Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Virginia mallow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents findings showing the influence of amending soil with biochar and biomass ash on the germination rate of Virginia mallow. Comparative analyses examined the relationship between the applied dosage of the natural fertilizers and the effectiveness of seed germination as well as mass of the plants at the initial stage of growth. The obtained plant material was also examined for the contents of selected macro-elements (phosphorus, potassium and calcium). The study shows that biochar applied as a fertilizer, at specific dosage, may enhance germination rate of Virginia mallow seeds. Addition of biomass ash into the soil, at certain doses, significantly impacts the growth of mass in Virginia fanpetals at the initial stage of development. It has been determined that addition of biochar, or biomass ash or their mixtures into the soil alters the concentration of phosphorus, potassium and calcium in above-ground parts of the plants.
PL
W pracy testowano mieszankę nawozową składającą się z osadów ściekowych, węgla brunatnego i popiołów z węgla brunatnego, wzbogaconą o mineralny nawóz potasowy, pod kątem jej wpływu na właściwości gleby, a szczególnie na mobilność metali ciężkich. Preparat nawozowy oraz wskazana jego dawka jest opracowaniem własnym autorów pracy. Skład i dawka nawozu zostały dostosowane do wymagań uprawianej rośliny (ślazowca pensylwańskiego), jakości nawożonej gleby i obowiązujących przepisów. Efekty nawożenia powyższą mieszaniną substratów porównano z nawożeniem samymi osadami, z mieszaniną osadów i nawozów mineralnych, z mieszaniną węgla brunatnego i nawozów mineralnych oraz z działaniem samych nawozów mineralnych. Pod uprawę roślin przeznaczono glebę ze strefy oddziaływania Huty Częstochowa, słabo zanieczyszczoną cynkiem i kadmem (skala IUNG IIo) oraz o podwyższonej zawartości ołowiu (skala IUNG Io). Określono wpływ nawożenia na pH gleby, właściwości sorpcyjne, zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach. Zastosowane rodzaje nawożenia nieznacznie wpłynęły na zmianę pH gleby, ale należy podkreślić, że po ustaleniu równowagi geochemicznej gleby nawożone O+W+P, O i O+NPK uzyskały wartość pH ok. 6,0, którą uważa się za wystarczającą dla gleb lekkich. Nawożenie gleby osadami ściekowymi, węglem brunatnym i mieszaniną osadów z węglem brunatnym spowodowało poprawę właściwości sorpcyjnych gleby. Gleba nienawożona charakteryzowała się pojemnością sorpcyjną ok. 5,8 cmol(+)/kg, a po zastosowaniu nawożenia O+W+P uzyskała pojemność ok. 8,0 cmol(+)/kg, co kwalifikuje ją do dobrych pod względem zdolności do magazynowania składników pokarmowych. Zastosowane substancje nawozowe w niewielkim stopniu zmieniły zawartość całkowitą Zn, Cd i Pb w glebie, co nie zmieniło klasy zanieczyszczenia gleby tymi metalami. Stwierdzono wysokie różnice pomiędzy całkowitą zawartością cynku, kadmu i ołowiu a ich formami oznaczonymi w 1 M HCl i 0,01 M CaCl2. Preparat nawozowy (O+W+P) wpłynął najkorzystniej spośród zastosowanych rodzajów nawożenia na unieruchomienie Zn, Cd i Pb w glebie, o czym świadczy zmniejszenie rozpuszczalności tych metali w 0,01 M CaCl2 i 1 M HCl. Wyniki badań nie wskazują na zależność między całkowitą zawartością Zn i Pb w glebie a ich biodostępnością. Pobieranie metali ciężkich przez ślazowca było zależne przede wszystkim od stężenia form biodostępnych metali. Nawożenie osadami, mimo że spowodowało najwyższe stężenie metali ciężkich w glebie, na ogół nie wywoływało najwyższego pobierania tych pierwiastków przez rośliny. Najwięcej metali stwierdzano w roślinach uprawianych na obiektach kontrolnych i nawożonych NPK, co nie miało związku z najwyższą zawartością metali w glebie przy tych rodzajach nawożenia.
