Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1799

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unia Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany poziomu produkcji oraz handlu zagranicznego przetworami owocowymi i warzywnymi oraz poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2019. Zaprezentowano także ocenę wpływu pandemii COVID-19 na rozwój produkcji i eksportu przetworów wytwarzanych z owoców i warzyw. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w latach 2015-2019 utrzymywała się tendencja wzrostowa produkcji i obrotów handlu zagranicznego niemal wszystkimi przetworami. Saldo handlu zagranicznego, w tym w obrotach z UE, pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, czwartej pozycji w Unii Europejskiej. Duża skala dostosowań firm przetwórczych do zmienionych zasad funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19, wsparcie rządu i pokonywanie trudności transportowych pozwalają sądzić, że skala ograniczenia produkcji, a głównie eksportu, nie będzie drastycznie znacząca.
EN
The article presents changes in production level and foreign trade in fruit and vegetable pre¬serves and their particular groups in 2015-2019. An assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the development of production and export of processed fruit and vegetables was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit¬-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that in 2015-2019, the upward trend in the production and foreign trade turnover of almost all preserves was being continued. The balance of foreign trade, including trade with the EU, remained highly positive. The financial results of enterprises were stable and ensured the security of their operations. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fourth place in the European Union. The large scale of adaptation of processing companies to the rules of operation changed in the conditions of the COVID-19 pandemic, government support and overcoming transport restrictions allow us to believe that the scale of the reduction in production, and mainly exports, will not be drastically significant.
PL
Autor nawiązuje do wypowiedzi Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na Konwencji Wyborczej w dniu 1 maja 2020 r. Wskazuje na te jej fragmenty które – jego zdaniem – wymagają korekty. Nawiązując do tych fragmentów formułuje dwie kwestie do rozpatrzenia. W pierwszej kwestii rozpatruje rozwój górnictwa węgla kamiennego w gospodarce PRL i sposób jego transformacji do gospodarki rynkowej. W drugiej kwestii postuluje odrzucenie polityki klimatycznej narzucanej Polsce przez Komisję Europejską. Następnie proponuje trzy ZADANIA (PROGRAMY), których realizacja warunkuje (jego zdaniem) wyprowadzenie naszego górnictwa węgla kamiennego z aktualnego kryzysu i jego ponowny rozwój.
EN
The aim of this article is to analyze the pace of expansion of the network of highways and expressways over the past 15 years of membership in the European Union. Joining the European Union by such post-socialist countries as: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia (2004), Bulgaria, Romania (2007) and Croatia (2013) as well as the funds received for the development of transport infrastructure significantly contributed to the boom in the pace of road investments in these countries. The existing networks of highways and expressways in the 11 analyzed countries are at the stage of creating major national and international connections. The most advanced expansion of the national highway system is taking place in Poland and Hungary. Stable development, with a slight annual growth of the length of new highways, is taking place in Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Romania, Slovakia and Slovenia. Stagnation in the development of roads of this type is occurring in Lithuania, Latvia and Estonia. Toll roads are operated in 8 out of 11 analyzed countries. The vignette system for highways is used in Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Romania and Hungary. Toll is paid at tollbooths in Croatia and Poland. Most of the highways in Central Europe are concentrated around the capital agglomerations, e.g. Budapest, Prague, Bratislava, Ljubljana, Zagreb, Sofia and Bucharest, with the exception of Warsaw, which is slowly rebuilding its central position in the network of expressways (A-2, S-7, S-8, S-17) in Poland. The first sections of highways in the discussed countries, except for Poland, were located around the capital cities. The layout of the highway network is often determined by the orography of the terrain, especially the course of mountain ranges, great rivers and coasts. Due to the varied topography, costs are rising, and the construction time of engineering structures such as tunnels, overpasses and bridges is longer, with countries such as Croatia, Slovenia, Slovakia, and recently also the Czech Republic, Poland and Romania being forced to build them.
