Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ukraine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
This article concerns the features of the construction of wooden Christian churches in Ukraine. At all times, wooden architecture strongly expressed the regional characteristics of each region and country. Its formation was influenced by climatic factors, historical events and ethnographic features. Given its higher susceptibility to adverse external factors, in comparison to stone architecture, it is necessary to preserve as many wooden churches as possible. On the example of the church of the village of Zarubintsy, we identified the main features of wooden Orthodox churches in the territory of the Kyiv province and described the main restoration techniques applied to wooden architectural monuments.
PL
Artykuł dotyczy typologii konstrukcji drewnianych kościołów chrześcijańskich na Ukrainie. Od dawna architektura drewniana wyrażała regionalne cechy budownictwa poszczególnych regionów każdego kraju. Miały na nią wpływ czynniki klimatyczne, wydarzenia historyczne oraz etnografia. Biorąc pod uwagę większą podatność na niekorzystne czynniki zewnętrzne w porównaniu z architekturą murowaną, ważna jest właściwa konserwacja prowadząca do zachowania jak największej liczby drewnianych kościołów. Na przykładzie kościoła we wsi Zarubintsy zidentyfikowano główne cechy drewnianych cerkwi w obwodzie kijowskim i opisano podstawowe techniki renowacji stosowane podczas konserwacji drewnianych zabytków architektury.
UK
Stattja visvіtljuє prirodnі ta kulturno-іstorichnі osoblivostі planuvalnoї strukturi m. Kiєva ta suchasnijj stan problemi zberezhennja kulturnikh landshaftіv mіsta. U zv’jazku іz strіmkim zrostannjam naselennja ta bagatorіchnoju visotnoju zabudovoju zrosla zagroza vtrati іstorichnogo obrazu Kiєva, jjogo landshaftno-arkhіtekturnikh pam’jatok, v tomu chislі, vіdnesenikh do svіtovoї spadshhini JUNESKO – Sofії Kiїvskoї ta Kiєvo-Pecherskoї Lavri. Planuvalna struktura mіsta povinna rozvivatisja na zasadakh uspadkuvannja ta zberezhennja kulturnogo prostoru, v jakomu tisjacholіttjami spіvіsnujut suchasnіst ta unіkalna prirodna і kulturno-іstorichna spadshhina. Prostorovijj rozvitok mіsta vimagaє naukovo obґruntovanogo landshaftoznavchogo suprovodu na vsіkh etapakh mіstobuduvannja – vіd rozrobki strategії rozvitku do proektuvannja detalnikh planіv prostorovogo rozvitku kozhnogo elementa kulturnogo landshaftu mіsta.
EN
This article highlights the natural and cultural-historical features of the planning structure of Kyiv and the current state of the problem of preservation of the city’s cultural landscapes. Due to rapid population growth and years of high-rise construction the threat of Kyiv losing its historic image, its landscaping and its architectural monuments, including those attributed to the UNESCO World Heritage, such as St. Sophia’s Cathedral and Kyiv-Pechersk Lavra, has increased. The city’s planning structure should be developed based on the inheritance and preservation of the cultural space in which modernity and unique natural and cultural-historical heritage have coexisted for a thousand years. Spatial development of the planning structure and cultural landscapes of the city requires a scientifically grounded landscape approach to their planning at all stages of urban development from setting out a Development Strategy, to designing Detailed Plans for the spatial development of each element of the cultural landscape of the city.
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
EN
The purpose of the research is to establish the total number of ponds in Ukraine and to analyse the territorial distribution in the administrative areas, as well as in the river basin districts, as the main hydrographic units of water management. Cadastral data of the State Agency of Water Resources of Ukraine regional offices as of 2019 was used in the research (as to Crimea, Donetsk and Luhansk regions we applied the data as of 2014). According the researches there are 50,793 ponds in Ukraine with a total water table area of 2,92899 ha and the volume of 3,969.4 mln m3 of water in 2019. The quantitative distribution of ponds across Ukraine is unequal. Most of them are concentrated in the central part of the country (10.5% of the total number of ponds in the country are in Vinnytsia region). Least of them are in Luhansk region (0.7%). Almost half of the ponds are located in the Dnieper River Basin (48.5%). The lowest quantity of ponds is in the Black Sea Basin (1.2%). The regulation of river basins districts (the rivers of the Sea of Azov, Crimea and Black Sea Basins) reaches 0.71–0.77. As of 2019, 28% of the ponds are rented out. In order to identify the real status of the ponds (both quantitative and qualitative), their recreational role, the environmental impact and the regulation of the hydrographic network in Ukraine, it is necessary to increase the attention to ponds monitoring.