EN
The work aimed to evaluate the effects of a fertilizing mixture of sewage sludge, brown coal and brown coal ash (S+BC+BCA) enriched with potassium mineral fertilizer on soil properties with special focus on mobility of heavy metals. The formula of the investigated fertilizing mixture and its dosage was developed and tested by the authors. The composition and the dose of this mixture were adjusted to the requirements of the selected plant (i.e. Virginia Mallow), the quality of the soil and legal requirements. The effects of fertilization with this mixture were compared with (1) sewage sludge (S), (2) mixture of sewage sludge and mineral fertilizers (S+NPK), (3) mixture of brown coal and mineral fertilizers (BC+NPK), and (4) mineral fertilizers (NPK). The soil used in the experiments was sampled from the area in close vicinity to Huta Częstochowa steel works. The sampled soil showed low contamination with zinc and cadmium (IIo) and elevated concentration of lead (Io). The effects of fertilization on soil pH and sorption properties, concentration of heavy metals in soil and plants were determined. The investigated types of fertilization had insignificant influence on soil pH but after reaching the geochemical equilibrium the soils fertilized with S+BC+BCA, S and S+NPK showed pH of 6,0 - which is sufficient for light soils. Fertilization of soil with sewage sludge, brown coal and mixture of sewage sludge and brown coal resulted in the increase in sorption properties of the soil. The sorption capacity of the soil without any fertilization was about 5.8 cmol(+)/kg, and after the treatment with S+BC+BCA is was about 8.0 cmol(+)/kg. This means that such soil shows good properties for storage of nutrients. The applied fertilizers did not significantly change the total concentration of Zn, Cd and Pb in soil, and thus the classification of soil did not change in terms of contamination with these metals. Significant differences in the total concentration of zinc, cadmium and lead and their forms determined in 1 M HCl and 0.01 M CaCl2 were observed. The investigated fertilizing mixture (S+BC+BCA) showed the most beneficial properties for mobilization of Zn, Cd and Pb in soil which was indicated by the decrease in solubility of these metals in 0.01 M CaCl2 and 1M HCl. The obtained results do not indicate that there is a relationship between the total concentration of Zn and Pb in soil and their bioavailability. Only in case of Cd there was a positive correlation between the total concentration of this metal in soil and in plants. Heavy metals uptake by Virginia Mallow depended mostly on the concentration of bioavailable forms of these metals. Fertilization with sewage sludge - despite the fact that resulted in the highest concentration of heavy metals in soil - generally did not lead to higher uptake of these elements by plants. The highest concentration of heavy metals was observed in plants grown on the control soil and the soil fertilized with NPK, and this was not related to the highest concentration of metals in soils for these types of fertilization.
PL
W latach 2008-2011 badano możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji wapna poflotacyjnego użyźnionego osadami ścieków komunalnych na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Siarki „Jeziórko”. Wapno nawieziono osadami ściekowymi w dawce 500 m3·ha-1 i zastosowano nawożenie mineralne N, P, K, które wnoszono corocznie wiosną. Oceniano plon suchej masy, liczbę pędów na roślinie, ich wysokość oraz średnicę. Stwierdzono, że rośliny ślazowca pensylwańskiego bardzo dobrze rozwijały się na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego, tworząc co roku zwarte, bujne łany. Plon suchej masy wynosił średnio 7,02 t·ha-1 i zależał od wartości ocenianych cech plonotwórczych, tj. liczby pędów na roślinie, ich wysokości i średnicy. Warunki meteorologiczne istotnie wpływały na wartość ocenianych cech, a głównymi czynnikami pogodowymi decydującymi o wzroście i rozwoju badanego gatunku była ilość i rozkład opadów w latach badań, gwarantujące dostateczne uwilgotnienie wapiennego podłoża. Wprowadzenie ślazowca pensylwańskiego do rekultywacji biologicznej wapna poflotacyjnego i użyźnienie go osadem ściekowym wpłynęło korzystnie na właściwości chemiczne podłoża, zwiększając istotnie zawartość materii organicznej i przyswajalnych składników pokarmowych: P, K i Mg, oraz zmniejszając wartość pH.
