Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  XML
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Pierwotna specyfikacja języka RailML pochodzi z 2002 roku i została zdefiniowana za pomocą XML. Pliki w standardzie RailML mogą służyć do przechowywania i wymiany danych pomiędzy licznymi interfejsami kolejowych systemów teleinformatycznych. Obecna wersja 2.4 obejmuje tabor, systemy zarządzania ruchem kolejowym, rozkładami jazdy, informacji pasażerskiej, oraz rezerwacji i sprzedaży biletów. W nadchodzącej wersji standardu RailML 3.1 dołączono podschemat , który przeznaczony jest do opisu kolejowych systemów nastawczych. Ponadto zapewniona zostanie zgodność ze zorientowanym obiektowo, abstrakcyjnym modelem danych infrastruktury kolejowej zdefiniowanym w standardzie UIC IRS 30100 (RailTopoModel, RTM). W artykule autorzy omawiają aktualny stan standardu RailML i jego perspektywy. Szczególną uwagę kładą na wykorzystanie RailML do opisu kolejowych systemów nastawczych. Autorzy przedstawiają również własne oprogramowanie umożliwiające pracę z plikami RailML.
EN
The original RailML specification comes from 2002 and was defined using XML. Files in the RailML standard can be used for storing and exchanging data between numerous interfaces of railway ICT systems. Current version 2.4 includes rolling stock and railway traffic management, timetables, passenger information as well as booking and selling tickets. In the upcoming version of the RailML 3.1 standard, the subcheme is included, which is intended for the description of railway interlocking systems. In addition, compliance with the objectoriented, abstract data model for the railway infrastructure, defined in the UIC IRS 30100 standard (RailTopo-Model, RTM), will be ensured. In the paper, the authors discuss the current state of RailML and its perspective. Particular attention is paid to the use of RailML for the description of railway interlocking systems. The authors also present their proprietary software which allow to edit, visualize and verify RailML files.
2
Content available remote Electronic health record for elderly patients
EN
Abstract: The aim of this article was to show an Electronic Health Record for elderly patients that was prepared for tablets with Android system. The program can be used in case of collecting patient data that comes from the Comprehensive Geriatric Assessment – the multidisciplinary diagnostic tool which is performed among older adults in hospital and outpatient settings. The application was designed for devices with Android system using JellyBean, Kitkat or Lollipop system version. The app allowed to perform, save, edit, view and send survey results. Additionally, it had an option of creating an account with different permission levels. The program was created to facilitate and accelerate the work of a physician who is obliged to complete a Comprehensive Geriatric Assessment card with the patient. It was intended to replace the filling out of a paper questionnaire, in which the doctor must personally sum up all the results, with a tool that will be available on tablets and which enables to complete and evaluate the results of medical examination faster than during performing the questionnaire in a traditional way.
EN
RailTopoModel is a tool for logical define object model of the data related to railway infrastructure. In April 2016, the standard was released by the UIC (International Union of Railways) as International Railway Standard IRS 30100:2016. RailML has been developed since 2002. It is based on the XML - meta-language that is used to define other languages. RailML is used as a data exchange format in railway systems. It includes within its scope data relating to railway traffic management, rolling stock management, stacking timetables, information for passengers, booking and selling tickets. RailML is currently available in version 2.3. Its upcoming version 3.0 has been especially designed to ensure compliance with RailTopoModel and will be the first practical implementation of this standard. Additionally interlocking schema will be included to the RailML 3.0 schema. The authors pay attention to the importance of both RailML and RailTopoModel specification. The current state of the standards and their prospects are discussed. The authors also present their own software which allows edit and validate RailML files.
4
Content available Extensible event stream format for navigational data
EN
The eXtensible Event Stream (XES) format is a new approach to illustrate the process data. Every ship journey is a sequence of some activities which can be read using different sources of data such ARPA, AIS etc. So we can say that this is a kind of process and its data can be organized in ordered and simple form. The most popular data formats to show the process data were of course XML and CSV. Currently, we can observe huge progress in the domain of process mining. Every year, new tools appeared and the need for some data standard became necessary. This standard is called Extensible Event Stream. In this paper, the use of XES format in navigational data is described.