PL
Ukraina jest w piątym roku wojny. We wrześniu 2015 roku Parlament ukraiński uznał część obwodów donieckiego i ługańskiego za czasowo zajęte regiony. Ukraińscy analitycy przewidują kilka scenariuszy dotyczących przyszłości swojego kraju. Najbardziej optymistyczne scenariusze to odzyskanie tych regionów przez Ukrainę, ich likwidacja i odbudowa po konflikcie. Działania kulturalne mogą być pomocne w tym procesie. Niektórzy ukraińscy artyści rozpoczęli już realizację projektów skierowanych zarówno do mieszkańców okupowanych regionów, jak i reszty ukraińskiej ludności. Ich celem jest zmniejszenie podziału między tymi dwiema grupami, ukazanie każdego z nich w świetle „życiowego życia” (w kategorii Judith Bulter), a także stworzenie nowego i bardziej skutecznego dyskursu na temat wojny, zwycięstwa i stanowiska – konflikt procesu.
EN
Ukraine is in its fifth year of war. In September 2015 the Ukrainian parliament recognized a part of the Donetsk and Luhansk Oblasts as temporarily occupied regions. Ukrainian analysts predict several scenarios regarding the future of their country. The most optimistic scenarios is the recovery of these regions by Ukraine, their deoccupation and post-conflict reconstruction. Cultural activities may be helpful in this process. Some Ukrainian artists have already launched projects addressed to both the inhabitants of the occupied regions and the rest of the Ukrainian population. Their aim is to reduce the division between these two groups, showing each of them in the light of the Grievable Life (in Judith Bulters category) as well as to form new and more effective discourse about war, victory and the post-conflict process.
EN
The article describes the period of multi-stylishness in the architecture of buildings of the second half of the 19ᵗʰ century – beginning of the 20th century, and it is proved that building materials and constructions which were used at that time, determined the current restoration methods.
PL
W artykule omówiono okres różnorodności stylów w architekturze budynków z 2. połowy XIX wieku i początku XX wieku, oraz wykazano, że materiały budowlane oraz konstrukcje, które zastosowano w tamtym okresie, wpłynęły na dobór metod ich rewaloryzacji.
8
Content available remote Lviv urban green on the example of selected objects
EN
Lviv is the largest city in western Ukraine. The authors of the work discuss three public parks located in the city center, presenting their historical outline, compositions and spatial arrangement as well as landscape architecture objects. These include: Ivan Franko Park, Central Park of Culture and Recreation named after Bohdan Khmelnytsky and Stryjski Park. These public urban park establishments have an interesting history of creation and transformation, perform leisure and recreation functions, are overgrown by valuable dendroflora and are a place of birds’ existence. The parks have convenient walking paths and routes, and within them, there are small architecture objects personalized for the needs of the city of Lviv (litter bins, benches, lanterns), as well as playgrounds, gazebos and monuments.
PL
Lwów to największe miasto zachodniej Ukrainy. Autorzy pracy omawiają trzy parki publiczne położone w centrum miasta, przedstawiając ich zarys historyczny, kompozycje i układ przestrzenny oraz obiekty małej architektury. Należą do nich: Park Iwana Franki, Centralny Park Kultury i Wypoczynku im. Bohdana Chmielnickiego oraz Park Stryjski. Te publiczne miejskie założenia parkowe posiadają interesującą historię powstania i przekształceń, pełnią funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, porasta je cenna dendroflora oraz stanowią miejsce bytowania ptaków. W parkach wyznaczone są wygodne ścieżki i trasy do spacerowania, a w ich obrębie znajdują się spersonalizowane na potrzeby miasta Lwowa obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie), a ponadto również place zabaw, altany czy pomniki.
