Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorbability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stosowanie odpadów produkcyjnych w technologii betonu przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na ocenie wpływu dodatku w postaci pyłu polipropylenowego uzyskanego z odpadów produkcyjnych na wybrane właściwości kompozytu cementowego. Badaniom poddano beton żwirowy, do składu którego wprowadzano od 1 do 5% ilości dodatku. Ocenie poddano zmianę wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, kapilarności pod ciśnieniem, charakterystyki porów. W wyniku eksperymentu stwierdzono, że zastosowany dodatek wpływał na badane cechy, a jego wpływ był związany z wprowadzoną ilością. Optymalna jego ilość związana była z badaną cechą kompozytu cementowego.
EN
The use of production waste in the concrete technology has an impact on reducing environmental pollution. The article presents the results of tests to check the impact of polypropylene dust, obtained from production waste, on selected properties of cementitious composite. Gravel concrete was tested, to which 1 to 5% of the polypropylene dust was added. The change in compressive strength, water absorption, capillarity under pressure and changes in pore characteristics have been checked. As a result of the research it was found that the applied polypropylene dust affected the tested properties and its effect was related to the amount of dust. The optimal amount of polypropylene dust was associated with the tested feature of the cementitious composite.
EN
The lightweight insulating cement mortars with expanded perlite reveal high porosity bound with the presence of this filler. However, their properties are lowered due to the absorption of water. The studies were performed with aim to improve the composition of cement – perlite mortars and their parameters, such as, density and the percentage of absorbed water by use of admixtures. The three series of mortars of similar consistency were produced with cement to perlite volume ratio of 1/3, 1/5 and 1/7 respectively. The water repellent and air entraining agents were used. The density and water absorption were measured and the observations of microstructure were carried out under SEM. The transport of water in the mortars was significantly slower and limited by use of admixtures. The proportions giving the lowered density at fairly low absorbability complying with the standard requirements have been pointed out. The advantageous effect of water repellent and air entraining agent has been proved.
PL
Lekkie zaprawy ciepłochronne sporządzone z udziałem perlitu ekspandowanego charakteryzują się podwyższoną porowatością, co skutkuje pogorszeniem niektórych właściwości użytkowych w obecności wilgoci. Praca stanowi podsumowanie badań mających na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych tworzyw perlitowych poprzez wprowadzenie domieszek o działaniu hydrofobizującym i modyfikującym mikrostrukturę materiału. Sporządzono kilka serii zapraw cementowo-perlitowych o różnej zawartości perlitu. Przeprowadzono pomiary podciągania kapilarnego i standardową ocenę nasiąkliwości. Dokonano obserwacji pod elektronowym mikroskopem skaningowym, podczas których potwierdzono zwartą mikrostrukturę warstwy na granicy rozdziału: wypełniacz perlitowy – matryca cementowa. Ustalono proporcje cement/perlit/domieszka, zapewniające istotne zmniejszenie nasiąkliwości. Wskazano też na korzyści wynikające z zastosowania domieszki hydrofobizującej i napowietrzającej.
EN
The article presents the results of the impact assessment of mould species Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum on materials gypsum unmodified and modified with various additives. The results showed, that the polymer modifier has caused a slight growth of the fungus in comparison with other gypsum materials. Intensive development of these microorganisms significantly influence the mass humidity and water absorption of gypsum materials. Therefore, the presence of the fungi significantly affect the lowering of performance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych.
PL
Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu), jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP), polietylen (PE), piankę poliuretanową (PU) oraz ekspandowany polistyren (EPS). Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.
