Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Vistula river
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Rzeka Wisła przeszła szereg zmian w morfologii. ekologii i jakości jej wód jako konsekwencja gospodarowania rzeką. Dokonano historycznego przeglądu tej sytuacji. Jednakże celem tej pracy jest generalny przegląd jakości wody rzeki, biorąc w szczególności pod uwagę jej przekrój ujściowy do morza.
EN
The Vistula river has undergone a number of changes in morphology, ecology, and chemistry of waters as a consequence of river management. An historical overview of this situation is given. However, the aim of this paper is to present a general overview of the quality of river waters, taking into consideration the mouth cross-section into see, particularly.
PL
Dostosowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła do parametrów min. IV klasy żeglowności pozostaje tematem, który wciąż nie doczekał się kompleksowej dokumentacji studialnej. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiły województwa: lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, które w ramach ponadregionalnej współpracy zainicjowały potrzebę sporządzenia studium wykonalności dla tego odcinka. Artykuł prezentuje przesłanki do zajęcia się tym tematem, jak również planowaną „mapę drogową" jego realizacji.
EN
Adaptation of the E70 International Waterway in the Oder-Vistula section to the parameters of, among other things, navigation class IV remains a subject that still has no complex study documentation. The first step towards it was made by the Lubuskie, Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeships that, as part of supraregional cooperation, initiated the need to carry out a feasibility study for this section. The article presents the premises for taking care of this subject as well as the planned roadmap of its implementation.
PL
Podstawowym celem tego artykułu jest pokazanie czym jest obecnie Wisła i jej dorzecze, jakie obiekty hydrotechniczne zostały zrealizowane w przeszłości i po drugiej wojnie światowej oraz jakie są ich skutki społeczne, gospodarcze i ekologiczne. W ramach tych obchodów warto zastanowić się nad tym jaka może być Wisła w przyszłości, jak będziemy ją zagospodarowywać i jakie uwarunkowania muszą temu towarzyszyć.
EN
The article aims at presentation of the current status of the Vistula River and basin, the hydraulic engineering facilities that were constructed in the past and after the World War II, as well as their social, economic and ecological effects. This year’s celebrations should become an opportunity to reflect upon the future of Vistula, its development and the conditions accompanying it.
PL
Artykuł stanowi streszczenie wyników części analiz branżowych dotyczących popytu na przewozy żeglugą śródlądową i przeładunki w rejonie projektowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, wykonanych w celu sporządzenia studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski”, opracowanego w ramach międzynarodowego projektu EMMA (Interreg BSR)1). W artykule zaprezentowano streszczenie wyników części analiz. W kolejnym numerze „Gospodarki Wodnej” (grudzień) zostaną opublikowane wyniki pozostałych analiz branżowych (hydrologicznej, hydrotechnicznej, nawigacyjnej, geologicznej, środowiskowej, przestrzennej i formalno-prawnej) oraz wariant rekomendowany wraz z opisem i wizualizacją platformy.
EN
The article presents a summary of results of a part of sector-related analyses of the demand for inland navigation transports and transshipments in the area of the planned multi-modal Bydgoszcz-Solec Kujawski platform, carried out as part of preparation of the location study for the investment project entitled „Multi-modal platform based on the water, rail, road and air transport with a logistic and warehouse centre and river harbour located in the indicated area of the Vistula’s left bank (km 766-771), inctuding the area of the city of Bydgoszcz and the Solec Kujawski commune", elaborated under the international EMMA project (Interreg BSR)”. The article presents the summary of results of part of the analyses. In the subsequent issue of Gospodarka Wodna (December), the authors will present the results of the remaining sector-related analyses (hydrological, hydrotechnical, navigational, geological, environmental, spatial, formal and legat) and the recommended wariant with the description and visualisation of the platform.
PL
Artykuł jest kolejnym z cyklu obejmującym problematykę studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski", opracowanego w ramach międzynarodowego projektu EMMA (Interreg BSR)n). Opublikowano w nim streszczenie i wyniki kolejnych analiz branżowych, wykonanych przez szerokie grono ekspertów z poszczególnych branż, tj. hydrologicznej, hydrotechnicznej, geologicznej, przyrodniczej, planistyczno-przestrzennej, prawnej. Kompletne analizy są powszechnie dostępne w zasobach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy.