EN
The article focuses on the possibility of carrying out subversive actions in eastern Poland in the current geopolitical situation. For this purpose, the authors have explained the essence of the undertakings referred to as subversion and diversionary activities. The concept of a new generation war of the Russian Federation and the establishment of the Russia’s Special Operations Forces have been briefly described. It also discusses pretexts to take sabotage actions in eastern Poland and identifies potential targets of these actions. A significant part of the article is devoted to the analysis of activities countering subversion on the eastern border of Poland. Moreover, the creation of a new formation, which would take over the tasks related to the protection and defense of the eastern Polish border, has been proposed.
PL
W niniejszym artykule autorzy skupili się na możliwości prowadzenia działań dywersyjnych we wschodniej Polsce w obecnej sytuacji geopolitycznej. W tym celu wyjaśnili istotę przedsięwzięć określanych jako „dywersja” i „działania dywersyjne”. W skrócie przedstawili koncepcję Federacji Rosyjskiej na temat wojny nowej generacji oraz powołanie rosyjskich Sił Operacji Specjalnych. Autorzy omówili również możliwe wytłumaczenia prowadzenia działań dywersyjnych we wschodniej Polsce oraz wskazali potencjalne cele tychże działań. Znaczną część artykułu autorzy poświęcili analizie przeciwdziałania dywersji na wschodnim pograniczu Polski. Przedstawili także propozycję powołania nowej formacji, która przejęłaby zadania związane z ochroną i obroną wschodniego polskiego pogranicza.
EN
The article presents the results of microbiological and microclimatic research carried out in a large maze Zoloushka Cave (Ukraine-Moldova). The cave was artificially exposed during the exploitation of the gypsum quarry founded in the late '40s of the last century. Until the cave labyrinth was opened by the quarry, the underground system of cavities had been almost completely filled with water and constituted a natural part of the rich in water karst aquifer. The cave became exposed while being at the stage of its active formation, and its artificial dehydration enabled researchers to observe the ('accelerated') course of various processes associated with the transition of the caves from the watered (freatic) stages to vadose and dry. Microbiological analyses aimed to determine the number of microorganisms (heterotrophic bacteria, Actinobacteria, and fungi) present in the air of the cave in two seasons – summer and winter. Microclimatic study aimed to determine the thermal, humidity and circulation characteristics of the cave microclimate The rules of occurrence of microorganisms in temporal and spatial (within a cave) cross-sections and the relative role of external and internal (cave) factors in shaping of the microbiological "image" of cave air were established. The stability of the microclimate (ecological) conditions in the cave in the course of the year allows the conclusion that most of the microorganisms come from the outside and enters the cave during the exchange of the air with the external environment. Nevertheless, the environment of the cave does not remain passive – it makes the air contents spatially (within the cave field) diverse and, in some cases, it determines them (in places of significant anthropogenic pollution of the cave, which probably facilitates the growth of fungi). The measurements have shown that the total number of the studied groups of microorganisms in the air of the cave varies in the course of year within the following ranges: heterotrophic bacteria 48-2,630 cfu·m-3, fungi 80-3,395 cfu·m-3, and Actinobacteria 5-51 cfu·m-3. Mean values of the microbial aerosol concentrations with respect to the entire cave are: heterotrophic bacteria – 353 cfu·m-3, fungi – 974 cfu·m-3, and Actinobacteria – 17 cfu·m-3. In general, there is a regularity of an increase in their concentration during the warm period: 3-5 times higher values for bacteria (48-764 cfu·m-3 in winter and 175-2630 cfu·m-3 in summer), 4-5 times for fungi (80-990 cfu·m-3 in winter and 390-3395 cfu·m-3 in summer), and 0-1 times for Actinobacteria (0-51 cfu·m-3 in winter and 5-55 cfu·m-3 in summer).