EN
Rational waste management is one of the priority directions of the widely understood environmental protection. The fact of the skillful management of waste is also important in the context of sustainable development of societies.Plastics are the extremely harmful waste to the environment. Increasing constantly amounts of such waste cause the occurrence of problems both ecological and economic, which is associated with poor biodegradation plastics. Waste has been used for the production of building materials.Research on the waste management of plastics are currently conducted in various scientific centers in the world.In the literature can be find descriptions of the use of waste, among others, polyethylene and polypropylene, polystyrene, polyurethane, polycarbonate, polyamide, or poly (vinyl chloride), as modifiers of cement concrete and mortars.This article presents the results of the comparison of selected properties of four series of resin mortars containing different plastic waste, i.e. .: polypropylene (PP), polyethylene (PE) foam polyurethane (PU) and expanded polystyrene (EPS).These wastes come from yoghurt cups, foam under the panels, mounting foam and polystyrene panels.They were fragmented and represented a partial replacement aggregate in mortars epoxy. Such mortars were tested as flexural strength and compressive strength, bulk density and water absorption.
5
EN
The subject of the studies was the assessment of polypropylene utilization possibilities by using shredded polypropylene as a mortar component. The article presents the research results of the impact of shredded polypropylene on selected properties of the cement composite. The assessed material was cement mortar, the composition of which included an additive - a polymer plastic in the quantity of up to 2%. The scope of the studies included assessing the impact of the polymer plastic waste on the obtained properties of the cement composite and in particular, changes in the compression and bending strength, absorbability and capillary rise of water. The studies were meant to assess the possibilities of using additives originating from polypropylene production waste and to indicate the direction for further studies on cement composites.
PL
Przedmiotem badań była ocena możliwości utylizacji polipropylenu poprzez zastosowanie rozdrobnionego polipropylenu jako składnika zaprawy. W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania dodatku w postaci rozdrobnionego polipropylenu na wybrane właściwości kompozytu cementowego. Ocenie poddano zaprawę cementową, do której składu wprowadzano dodatek tworzywa polimerowego w ilości do 2%. Zakres badań obejmował ocenę wpływu odpadów tworzywa polimerowego na uzyskiwane właściwości kompozytu cementowego, a w szczególności zmianę wytrzymałości na ściskanie, zginanie, nasiąkliwości i kapilarnego pociągania wody. Badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania dodatków z polipropylenowych odpadów produkcyjnych oraz wskazanie kierunku dalszych badań nad kompozytami cementowymi.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego komina murowanego z cegły oraz zaproponowano zakres prac remontowych. Badania skuteczności hydrofobizacji komina poprzedziła dokładna diagnostyka obiektu, która polegała na sprawdzeniu m.in. zawartości soli i stopnia zawilgocenia płaszcza komina, ponieważ wysoki stopień zasolenia i duża zawartość wody w porach materiału wyklucza zastosowanie hydrofobizacji. Materiał badawczy stanowiła cegła pobrana z płaszcza przemysłowego komina murowanego. W części eksperymentalnej dokonano obiektywnej oceny preparatów, które mogą być wykorzystane do hydrofobizacji powierzchni komina.
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the technical condition of the masonry chimney and to propose scope of modernization process. The studies of effectiveness of hydrophobization were preceded by a thorough diagnosis of the building, which involved checking of the salt content and the degree of moisture of chimney jacket. If the salt content and water content in the pores of the material were too high the hydrophobization could not be used. In presented paper the brick from industrial jacket of chimney was tested. Experimental section contains an objective evaluation of preparations which can be used for the chimney surface hydrophobization.
PL
Przedmiotem badań była próba utylizacji polipropylenu poprzez wprowadzenie odpadów z polipropylenu do kształtowania nowych właściwości betonów. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku w postaci rozdrobnionego polipropylenu na wybrane właściwości betonów cementowych. Ocenie poddano beton żwirowy, do składu, którego wprowadzano od 5% do 20% dodatku tworzywa polimerowego. Zakres badań obejmował ocenę wpływu odpadów tworzywa polimerowego na właściwości betonu a w szczególności zmian wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem. Eksperyment miał na celu wskazanie kierunku dalszych badań nad wykorzystaniem dodatków z polipropylenowych odpadów produkcyjnych w technologii betonu.
EN
The subject of this research was the trial of polypropylene utilization and application of used polypropylene to forming properties of concrete. The results of investigation of grinded polypropylene addition influence on selected properties of cement concretes were presented in this work. Gravel concrete with 5 - 20% addition of polymer was evaluated. The domain of the study was evaluation of influence of polymer discard on the properties of concrete, especially the change in compression strength, absorbability and depth of penetration of water under pressure. The aim of the experiment was to indicate further research directions with the use of polypropylene discard from production in technology of concrete.