5
Content available remote Extensible language for data description in diagnostic of traffic control systems
EN
Modern railway traffic control systems commonly use Information Technology (IT) in order to perform processing and logging diagnostics data in diagnostic centres. The lack of standards for diagnostic data structures and the lack of common mechanisms of acquiring data causes, that the producers of systems use their own solutions in this domain. Thus, in spite of using modern technologies, there is a great difficulty in obtaining consistent diagnostic data and makes its further analysis difficult. In the article the using of the specialised XML-based markup language was proposed. This language can be used to unify structures of diagnostic data obtained from the different railway traffic control systems. The unification of diagnostic data structures would allow not only for building interfaces between railway traffic control systems and diagnostic centres, but also for developing the unified diagnostic system.
PL
Współczesne systemy sterowania ruchem kolejowym powszechnie wykorzystują technologie informacyjne IT (ang. Information Technology) w celu wykonywania diagnostyki i rejestracji zdarzeń, na potrzeby centrów diagnostycznych. Brak standardów dla formatów danych diagnostycznych oraz mechanizmów ich zbierania powoduje, że producenci systemów stosują w tym zakresie własne rozwiązania. Tak więc, mimo wykorzystywania nowoczesnych technologii, istnieje duża trudność w pozyskiwaniu spójnych danych diagnostycznych, co utrudnia ich późniejszą analizę. W artykule zaproponowano wykorzystanie bazującego na standardzie XML (ang. eXtensible Markup Language) specjalizowanego języka znaczników, który może posłużyć do unifikacji sposobu reprezentowania danych diagnostycznych pochodzących z różnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Ujednolicenie struktur danych diagnostycznych pozwoliłoby nie tylko na zbudowanie interfejsów pomiędzy systemami srk a centrami diagnostycznymi, ale również na opracowanie jednolitego systemu diagnostycznego.
6
Content available remote Definition of data exchange standard for railway applications
EN
Railway similar to the other branches of economy commonly uses information technologies in its business. This includes, inter alia, issues such as railway traffic management, rolling stock management, stacking timetables, information for passengers, booking and selling tickets. Variety aspects of railway operations as well as a large number of companies operating in the railway market causes that currently we use a lot of independent systems that often should work together. The lack of standards for data structures and protocols causes the need to design and maintain multiple interfaces. This approach is inefficient, time consuming and expensive. Therefore, the initiative to develop an open standard for the exchange of data for railway application was established. This new standard was named railML. The railML is based on Extensible Markup Language (XML) and uses XML Schema to define a new data exchange format and structures for data interoperability of railway applications. In this paper the current state of railML specification and the trend of development were discussed.
PL
Kolej podobnie jak inne działy gospodarki Unii Europejskiej powszechnie wykorzystuje w swojej działalności technologie informatyczne. Dotyczy to między innymi takich zagadnień jak zarządzanie ruchem kolejowym, zarządzanie taborem, układanie rozkładów jazdy, informacja pasażerska, sprzedaż biletów. Różnorodność aspektów działalności kolejowej, a także duża liczba firm działających na rynku kolejowym powoduje, że mamy aktualnie wiele systemów informatycznych. Bardzo często wymagana jest współpraca tych systemów. Przy braku standaryzacji struktur danych i protokołów wymusza to konieczność tworzenia i konserwowania licznych interfejsów. Takie podejście jest nieefektywne, czasochłonne i kosztowne. Dlatego też powstała inicjatywa opracowania otwartego standardu wymiany danych dla aplikacji kolejowych nazwana railML. W tym celu, jako baza został wykorzystany język XML, w którym za pomocą XML Schema zdefiniowano nowy język opisu struktur danych aplikacji kolejowych. W artykule omówiono aktualny stan tej specyfikacji oraz tendencje rozwojowe.
EN
We discuss three well-known languages for querying and manipulatingXML documents: XQuery, XPath and XSLT. They are considered to be the standard languages for processing XML documents. However, specifying their complete semantics in a formal way seems almost impossible. Indeed, an attempt by the W3C XML Query Working Group to do so for XQuery was ultimately abandoned. We introduce three sublanguages, called MiXPath, MiXQuery and MiXSLT, and describe their syntax and formal semantics. The syntax and semantics of these languages are chosen such that they are consistent with the ones given in the relatedW3C recommendations. As such this provides a practical foundation for research and teaching of XML languages. For this purpose the sublanguages are chosen such that they contain the most crucial features, constructs and expressions of each of these three languages.
