Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasive wear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The aim of the study was to present numerical strength analysis of the virtual knee and hip joints for the most popular tribological pairs used in prosthetic arthroplasty based on the Finite Elements Method. FEM makes it possible to calculate the stress in particular elements of the tested models. The research was dedicated to elucidate abrasive wear mechanisms during surface grinding of a polyethylene UHMW and a metal elements of endoprostheses. Strong adhesion was found between the abrasives and workpieces, which might be attributed to the chemical bonding between the abrasives and workpieces in synovial liquid. Therefore, the wear of UHMWPE is both chemical and physical. Abrasive wear effect, as a result of the abrasive wear process, is associated with material loss of the element surface layer due to the separation of particles by fissuring, stretching, or micro-cutting.
EN
The following study presents the results of wear-resistant layer made of Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC alloy in the form of metallic powder on the AISI 4715 steel. Hardness and abrasion resistance tests were performed in accordance to PN-EN ISO 6508-1:2016 and ASTM G65-00 standards. Obtained data were compared to the abrasion resistant steel produced by Swedish manufacturer. Microscopic observations were made to determine the structure of obtained layer and base material using Olympus SZX9 stereoscopic light microscope. In order to determine the chemical composition of microregions, X-ray microanalysis researches were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące napawanej ręcznie plazmowo warstwy trudnościeralnej wykonanej stopem Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC w postaci proszku metalicznego na podłożu stali AISI 4715. Przeprowadzono pomiary twardości warstwy zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016 oraz odporności na zużycie ścierne wg ASTM G65-00 porównując uzyskane dane z wynikami uzyskanymi dla trudnościeralnej blachy szwedzkiego producenta. Wykonano obserwacje metalograficzne mikroskopowe badanej warstwy oraz materiału podłoża przy wykorzystaniu stereoskopowego mikroskopu świetlnego Olympus SZX9. W celu określenia jakościowego i ilościowego składu chemicznego mikroobszarów napoiny przeprowadzono badania metodą mikroanalizy rentgenowskiej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensywności zużycia stali Hardox Extreme w masie ściernej o zróżnicowanej wilgotności. Badania przeprowadzono metodą wirującej misy z użyciem piasku kwarcowego o uziarnieniu od 0.5 do 1.4 mm. Uzyskane wyniki badań wskazują, że najmniejszą intensywnością procesu zużywania ściernego stali charakteryzuje się masa ścierna o wilgotności 7%. Z kolei największą intensywność procesu zużywania zaobserwowano dla masy ściernej o wilgotności 14%. Dalsze zwiększenie wilgotności powodowało zmniejszenie intensywności procesu zużywania stali.
EN
This paper presents the results of tests for Hardox Extreme Steel wear rate in an abrasive mass of varying moisture contents. The tests were conducted by the “rotating bowl” method using quartz sand with a grain size of 0.5–1.4 mm. The obtained test results show that an abrasive mass with a moisture content of 7% exhibits the lowest rate of steel abrasive wear. However, the highest wear rate was noted for an abrasive mass with a moisture content of 14%. A further increase in moisture content resulted in a decrease in the steel wear rate.
EN
This paper presents a study of PE–LD and PE–HD as modifiers of elastomers used in mobile tracks on their tribological wear. The experiment was conducted at a “rotating bowl” test stand in three types of soil mass: light, medium, and heavy soil. Based on measurements of mass wear of the tested materials, relative resistance to wear was determined. It was found that an elastomer containing chemically modified polyethylene (PE–HD) was more resistant to wear than an elastomer containing low-density polyethylene (PE–LD). Using a microscope, the condition of the material surfaces following tribological tests was analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania PE–LD i PE–HD jako modyfikatorów elastomerów stosowanych w gąsienicach jezdnych na ich zużywanie tribologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku „wirującej misy” w trzech rodzajach masy glebowej: gleba lekka, średnia oraz ciężka. Na podstawie pomiarów zużycia masowego badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Stwierdzono, że elastomer zawierający polietylen modyfikowany chemicznie (PE–HD) jest bardziej odporny na ścieranie w stosunku do elastomeru o zawartości polietylenu o niskiej gęstości (PE–LD). Za pomocą mikroskopu dokonano analizy stanu powierzchni materiałów po badaniach tribologicznych.