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mikrobiologicznych i mikroklimatycznych przeprowadzonych w dużej labiryntowej Jaskini Zołuszka (Ukraina-Moldowa). Jaskinia została odkryta podczas eksploatacji gipsowego kamieniołomu założonego pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku. Przed otwarciem labiryntu jaskiniowego system próżni podziemnych był prawie całkowicie wypełniony wodą i stanowił naturalną część zasobnego w wodę wodonośca krasowego. Otwarcie jaskini na etapie jej aktywnego formowania się oraz sztuczne jej odwodnienie stworzyło okazję do obserwacji (w trybie „przyśpieszonym”) przebiegu różnorakich procesów, towarzyszących przejściom jaskiń ze stadiów zawodnionych (freatycznych) do wadycznych i suchych. Badania mikrobiologiczne zmierzały do określenia liczebności mikroorganizmów (bakterii, grzybów i promieniowców) występujących w powietrzu jaskini w dwóch kontrastowych porach roku, latem i zimą. Badaniom mikrobiologicznym towarzyszyły pomiary mikroklimatyczne, które miały na celu ustalenie termicznych, wilgotnościowych i cyrkulacyjnych charakterystyk mikroklimatu jaskini. Ustalono prawidłowości występowania mikroorganizmów w przebiegu czasowym oraz przestrzennym (w obrębie jaskini), a także względną role czynników zewnętrznych i wewnętrznych (jaskiniowych) w kształtowaniu „obrazu” mikrobiologicznego powietrza jaskiniowego. Stabilność warunków mikroklimatycznych (ekologicznych) w jaskini w przebiegu rocznym pozwala wnioskować, że większość mikroorganizmów pochodzi z zewnętrzi trafia do jaskini w trakcie wymiany jej powietrza ze środowiskiem zewnętrznym. Nie mniej jednak, środowisko jaskiniowe nie pozostaje bierne, lecz różnicuje przestrzennie (w polu jaskiniowym) te zawartości, a w niektórych przypadkach również je warunkuje (w miejsca o znacznym antropogenicznym zanieczyszczeniu jaskini, sprzyjającym prawdopodobnie rozwojowi grzybów). Pomiary wykazały, że ogólna liczba badanych grup mikroorganizmów w powietrzu jaskini waha się w przebiegu rocznym w następujących przedziałach: bakterie 48-2630 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 50-krotny), grzyby 80-3395 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 40-krotny), promieniowce 5-51 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 10-krotny). Średnie liczby zawartości mikroorganizmów w odniesieniu do całej jaskini wynoszą: bakterie 353 jtk∙m-3 grzyby 974 jtk∙m-3 i promieniowce 17 jtk∙m-3. Na ogół występuje prawidłowość wzrastania ich ilości w okresie ciepłym: dla bakterii 3-5 razy (48-764 jtk∙m-3 zimą i 175-2630 jtk∙m-3 latem), dla grzybów 4-5 razy (80-990 jtk∙m-3 zimą i 390-3395 jtk∙m-3 latem) i promieniowców 0-1 razy (0-51 jtk∙m-3 zimą i 5-55 jtk∙m-3 latem).
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu Umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą (DCFTA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Ukrainą. Ukraina jest zarówno ważnym rynkiem zbytu polskich produktów rolno-spożywczych, jak i ich dostawcą do Polski. Z jednej strony wejście w życie umowy DCFTA stwarza polskim producentom większe możliwości wzrostu sprzedaży żywności na rynku ukraińskim – wskazuje na to wyraźny wzrost eksportu produktów, które uzyskały preferencyjny dostęp do rynku ukraińskiego (m.in. czekolady nadziewanej, czekoladek, delikatnych wyrobów piekarniczych, serów dojrzewających). Z drugiej zaś strony preferencyjny dostęp do rynku unijnego stymuluje ukraińskie firmy do rozwoju niektórych rodzajów produkcji rolnej. Przykładem jest produkcja drobiu, który dzięki przewagom cenowym może skutecznie konkurować na rynku unijnym z polskim drobiem.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) on Poland’s agri-food trade with Ukraine. Nowadays, Ukraine is both an important market for Polish agri-food products and their supplier to Poland. On the one hand, the entry into force of the DCFTA creates greater opportunities for Polish producers to increase food sales on the Ukrainian market. This is confirmed by a clear increase of the export of products, which obtained preferential access to the Ukrainian market (mainly filled chocolate, chocolates, delicate bakery products, ripening cheeses). On the other hand, preferential access to the EU market stimulates Ukrainian companies to develop certain types of agricultural production. An example is the production of poultry, which thanks to price advantages can effectively compete on the EU market with Polish poultry.
