Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WCM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie dwóch narzędzi koncepcji World Class Manufacturing – WCM, tj. karty S-Tag oraz arkusza Quick Kaizen do rozwiązanie problemu związanego z bezpieczeństwem pracy – możliwość urazu nogi operatora podczas pracy na paletyzatorze. W pierwszej kolejności podjęto się analizy zagadnienia związanego z rozwiązywaniem problemów – generalnie. Następnie scharakteryzowano dwa narzędzia WCM-u, tj. kartę S-Tag i arkusz Quick Kaizen pod względem ich zastosowania, konstrukcji, podano przykład funkcjonujących formularzy, które następnie zastosowano do analizy wybranego problemu związanego z bezpieczeństwem pracy. W wyniku zastosowania tych narzędzi WCM-u udało się zidentyfikować problem związany z bezpieczeństwem, zaproponować jego rozwiązanie, wdrożyć je oraz potwierdzić skuteczność jego funkcjonowania. Przedstawiony artykuł potwierdza, że te dwa wybrane narzędzia WCM-u tj. karta S-Tag i arkusz Quick Kaizen mogą być skutecznie stosowane razem przy identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w obszarze BHP.
EN
The article presents the practical use of two World Class Manufacturing tools - WCM, ie S-Tag and Quick Kaizen sheet to solve the problem related to work safety - the possibility of operator's leg injury while working on a palletiser. First of all, the analysis of the problem related to solving problems was made - generally. Then, two WCM tools, i.e. the S-Tag tab and the Quick Kaizen sheet were characterized in terms of their application, construction, an example of functioning forms were given, which were then used to analyze a selected problem related to work safety. As a result of the use of WCM tools, it was possible to identify a safety problem, propose its solution, implement it and confirm its effectiveness. The presented article confirms that the two selected WCM tools, i.e. S-Tag and Quick Kaizen, can be effectively used together to identify and solve problems in the area of health and safety.
PL
W artykule dokonano analizy jednego z narzędzi koncepcji WCM - World Class Manufacturing z filaru S-Safety, tj. krzyż bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności przedstawiono z czym związane jest to narzędzie, jakie formy może ono przybierać oraz w jaki sposób można korzystać z tego narzędzia. Podstawowym celem artykułu jest analiza ofert sprzedaży gotowych rozwiązań z zakresu „safety cross” bazując na krajowych źródłach internetowych oraz analiza praktycznych jego zastosowań w różnych firmach zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Artykuł ma stanowić z jednej strony pomoc dla potencjalnych osób zainteresowanych wykorzystaniem tego narzędzia w firmie, przez to, że ma ułatwić wybór najlepszej, gotowej formy do wykorzystania z opcji dostępnych na rynku. Z drugiej strony, artykuł ma na celu wskazanie na różne możliwości wykorzystania „krzyża bezpieczeństwa” w warunkach różnych zakładów produkcyjnych, co ma zainspirować do jego wykorzystania przez inne firmy, które jeszcze takiego narzędzia nie mają wdrożonego. Artykuł będzie pomocny dla tych firm, które mają ambicję i chęci do tego, aby zmierzać i monitorować realizację najważniejszego celu w obszarze bezpieczeństwa - zero wypadków przy pracy.
EN
The article analyzes one of the tools of the WCM concept - World Class Manufacturing from the S-Safety pillar, i.e. the safety cross. First of all, it presents what this tool is about, what forms it can take and how to use this tool. The basic objective of the article is to analyze sales offers of ready solutions in the field of "safety cross" based on domestic internet sources and analysis of its practical applications in various companies both from the country and from abroad. The article is intended to be on the one hand help for potential people interested in using this tool in the company, because it is to facilitate the selection of the best, ready-made form to use from the options available on the market. On the other hand, the article aims to show the various possibilities of using the "safety cross" in the conditions of various production plants, which is to inspire its use by other companies that have not yet implemented such a tool. The article will be helpful for those companies that have the ambition and desire to aim and monitor the implementation of the most important goal in the area of security - zero accidents at work.
EN
The modern companies, which are competing on product market, need to use innovative solutions, in order to become potential leaders. One of the modernization methods is rearrangement of organizational structure and redistribution of competence. The article describes the Advanced Manufacturing Engineering Department in production plant, which is an innovative initiative in worldwide organizational management. Some aspects including AME application in plant processes are highlighted. Some advanced techniques are presented. In the article summary, perspectives for the development of AME are included.