PL
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań zużycia tribologicznego protetycznych odlewniczych stopów Co-Cr z mikrododatkami Mo i W. Badania odporności na zużycie ścierne wykonano przy użyciu testera T-05 w układzie trącym rolka–klocek, które przeprowadzono w styku ślizgowym suchym w warunkach kontaktu metal–metal. Dokonano jakościowej i ilościowej oceny mikrostruktury stopów w korelacji z twardością i ich zużyciem ściernym. Analiza odporności na zużycie ścierne badanych stopów obejmowała analizę takich parametrów jak, relatywny ubytek masy próbki, średnia wartość współczynnika tarcia oraz głębokość wytarcia. Stwierdzono, że badane stopy Co-Cr-Mo-W charakteryzują się niską wartością średniego współczynnika tarcia, niezależną od czasu trwania próby tribologicznej, co wskazuje na brak zmian mechanizmu zużywania wraz ze wzrostem czasu trwania próby. Odporność na zużycie ścierne badanych materiałów związana była z morfologią faz obserwowanych w mikrostrukturze stopów po procesie krzepnięcia. Podobna szerokość obszarów międzydendrytycznych skutkuje podobnym stopniem zużycia masowego badanych materiałów.
EN
The paper presents the results of investigations performed in the scope of the tribological wear of prosthetic cast alloys Co-Cr with micro-additions Mo and W. Abrasive wear resistance tests were carried out by means of a T-05 tester in the roller-block friction system in dry sliding metal-metal contact. A qualitative and quantitative evaluation of the alloy microstructure was made in correlation with hardness and abrasive wear. The analysis of the abrasive wear resistance of the examined alloys included an analysis of such parameters as the relative mass loss of the sample, the mean friction coefficient value, and the wear depth. It was established that the examined alloys Co-Cr-Mo-W are characterize by a low value of the friction coefficient, independent of the tribological test duration, which points to the lack of changes in the wear mechanism with the increase of the test duration time. The abrasive wear resistance of the tested materials are related to the morphology of the phases at the alloys microstructure after the solidification. A similar width of the interdendritic areas results in a similar degree of mass loss for the examined materials.
EN
In conveyor transport systems, different solutions to the transfer points constructions are used. Choosing the right solution requires conditions analysis of the cooperation between two conveyors. For years, the analytical methods have been used to evaluate the discharge trajectory of the transported material. Increasingly, to evaluate the movement of grains in the transfer space to analyze the behavior of the bulk material in contact with transfer chute elements, researchers successfully use simulations performed in the discrete element method (DEM). Well-constructed chute allows the material stream to be uniformly fed onto the receiving conveyor with a desired stable tangential speed. Proper design reduces motion resistances and belt wear. In the paper, the analysis of selected construction solutions of transfer points and the possibilities of their usage in copper ore transport systems were performed. The research was conducted using the DEM simulations of the ore flow. For specifying the best conditions of the cooperation of the feeding and receiving conveyors, a series of simulations were generated. The criteria for the comparative evaluation of the analyzed solutions were the values of acceleration zone length and abrasive wear of the belt.