EN
The natural gas supply is used from Russia Federation as a political instrument in the geopolitical and territorial conflict with Ukraine. The effectiveness of Russian strategy towards Ukraine is due to the fact that power in Kiev is also exercised by the pro-Russian politicians and supported on the part of Ukrainian oligarchs. The two countries are interdependent in terms of energy by means of the existing gas infrastructure and long-term contracts, because Ukraine guarantees the Russian Federation the transit of natural gas to Europe through its system of transmission gas pipelines, and Russia pays for the transit and used to supply the agreed amount of gas to Ukraine. For the first time – in 2016 – Ukraine didn’t import natural gas directly from the Russia Federation. This article attempts to obtain an answer to the research question, whether Ukraine actually strives to diversify its natural gas supply. What part of this policy is the Ukrainian political instrument in terms of Russia, and what part is the real political objective? Especially in the context of the gas contract between both States, ending in 2019. What role will be played the underground gas storage in the geopolitical struggle? Despite Nord Stream II the Russian Federation still needs the Ukrainian pipelines to fulfill contractual obligations in gas supplies to Europe. What are the strategic goals of the energy policy of Ukraine and Russia? The geopolitical as well as geo-economic theories will be applied. Moreover, a factor analysis as well as a decision-making analysis will be used. The political analysis method and the forecasting technique are applied to obtain, not only theoretical, but also practical input.
PL
Dostawy gazu ziemnego są wykorzystywane przez Federację Rosyjską jako instrument polityczny w geopolitycznej rywalizacji z Ukrainą. Skuteczność rosyjskiej strategii wobec Ukrainy wynika z faktu, że władza polityczna w Kijowie sprawowana jest również przez prorosyjskich polityków i wspierana przez ukraińskich oligarchów. Obydwa państwa pozostają względem siebie w relacji współzależności energetycznej poprzez istniejącą infrastrukturę gazową oraz kontrakty długoterminowe, gdyż Ukraina gwarantuje Federacji Rosyjskiej tranzyt gazu ziemnego poprzez swój system gazociągów przesyłowych do Europy, zaś Rosja płaci za tranzyt oraz dostarczała zakontraktowaną ilość gazu na Ukrainę. W 2016 roku po raz pierwszy Ukraina nie importowała gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. W tym artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy Ukraina rzeczywiście dąży do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. W jakiej części ta polityka staje się instrumentem politycznym Ukrainy wobec Rosji i jaki jest jej prawdziwy cel polityczny? Zwłaszcza w kontekście kończącego się w 2019 r. kontraktu gazowego między oboma państwami. Jaką rolę w walce geopolitycznej odegrają podziemne magazyny gazu? Pomimo Nord Stream II Federacja Rosyjska nadal potrzebuje ukraińskich rurociągów do wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie dostaw gazu do Europy. Jakie są strategiczne cele polityki energetycznej Ukrainy i Rosji? W artykule zastosowano teorię geopolityczną, a także podejście geoekonomiczne. Ponadto wykorzystano analizę metody czynnikowej oraz analizę decyzyjną. Metoda analizy politycznej i technika prognozowania znajdują zastosowanie w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
EN
The annexation of Crimea and military operations that began in eastern Ukraine in April 2014 were the cause of the growing threat to Ukraine’s energy security. In terms of coal supplies, Donbass is of key importance for the country’s economy. Despite military operations on the east, illegal trade with the occupied territories was flourishing. This situation led to an increase in dissatisfaction amid certain social strata, as well as among volunteer battalions participants who took part in the military operations in Donbass and were the initiators of the Donbass blockade. The main purpose of the study to analyse the specific of the development of coal industry in Ukraine and the main reasons of the blockade of Donbass and its consequences.
