vibration sensor is bonded on the pipe of liquid flow. It is observed that vibration in the pipe varies with the control action of stem. Single axis accelerometer is used to acquire vibration signal from pipe, signal is passed from the sensor to the system for processing. Basic techniques like filtering, amplification, and Fourier transform are used to process the signal. The obtained transform is trained using neural network algorithm to estimate the fluid flow rate. Artificial neural network is designed using back propagation with artificial bee colony algorithm. Designed estimator after being incorporated in practical setup is subjected to test and the result obtained shows successful estimation of flow rate with the root mean square percentage error of 0.667.
11
Content available Robot balansujący - implementacja
PL
W artykule przedstawiono projekt i realizację dwukołowego robota mobilnego działającego na zasadzie wahadła odwróconego z dwoma niezależnymi napędami. Zaprojektowany system kontroli pozycji został wykonany w oparciu o czujnik żyroskopowy oraz akcelerometr wraz z własnym oprogramowaniem sterującym pozycją robota. Własny algorytm sterujący zapewnia utrzymanie równowagi oraz możliwość zadawania kierunku ruchu poprzez interfejs umieszczony na urządzeniu mobilnym.
EN
The article presents the design and implementation of a two-wheeled mobile robot acting on the principle of inverted pendulum with two degrees of freedom. The design of the position control system was based on a gyro sensor and an accelerometer with its own robot position control software. Its own control algorithm ensures balance and the ability to set the direction of travel via the interface on the mobile device. The first implementation of this model has the ability to trace setpoints and control signals, allowing for additional analysis of the control system. Measurement results will be helpful in future work on the implementation of control algorithms such as Fuzzy Logic, LQR or more complex cascade control systems. The correct operation of the control system is also related to the careful execution of the actual prototype. Robots construction during the prototype process has significantly changed its dimensions. The common denominator, however, is the construction concept resembling scaffolding, which significantly accelerated the prototyping process with the ability to quickly and easily change the configuration of elements in the structure. Presented robot is the first prototype and next versions are prepared with additional functions such as the ability to automatically achieve vertical position, further application development for mobile devices allowing to change the current parameters of the control system and supplement of the system with sensors to avoid collision.
EN
Currently, triaxial (3D) accelerometers are installed in every smartphone, so paper proposes to use such an accelerometer in vehicle motion measurement. The work describes a conception of the utilization of 3D accelerometer in smartphone to the determination of the car speed and the estimation of a power on the vehicle wheels. The analysis of the results was conducted based on road measurements. The basic issues which were discussed: calibration of acceleration sensor and processing of acceleration signals with variable sampling time resulting from the properties of the smartphone operating system. The smartphone (iPhone 4s) uses the accelerometer LIS331DLH (in Microelectromechanical systems technology MEMS) 12-bit analog-to-digital converter for ±2g range. Moreover, the iOS system (ver. 9.3.5) was chosen because of the more stable sampling time than in the Android system. The article presents the following signal processing: 3D acceleration → longitudinal vehicle acceleration → vehicle speed →resultant power → power transmitted from the propulsion system.
PL
Praca opisuje koncepcję wykorzystania akcelerometru trójosiowego, instalowanego w smartphonie, do pomiaru prędkości pojazdu samochodowego oraz oszacowania mocy napędu przekazywanej na koła pojazdu. Analizę wyników przeprowadzono na podstawie pomiarów drogowych. Podstawowymi opisywanymi zagadnieniami są: kalibracja czujnika przyspieszenia oraz przetwarzanie sygnałów przyspieszenia o zmiennym czasie próbkowania urządzenia mobilnego.
13
Content available Fuzja sensoryczna IMU metodą filtra Kalmana
PL
W pracy przedstawiono metody pomiaru orientacji obiektu w przestrzeni. Na potrzeby określenia orientacji obiektu (attitude) estymowano lotnicze kąty Eulera RPY - Roll, Pitch, Yaw. Do pomiaru poszukiwanych wielkości wykorzystano mikroprocesorowy inercyjny układ pomiarowy (IMU). Dzięki fuzji sensorycznej zintegrowano dane pochodzące z fizycznie odseparowanych, niezależnych czujników IMU. W celu sprawdzenia poprawności fuzji sensorycznej zaimplementowano filtrację Kalmana w środowisku inżynierskim Matlab oraz na mikrokontrolerze a uzyskane wyniki pomiarów przedstawiono na przebiegach czasowych. W wyniku modelowania procesu pomiarowego oraz jego implementacji i filtracji w sterowniku cyfrowym uzyskano odfiltrowane przebiegi wielkości określających orientację obiektu w przestrzeni.
EN
The article describes method of measurement of 6DOF object’s attitude. For the purposes of determining the object orientation (attitude) estimation of airline Euler angles Roll, Pitch, Yaw. There are three types of sensor using for this purpose: accelerometer, gyroscope and magnetometer. Working as a measurement system uses a microprocessor RAZR IMU 9-DOF. Three types of independent signals are connected using Kalman Filter Fusion developed on the basis of designated signal models and their dependencies in space state. The validity of the assumptions made by implementing the Kalman filter engineering environment of Matlab. The results of numerical experiments are presented in the form of time passes selected parameters that describe the orientation of the object. Designed filtration system is implemented in the electronic layout of the IMU and test research. As a result of the study was obtained from the sensor signals are filtered out. Registered time characteristics were presented in work.
PL
Artykuł prezentuje system monitorowania mostów kolejowych, który bazuje na pomiarze i ocenie odpowiedzi dynamicznej. System przeznaczony jest do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Opracowanie metody, która wykorzystuje inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym, jest głównym osiągnięciem projektu.
