Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warmia-Masuria Province
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań analitycznych dotyczących czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta poprzedza wydanie decyzji „budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Przepisy nie określają czasu wymaganego na wydanie decyzji środowiskowej, a jednocześnie jest ona składnikiem wpływającym na wydłużenie procesu inwestycyjnego. W artykule skupiono się na decyzjach środowiskowych wydawanych przez organ wyspecjalizowany w ochronie środowiska – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z województwa warmińsko-mazurskiego. Badania będą kontynuowane z uwagi na ich znaczenie dla sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji.
EN
The aim of the article is to present the results of the original analytical studies concerned with the expectation time for the decision on the environmental conditions. The decision precedes the release of decisions for the investment that will be realized as the undertaking significantly influencing the environment. Regulations do not determine explicitly the time required for the issue of the environmental decision while it is a component contributing to the prolongation of the investment process. The article focuses on the environmental decisions issued by Regional Director for Environment Protection of the province of Warmia and Mazury. The research will be continued because of their importance for the efficient preparation of building investments to be implemented.
PL
Celem opracowania była analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w województwie warmińsko-mazurskim. W tym celu zastosowano metodę wzorcową Hellwiga, a następnie dokonano grupowania powiatów do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Na podstawie dokonanych analiz okazało się, że najwyższy poziom życia stał się w 2012 roku udziałem mieszkańców powiatów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a więc oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto sytuacja powiatu grodzkiego Elbląg, którego poziom życia jest najniższy w całym regionie i znacznie odstaje od pozostałych. Sytuacja społeczno-gospodarcza tego powiatu winna stać się przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę społeczną miasta.
EN
The aim of the study was to analyze the spatial differentiation of living standards in the Warmia-Mazury using cluster analysis. It was found that highest standard of living was noticed in the counties of Great Masurian Lakes, such as: olecki, gizycki, mragowski and wegorzewski. It was also noticed that the situation in Elblag was very bad. Socio-economic situation of the county should be deeply analyzed by the local government and the institutions responsible for social infrastructure in the city.
3
Content available Sołtmany meteorite
EN
This paper presents the results of a mineralogical and petrological study of the Sołtmany meteorite, which fell on April 30, 2011 in northern Poland. The meteorite was found almost immediately after it fell and has been little altered by weathering. Sołtmany is not the only observed fall of an L6 chondrite over Europe in the past few years. The preceding fall of this type, Jesenice (Slovenia), was also witnessed in April of 2009. However, it was not until several weeks after the fall that the first specimen of Jesenice was found, whereas Sołtmany was collected after a few minutes and submitted for analysis within a couple of days. The author presents mineral and petrographic features and chemical characteristics of mineral phases in Sołtmany. The mineral components are represented by metallic phases (kamacite, taenite, tetrataenite, native copper), as well as chromite, olivine, low and high-calcium pyroxene, feldspar, chlorine-bearing apatite, and merrillite. This study also describes the texture of the meteorite and takes notice of a low number of preserved chondrules and the presence of oval chondrule like areas, which exhibit a metamorphosed, recrystallized texture. Sołtmany was classified as an L6 ordinary chondrite with a weathering grade of W0. A shock stage S2 was determined on the basis of undulose extinction and lack of planar fractures in olivine crystals.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono województwo warmińsko-mazurskie pod kątem możliwości pozyskiwania biomasy pochodzącej z różnych źródeł, w tym także biomasy pochodzenia rolniczego na podstawie przeprowadzonej w gminach badaniach ankietowych. Przedstawione zostały także możliwości wykorzystania tej biomasy z energetycznego punktu widzenia oraz występujące w województwie warmińsko-mazurskim bariery to wykorzystanie ograniczające.
EN
The presented paper demonstrates the analysis of the Warmian-Masurian Voivodeship from the point of view of the possibilities to acquire biomass originating from various sources, also including biomass from agricultural industry, carried out on the basis of surveys completed in individual boroughs. Moreover, the work presents the potential for using this biomass for energy production purposes, and barriers limiting the use occurring in the Warmian-Masurian Voivodeship.
PL
Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury drogowej w województwie.
EN
The conditions of transport infrastructure development in the province. The development of regional and national roads. The execution of the enterprises towards road infrastructure development in the province.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.