EN
Extensible Markup Language was mainly designed to easily represent documents; however, it has evolved and is now widely used for the representation of arbitrary data structures. There are many Application Programming Interfaces (APIs) to aid software developers with processing XML data. There are also many languages for querying and transforming XML, such as XPath or XQuery, which are widely used in this field. However, because of the great flexibility of XML documents, there are no unified data storing and processing standards, tools, or systems. On the other hand, a relational model is still the most-commonly and widely used standard for storing and querying data. Many Database Management Systems consist of components for loading and transforming hierarchical data. DB2 pureXML or Oracle SQLX are some of the most-recognized examples. Unfortunately, all of them require knowledge of additional tools, standards, and languages dedicated to accessing hierarchical data (for example, XPath or XQuery). Transforming XML documents into a (quasi)relational model and then querying (transformed) documents with SQL or SQL–like queries would significantly simplify the development of data-oriented systems and applications. In this paper, an implementation of the SQLxD query system is proposed. The XML documents are converted into a quasi-relational model (preserving their hierarchical structure), and the SQL–like language based on SQL-92 allows for efficient data querying.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2729--2739, CD 1
PL
Rozwój sieci komputerowych przyczynił się budowania rozległych systemów komputerowych. Systemy te można zarządzać zdalnie przy pomocy wyspecjalizowanych aplikacji. Pojawienie się w ostatnich latach systemu operacyjnego Android spowodowało rozbudowanie branży informatycznej o tworzenie aplikacji na platformy mobilne. Aplikacje te znalazły zastosowanie wróżnych gałęziach przemysłu, w tym w przedsiębiorstwach logistycznych. Z tego powodu w niniejszym artykule przedstawiono zasady projektowania aplikacji mobilnych do pracy w chmurze internetowej. Zaproponowano aby komunikacja odbywała się za pomocą protokołu komunikacyjnego HTTP, dobrze znanego przy przeglądaniu treści informacji w Internecie. Jako środowisko do projektowania aplikacji mobilnych wybrano Android Studio oraz Delphi XE6.
EN
The development of computer networks has contributed extensive building computer systems. These systems can be managed remotely using specialized applications. The emergence in recent years of the Android operating system, expand the computer industry caused by the creation of applications for mobile platforms. These applications have been used in various industries, including logistics companies. For this reason, this paper presents the design principles for use of mobile applications in the cloud. That was proposed for communication via the HTTP protocol, a well-known when viewing content on the Internet.As an environment for the design the mobile applications was selected Android Studio and Delphi XE6.
10
Content available remote Możliwość odczytu i umieszczania wiadomości SMS na stronie WWW
PL
Artykuł przedstawia opis aplikacji i zastosowanych technologii umożliwiających przesył wiadomości SMS pomiędzy urządzeniem GSM a komputerem oraz zapis odczytanych wiadomości do bazy danych i udostępnianie ich w aplikacjach internetowych.
EN
The article presents the description of technologies enabling the sending of the SMS message between computer and the GSM device, and also the record of read messages to the database and making accessible of massages for internet applications.
PL
W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.
EN
The article relates to process of information integration for preparation and execution of production. A hierarchical description of alternative manufacturing processes using XML is proposed. This concept presents open and scalable solution resulting from construction of applied data format. This makes it suitable for direct use in distributed, multi-agent manufacturing control systems that allow the construction of reconfigurable manufacturing systems. These systems meet today’s challenges focused on the individualization of manufactured products.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję walidacji danych po procesie ich transformacji opracowaną na potrzeby wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi przetwarzającymi informacje w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano pokrótce mechanizm konwersji informacji wykorzystywany podczas ich przepływu pomiędzy systemami informatycznymi przedsiębiorstwa. Opisano problematykę kontroli poprawności danych po ich przekształcaniu. Zaprezentowano opracowane rozwiązanie, a także wyniki działania programu go implementującego.
EN
The paper presents the concept of data validation process after their transformation developed for the exchange of information between different systems in a manufacturing company. A brief overview of the mechanism of conversion of information used during their exchange between systems company is depicted. The issues of validation of data after conversion has been described. Developed solution, and the results of its software implementation is presented.
EN
The paper shows the example of using Extensible Markup Language (XML) coding for mapping of the industrial robot scene. Due to its popularity, the XML is recognized by many engineering applications and, because it uses a text format, it could be easily interpreted and converted to other format. The human readable form is another advantage of the XML, so in simple cases it is enough to read the listing to understand the substance. The XML documents could be also processed by using so called XML Style Sheets (XLS), what simplifies machine decoding and translating. In this manner, we can map the robot’s environment using XML notation in the similar way as the terrain mapping.