EN
The article is another of a series covering the issue of the location study for the investment project entitled „Multi-modal platform based on the water, rail, road and air transport with a logistic and warehouse centre and river harbour located in the indicated area of the Vistula’s left bank (km 766-771), including the area of the city of Bydgoszcz and the Solec Kujawski commune", elaborated under the international EMMA project (Interreg BSR). It contains a summary and results of further analyses, carried out by a wide group of experts from different sectors, i.e. hydrology, hydrotechnology, geology, environment, spatial planning and law. Complete analysis are publicly available in the resources of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship Office and the Bydgoszcz City Office.
PL
Artykuł jest czwartym z kolei i zarazem ostatnim z cyklu artykułów poświęconych lokalizacji w województwie kujawsko-pomorskim projektowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, dla której sporządzono studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski", opracowane w ramach międzynarodowego projektu EMMA (Interreg BSR)*. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wyników analizy wielokryterialnej trzech lokalizacji, rozwiązań planistycznych dla wariantu rekomendowanego platformy, wyników analizy finansowej oraz harmonogramu dalszych prac.
EN
The article is fourth and last of a series of articles devoted to location of a planned multi-modal Bydgoszcz-Solec Kujawski platform in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. A location study for the investment project was prepared for the platform, entitled „Multi-modal platform based on the water, rail, road and air transport with a logistic and warehouse centre and river harbour located in the indicated area of the Vistula’s left bank (km 766-771), including the area of the city of Bydgoszcz and the Solec Kujawski commune", elaborated under the international EMMA project (Interreg BSR)*. The article presents the results of a multi-criteria analysis of three different locations, planning solutions for the recommended variant of the platform, results of the financial analysis, as well as schedule of works to be carried out.
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu obejmującym problematykę studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski", opracowanego w ramach międzynarodowego projektu EMMA (Interreg BSR)1). W artykule zaprezentowano streszczenie i wyniki Etapu I pn. Część diagnostyczna i koncepcyjna (charakterystyka zadania i logika interwencji). W kolejnych numerach „Gospodarki Wodnej" zostaną opublikowane wyniki analiz branżowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia (listopad) i wariant rekomendowany wraz z wizualizacją platformy (grudzień). Informacje na temat zadań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu EMMA zostały opisane w artykule pt. „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych" („Gospodarka Wodna" 8/2016).
EN
The article is the first of a series covering the issue of the location study for the investment project entitled “Multi-modal platform based on the water, rail, road and air transport with a logistic and warehouse centre and river harbour located in the indicated area of the Vistula's left bank (km 766-771), including the area of the city of Bydgoszcz and the Solec Kujawski commune", elaborated under the international EMMA project (Interreg BSR)1). The article presents the summary and the results of the Stage 1 entitled “Diagnostics and concept (characteristics of the task and intervention logic)”. The subsequent issues of Gospodarka Wodna will publish the results of sectoral analyses for this ventu- re (November) and the recommended variant with the platform’s visualisation (December). Information on the task carried out as part of the international EMMA project was presented in the article entitled “Increasing the mobility of goods and logistics in the Baltic Sea region through strengthening the inland and maritime transport as well as promotion of new international navigation services” (Gospodarka Wodna 8/2016).
PL
Specyficzną cechą śródlądowych dróg wodnych jest ich wielofunkcyjność. Jedną z tych funkcji jest możliwość wykorzystania dróg wodnych do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Możliwość ta nie może być bagatelizowana zwłaszcza w sytuacji, gdy postępuje wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza przez sektor energetyczny. Problem ten szczególnie występuje w Polsce ze względu na strukturę zasobów wykorzystywanych do produkcji energii. W 2015 r. w Polsce produkcja energii pierwotnej w 80,0% opiera się na wykorzystaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego, podczas gdy w krajach UE średnio w 18,97% [9]. Możliwość uzyskania ekologicznie czystej energii elektrycznej przemawia za kompleksowym zagospodarowaniem dolnej Wisły, która spośród śródlądowych dróg wodnych w Polsce charakteryzuje się najwyższym potencjałem hydroenergetycznym. Wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby na złagodzenie skutków emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ale także na wzrost działu energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii końcowej, który do 2020 r. w Polsce powinien osiągnąć poziom 15%.