EN
Mistakes made in Polish agricultural policy after 1989, rather than eliminated after Poland’s accession to the EU in 2004, have a chance to be corrected by implementing the actions provided for in the Strategy for sustainable development and the Strategy for sustainable development of rural areas, agriculture and fisheries 2030. First of all, it is necessary to start egalitarian (and not elite) development of Polish agriculture, and this means that it is necessary to activate the production and economy of all agriculture, and not only development farms. This is particularly important for smaller farms, which are largely excluded both in production and on the agri-food market. Such an elite and pro-corporate agricultural policy threatens food security, especially in the case of socio-economic and political-military crises, and adversely affects the natural environment.Changes in Polish agricultural policy should be favored by the proposals put forward by European Commission, including Commissioner for Agriculture Janusz Wojciechowski, with regard to the future common EU agricultural policy. Generally, it is proposed to create so-called European Green Deal through the egalitarian economic support of all farms, including smaller ones, which by their very nature guarantee sustainable development because they generally produce in a closed cycle, as well as their management is environmentally friendly. Unfortunately, these proposals may be relatively unrealistic in view of the anticipated economic crisis. The feasibility of the proposed directions for the development of EU agriculture may be increased by the proposed renationalization of the common agricultural policy.
PL
Błędy popełniane w polskiej polityce rolnej po 1989 roku, a nie wyeliminowane po akcesji Polski do UE w 2004 roku, mają szanse na skorygowanie poprzez wdrożenie działań przewidzianych w Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Przede wszystkim, niezbędne jest rozpoczęcie realizacji egalitarnego (a nie elitarnego) rozwoju polskiego rolnictwa, a to oznacza, że niezbędne jest aktywizowanie produkcyjno-ekonomiczne całego rolnictwa, a nie tylko gospodarstw rozwojowych. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do gospodarstw mniejszych obszarowo, w praktyce w dużym stopniu wykluczonych zarówno w produkcji, jak i na rynku rolno-żywnościowym. Tak realizowana elitarna i prokorporacyjna polityka rolna zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu (food security), zwłaszcza w przypadku kryzysów społeczno-gospodarczych i polityczno-militarnych oraz niekorzystnie oddziałuje na środowisko naturalne.Zmianom w polskiej polityce rolnej powinny sprzyjać propo-zycje Komisji Europejskiej, w tym Komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w odniesieniu do przyszłej wspólnej polityki rolnej UE. Generalnie, proponuje się kreowanie tzw. Europejskiego Zielonego Ładu poprzez egalitarne wsparcie ekonomiczne wszystkich gospodarstw rolnych, w tym mniejszych obszarowo, które z natury swojej gwarantują rozwój zrównoważony, ponieważ produkują na ogół w obiegu zamkniętym, jak również ich gospodarowanie jest przyjazne środowisku naturalnemu. Niestety, propozycje te mogą być względnie nierealne wobec przewidywanego kryzysu gospo-darczego. Realność proponowanych kierunków rozwoju rolnictwa unijnego może zwiększać proponowana renacjonalizacja wspólnej polityki rolnej.
EN
An unsustainable energy mix and energy overconsumption contribute to negative processes such as environmental pressure or energy dependency. The aim of the article is to assess the European Union countries situation in terms of sustainable energy consumption. Eurostat was were used in the analyses. The research was based on synthetic indicators for 2017 data. A non-standard method was used. In accordance with the assumptions of sustainable energy consumption, six indicators were proposed: primary energy consumption (2005=100), final energy consumption (2005=100), share of renewable energy in energy consumption, deficit/surplus in the 2020 renewable energy sources consumption target, energy import dependency (%), greenhouse gas emissions intensity of energy consumption (2000=100). The share of renewable energy in energy consumption and deficit/surplus in the 2020 renewable energy sources consumption target are stimulants, other features are destimulants. The European Union countries were classified into four groups due to the situation in terms of sustainable energy consumption (first class – favorable situation, second class – quite favorable situation, third class – rather unfavorable situation, fourth class – unfavorable situation). According to the results in twelve countries the situation was identified as favorable or quite favorable, while in the other sixteen countries as rather unfavorable and unfavorable. However, all countries have entered the path of necessary changes. It is important to continue monitoring and analyzing the progress of European Union countries in the field of energy and climate policy.