PL
Aneksja Krymu i rozpoczęcie działań wojennych w Donbasie w kwietniu 2014 r. były przyczyną rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Pod względem dostaw węgla Donbas ma kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju. Działania wojenne spowodowały wzrost nielegalnego wydobycia i nielegalnego handlu węglem. Sytuacja ta spowodowała nasilenie niezadowolenia społecznego, szczegolnie wśród uczestników batalionów ochotniczych, którzy brali udział w operacjach wojskowych w Donbasie i byli inicjatorami blokady Donbasu. Sytuacja wokół blokady Donbasu jest dość złożona i niejednoznaczna. Z jednej strony wymagania uczestników blokady, aby uwolnić więźniów politycznych i jeńców wojennych, a także ograniczyć finansowanie regionom separatystycznym jest logiczna i uzasadniona. Z drugiej strony istnieją twarde argumenty władzy ukraińskiej o tym, że dostawy węgla marki „A” nie można powstrzymać, gdyż są one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównym powodem było to, że zasoby z terenów okupowanych są tańsze w porównaniu z alternatywnymi dostawami węgla z innych państw. Blokada Donbasu negatywnie odbiła się na budżecie Ukrainy. Wysokie wsparcie blokady przez społeczeństwo ukraińskie świadczy o tym, iż ma ono pewne roszczenia do władzy dotyczące „porozumień oligarchów z liderami samozwańczych republik” o interesach biznesowych. Pomimo że ukraiński rząd po „nacjonalizacji” ukraińskich przedsiębiorstw na terenach okupowanych sam został inicjatorem blokady, w kwestii „hybrydowych” relacji z samozwańczymi republikami wspieranymi przez Rosję, trudno znaleźć proste i unikalne rozwiązanie problemu. Najważniejszym celem artykułu była analiza specyfiki rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie oraz głównych przyczyn blokady Donbasu i jej konsekwencji.
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
EN
The article is devoted to the assessment of the transfer of exchange rates to domestic prices for the products of machine-building enterprises in Ukraine. The study found that the main reason for transferring the dynamics of exchange rates on the prices for the products of machine-building enterprises of Ukraine is a change in production costs for raw materials, resources, and a change in exchange rates. As a model for assessing the degree of transfer of currency rates to the prices of engineering enterprises were chosen the autocorrelation method and the predictive ARIMA model. The ARIMA model allowed detected a time gap between the change in the exchange rate indices and the change in domestic prices for products of Ukrainian machine-building enterprises. It was proposed to take into account in the process of pricing a new factor of influence - "time factor", which takes place in the calculation of prices taking into account the effect of the transfer of exchange rate changes. It was proposed indicators of modified price elasticity coefficients for engineering products depending on the rate of change in exchange rates. The aim of the research is to develop a methodology for modelling and managing the effect of shifting the dynamics of the exchange rates on the prices of the enterprises of machine-building in Ukraine. The main factors that increase the dependence of domestic prices on products of machine-building enterprises from exchange rates are: liberalization of the economy and openness of the machine-building industry for foreign markets; dependence of the raw material and resource base on imported components; increase in the export of machine-building products; weak price differentiation of production of machine-building enterprises.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie transferu kursów walutowych na ceny krajowych produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Badanie wykazało, że głównym powodem przeniesienia dynamiki kursów wymiany na ceny produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie jest zmiana kosztów produkcji surowców, zasobów, zmiana kursów walut. Jako model do oceny stopnia transferu kursów walut do cen przedsiębiorstw inżynieryjnych wybrano metodę autokorelacji i predykcyjny model ARIMA. Model ARIMA pozwolił wykryć lukę czasową między zmianą wskaźników kursu walutowego a zmianą cen krajowych produktów ukraińskich przedsiębiorstw budowy maszyn. Zaproponowano uwzględnienie w procesie wyceny nowego czynnika wpływu - „czynnika czasu”, który ma miejsce przy obliczaniu cen z uwzględnieniem efektu przeniesienia zmian kursu walutowego. Zaproponowano wskaźniki zmodyfikowanych współczynników elastyczności cen dla produktów inżynieryjnych w zależności od tempa zmian kursów wymiany. Celem badań jest opracowanie metodologii modelowania i zarządzania efektem transferu dynamiki kursów walutowych na ceny przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Głównymi czynnikami zwiększającymi zależność cen krajowych od produktów przedsiębiorstw przemysłu maszynowego od kursów walutowych są: liberalizacja gospodarki i otwartość przemysłu budowy maszyn na rynki zagraniczne; zależność surowców i zasobów od importowanych komponentów; wzrost eksportu produktów do budowy maszyn; słabe zróżnicowanie cenowe produkcji przedsiębiorstw budowlanych.