EN
The article presents the railway bridge structures monitoring system, which takes advantage of the dynamic response measurement and evaluation method. The monitoring system is focused on steel structures with the spans exceeding 30 m. The elaboration of the method which uses inclinometers together with an accelerometer for indirect displacement measurement under the dynamic load is the main achievement of the project.
EN
In the paper authors are introducing the concept of usage of physical orientation of a mobile device, calculated using built-in environmental sensors like accelerometer, gyroscope and magnetometer for detection of tilting gesture. This gesture is used as an acceptance factor for the two next probable word solutions suggested to the user during text input. By performing the device tilt, the first or second word is being automatically put into the desired text field and new prediction is performed. The text predictions are calculated and stored directly on the device to maintain privacy protection. The founding concept of the software is being presented, as well as initial considerations and further plans. This solution is recommended especially to smartphone manufacturers like Microsoft, Samsung and Apple to deploy in their latest models.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję wykorzystania fizycznej orientacji urządzenia mobilnego, wyliczanej z wykorzystaniem wbudowanych czujników takich jak akcelerometr, żyroskop oraz kompas cyfrowy w celu wykrywania gestów wychylenia urządzenia. Taki gest wykorzystywany jest jako metoda akceptacji jednego z dwóch następnych prawdopodobnych słów podczas wprowadzania tekstu. Poprzez wykonanie gestu proponowane słowo jest automatycznie akceptowane i użytkownikowi prezentowana jest kolejna predykcja. Prawdopodobieństwa są wyliczane i przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, w celu zapewnienia prywatności użytkownika. Podstawowa koncepcja oprogramowania jest zaprezentowana w artykule, jak również wstępne założenia i plany na przyszłość. Rozwiązanie jest szczególnie rekomendowane dla producentów smartfonów, jak firmy Microsoft, Samsung czy Apple, do wdrożenia w najnowszych modelach smartfonów.
16
Content available Multiaxial transducers calibration
EN
The aim of present article is investigating properties of accelerometer calibration method, called automatic calibration. The research of transducer's model was conducted and chosen optimization algorithms were rated by the simulation method and also using real transducer. The aim of tests was examination of the possibility to find parameters of the transducer model considering influence of temperature and deviation of axes. Described optimal calibration process without special calibration apparatus considers also influence of temperature on acceleration measurement. Afterward, described calibration method was tested on real transducer. Obtained results show that the hybrid two-step algorithm is suitable to the multiaxial transducers calibration. In the research, accelerometer as triaxial transducer was chosen and subjected to tests and the results of simulation was recorded in the MATLAB workspace. From existing estimation, three algorithms were chosen: the quasi-Newton, simplex (Nelder-Mead), and Levenberg-Marquard. The experimental part of the calibration utilized the idea of using existing and known constant vector of the measured value like gravitational acceleration and magnetic field. Calibration with temperature compensation of real transducer was presented.
EN
MEMS are one of the fastest developing branch in microelectronics. Many integrated sensors are widely used in smart devices i.e. smartphones, and specialized systems like medical equipment. In the paper we present the main parts of a system for measuring human movement which can be used in human balance disorder diagnosis. We describe our design of capacitive accelerometers and dedicated switched-capacitor readout circuit. Both will be manufactured as separate chips in different technological processes. The principle of operation, schematics and layouts of all parts of the system are presented. Preliminary simulations show that the proposed designs are applicable for the considered medical device.
EN
The paper presents the investigation of gyroscopic sensor noise properties used in the construction of body position detection device for posturographic testing. The first part shows the sources of noise in gyro sensors and their measurement methods. In the second part of the paper, the authors describe their own research on the efficiency of the calculation of the Allan variance (one of the popular noise evaluation methods) and the wrong concept of calculations acceleration. The article concludes with an explanation of the reasons for the lack of theoretical research and the results of practical measurements of the sensors used in the project.
19
Content available remote Physical activity recognition by smartphones, a survey
EN
Human activity recognition (HAR) from wearable motion sensor data is a promising research field due to its applications in healthcare, athletics, lifestyle monitoring, and computer–human interaction. Smartphones are an obvious platform for the deployment of HAR algorithms. This paper provides an overview of the state-of-the-art when it comes to the following aspects: relevant signals, data capture and preprocessing, ways to deal with unknown on-body locations and orientations, selecting the right features, activity models and classifiers, metrics for quantifying activity execution, and ways to evaluate usability of a HAR system. The survey covers detection of repetitive activities, postures, falls, and inactivity.
EN
The paper presents an application of signal processing and computational intelligence methods to detect presence of the wood boring insects larvae in the wooden constructions (such as the furniture of buildings). Such insects are one of the main sources of the degradation in such objects, therefore they should be detected as quickly as possible, before inflicting serious damage. The presented work involved the acoustic monitoring for detecting the presence of the larvae inside pieces of wood. An accelerometer was used to record the sound, further analyzed by a computer algorithm extracting features important for artificial-intelligence (AI) based classification employed to detect the old house borer’s (Hylotrupes bajulus L.) activity. The presented task is difficult, as the sounds made by the larvae are of relatively low amplitude and the background noise caused by people, electrical appliances or other sources may significantly degrade the accuracy of detection. The classification of sounds is needed to separate sources of noise which deteriorate the proper larva detection and should be suppressed if possible. The employed classification was based on features defined in the time domain followed by the support vector machine used as the binary classifier. The results allowed us to assess the effectiveness of the old house borer’s detection by the acoustic analysis enhanced with the AI algorithm.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.