PL
Celem pracy było opracowanie bazy danych przestrzennych pozostałości fortyfikacji na polach uprawnych i jej zaimplementowanie z wykorzystaniem m.in. języka XML oraz technologii LINQ. Przyjęto, że w ramach pracy zinwentaryzowane i wykorzystane do przetestowania wytworzonej aplikacji zostaną pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). Opracowana baza danych wykorzystuje wektorowy model danych obejmujący część geometryczną i opisową obiektów (pozostałości fortyfikacji i działek). Aplikacja SyMaP umożliwia: przechowywanie danych o zinwentaryzowanych przeszkodach w bazie danych (w plikach XML), wyświetlanie przeszkód oraz działek rolniczych, na których występują w postaci wektorowej, wyświetlanie atrybutów przeszkód, wyszukiwanie przeszkód wg atrybutów, przeprowadzanie prostych analiz, dodawanie, modyfikowanie, usuwanie danych o działkach, przeszkodach, mapach podkładowych i in. oraz wczytywanie map innych rejonów. W wyniku działania aplikacji SyMaP otrzymuje się mapy i zestawienia opisowe prezentujące lokalizację oraz typ przeszkód na poszczególnych działkach. Aplikacja SyMaP została wytworzona w Visual Studnio 2008 korzystającym z .Net Framework 3.5. Jako język implementacji wykorzystano C#. Informacje tworzące bazy danych programu zostały zapisane w plikach XML. Zarządzanie plikami XML odbywa się przy pomocy technologii LINQ. Określone zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz przygotowane diagramy UML prezentujące statyczne i dynamiczne aspekty działania aplikacji. Aplikacja została przetestowana za pomocą danych zebranych w czasie inwentaryzacji pozostałości fortyfikacji pasa umocnień MRU. Wprowadzenie danych o pozostałościach MRU do opracowanej bazy danych oraz zarządzanie nimi w wytworzonej aplikacji SyMaP pozwala stwierdzić, że opracowany model bazy danych i jego implementacja spełniają przyjęte założenia.
EN
The objective of this project was to create the spatial database of the remains of fortifications on the landfarms and to implement it using, among others, the XML language and LINQ technology. The developed SyMaP application was tested with the data of the remains of fortifications of the Międzyrzecki Rejon Umocniony. The database uses a vector data model which contains geometry and attributes of defined objects (remains of fortifications and land parcels). SyMaP makes it possible to store the data about the fortification in the data base, to present the fortification, their attributes and farmlands in vector format, to search fortifications and farmlands according to the attributes, to make simple analysis, to add, modify and delete data about farmlands, fortifications, maps etc. and to download maps of other regions. As the result of SyMaP application, we obtain maps and texts which present location and type of fortifications on given farmlands. The SyMaP application was created in Visual Studio 2008 with Net Framework 3.5. Implementation was made in C#. The database information are stored in XML files, which are managed by using LINQ technology. For SyMaP application functional and non-functional requirements were defined as well as UML diagrams for static and dynamic aspects of its working. The application was tested with the data of the remains of fortifications of the Międzyrzecki Rejon Umocniony. Entering the data to the created data base and managing them with the SyMaP application allows to state that the proposed database model and its implementation meet the assumptions made.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania XML do zebrania i uporządkowania danych z pochodzących z aplikacji biomedycznych badających prawidłowość widzenia barwnego, jak również możliwości ich wykorzystania do automatycznego diagnozowania rodzaju i typu ślepoty barw. W pracy omówiono również przykłady analizy i zastosowania zebranych informacji, m.in. w postaci publikowania ich w postaci ogólnodostępnego kanału RSS czy generowania wykresów w formacie SVG.
EN
The paper discusses the importance of proper detection of color vision disorders, not only in professional [5, 13, 17], but also in everyday life [14, 15] and describes the interactive method for detecting colorblindness shown in Fig. 1. This method can be used both as a diagnostic tool (e.g. for improving the process of medical examination of candidates for drivers [13]) or for creating the database containing information about people with color vision disorders, allowing further research on the subject. The latter is especially important concerning all introduced or planned legal regulations on granting access to public information for anyone regardless of any criteria (e.g. disability) [11]. The author analyses the usage of XML for sharing data gathered by applications using the described interactive method for detecting color vision disorders. The possibilities of using other means offered by the XML standard, such as RSS channels or generating SVG charts are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono komputerową implementację metody automatycznego generowania modeli symulacyjnych dla potrzeb symulacji komputerowej. Zastosowanie tej metody w praktyce umożliwia komputerową integrację systemów planowania produkcji z systemami symulacyjnymi. W procesie integracji wykorzystano język XML oraz techniki mapowania i transformacji danych, które zaimplementowano z wykorzystaniem języka XSLT Transformation. Przedstawiony przykład automatycznego generowania modeli wraz z procedurami sterującymi został zrealizowany z wykorzystaniem systemu weryfikacji zleceń produkcyjnych (SWZ) oraz komercyjnego systemu symulacyjnego Enterprise Dynamics.