EN
Inland waterways are characterised by their multifunctionality. One of the purposes they may be used for is the renewable electricity production. This possibility cannot be underestimated, especially when the air pollution by the power generation sector is growing. This problem is particularly visible in Poland due to the structure of resources used for energy production. In 2015, the production of primary energy in Poland was in 80% based on the use of solid fuels, mainly the bituminous coal, while in Europe it amounted to an average of 18.97% [9]. The possibility to generate ecologically clean energy supports the idea of complex development of Lower Vistula which has the highest potential for hydroelectric power generation among all the inland waterways in Poland. The use of this potential would allow for mitigation of the effects of air pollution in Poland, as well as increase of the share of renewable energy in the total use of final energy, which in Poland should achieve the level of 15% by 2020.
PL
W artykule przedstawiono życie i zawodowe osiągnięcia dwóch pierwszych naczelników Wydziału Mostowego Departamentu Dróg Kołowych Ministerstwa Robót Publicznych – inżynierów Michała Strożeckiego i Stefana Bryły, którzy żyli na przełomie XIX i XX wieku. Opisano również historię odbudowy ze zniszczeń pierwszej wojny światowej mostu księcia Józefa Poniatowskiego przez Wisłę – zbudowanego w 1914 roku przez Magistrat Warszawy i użytkowanego do dzisiaj. W 1929 roku w moście przez rzekę Słudwię koło Łowicza, została zastosowana pierwsza w świecie spawana konstrukcja stalowa ustroju niosącego. Została ona zaprojektowana przez inżyniera Stefana Bryłę – wówczas profesora Politechniki Lwowskiej.
EN
The article presents life and professional achievements of the first two head managers of the Bridge Division in the Road Department, Ministry of Public Works – engineer Michał Strożecki and engineer Stefan Bryła,who lived at the turn of 19th and 20th centuries. It describes the history of the reconstruction from World War I damage of the Prince Józef Poniatowski Bridge overthe river Vistula – built in 1914 by the Warsaw Municipality and useduntil now. In 1929 the first in the world welded steel superstructure in was used in the construction of the bridge over the river Słudwia near the City of Łowicz. It was designed by engineer Stefan Bryła – the then professor of the Lwów Technical University.
10
Content available Inżynier Stanisław Hofman-Kalinowski (biografia)
PL
W artykule przedstawiono życie i zawodowe osiągnięcia wybitnego polskiego inżyniera komunikacji Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Opisano w nim historię mostu pierwotnie zbudowanego przez administrację niemiecką na Wiśle w Opaleniu, który został potem rozebrany przez władze polskie i przeniesiony do centrum Torunia, gdzie jest użytkowany do dzisiaj.
EN
The article covers the life and professional achievement of the prominent Polish transport engineer Stanisław Hofman-Kalinowski, who lived in the turn of 19th and 20th centuries. It describes the history of the Bridge originally built by the German Authorities over river Vistula in Opalenie, which was then deconstructed by the Polish Government and relocated to the town of Toruń and is being utilized till now.
PL
Woda jest istotnym siedliskiem życia pod względem objętościowym, a także jednym z naturalnych środowisk życia wielu grup mikroorganizmów, reprezentowanych przez liczne grupy drobnoustrojów, np.: bakterie, sinice, glony i grzyby. W związku z powyższym istotną rolę w określeniu jakości wody w rzekach odgrywa ocena jej stanu mikrobiologicznego. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było określenie wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych wody pobranej z rzeki Wisły na ogólną liczebność bakterii psychrofilnych i mezofilnych. Badania przeprowadzono w próbkach wody pobranych ze środkowego odcinka rzeki Wisły w okolicach Warszawy. Analizy wybranych parametrów wykonywano raz w miesiącu w ciągu całego roku. Badania mikrobiologiczne obejmowały ogólną liczebność bakterii psychrofilnych i ogólną liczebność bakterii mezofilnych. W pobranych próbkach wody dokonano pomiarów takich parametrów fizykochemicznych, jak: temperatura, tlen rozpuszczony oraz biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5). Badania wykazały korelację między mierzonymi parametrami mikrobiologicznymi a analizowanymi wskaźnikami fizykochemicznymi.