EN
The paper presents the results of studies of Ti6Al7Nb alloy properties used in biotribological systems. The following physicochemical treatments of the alloy were compared: polishing, sandblasting, etching as well as sandblasting and etching. Element identification was performed using a scanning electron microscope equipped with an EDS microanalyser. Scanning and confocal microscopy was used to observe surface morphology and topography. Frictional tests were carried out using a ball-disk coupling in reciprocating motion in technically dry friction and friction with lubrication with Ringer’s solution. An optical tensiometer was used to determine the contact angle. As a result of the applied physicochemical treatments, surfaces of different morphology and geometric surface structure were obtained. The polished and etched sample had the most homogeneous surface. It was found that surface roughness significantly influences tribological properties. For the samples characterized by micro roughness of the surface, the best characteristics were obtained under conditions of technically dry friction. However, under the conditions of lubrication with Ringer's solution, the properties were the best for the samples characterized by nanoroughness. Ringer's solution reduced resistance to motion by approximately 20%. A negative influence of surface development on wetting was also found.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości stopu Ti6Al7Nb stosowanego w systemach biotribologicznych. Porównano ze sobą stop poddany następującym obróbkom fizykochemicznym: polerowaniu, piaskowaniu, trawieniu oraz piaskowaniu i trawieniu. Za pomocą mikroskopii skaningowej i konfokalnej obserwowano morfologię i topografię powierzchni. Identyfikację pierwiastków wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w mikroanalizator EDS. Badania tarciowe zrealizowano w skojarzaniu kula–tarcza w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem płynem Ringera. Do wyznaczenia kąta zwilżania wykorzystano tensjometr optyczny. W wyniku zastosowanych obróbek fizykochemicznych uzyskano powierzchnie o zróżnicowanej morfologii oraz strukturze geometrycznej powierzchni. Najbardziej jednorodną powierzchnią charakteryzowała się próbka polerowana oraz trawiona. Stwierdzono, że chropowatość powierzchni znacząco wpływa na właściwości tribologiczne. Dla próbek charakteryzujących się mikrochropowatością powierzchni uzyskano najlepsze charakterystyki w warunkach tarcia technicznie suchego. Natomiast w warunkach smarowania płynem Ringera były one najlepsze dla próbek wyróżniających się nanochropowatością. Płyn Ringera wpłynął na zmniejszenie oporów ruchu o około 20%. Wykazano również negatywny wpływ rozwinięcia powierzchni na zwilżalność.
EN
Purpose: The aim of the research was to determine the most favourable fluoropolymer coatings, deposited on the surface of aluminium moulds, which will be used to share improvements in automotive sectors. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the coatings thickness and surface roughness measurements, AFM analysis, contact angle measurements and surface free energy calculation, wear test and adhesion force measurement of three fluoropolymer coatings. Findings: On the basis of the investigation, it can be stated that the properties of the tested coating and their adhesion to the aluminium substrate are different. Based on the obtained results it can be concluded that the coating named Coat_134 was characterized by the optimum properties - well anti-adhesion properties and good mechanical properties. Research limitations/implications: Coating must be applied on the surface of injection tools, with complex shape and wide range of dimensions. Practical implications: Injection moulds for polyurethane foam, reduction of release agent consumption. Originality/value: The paper presents comparative research of fluoropolymer coatings in order to determinate adhesion to polyurethane foam with low density.
EN
The article deals with the assessment specific hard facing material with W2C high content – filled welding rod for manual flame hard facing RD 571. Is was applied in two layers on the samples (16MnCr5 steel) of the tool for crushing undesirable advance growths, frequently used in forestry technologies. The tools work in a heterogeneous environment. They are loaded by abrasive impression of wood mass, which are characterized by various hardness. The material loss on the functional parts is significant. The wear degradation of the tool and its subsequent early decommissioning represents economic losses for forest companies. The investigations conducted under laboratory conditions involved hardness measuring HV10 and HRC, wear resistance testing of materials by friction against loosely fixed abrasive parts, with assessment profile and depth of the mark as well as assessment of quality mixing of the layers, microstructure assessment by SEM with EDX analyses. By evaluating the laboratory tests, the conclusions were drawn to determine the suitability or the non-suitability of the selected hardfacing material in service. Whether the material increases the service life of the undesirable crusher tool, will by verified by performing field trials.
PL
W pracy przedstawiono własności i strukturę warstw nanokrystalicznych wykonanych łukowo metodą MMA nanostopem na osnowie żelaza na podłożu ze stali S355N w porównaniu do wybranych materiałów konstrukcyjnych odpornych na ścieranie stosowanych obecnie w przemyśle. Uzyskane napoiny poddano badaniom metalograficznym makro i mikroskopowym, określono wielkość ziarna z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Xpert PRO X-rey. Oceny własności użytkowych uzyskanych warstw nanokrystalicznych w porównaniu do obecnie stosowanych materiałów dokonano w oparciu o pomiar twardości oraz badania zużycia ściernego typu metal-minerał. Wyniki własności eksploatacyjnych warstw odniesiono do własności stali HARDOX 400.
EN
The present paper is the result of the investigations of the properties and structure of nanocrystalline layers deposited from iron-based nanoalloy on steel S355N substrate by manual metal arc welding method (MMA) compared to selected abrasion-resistant construction materials currently used in industry. The resultant deposit welds were subjected to macro and microscopic metallographic examination. Working properties of obtained nanocrystalline deposits weld compared to currently used materials were evaluated based on the hardness, abrasive wear of metal-to-mineral. The results of deposits weld working properties measurements were compared with property of wear resistant steel HARDOX 400 type used as reference material.