4
Content available remote The practical application of the machinery management
EN
Purpose: In the paper the problems of equipments and machines management in the automotive company are analyzed based on Total Productive Maintenance and World Class Manufacturing Methodology (in particular Early Equipment Management, Autonomous Maintenance and Professional Maintenance) and PN-EN ISO 9001:2009 norm and also ISO/TS 16949. Benefits of infrastructure management are submitted. The creation of a new procedure for the management of machines was the purpose of this article. Design/methodology/approach: A new procedure of equipment/machines management was elaborated based on analysis of norms requirements and the practical application of the TPM and WCM methodology. Selected infrastructure management methodologies are presented for specific work, losses and failures resulting from the use of machines and equipment in automotive company. Findings: The analysis of obtained results in the project management methodology (Total Productive Management, World Class Manufacturing: Early Equipment Management/ Professional Maintenance/Autonomous Maintenance) and selected points of norms (ISO 9001 and TS 16949) in relation to machines and equipment allowed to elaborate the procedure of equipment and machines management in order to prevent losses, deficiencies and failures in the automotive company. Practical implications: The practical application of TPM methodology, selected pillars of World Class Manufacturing, requirements of ISO 9001 norm allowed to improve the quality of machine and allowed to provide the reliability machines and equipment for uninterrupted production, resulting in reduced manufacturing costs. Originality/value: In the paper was created a new procedure, which was used in automotive company.
5
Content available remote Zarządzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji klasy światowej
PL
WCM (World Class Manufacturing) jest uważany obecnie za praktyczny wzorzec doskonałości produkcji, dlatego nie dziwi fakt dużego nim zainteresowania. Stanowi on zbór wytycznych do zrealizowania, w ramach których, podnoszony jest stopniowo poziom zorganizowania działalności produkcyjnej, aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia doskonałości. Fundament WCM tworzą filary: techniczny i zarządczy, których tylko kompleksowe wdrożenie gwarantować może doskonałość w organizacji produkcji, czyli tzw. klasę światową. Biorąc pod uwagę liczne już wdrożenia systemów klasy światowej w Polsce, w opracowaniu określono poszczególne działania prowadzące do wzrostu poziomu zorganizowania obszaru zarządzania personelem oraz przedstawiono, możliwe do wykorzystania, wnioski wdrożeniowe.
EN
WCM is a way to organize an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organization through implementing modern methods of management. World Class Manufacturing concept consists of technical and managerial pillars with each pillar providing a specific supporting role. One of the main pillar is a People Development. The main purpose of the People Development pillar is to identify and eliminate gaps of knowledge and competences, supporting all the other pillars in developing the organization competencies. Taking into consideration numerous implementations of WCM systems in Poland, particular activities and advices leading to the increase of people organization level were estimated within particular defined stages.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie koncepcji Autonomicznego Utrzymania Ruchu w procesach realizowanych w przedsiębiorstwie hutniczym. Koncepcja ta która stanowi jeden podstawowych filarów metodyki podnoszenia efektywności procesów w obszarze logistyki produkcji. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, jako trzon zarówno WCM i TPM stawia na maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działań zapobiegających awariom w całym okresie użytkowania oraz angażuje pracowników z działów produkcyjnych i utrzymania. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu angażuje także wszystkie szczeble zarządzania tak, aby wykorzystywać aktywność małych zespołów w działania typowo prewencyjne.
EN
Article presents the application of the concept of Autonomous Maintenance implemented in processes realized in the metallurgic enterprise. This concept which makes up the one basic pillars of the methodology for improving the efficiency of processes in the logistics area of the production. Autonomous Maintenance, as the core of both WCM and TPM places on the maximization of the efficiency of machines and devices through the use of measures preventing breakdowns in the whole period of the use and engages workers from productive sections and maintenance. Autonomous Maintenance also engages all levels of the management to use the activity of small teams in typically preventive action.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystywaną w fabryce Fiat Auto Poland S.A. metodologię World Class Manufacturing (WCM). Artykuł przedstawia praktyczny sposób wykorzystania WCM, w tym takich narzędzi, jak: krzyż bezpieczeństwa, S-TAG, AM-TAG, POKA-YOKE, 5S, 5Why, 4M, OPL, EWO. Dzięki metodologiom, narzędziom i technikom WCM praca staje się łatwiejsza, bezpieczniejsza, jakość produktów stoi na najwyższym poziomie, a koszt produkcji spada.
EN
The article presents the methodology of World Class Manufacturing (WCM) used in Fiat Auto Poland S.A. factory. The article presents practical way of WCM use, including such tools as "safety cross" S-TAG, AM-TAG, POKA-YOKE, 5S, 5Why, 4M, OPL and EWO. Thanks to methodologies, tools and WCM technologies the work gets easier, safer and the quality of the products is the highest and the cost of production decreases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.