EN
Water is an important harbor life in terms of volume, and also a natural environment, with several groups of live microorganisms. They are represented by a significant number of bacteria, cyanobacteria, algae, and fungi. Accordingly, an important role in determination of the quality of water in rivers is its microbiological status. The aim of the experiment presented in this paper was to investigate the influence of basic physical and chemical parameters of water taken from the Vistula River on the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria. The experiment was conducted in the water samples collected in the central part of the Vistula River near to Warsaw. Analyses of selected parameters was performed once a month throughout the year. Microbiological testing included the following indications: total number of psychrophilic bacteria and total number of mesophilic bacteria. Physical and chemical parameters such as temperature, dissolved oxygen and biochemical oxygen demand (BOD5) were determined in water samples. Our results showed correlation between the measured microbiological and physical and chemical parameters.
EN
Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) is native to the western Atlantic coast of North America. It has been reported in many regions outside its home range, including the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea). Although the conditions in the area seem to be favorable for the species, there have been no reports about its presence elsewhere in the gulf. However, the data probably did not reflect its actual distribution in the region, as the species can be easily misidentified for other bivalves living in the area, and it prefers hard substrates, which have not been studied as extensively as soft substrates. Our study was aimed at determining the actual distribution of M. leucophaeata in the Gulf of Gdańsk, the Vistula Delta and the Vistula Lagoon. The results showed that the species was not widely distributed in the Gulf of Gdańsk and was absent in the Vistula Lagoon. The only new records come from the Vistula Delta where the abundance of M. leucophaeata was up to 69 ind. m-2, i.e. significantly higher than in the Gulf of Gdańsk. Individuals found in the Vistula Delta were also significantly larger, with the length of shells reaching 22-23 mm, which is considered to be the maximum for the species.
PL
W rejonie Warszawy i w samej stolicy występuje wiele śladów osadnictwa olęderskiego. Tekst prezentuje wyniki pilotażowych badań nad wpływem tej kolonizacji na ukształtowanie rzeźby Kępy Kiełpińskiej, zagospodarowanej na początku XIX w. Bezpośrednie skutki antropopresji określono na podstawie porównania archiwalnych map topograficznych z lat: 1783, 1794, 1843, 1914–1915, 1936 oraz mapy współczesnej. W oparciu o dwa wiercenia porównano cechy litologiczne (uziarnienie i zawartość materii organicznej) podłoża po dwóch stronach olęderskiej grobli. Wykazano, że w pierwszej fazie modyfikacja rzeźby polegała na utworzeniu nowych form – grobli, rowów, nasypów, które są do dziś wyraźnie widoczne w terenie. W późniejszych etapach wpłynęło to na cechy gruntów użytkowanych rolniczo – groble i pasy zarośli wierzbowo-topolowych oraz płotki z wikliny zatrzymywały grubszy materiał, a na ich zapleczu osadzały się drobniejsze frakcje, wzbogacone w materię organiczną, transportowane w zawiesinie. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę dalszych badań nad morfologicznymi skutkami osadnictwa olęderskiego w rejonie Warszawy.
EN
In Warsaw and its vicinity, many signs of the Olęder settlement are present. Paper presents the results of the pilot study on the Olęder settlement impact on the relief of the Kępa Kiełpińska, which was brought into cultivation in the beginning of the XIX century. Direct results of the human impact were specified on basis of the archival and modern topographic maps. On basis of two drills the lithology features of the ground on both sides of the Olęder causeway were compared (grain size distribution and LOI). In the first phase, relief modification consisted of the creation of new forms – causeways, trenches, embankments, which are still visible in landscape. In later phases, above mentioned modifications, had impact on features of the land used for agriculture – causeways and osier fences and belts composed from poplar and willow were stopping more coarse material, and on their back, more fine, enriched in organic matter, material transported in suspension was deposited. Obtained results justify the need of the future research on the impact of the Olęder settlement in the vicinity of Warsaw.