EN
The article presents the results of the studies of resistance to abrasive wear of regenerative chemically curable a metal–polymer composite. The metal–polymer composite is used for the regeneration of guide systems of cutting machines and the classical construction association in steel-steel sliding guides. The tribological tests were carried out using a T–17 tester in reciprocating motion for various friction node loads of the 100 N, 150 N, and 200N. The studied combinations of machine oil contaminated by grinding dust of different chemical compositions were lubricated. Based on the studies carried out, it was found that the combination of polymersteel composite is characterized by greater abrasive wear resistance in the accepted study conditions than the steel-steel combination.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne regeneracyjnego chemoutwardzalnego kompozytu metalopolimerowego stosowanego do regeneracji układów prowadnicowych obrabiarek skrawających oraz klasycznego skojarzenia konstrukcyjnego w prowadnicach ślizgowych stal–stal. Testy tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem testera T-17 w ruchu posuwisto-zwrotnym dla różnych obciążeń węzła tarcia 100 N, 150 N i 200 N. Badane skojarzenia smarowano olejem maszynowym zanieczyszczonym pyłem szlifierskim o zróżnicowanym składzie chemicznym. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że skojarzenie kompozyt polimerowy–stal charakteryzuje się większą odpornością na zużycie ścierne w przyjętych warunkach badań niż skojarzenie stal–stal.
EN
The study shows the results of experimental tests on the wear intensity of 38GSA and Hardox 500 steels in combination with a silicate material in relation to the slip speed. In order to reflect the actual working conditions, the counter sample was cut out of a 1NF class 15 silicate brick. The granulometric composition of the sand-lime mixture ranges from 0.1 to 5 mm. Slip speeds were selected to be close to the real conditions in which construction products and aggregates are transported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących intensywności zużywania stali Hardox 500 i 38GSA w skojarzeniu z materiałem silikatowym w zależności od prędkości poślizgu. Aby oddać rzeczywiste warunki pracy, przeciwpróbka została wycięta z cegły silikatowej 1NF klasy 15. Skład granulometryczny mieszanki wapienno-piaskowej zawiera się w przedziale od 0,1 do 5 mm. Prędkości poślizgu dobrano tak, aby były zbliżone do realnych warunków, w których transportowane są wyroby budowlane i kruszywa.
EN
This article presents a study into the effect of the rake angle of the working surface of a specimen made of Hardox Extreme steel on abrasive wear intensity. The study was conducted using the “rotating bowl” method in two types of an abrasive soil mass at three specimen rake angles of 0˚, 12˚, and 17˚. No significant differences in the wear intensity were observed for a heavy abrasive soil mass, while for a light abrasive soil mass, an increase in the wear intensity was observed with an increase in the rake angle, with the greatest increase in the wear intensity occurring after a change in the rake angle from 0˚ to 12˚. Increasing the rake angle from 12˚ to 17˚ resulted in no significant change in the wear intensity. In the light abrasive soil mass, non-zero specimen rake angles increased the dynamic impact of loose abrasive wheels. The appearance of the surface of specimens subjected to abrasion under these conditions indicated a high proportion of erosive wear accompanying the scratching and ridging wear.
PL
W artykule przedstawiono badanie wpływu kąta natarcia powierzchni roboczej próbki wykonanej ze stali Hardox Extreme na intensywność zużycia ściernego. Badania prowadzono metodą wirującej misy w dwóch rodzajach glebowej masy ściernej przy trzech kątach natarcia próbki 0˚, 12˚ i 17˚. Dla glebowej ciężkiej masy ściernej nie zaobserwowano istotnych różnic intensywności zużycia, Natomiast dla lekkiej glebowej masy ściernej wraz ze wzrostem kąta natarcia zaobserwowano wzrost intensywności zużycia, przy czym największy wzrost intensywności zużycia wystąpił przy zmianie kąta natarcia od 0˚ do 12˚ Zwiększanie kąta natarcia od 12˚ do 17˚ nie spowodowało istotnej zmiany intensywności zużycia. W lekkiej glebowej masie ściernej niezerowe kąty natarcia próbki powodowały zwiększone dynamiczne oddziaływanie luźnych ziaren ściernych. Wygląd powierzchni próbek zużywanych w tych warunkach wskazywał na duży udział zużycia erozyjnego towarzyszącego zużyciu przez rysowanie i bruzdowanie.