EN
This paper analyses the effects of agricultural raw materials prices upon fiscal policy indicators and gross domestic product (GDP) output in Ukraine, on the basis of the VAR/VEC model using quarterly data for the period of 2002–2018. The results indicate a positive effect of agricultural commodity prices on GDP, with both government expenditure and revenue declining in the wake of favorable commodity price developments. As expected, higher agricultural commodity prices are associated with a real exchange rate (RER) appreciation, which in turn brings about an increase in government expenditure and revenue combined with an expansionary effect on GDP. Furthermore, agricultural commodity price and RER shocks are characterized by asymmetrical effects upon output. Among other results, there are positive output effects by both government expenditures and revenues, while the reverse causality suggests a decrease in fiscal variables following an increase in GDP. Several implications for stabilization policies are discussed.
EN
The irregular distribution of sand injections, traditionally termed “dykes” in the Polish geological literature, within individual Carpathian units and within individual lithofacies were observed during long-lasting field works. Injectites have been observed in the Magura Beds and in the Inoceramian Beds of the Polish and Romanian Carpathians, and in the Central Carpathian Paleogene deposits. However, they are most common in the Oligocene-Miocene Menilite Beds, where they are typical and abundant, particularly in the Skole Unit. Two clastic injectite types were distinguished: sedimentary (S-type) and tectonized (T-type). Based on the occurrence and interpretation of these injectites a new two-stage conceptual model is proposed for the Poll sh segment of the progressive Oligocene-Miocene Carpathian orogenic belt evolution. Type S clastic injectites are interpreted as having formed in the compressional stage, during foredeep basin migration while depositional slope changes were taking place in the Late Oligocene to Early Miocene. Type T injectites are interpreted as having formed by reactivation of S-type injectites in the last, mainly strike-slip, phases of Carpathian orogenic belt formation.
EN
The 1920s and 1930s were the period of unprecedented flowering of Ukrainian art and architecture. The Soviet avant-garde in Ukraine gained world recognition then. It developed in line with European modernism. In what ways did the intermingling of Western and Ukrainian culture take place in those years? The most important methods of interaction between the European and Ukrainian avant-garde are presented in the article: wide coverage of European achievements in the All-Union (USSR) and Ukrainian press; free access of Ukrainian architects and artists to foreign professional periodicals; participation of Ukrainian and European artists and architects in international exhibitions and competitions; direct involvement of renowned foreign architects in the work on projects on the territory of Ukraine. The main statements of the article are based on the analysis of publications in the avant-garde press of the 1920s-1930s, as well as on authentic materials from several Ukrainian archives.
PL
Lata 20. i 30. XX w. były okresem niezwykłego rozkwitu sztuki i architektury ukraińskiej. Sowiecka awangarda na Ukrainie zyskała światowe uznanie. Rozwijała się razem z europejskim modernizmem. W jaki sposób przeplatały się kultura zachodnia i ukraińska w owych latach? W artykule przedstawiono najważniejsze metody interakcji między awangardą europejską i ukraińską: szerokie ujęcie osiągnięć w ZSSR i prasie ukraińskiej, wolny dostęp architektów i artystów ukraińskich do profesjonalnych czasopism zagranicznych, udział ukraińskich i europejskich artystów i architektów w międzynarodowych wystawach i konkursach, bezpośrednie zaangażowanie znanych zagranicznych architektów w prace nad projektami na terytorium Ukrainy. Główne twierdzenia w artykule są oparte zarówno na analizie publikacji w prasie z lat 1920-1930, jak i na autentycznych materiałach z kilku ukraińskich archiwów.
EN
In this article, the theoretical identification of concepts and categorical series of state regulation of investmentinnovation processes are investigated; the directions of optimization of the state policy of innovation and investment development management in Ukraine are determined; the organizational and legal principles of the state regulation of development of intellectual potential of the population are substantiated; the areas of development and improvement of the national innovation system as an object of state policy are highlighted and assessed.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.