EN
The paper presents change of water quality within Vistula River in the city of Warsaw. Water samples for analysis were taken from four different measurement points in the period from February to June 2016. Based on the results of laboratory studies it was demonstrated that the Vistula River in Warsaw is exposed to the input of pollutants contributing to increase the salinity, especially in winter and early spring. The concentration of both chlorides and sulphates were highest in February and was decreasing in subsequent months of the year. At the same time it has been shown that during the entire study period the concentration of Cl– ion exceeded the limit values for water quality II class in Poland. While the SO4 2– concentrations in water samples taken in the winter months (February-March) exceeded the limit values for the second quality class, in April, it was within the acceptable range for II class water quality, and in May and June does not exceed the value referred to as standard for I class of water quality. Based on the analysis of indicators of nutrients (N-NH4 , N-NO3 , Ptot.) it was found that the Vistula is not exposed to eutrophication due to their low concentration, which indicates a very good water quality. At the same time permanganate index (CODMn) indicates a low organic load of Vistula.
PL
Na skutek ratyfikowania przez Polskę konwencji AGN polskie drogi śródlądowe stały się częścią europejskich szlaków wodnych. Aby polskie rzeki mogły być wykorzystywane do transportu, konieczny jest szereg inwestycji. Czy doczekamy się ich realizacji?
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań separacji zawiesiny krzemionki o ściśle zdefiniowanej wielkości cząstek oraz osadów dennych pobranych z rzeki Wisły, zarówno podczas frakcjonowania krótko-, jak i długotrwałego. Frakcjonowanie przeprowadzono w nowo opracowanej, samonastawnej celce do frakcjonowania z podziałem strumienia, pracującej w trybie pełnego zubożenia. Analizy zebranych frakcji dokonano metodą dyfrakcji laserowej za pomocą analizatora wielkości cząstek. Uzyskano bardzo dobre rozdzielenie obu materiałów w trakcie frakcjonowania krótkotrwałego. Separacja znacząco obniżyła się w trakcie frakcjonowania po 24 h w wyniku sedymentacji cząstek w aparaturze.
EN
A SiO₂ suspension with a strictly defined particle size distribution and a sediment taken from the Vistula river were sepd. by short and long-term fractionations carried out in a newly developed self-adjustable split-flow thin cell fractionation system operating in the full depletion mode. The collected fractions were characterized by using a laser diffraction particle size analyzer. A very good sepn. of both materials during the short-term fractionation was achieved. The sepn. efficiency significantly decreased during the 24 h long fractionation because of sedimentation of particles in the app.
EN
The study area (20 km2) covers part of the Vistula River's delta front and prodelta, active since 1895. The Vistula river-mouth fan is a unique area of intense accumulation of clastic material, whose development can be investigated from a precisely defined moment in the history of its origin to the present day. The research has resulted in a morphodynamic model (based on bathymetric plans of the contemporary Vistula mouth area over the period of 1894–2000) and a facies model of the Vistula mouth fan. The analysis of the morphometric models shows that 105 years after the Vistula Cross-Cut was opened, the volume of the sediment accumulated in the fan was 133.39 million m3 and the rate of accretion has decreased. Facial models were created on the basis of results of lithological analysis of sediments. The Vistula mouth fan is built of delta front sediments represented mainly by sand facies (fine-, medium- and coarse-grained, locally with gravel, as well as marine and freshwater mollusc shells), only locally by silt facies. The thickness of the river-mouth fan sands is 11–15 m. The prodelta sediments are found on the fan's forefield within a depth zone of 12–16 m, and they also underlie the fan sediment. Their thickness is up to ca. 10 m. Cluster analysis of the individual grain-size distributions made it possible to distinguish two lithofacies in the Vistula mouth fan: lithofacies A (fine-grained sand, silty sands, clayey silt) and lithofacies B (medium-grained and coarse-grained sand). This allowed reconstructing the processes which has taken place over the last 100 years, and to forecast future changes in the development of the active part of the Vistula Delta.