14
Content available Synergia w spiekanych kompozytach ziarnistych
PL
Artykuł opisuje, na wybranych przykładach, możliwości udoskonalenia właściwości fizycznych spiekanych materiałów polikrystalicznych poprzez wytwarzanie kompozytów. Wszelkie technologie spiekania proszków wielofazowych, dążąc do uzyskania jak najwyższego zagęszczenia wyrobu, prowadzą do otrzymania materiałów, które znajdują się w skomplikowanym stanie naprężeń wewnętrznych. Jednocześnie spiekanie układów wielofazowych przebiega w sposób, który zdecydowanie modyfikuje parametry mikrostrukturalne finalnego materiału. Kolejną cechą, oczywistą z punktu widzenia definicji kompozytu, jednak konieczną do podkreślenia, jest obecność granicy międzyfazowej, która może w istotny sposób modyfikować właściwości materiałów. W pracy, na przykładzie realnych tworzyw z układu Al2O3/ZrO2, wskazano właściwości kompozytów polikrystalicznych, które mogą zostać poprawione w kompozycie w sposób synergiczny – takie jak odporność na kruche pękanie, podatność na pękanie podkrytyczne, odporność na zużycie kawitacyjne.
EN
The article describes, on the selected examples, the possibilities of improving the physical properties of sintered polycrystalline materials by producing composites. All technologies of sintering multi-phase powders aiming at obtaining the highest density of the product, lead to obtaining materials that are in a complicated state of internal stresses. At the same time, sintering of multiphase systems proceeds in a way that significantly modifies the microstructural parameters of the final material. Another feature, obvious from the point of view of the definition of a composite, but necessary to emphasize, is the presence of an interface, which can significantly modify the properties of materials. In the work, on the example of real materials from the Al2O3/ZrO2 system, the properties of polycrystalline composites, which can be improved in the composite in a synergistic manner, such as fracture toughness, subcritical crack resistance, resistance to cavitation wear, are indicated.
15
Content available remote Porównanie odporności na zużycie ścierne płyt trudnościeralnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania odporności na zużycie ścierne kilku różnych płyt trudnościeralnych produkowanych przez producentów krajowych i zagranicznych w technologiach automatycznego napawania łukowego drutem proszkowym (FCAW), ręcznego napawania łukowego elektrodami otulonymi (MMAW) oraz spajania metalurgicznego stalowej płyty podkładowej z żeliwem stopowym o wysokiej odporności na ścieranie. W oparciu o wyniki badań odporności na zużycie ścierne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 względem materiału referencyjnego stali Hardox 400 oraz pomiar twardości warstw roboczych materiałów trudnościeralnych wg PN-EN ISO 6508-1:2016, wytypowano produkty o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w aplikacjach narażonych na silne zużycie ścierne typu metal-minerał.
EN
In this article results of abrasive wear resistance of a few different steel wear plates made by domestic and foreign producers in technology of automatic FCAW and manual arc (MMAW) cladding and metallurgical bonding of wear resistant layer with base material were presented. Based on abrasive wear resistance tests according to ASTM G65-00, in regard to reference samples from Hardox 400 steel and hardness measurements according to PN-EN ISO 6508-1:2016 standard, products with best performance parameters on metal-mineral abrasion conditions were chosen.
EN
The physical and mechanical properties of rocks (i.e., compressive strength, tensile strength, workability, or compactness) are often taken into account during the selection of a mining method and type of mining machine as well as the mining tools themselves. However, one of the main reasons for the abrasive wear of mining picks is the abrasiveness of rocks, which is seldom taken into consideration because there is lack of unambiguous and proven methods for its determination. The article presents the research plan and methodology, the stand for testing the abrasivity of rocks, the course of conducting preliminary tests as well as the statistical treatment of the results using the Statistica program, and determining the final values of the input variables in the basic research. The method has been developed taking into account rock abrasivity when selecting and forecasting the wear of mining tools.