PL
Niezrównoważony mix energetyczny i nadmierna konsumpcja energii prowadzą do negatywnych procesów, takich jak presja środowiskowa czy zależność energetyczna. W związku z tym celem artykułu jest ocena sytuacji krajów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Dane pochodzą z Eurostatu. Zakres czasowy obejmuje 2017 rok. Analizę przeprowadzono w oparciu o mierniki syntetyczne. Zastosowano metodą bezwzorcową. Nawiązując do zrównoważonej konsumpcji energii uwzględniono sześć wskaźników: konsumpcję energii pierwotnej (2005=100), konsumpcję energii finalnej (2005=100), udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii, niedobór/nadwyżka realizacji celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł w konsumpcji energii do 2020 roku, zależność energetyczna (%), intensywność emisji gazów cieplarnianych w zużyciu energii (2000=100). Udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii oraz niedobór/nadwyżka realizacji celu 2020 są stymulantami, pozostałe cechy to destymulanty. Kraje Unii Europejskiej podzielono na cztery zróżnicowane grupy z uwagi na sytuację w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii (klasa pierwsza – sytuacja korzystna, klasa druga – sytuacja dość korzystna, klasa trzecia – sytuacja raczej niekorzystna, klasa czwarta – sytuacja niekorzystna). Zgodnie z wynikami w dwunastu krajach sytuację określono jako korzystną lub dość korzystną, natomiast w kolejnych szesnaście jako niekorzystną lub raczej niekorzystną. Jednak wszystkie kraje wkroczyły na drogę niezbędnych zmian. Ważne jest dalsze monitorowanie i analizowanie postępów krajów Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej.
PL
W 2011 r. szefowie państw i rządów Unii Europejskiej* (UE) wezwali Komisję Europejską (KE) do zebrania wszystkich rozdrobnionych funduszy UE w ramach jednolitego programu badań i rozwoju. Celem działań miało być uporządkowanie celów i doprowadzenie do efektywnego wykorzystywania budżetu. W wyniku szerokich konsultacji KE powstał program „Horyzont 2020”, który funkcjonuje od 2014 r.
EN
Most EU member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. Mineral extraction in Europe has become more difficult, since most member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. The industrial minerals sector provides important mineral commodities for the industries. The general situation of minerals supplying in Europe is provided by a strong position of aggregate sector. The paper evaluates the development of mineral extraction in the Visegrad group of EU countries with the aim to find the position of the mining industry in the V4 countries and its contribution to the European mining industry, regarding the sustainability of mining. A task of sustainability assessment is the evaluation of the V4 mining sector’s contribution to the European economy and finally to assess the risks and obstacles for mining industry development. Due to the mentioned present state of minerals supplying in Europe, this is evaluated with economic and environmental significance of materials, connected with development of mineral production and critical mineral Raw Materials in EU, compared with worldwide situation, followed by the prediction of mineral production. The third part is orientated towards the evaluation of raw materials used in the individual V4 countries. The situation of mineral production is evaluated especially in the V4 region. There results show that despite the fact that there is an obvious certain boom and annual growth of mining volumes in the V4 countries, the growth does not mean the mining industry follows sustainable development. There is a vast space for the industry to improve. The further evaluation of state minerals demands the consideration of risks and obstacles in mining business and the environment impact.
PL
Większość państw członkowskich UE podjęła działania mające na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, co spowodowało, że wydobycie surowców mineralnych stało się trudniejsze. Sektor materiałów budowlanych i ceramicznych zaopatruje przemysł w wiele ważnych surowców mineralnych. Wśród nich, w skali Europy, ważną rolę odgrywa sektor kruszyw. W artykule dokonano oceny rozwoju wydobycia kopalin w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w celu ustalenia pozycji przemysłu wydobywczego tych krajów i ich wkładu w europejskie zrównoważone górnictwo. Oceniono znaczenie sektora wydobywczego Grupy Wyszehradzkiej dla gospodarki europejskiej oraz określono bariery i zagrożenia dla rozwoju górnictwa. Biorąc pod uwagę stan zaopatrzenia Europy w surowce mineralne, oceny dokonuje się pod kątem ich ekonomicznego i środowiskowego znaczenia, a zwłaszcza zapotrzebowania na surowce mineralne i surowce krytyczne dla przemysłu Unii Europejskiej na tle sytuacji światowej, z uwzględnieniem prognoz wydobycia. Kolejna część artykułu dotyczy oszacowania zapotrzebowania na surowce mineralne w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Roczny wzrost wolumenów wydobycia surowców mineralnych w krajach V4 nie oznacza, że górnictwo rozwija się w sposób zrównoważony. Branża ma ogromne możliwości poprawy w tym zakresie. Dalsza ocena możliwości rozwoju produkcji surowców mineralnych wymaga wzięcia pod uwagę występujących zagrożeń i barier w działalności górniczej oraz uwzględnienia wpływu na środowisko przyrodnicze.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe przepisy regulujące politykę energetyczną w Unii Europejskiej oraz dochodzenie do aktualnego stanu certyfikacji energetycznej. Zwrócono również uwagę na aktualne akty prawne regulujące tę kwestię w Polsce. Przedstawiono także najbardziej charakterystyczne świadectwa energetyczne obowiązujące w wybranych krajach w Unii Europejskiej. Starano się określić główne zasady obowiązujące w danym kraju oraz politykę energetyczną, jaką poszczególne kraje preferują.