PL
Celem opracowania jest prezentacja głównych utrudnień, jakie pojawiły się w transporcie drogą wodną Wisły, największego dotychczas ładunku ponadgabarytowego, przemieszczanego z Gdańska do Stalowej Woli. Autorzy przybliżają zagadnienia związane z żeglugą śródlądową oraz definicją ładunku ponadgabarytowego. Szczegółowo przedstawiają rozmieszczenie ładunku na środkach transportu i przebieg przemieszczania ładunku. Prezentują aspekty alternatywnych rozwiązań w transporcie tego ładunku. Następnie wskazują główne utrudnienia, które wystąpiły w transporcie największego ładunku ponadgabarytowego Wisłą.
EN
The aim of the study is to present main difficulties the waveforms transport Vistula largest oversized cargo from Gdańsk to Stalowa Wola. The authors closer issues related to the definition of inland waterways and oversized cargo. Detail illustrate the distribution of the load on the means of transport and the course of the movement of cargo. Present aspects of alternative solutions in the transport of cargo. Then they indicate the main difficulties that have occurred in the transport of oversized the most biggest cargo on Vistula.
EN
The Vistula River plays an important role in the supply of autochthonous and allochthonous material to the Gulf of Gdańsk. The suspended particulate matter (SPM) of fluvial origin is considered to constitute a specific sorbent for halogenated organic compounds due to their lipophilic characteristics and relative solubility. Because there are many factors affecting the input of SPM into the estuarine environment of the Gulf of Gdańsk, e.g. hydrological characteristics of the Vistula River, it became necessary to verify whether the same processes may affect a discharge of organic contaminants. The study presents an approach to the assessment of temporal trends in SPM concentration in the Vistula River discharged into the Gulf of Gdańsk as well as the analysis of pentachlorophenol (PCP), a commonly used agricultural biocide, a precursor of dioxins in either dissolved or particulate phases in the river (the Vistula River) and sea waters (the Gulf of Gdańsk). The study revealed that the hydrological characteristics appear to influence a load of SPM. However, the discharge of PCP is additionally related to the environmental conditions, physicochemical properties of the compound and the sorbent, affecting the partitioning of PCP into dissolved and particulate phases.
20
Content available Water management in the Vistula delta (Poland)
EN
This paper presents past and recent water management in the area called the Vistula Delta Fens (Żuławy Fens). This area (56 x 56 km) is located at the outlet of the Vistula River to the Baltic Sea, at the shore of the Gulf of Gdańsk. A large part of the area (30%) is located below sea level as potentially submerged depressions. A multitude of rivers, channels, ditches and pumping stations have been constructed here over several centuries. The area is characterized by highly productive alluvial soils, surface water with a high potential for fish-farming and fishery, and attractive tourist areas at the banks of the rivers and channels. Historically, floods have occurred repeatedly as a result of: (i) – breaks in the dams along big rivers, e.g. after heavy rains and high water levels (in summer); (ii) – dam breaks caused by accumulation of ice-cakes in winter or during spring times; (iii) – dam breaks after storms on the sea with increasing sea water levels at the river outlets (mainly in winter); (iv) – overflow of water into flat land after heavy rains followed by slow drainage of water from the fields, ditches, channels and pumping stations (in summer); (v) – overflow of water into depressions and swamps below sea level after interruptions of, or decreases in, the pump operations at the pumping stations. The EU directive on flood control advises that the member countries should: (i) – produce maps of the areas vulnerable to floods to facilitate communication and planning; (ii) – develop management plans for flooding events; (iii) – exchange experience and codes of good practice during flood; (iv) – facilitate a close cooperation between the scientific community and politicians in the field of flood protection; (v) – raise the level of knowledge, communication and awareness among local societies living in areas prone to flooding.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.