PL
Lekkie zaprawy (betony) sporządzone z udziałem perlitu ekspandowanego charakteryzują się podwyższoną porowatością, co skutkuje pogorszeniem niektórych właściwości użytkowych w obecności wilgoci. Praca stanowi podsumowanie badań mających na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych tworzyw perlitowych poprzez wprowadzenie domieszek o działaniu hydrofobizującym i modyfikującym mikrostrukturę materiału. Sporządzono kilka serii zapraw cementowo-perlitowych o różnej zawartości perlitu. Scharakteryzowano ich podstawowe właściwości standardowe. Przeprowadzono pomiary podciągania kapilarnego. Dokonano obserwacji pod elektronowym mikroskopem skaningowym, podczas których potwierdzono zwartą mikrostrukturę warstwy na granicy rozdziału wypełniacz perlitowy - matryca cementowa. W badaniach kalorymetrycznych wykazano aktywny udział perlitu w procesie hydratacji. Ustalono optimum proporcji cement/perlit/domieszka, przy której relacje pomiędzy zachowaniem małej gęstości objętościowej i zmniejszeniem nasiąkliwości są najkorzystniejsze. Wskazano też na korzyści wynikające z zastosowania domieszki napowietrzającej.
EN
The lightweight cement mortars with expanded perlite reveal high porosity and, as a consequence, their insulating properties can be lowered due to the presence of environmental humidity. The studies were performed with aim to find out the mix composition of cement - perlite mortars and to optimize their parameters; first of all to reduce their density and water absorption by use of admixtures. Three series of mortars of similar consistency were produced. A water repellent and air entraining agents were used to improve the microstructure of mortars. The density and capillary suction were measured and observations of the microstructure were carried out by SEM. The transport of water in the admixtured mortars was significantly slowed and limited. The proportions, giving the lowered density at fairly low absorbability, have been pointed out. The advantageous effect of an air entraining agent has been proved too.
PL
W pracy porównano nasiąkliwość i porowatość wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w wykonawstwie płyt ruchomych protez zębowych. W badaniach wykorzystano próbki sześciu szeroko dostępnych na rynku polskim tworzyw akrylowych. Materiały wytworzono trzema różnymi metodami polimeryzacji w zależności od typu tworzywa. Nasiąkliwość tworzyw oznaczono na podstawie normy PN-EN ISO 62. Porowatość określono przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej (Computed Tomography - CT). Powierzchnię tworzyw przed i po polerowaniu poddano obserwacjom mikroskopowym przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (Scanning Electron Microscope - SEM). Przeprowadzone badania wykazały różnicę w nasiąkliwości wytworzonych materiałów. Tworzywa charakteryzują się niewielką porowatością lub całkowitym jej brakiem. Wykazano, iż polerowanie znacząco wpływa na nasiąkliwość materiałów oraz zmniejsza rozwinięcie powierzchni.
EN
In this study porosity and absorbability of acrylic resins were compared. These polymeric materials are used in dental prosthodontics in order to perform bases of dentures. Six types of popular acrylic were examined. Samples were produced using three different methods of polymerization, corresponding to resin type. Absorbability of acrylic resins was examined according to PN-EN ISO 62 standard. Porosity of acrylic resins was examined using Computed Tomography (CT). Surface of acrylic samples was observed on Scanning Electron Microscope (SEM) before and after polishing. Results show that there is a difference in absorbability of acrylic resins. Samples are characterized by low porosity or even lack of porosity. It was demonstrated, that polishing affect perceptibly on absorbability and significantly decreases surface area.