EN
In the article basic regulations of energy policy in European Union and the reaching to the current state of the energy-certification was introduced. Also the attention on current regulations of this matter in Poland was address. The most characteristic energy-certificates be in force in chosen countries in European Union was represented. It was tried to define main rules binding in the given country and the energy policy, which individual countries prefer.
PL
Zarządzanie nieruchomościami jest zawodem wymagającym multidyscyplinarnej wiedzy z wielu obszarów, m.in. prawa budowlanego czy ekonomii. Zmieniające się otoczenie gospodarcze, konieczność zapewnienia profesjonalnej obsługi na rzecz klientów oraz zabezpieczenie własnych działalności rodzi konieczność nieustannej aktywizacji zarządcy na rynku. Niniejszy artykuł dotyczy sfery ochrony danych osobowych, praw i obowiązków osób, których akty te dotyczą, a także odpowiedzialności profesjonalnych podmiotów świadczących usługi zarządzania nieruchomościami.
EN
Real estate management is a profession that requires multidisciplinary knowledge in many areas, including construction law and economics. The changing economic environment, the need to provide professional service to clients and to secure one’s own business, all these factors necessitate the constant activation of the manager in the market. This article concerns the sphere of personal data protection, rights and obligations of the persons concerned, as well as liability of professional entities providing property management services.
EN
Cohesion policy is one of the most important policy areas of the European Union in the current programming period. Its main objective is to reduce regional disparities throughout the Union. Since its inception, it has evolved as a result of successive enlargements, changes in the economic and political situation in Europe and political preferences. These changes are visible in the current programming period and are also inevitable in the next phase. The aim of the article is to present the changes that will take place in the European Union Cohesion policy in the future programming period and to identify the most important challenges that this policy will have to face. The article presents a brief description of the current programming period, as well as the countries that are payers and net beneficiaries of this policy. The next part presents proposals for the new policy - the most important objectives, principles, as well as the amount of funds for individual Member States. The third part includes the identification of the most important future challenges for the cohesion policy: the exit of Great Britain from the European Union, climate change, security and migration issues, as well as potential enlargement of the Community to the Western Balkans countries.
EN
2030 Agenda for sustainable development is a plan of world development that assumes elimination of poverty, decent life for all the people and ensuring peace by 2030. Health issues are one of the essential objectives of Agenda 2030. The purpose of the paper is to evaluate the position of Poland in comparison with the European Union states with respect to selected indices of health condition and health care, as well as to test, with the use of taxonomic methods, which European Union states are similar in terms of health protection. The analysis of the basic health and health care indices shows considerable diversity among European countries with respect to the residents’ health situation, size of expenditures on health care or the number of medical staff. Conducted analysis shows that in 2017 most European Countries (15 out of 28) were countries of high and moderate level of health situation and health care. In the ranking of EU countries analysed with respect to the level of health condition and health care, in 2017 the leading positions were occupied by Sweden, Finland, Holland, Ireland and Spain, whereas Latvia, Romania, Lithuania, Bulgaria, Croatia and Hungary were at the end of the list.
EN
The article aims at evaluating the use of EU funds allocated to public services development by local government administration and indicates the problems and challenges of Polish local governments in terms of integration and globalization processes, while stressing the necessity of public services development in e-administration. Then, the local governments’ opportunities to acquire co-funding from 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18) have been provided with their characteristics. Further, the article evaluates the use of EU funds for the projects, submitted and recommended for co-funding, in response to the competitions announced by the Ministry of Internal Affairs and Administration in Warsaw. Last but not least, the outcomes reported by the Local Authorities participating in the completed projects, are presented. The importance and significance of e-administration development for clients residents and entrepreneurs using e-services provided by local authorities has also been stressed. This article constitutes an introduction to a series of publications for researching the effect of EU funds on the development of local governments, and thus enhancing the competitiveness across the regions.
EN
The article aims at evaluating the measures applied in the EU projects supporting e-services development in selected local governments. The article provides characteristics of three partner projects co-funded as part of the 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically actions implemented under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18). Then the actions focused on e-administration development and evaluated it in terms of the benefits for the participating local governments, and thus the residents using the e-services. Further the, article presents the training actions completed as part of the projects and which were evaluated by 672 local government administration employees. Participants evaluated the trainings in terms of acquiring competencies, professional career development and the possibility of applying the knowledge in their professional work. Detailed questions also consisted in collecting the opinions on training organisation and the teaching methods and tools applied. Recapitulation stresses the importance and significance of e-administration development for clients using e-services provided by local governments. Finally, there are some conclusions and recommendations presented, referring to the execution of EU projects with the participation of local governments. This article is an introduction to a series of publications aiming at performing research on the effect of EU funds on the development of local governments, and thus the regional competitiveness.