EN
Within the years 2008-2011, utilization possibilities of Virginia mallow (Sida hermaphrodita Rusby) plant to reclamation of post-flotation lime enriched with municipal sewage sludge, were investigated on the post-exploitation area of “Jeziórko” Sulphur Mine. Lime was fertilized with the municipal sewage sediments (at a dose of 500 m3·ha-1); mineral N, P, K fertilization was also applied in spring every year. The yield of dry matter, number of sprouts on a plant, their height and diameter were evaluated. It was stated that Virginia mallow plants were well developed on the soil-less, postflotation lime ground, forming compact, abundant canopy every year. Dry matter yield amounted to 7.02 t·ha-1 on average, and depended on evaluated yield creating factors. Weather conditions significantly affected the values of tested features; the main weather factors which determined growth and development of investigated plant species, were the sum and distribution of rainfall in years of study, ensuring sufficient moisture content in lime ground. Introduction of the Virginia mallow plant to biological reclamation of post-floatation lime and enriching it by the sewage sludge, favourably affected chemical properties of subsoil, significantly increasing the contents of organic matter and assimilable P, K, Mg nutrients, decreasing also pH value.
PL
Podano metodę i wyniki obliczeń średnich emisji z poszczególnych cykli uprawy ślazowca pensylwańskiego w rozbiciu na stosowane czynności technologiczne. Otrzymane emisje jednostkowe (przypadające na hektar uprawy ślazowca), w warunkach stosowania rzeczywistej technologii, w ciągu całego życia plantacji, w kg*ha-1 wynoszą: CO2 – 3 648,90, SO2 – 8,06*10–3, NOx – 14,65*10–3, pyłów – 2,49*10–3, VOC – 9,48*10–3. Przed założeniem plantacji roślin energetycznych zalecany jest dobór odpowiedniej rośliny, a w następnej kolejności – optymalizacja zestawu maszyn do poszczególnych czynności, z uwzględnieniem zużycia paliwa, oraz opracowanie, z zastosowaniem wirtualnego prototypowania, nowych innowacyjnych narzędzi, maszyn i technologii zużywających mniej paliwa.
EN
The method and calculation results of average emissions for separate crop cycles have been presented in terms of applied technological operations. Unitary emissions per hectare of Sida cultivation, with the use of real technology during the whole life cycle of the plantation, in kg*ha-1 are for CO2 – 3 648.90, SO2 – 8.06*10–3, NOx – 14.65*10–3, dust – 2.49*10–3, VOC – 9.48*10–3. Prior to founding the plantation of energy crops it is recommended, first of all, to select the appropriate plant species, then an optimal set of machines for each operation, taking into account fuel consumption. It is also advised to develop (using virtual prototyping) new innovative tools, machines and technologies that consume less fuel.
PL
Zawartość niklu w glebie, na której uprawiano ślazowiec pensylwański. Ekranizacja biologiczna w postaci nasadzeń ślazowca pensylwańskiego łagodzi rozprzestrzenianie się niklu pochodzącego ze źródeł motoryzacyjnych.
EN
The nickel content in the soil on which they grew Virginia Mallow. Biological screening in the form of planting Sida reduces the spread of nickel originating from automotive sources.
PL
Nasiona ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L. Rusby) kiełkują w szerokim zakresie temperatury, przy czym bardzo słabo, gdy jej wartości są niskie. Najwięcej nasion (30-50%) kiełkuje w temperaturze 20-35°C. Odpowiednio przeprowadzone hydrokondycjonowanie nasion ślazowca korzystnie wpływa na przyśpieszenie, zwiększenie i wyrównanie ich kiełkowania oraz wzrost i rozwój uzyskanych z nich roślin. Przyśpieszony wzrost roślin jest wynikiem zwiększonej aktywności metabolicznej, m.in. większej aktywności fotosyntetycznej oraz fosfatazy kwaśnej, zasadowej i RNazy, a także mniejszej przepuszczalności membran cytoplazmatycznych. Ze względu na niewielkie koszty hydrokondycjonowanie może być polecane w wielkotowarowej produkcji wymienionego gatunku.