EN
In this paper a computer implementation of method for automatically generating simulation models for computer simulation was presented. Application of this method in practice allow computer integration of production planning systems with simulation ones. The integration uses XML, data mapping and transformation techniques, which are implemented using XSLT Transformation. An example of automatic generation of simulation models, together with control procedures, was carried out to verify the integration of production orders verification system (SWZ) and commercial Enterprise Dynamics simulation system.
17
PL
Autorzy proponują zastosowanie modelu quasi-relacyjnego jako podstawy przetwarzania danych pochodzących z dokumentów XML. Dane XML są transformowane do zbiorów relacyjnych według intuicyjnych reguł, wykorzystujących składnię i strukturę źródłowego dokumentu. Elementem rozwiązania jest język zapytań nazwany SQLxD, opierający się na składni popularnego SQL. Element ten stanowi narzędzie do transformacji danych oraz dalszego ich przetwarzania.
EN
The authors propose to use the quasi-relational model as a basis to the XML data processing. The XML data is transformed to the relational data sets according to the intuitive rules that make use of the syntax and structure of the source document. Part of the solution is the query language called SQLxD, which is based on the popular SQL syntax. SQLxD is a tool for both data transformation and its further processing.
18
Content available remote XML documents change detection system based on boolean linear programming task
EN
This paper describes the main ideas of XML change detection system which is based on developed linear programming algorithm for XML change detection. The linear programming algorithm for XML change detection is developed to compare the trees of old web page and modified web page to find the changes between them. The approach presented in this paper differs from the previously cited ones. The first main idea of proposed algorithm is in paying attention only to quantitative changes in the tracked documents, instead of searching the exact changes sequence that produces the new document. The second main idea is in comparison of two document versions as if they are different documents. Such approach doesn’t need the reference map between XML tags of two documet versions. The proposed technique represents the change detection problem as the Boolean linear programming task and proposes effective solution method.
PL
Informatyczne serwery systemów automatyki przemysłowej są elementem Rozproszonego Systemu Sterowania DCS [1]. Pełnią one istotną rolę w procesie przepływu informacji z urządzeń automatyki do stacji inżynierskich, operatorskich, diagnostycznych oraz innych systemów komputerowych należących do wyższej warstwy nadzorowania przedsiębiorstwem. W związku z tym autorzy pragną przedstawić sposób współpracy zadań uruchomionych w serwerze Informatycznego Systemu Skryptowego ISS, za pomocą którego można realizować złożony proces sterowania obiektem technologicznym.
EN
Computer servers of industrial automation systems are part of the Distributed Control System DCS [1]. They perform an important role in the flow of information from automation devices to the engineering station, operator, diagnostic, and other computer systems belonging to the higher layer controlling company. Therefore, the authors would like to present how the cooperation tasks running in the server of the Information Scripting System ISS, which can be used to implement a complex process of technological object control.
PL
Sprawność i niezawodność logistycznych procesów dostaw, produkcji i dystrybucji jest uzależniona od szybkości i efektywności przetwarzania informacji, która w obecnych czasach jest determinowana przede wszystkim możliwościami nowoczesnej technologii komputerowej. Systemy informatyczne i rozwiązania techniczne związane z elektroniczną wymianą danych gospodarczych stanowią podstawowy element współczesnej infrastruktury logistycznej. Głównym zamierzeniem autorów artykułu jest przedstawienie tego typu rozwiązań stosowanych w procesie obsługi towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych.
EN
The efficiency and reliability of logistics processes in supply, production and distribution is dependent on the speed and efficiency of information processing, which is primarily determined by the possibilities of modern computer technology. Information systems and technical solutions related to the electronic data interchange of business data are an essential element of modern logistics infrastructure. The main aim of the article is to present this type of solutions used in the service process of goods in container terminals in Gdynia.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.