10
PL
Celem badań było poddanie ocenie możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji ceramicznych materiałów budowlanych tj. cegła i skorodowana dachówka ceramiczna. Analizie poddano proces hydrofobizacji powierzchniowej. W pracy sprawdzono skuteczność pięciu preparatów różniących się stopniem polikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem, gdyż są to czynniki decydujące o efekcie końcowym hydrofobizacji. Wykonano następujące badania laboratoryjne: analiza cech fizycznych badanych materiałów, test absorpcji kropli wody, nasiąkliwość wagową hydrofobizowanych próbek, dyfuzję pary wodnej, mrozoodporność, analizę cech żelu krzemionkowego w obrazie mikroskopii elektronowej. Preparaty hydrofobowe o rozpuszczalnikach organicznych, jak żywice metylosilikonowe w benzynie lakowej powodują największą skuteczność hydrofobizacji. Najsłabszą ochronę przed wchłanianiem wody przez cegłę ceramiczną i dachówkę stanowią preparaty wodorozcieńczalne, chociaż z pozytywnym skutkiem chronią ceramikę przed szkodami mrozowymi. Na podstawie badań można zauważyć, że przed praktycznym wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji ceramiki budowlanej, powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne oraz in situ, gdyż tylko na tej podstawie można prognozować skuteczność hydrofobizacji wykonanej w warunkach rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności skorodowanej dachówki, która w procesie produkcyjnym jest często angobowana, aby stwierdzić, czy spodziewany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów.
EN
The research has assessed the possibility of using organosilicon-compound hydrophobic preparations to impregnate ceramic building materials such as bricks and corroded ceramic roof tiles. The process of surface hydrophobisation has been analysed. The effectiveness of five different preparations that differ in the degree of hydrolytic polycondensation, viscosity and concentration has been examined. These factors can influence a hydrophobisation final result. The laboratory tests performed include an analysis of the physical characteristics of materials tested, a water absorption test, weight water absorbability of hydrophobized samples, water vapor diffusion, frost resistance, and an analysis of the characteristics of silica gel in the image of electron microscopy. Organic-solvent hydrophobic preparations such as methylsilicone resins dissolvable in white spirit significantly improve hydrophobisation; water-soluble preparations poorly protect ceramic bricks and roof tiles against water absorption although they effectively protect ceramics against frost. Based on the research it can be noted that preliminary laboratory and in situ tests should be done before any hydrophobic preparations are applied to building ceramics as this could become the basis for predicting the effectiveness of hydrophobisation done under real conditions. This applies particularly to corroded roof tiles which are often engobed when manufactured to determine whether the expected effects will commensurate with the costs incurred.
PL
W odniesieniu do znanej technologii wytwarzania autoklawizowanych betonów komórkowych, omówiono (opracowaną przez Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu) technologię otrzymywania oraz właściwości przetwórcze i użytkowe nieautoklawizowanych betonów komórkowych. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych badań nad wpływem wybranych domieszek polimerowych na właściwości otrzymywanego nieautoklawizowanego betonu komórkowego, które miały poprawić jego właściwości w odniesieniu do autoklawizowanego betonu komórkowego. Omówiono praktyczne zalety nowej technologii, zwłaszcza z punktu widzenia ekonomicznego, będące dodatkowym argumentem za jej stosowaniem.
EN
In reference to traditional technology of production of autoclaving cellular concrete, a new technology of non-autoclaving cellular concretes developed in the Paint and Plastics Department (in Gliwice) of the Institute for Plastics Processing “Metalchem” (from Toruń) as well as their processing and utility properties were presented. Moreover presented results of testing of the influence of selected polymer admixtures on the properties of obtained non-autoclaving cellular concrete proved better properties in comparison to autoclaving cellular concrete. Practical advantageous of new technology were also presented, mostly from the economical point of view.
12
Content available remote Wpływ zmiennych wartości W/C na wytrzymałość betonu
PL
Na podstawie wyników eksperymentu ustalono zależności nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych od ilości cementu w mieszance betonowej i stosunku W/C. Stworzono modele matematyczne zależności, za pomocą których można określić optymalne parametry technologiczne w produkcji wyrobów betonowych.
EN
Dependencies between W/C ratio and amount of cement and water absorbability a compression strength of concrete samples ware experimentally determined. Mathematical models of these dependencies for determination of optimum technologic parameters of concrete goods production were created.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.