EN
The seeds of Virginia mallow (Sida hermaphrodita L. Rusby) germinate within the wide temperature range, however very poorly at its lower values. At 20-35°C germinate only 30-50% seeds. Properly conducted hydroconditioning treatment of Virginia mallow seeds may accelerate, increase and unify their germination and enhance the growth and development of obtained seedlings. Accelerated plant growth results from the intensified metabolic activity, expressed by intensified photosyntetic processes, acid or alkaline phosphatase and RNase activities as well as by reduced permeability of cytoplasmatic membranes. Hydroconditioning of seeds, at its relatively low costs, may be recommended to applying in market production of the Virginia mallow crops.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości popiołu w peletach ze ślazowca pensylwańskiego i peletach ze ślazowca pensylwańskiego z 10 i 15% m/m dodatkiem otrąb żytnich. Dodatek lepiszcza w postaci otrąb żytnich mimo że poprawił warunki uzyskania peletów i zmniejszył nakłady energetyczne spowodował obniżenie wartości opałowej peletów o ok. 4% przy 10% dodatku i ok. 7% przy 15% dodatku. Stwierdzono również wyższą zawartość popiołu w otrzymanych peletach, co pogorszyło ich właściwości jako paliwa przeznaczonego do bezpośredniego spalania.
EN
The paper presents the results of combustion heat, calorific value and ash content of pellets from Virginia Mallow and Virginia Mallow pellets with 10 and 15% w/w addition of rye bran. Addition of the binder in the form of bran or rye despite improved conditions for pellets and decreased energy expenditure caused a reduction in the calorific value of pellets by about 4% with 10% additive and about 7% at 15% additive. A higher ash content of the received pelets, was also found, what led to the worsening pellets' properties as a fuel for direct combustion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych peletów ześlazowca pensylwańskiego. Przeprowadzono próby zagęszczania biomasy ślazowca pensylwańskiego, wykorzystując peleciarkę z matryca płaską. W badaniach wykorzystano matryce o średnicach kanałów prasujących, Φ8 oraz Φ10 mm. Dla uzyskanych peletów oznaczono gęstość właściwą, trwałość, straty okruszania, gęstość nasypową, gęstość utrzęsioną, kąt zsypu. Własności mechaniczne peletów ze ślazowca pensylwańskiego odniesiono również do własności peletów drzewnych handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że właściwości mechaniczne peletów ze ślazowca pensylwańskiego predysponują je do zastosowania jako surowiec energetyczny. Jednak w porównaniu z handlowymi peletami drzewnymi charakteryzowały się gorszymi właściwościami mechanicznymi.
EN
The paper presents the results of the mechanical properties of Virginia Mallow pellets. Compaction tests of Virginia Mallow biomass were carried out using pelleting machine with a flat matrix, in the study used matrices with 6 - 8 mm diameter cylindrical pressing channels. Pellets obtained were determined for the specific density, stability, loss of crumbling away, bulk density, tapped density, angle of repose. The mechanical properties of Virginia Mallow pellets also reference to properties of commercial wood pellets. Based on the survey can be concluded that the mechanical properties of Virginia Mallow pellets predispose them to use as an energy source. However, compared with a commercial wood pellets were characterized by worse mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań energetycznych podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego i porównawczo peletów drzewnych. Z uzyskanych wyników badań wynika, że sprawność cieplna kotła dla obu paliw wynosi 90%. Stwierdzono jednak różnice w obciążeniu cieplnym względnym – dla peletów drzewnych uzyskano obciążenie na poziomie 104,6%, a dla peletów ze ślazowca pensylwańskiego 63,1%. Spowodowane było to głównie problemami w układzie podającym kotła i znacznymi różnicami w zakresie jakości przygotowanych peletów ze ślazowca pensylwańskiego.