EN
The article presents the share of particular types of tribological wear and losses caused, with particular regard to abrasion. The wear on anchored grains and abrasion by grains between elements in frictional contact were characterized. General postulates regarding the limitation of abrasive wear depending on the conditions of its occurrence have been proposed.
PL
Przedstawiono udział poszczególnych rodzajów zużywania tribologicznego i strat, które powodują, ze szczególnym uwzględnieniem ścierania. Scharakteryzowano zużywanie o ziarna umocowane i ścieranie przez ziarna obecne między trącymi się elementami. Zaproponowano ogólne postulaty dotyczące ograniczania zużywania ściernego w zależności od warunków jego występowania.
EN
The report presents results of a 3D study of the contour and angles of subsoil shanks changes which develop due to wear caused by the soil during the ground cultivation. The results of 3D imaging were subject to the analysis aimed at the identification of the limit wear of the parts concerned. Significant differences were found in changes in the contour and angles of blades with regard to the design variants. The results of the study can indicate a need of further operation research to verify the suitability of certain variants of the blades exhibiting differences in terms of material and design.
PL
Przedstawiono wyniki badań 3D stanu geometrii dłut głębosza, który konstytuował się w następstwie zużyciowego oddziaływania gleby w warunkach uprawy polowej. Wyniki obrazowania 3D poddano analizie ukierunkowanej na identyfikację granicznego stanu zużycia badanych elementów. Stwierdzono, że występują istotne różnice w wywoływanych zużyciem zmianach geometrii dłut w zależności od ich wariantu konstrukcyjnego. Uzyskane wyniki badań stanowią przesłankę do wnioskowania o potrzebie realizacji badań eksploatacyjnych, jako niezbędnych dla weryfikacji przydatności użytkowej wariantów dłut głębosza, wykazujących różnice materiałowo-konstrukcyjne.
PL
W artykule omawiane jest zagadnienie ścieralności przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska ścieralności, jaka zachodzi w przewodach kanalizacyjnych podczas transportu medium, w którym znajdują się cząstki stałe w określonym stężeniu. Przedstawione zostały również czynniki mogące mieć wpływ na intensywność zużycia ściernego. Omówiona została metodyka prowadzenia badań laboratoryjnych ścieralności rur kanalizacyjnych, na różnych stanowiskach badawczych. Artykuł zawiera również studium dotychczasowych badań ścieralności dna przewodów kanalizacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych rur oraz uzyskiwanych wyników. Wskazano na duże rozbieżności wyników ścieralności pochodzących z różnych źródeł, oraz omówiono możliwe przyczyny występowania niezgodności otrzymywanych rezultatów. W artykule zostały przedstawione również zmiany współczynnika bezpieczeństwa betonowych rur kanalizacyjnych na skutek starcia dna, w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
EN
This paper discusses the issue of abrasiveness of sewer pipelines. The basics of theoretical knowledge of the abrasion phenomenon that takes place in sewer pipelines during transport of medium in which solid particles are located in a given concentration are presented. Factors that may affect the intensity of abrasive wear are also presented. The methodology of conducting laboratory research of abrasiveness of pipes at various research stations was discussed. The article also contains a study of the current tests of abrasiveness of the bottom of sewer pipes for various material solutions of pipes and obtained results. The analysis indicates large discrepancies in abrasion results from various sources, and discusses the possible causes of non-compliance of the results obtained. The article also presents the changes in the safety factor of concrete sewer pipes due to abrasion of the bottom, based on static and strength calculations.
EN
The present study explores the influence of variables like particle size of coal, load, speed and sliding distance on weight loss in manganese-steel (Mn-steel). The observations are made using pin-on-disc apparatus. Specimen prepared from Mn-steel used for the wear test. The size and shape of specimen is in accordance with ASTM G99 standard. From design of experiment (DOE) procedure the variables load were altered to assess the weight loss in material. It is observed that with the increase in particle size and load, the weight loss increases when other variables are constant. Mn-steel shows decrease in weight loss at higher load due to property of dipole interaction and stacking fault energy (SFE). Decrease in weight loss at higher load results in transition in wear mechanism from scratch to groove formation as observed under field emission scanning electron microscope (FESEM).
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.