EN
Economic migration of adolescents is of global nature. The openness and free flow of goods, services, and capital within the EU facilitate migration movements. A region’s competitiveness may be indicated by good health care within its limits (the lowest possible percentage of adolescents emigrating after graduating from nursing studies), especially in the ageing Polish population. A higher number of professionally-active nurses reduces the shortage of the mid-level staff at hospitals, which is of particular importance to the families with children and the elderly (grandparents). The primary objective of this study was to identify factors that encourage nursing graduates to leave the country, in order to eliminate them. In addition, factors encouraging nursing students to return from emigration were established as well, as this knowledge would facilitate the increase of the region’s competitiveness, especially in the health care sector. The manuscript presents the results of a survey conducted among 181 students of the nursing major at the University of Rzeszów, based on an original questionnaire. A logistic regression model was developed to verify the strength of correlations between the inclination to migrate and the prospect of a better job and of having a family in the destination country. In addition, a correspondence analysis was employed at the observational-empirical level to depict a relationship between, i. a., the inclination to migrate and the push factors. The valuable human potential of nurses can be kept in the country through, primarily, increasing their salaries and improving their work conditions.
PL
Wychowanie przedszkolne to jeden z ważniejszych szczebli edukacji w Polsce. Działania podejmowane właśnie w tym okresie wpływają na całe przyszłe życie dziecka, rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. To przedszkola rozbudzają pierwsze zainteresowania dziecka, dają szansę na rozwinięcie personalnych cech charakteru i osobowości, poznanie norm i zasad obyczajowych. Celem niniejszej pracy jest pokazanie ogromnej roli, jaką spełniają programy edukacji europejskiej w przedszkolach, jaki jest ich faktyczny stan, jak ważne są dla rozwoju dzieci, jak ich kształcenie w tym zakresie jest potrzebne, aby następne pokolenia rozwijały się zgodnie z ideą multikulturalizmu i wzajemnej przyjaźni do drugiego człowieka. Programy edukacji europejskiej w przedszkolu to nie tylko przekazywanie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej, to przede wszystkim edukacja dziecka oparta na integracji i wzajemnej pomocy, to kształcenie dalszych losów przedszkolaka w duchu jedności i wspólnoty.
EN
Pre-school education is one of the most important levels of education in Poland. Activities undertaken in this period affect the entire future life of the child, his emotional, social and intellectual development. The kindergartens arouse the first interests of the child, they give the chance to develop personal character traits and personality, getting to know norms and rules of manners. The aim of this work is to show the huge role that European education programs in kindergartens fulfill – what is their actual state, how important they are to children's development, the future of our nation, how their education in this area is needed so that future generations develop in accordance with the idea multiculturalism and mutual friendship for another human being. European education programs in kindergarten are not only transferring basic knowledge about the European Union, it is primarily the education of a child based on integration and mutual help, it is the education of the future of the pre-schooler in the spirit of unity and community.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej ustanawiających kodeksy sieci, w których dotychczas funkcjonalnie wyodrębnione systemy elektroenergetyczne krajów członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako ujednolicony, paneuropejski rynek energii elektrycznej. Przegląd kodeksów przeprowadzono pod kątem identyfikacji zmian dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej determinowanych wprowadzeniem tych kodeksów. Wyartykułowano najważniejsze oczekiwania dotyczące funkcjonalności i nastawiania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla różnych aspektów pracy obiektów systemu elektroenergetycznego. Wyniki dokonanego przeglądu kodeksów sieci z obszaru przyłączeniowego zestawiono z dotychczasowym krajowym podejściem do kształtowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The publication presents the results of a review of EU Commission Regulations establishing Network Codes. In these documents, the functionally separate power systems of the European Union member states are treated as a unified, pan-European electricity market. The review of the Network Codes was carried out in order to identify changes to the power system protection determined by the introduction of these codes. The most important expectations regarding the functionality and setting of the power system protection, for various aspects of the operation of the power system objects, were articulated. The results of the review of the Network Codes from the connection area were compared to the current national approach to shaping the power system protection.
20
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, “Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.