EN
The paper presents the results of energetic research based upon combustion of biomass pellets made of Virginia Mallow and wooden pellets for comparison. The obtained results show that the boiler thermal efficiency for both fuels is 90%. However, the differences were found in relative heat load - for wooden pellets we obtained load of 104.6% and for Virginia Mallow of 63.1%. That was mainly caused by the problems with the boiler’s feeding system and large differences of the quality of pellets prepared of Virginia Mallow.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia gleby osadami ściekowymi, kompostem wykonanym z osadów ściekowych i odpadów leśnych oraz z kompostem z zieleni miejskiej wykonanym w technologii Dano na wysokość plonów Miskanta olbrzymiego i Slazowca pensylwańskiego. Działanie osadów i kompostów porównano z wpływem nawożenia mineralnego. Kontrolę stanowiła gleba bez nawożenia. Wyniki doświadczenia wskazują, że wysokość plonów obu wymienionych roślin jest bardzo zróżnicowana w zależności od zastosowanego nawożenia. Spośród badanych substratów zastosowanych pod uprawę Miskanta olbrzymiego najwyższe plony tej rośliny otrzymano przy nawożeniu osadami ściekowymi w dawce 40 t/ha, uzyskano ok. 2-krotny wzrost plonów w porównaniu z glebą kontrolną. Nawożenie osadami w dawce 40 i 20 t/ha spowodowało ok. 3-krotny wzrost plonów Ślazowca pensylwańskiego, a nawożenie kompostem Dano i osadami w dawce 10 t/ha ok. 2-krotny wzrost plonów tej rośliny.
EN
In the article there have been presented the results of research on the influence of soil fertilization by means of sludge and compost made from urban green, produced in Dano technology, on the amount of crops of: Miscanthus Giganteus and Virginia Mallow. The functioning of sludge and composts was compared with the impact of mineral fertilization. The soil without fertilization fulfilled the control role. The results of the experiment show that the crops amount of the two aforementioned plants is very diversified depending on the used fertilization. Among the used types of fertilization under the cultivation of Miscanthus Giganteus there were obtained the highest crops of this plant while fertilizing by means of sludge in the dose of 40 t/ha. There was about twice growth of crops in comparison to control soil. The fertilization by means of sludge in the dose of 40 and 20 t/ha caused the threefold growth of Virginia Mallow crops and the fertilization by means of sludge in the dose of 10 t/ha caused about twice growth of this plant crops.
12
Content available Charakterystyka wybranych biopaliw z biomasy stałej
PL
Badaniom poddano "świeże" zrębki i pelet wytworzony z jednorocznych pędów wierzby krzewiastej odmiany Start oraz pelet z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Ponadto, w celu porównania parametrów energetycznych, badaniom poddano: pelet wyprodukowany z trocin bukowych, dębowych, sosnowych, z pozostałości słonecznikowych i jabłkowych oraz brykiet z mieszaniny trocin iglastych i liściastych w proporcji (1:1). Parametry wyprodukowanego paliwa z roślin energetycznych oraz pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego były zróżnicowane i z reguły gorsze niż peletu z czystych trocin zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych. Zawartość popiołu w badanych paliwach wynosiła średnio 1,76%. Najniższa była ona w pelecie z trocin dębowych (0,4%), a najwyższa w pelecie z pozostałości słonecznikowych (3,5%). Wartość opałowa uwzględniająca wilgotność danego paliwa oraz zawartość w nim popiołu była najniższa w świeżych zrębkach wierzby (7,67 MJ/kg). Istotnie najwyższą wartością tej cechy charakteryzował się pelet z trocin dębowych (18,03 MJ/kg). Zawartość siarki w pelecie z odpadów słonecznikowych była prawie 3.krotnie wyższa niż w biomasie roślin energetycznych i 20.krotnie wyższa niż z czystych trocinach.
EN
Fresh woodchips, pellets produced from one-year old willow stems Start cv., and pellets from Virginia mallow biomass were analysed. In order to com-pare some energetic parameters the pellets of oak, beech and pine wood sawdust, from sunflower husks, apple residues and the briquettes produced from mixed coniferous and broad leaves (1:1 ratio), were also tested. In general, the parameters of solid biofuels produced from energy crops and residues of food processing industry, were differentiated and worse than those of pellets produced from sawdust only, irrespective of the kind of wood. Ash content in tested biofuels on average amounted to 1.76%. The highest ash content was found in pellets of sunflower husks and the lowest in oak sawdust pellets, 3.5 and 0.4%, respectively. Heating value, considering the moisture and ash contents, was the lowest for fresh woodchips and the highest was found for oak wood sawdust pellets (7.67 and 18.03 MJ/kg, respectively). Sulphur content in pellets produced from the sunflower husks was almost three times higher than in biomass of energy crops, and 20 times higher than in pellets of the pure sawdust.
PL
Przedstawiona problematyka obejmuje analizę możliwości wykorzystania pędów ślazowca pensylwańskiego jako odnawialnego źródła energii. Łodygi tej rośliny cechują się dużą zawartością suchej masy, którą można wykorzystać jako produkt do spalania bezpośrednio po zebraniu z pola. Przedstawiono wyniki badań ciepła spalania i wartości opałowej dla różnej grubości łodyg ślazowca pensylwanskiego.
EN
The presented topic includes the analysis of the possibility of using Virginia mallow sprouts as renewable source of energy. The stalks of this plant are characterised by a high content of dry mass that can be utilized as a product to be burnt directly after harvesting. The results of studies on high-heat value and the calorific value for different thickness of Virginia mallow stalks were presented.
PL
Określono wartość energetyczną plonu wierzby zbieranej w 1-rocznym i 4-letnim cyklu oraz ślazowca pozyskiwanego co roku. Określono właściwości fizykochemiczne zrębków i peletów uzyskanych z sezonowanej biomasy tych roślin oraz porównano je z peletem wytworzonym z drewna dębowego i wymaganiami normy DIN 51731. Wartość energetyczna plonu jednorocznych pędów wierzby i ślazowca była zbliżona, natomiast wierzby zbieranej w 4-letnim cyklu była o około 40% wyższa. Zaproponowany sposób suszenia całych pędów wierzby na podłożu ziemnym na wolnym powietrzu jest skuteczny i możliwy do zastosowania w praktyce. Pelet wytworzony z 4-letnich pędów wierzby spełniał wymagania normy, natomiast w uzyskanym z 1-rocznych pędów wierzby i ślazowca wystąpiło przekroczenie oznaczonej zawartości popiołu i azotu. W wyniku granulacji biomasy wierzby i ślazowca gęstość peletów (granulaów) w stosunku do zrębków została zwiększona odpowiednio prawie 4- i 5-krotnie, a koncentracja energii 4,5- i 6,5-krotnie.
EN
The quantities of energy obtained in biomass of coppice willow harvested in annual and four years' cutting cycles and of Virginia mallow (Sida hermaphrodita R) harvested annually were estimated. Some physico-chemical parameters of the chips and pellets produced from biomass of both plants were determined; next they were compared with pelleted oak wood sawdust and related to the requirements of DIN 51731 German standard. Energy yields from willow harvested in annual cycle and Virginia mallow were similar, whereas the willow biomass harvested every four year showed energetic value higher by 40%. Described natural drying system of willow stems on the ground appeared to be effective and easy to implementation. The pellets produced from four years' old willow stems met the DIN 51731 standard requirements whereas in case of annual harvesting cycle of willow and Virginia mallow the pellets contained too much ash and nitrogen. As a result of processing biomass into pellets, the bulk density of material increased four-and fivefold, while the energy concentration grew 4.5 and 6.5 times for willow and Vigginia mallow, respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.