Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  USA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Conservation of cultural heritage is significant as it provides identification and continuity for the next generations. However, the degree of interest differs from country to country. While developed countries have come a long way in this field, developing countries are still struggling to catch up with them. The objective of this paper is to investigate and analyze the evolution of pro-cultural conservation legislation in various cultural and geographic contexts. The researcher selected United States of America, France, and Egypt after reviewing different conservation movements in several countries. The selection criteria took into consideration countries that have established an advanced and mature conservation process, have wide experience in the field of heritage conservation, and possess contrasting examples in conserving the cultural heritage. The evolutionary study of these countries provides a broader and deeply understanding of the conservation legislation which will reflect appropriately on the development of the cultural heritage in the other countries.
PL
Konserwacja dziedzictwa kulturowego jest ważna i pozwala przyszłym pokoleniom na identyfikację i ciągłość. Natomiast stopień zainteresowania różni się między krajami. O ile kraje rozwinięte zaszły daleko na tym polu, o tyle kraje rozwijające się wciąż starają się za nimi nadążać. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie ewolucji prokulturowego prawodawstwa konserwatorskiego w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. Badacz wybrał Stany Zjednoczone, Francję i Egipt po przeglądzie różnych ruchów konserwatorskich w wielu krajach. Kryteria wyboru brały pod uwagę kraje, które ustanowiły zaawansowany i dojrzały proces konserwatorski, posiadają szerokie doświadczenie w dziedzinie konserwacji dziedzictwa oraz prezentują kontrastujące przykłady w konserwacji dziedzictwa kulturowego. Badanie ewolucyjne tych krajów pozwala lepiej zrozumieć prawodawstwo konserwatorskie, które odpowiednio odciśnie się na rozwoju dziedzictwa kulturowego w innych państwach.
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
4
Content available remote U.S. Grand Strategy Towards Russia 2001–2017
EN
Objectives: U.S. foreign policy towards Russia is of the utmost importance for the national security of the countries on the NATO eastern flank. Grand strategies are among the analytical concepts for classification and analysis of U.S. actions in the international arena. This paper uses grand strategy classification framework to classify and analyse U.S. strategy towards Russia from 2001 to 2017. Methods: 36 speeches about Russia by U.S. Presidents George Bush and Barack Obama and Vice President Joe Biden from 2001 to 2017 were used in content analysis. U.S. grand strategy classification framework was used as the tool for coding and classifying different foreign policy elements within these speeches to identify different approaches towards Russia. Results: The content analysis allowed to identify nine stages in U.S. policy towards Russia from 2001 to 2017. The most significant shift during this period was in 2014 when after Russia’s aggression in Ukraine U.S. strategy towards Russia shifted from liberal internationalism towards primacy. Conclusions: Ideas of liberal internationalist and increasingly primacist grand strategies do influence U.S. foreign policy towards Russia. The grand strategy classification framework offers a valuable tool for analyzing, classifying and identifying different foreign policy stages in U.S foreign policy towards Russia.
PL
27 marca 2019 roku UPS ogłosił wprowadzenie nowej usługi logistycznej, wykorzystującej drony do transportu próbek medycznych pomiędzy wybranymi budynkami na obszarze kampusu szpitala Wake- Med w obszarze metropolitalnym Raleigh, w stanie Karolina Północna (USA).
6
Content available American strategy to fight the islamic state
EN
The Islamic State is an insurgent and terrorist group that till the middle of 2017 controlled large areas of Iraq and Syria, where it proclaimed a new Islamic caliphate. The U.S.-led global coalition to combat ISIS was created in 2014 with its military component called Operation Inherent Resolve. Through the last years, the Obama and Trump administration officials implemented some changes in strategy and tactics that have significantly reduced the area controlled by the group and made it operate in the underground or leave the region. The following paper addresses the main pillars of the Global Coalition, Operation Inherent Resolve and the U.S. strategy under both presidents. Moreover, it discusses the reasons of changing the strategy from the attrition one to that of annihilation. Finally, it gives a theoretical background concerning the theories of asymmetric warfare, war strategy and land operations.
PL
Państwo Islamskie to grupa terrorystyczna składająca się z bojowników islamskich zorganizowanych i działających jak siły partyzanckie. Do połowy 2017 roku, PI kontrolowało większość terenu Iraku oraz dużą część Syrii, gdzie ogłosiło powstanie samozwańczego kalifatu. W 2014 roku ponad 60 państw pod przewodnictwem USA utworzyło Globalną Koalicję do Walki z ISIS. Za militarny aspekt tejże koalicji odpowiadała Operacja Inherent Resolve. Strategia USA ewoluowała wraz z postępami na polu walki, lub ich brakiem, ze strategii na tzw. wyczerpanie wroga (realizowanej przez Baracka Obamę) do strategii na jego zniszczenie annihila- tion warfare, którą rozpoczęła administracja Prezydenta Trumpa. Powyższy artykuł nawiązuje do głównych założeń Globalnej Koalicji, OIR oraz dwóch kolejnych strategii realizowanych przez dwóch wspomnianych prezydentów. Ponadto, autor pisze o przyczynach zmiany taktyki walki z ISIS oraz przedstawia teoretyczne podejście do użytych strategii i form walki.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
8
EN
The Indian Cave Sandstone (Upper Pennsylvanian, Gzhelian) from the area of Peru, Nebraska, USA, has yielded numerous isolated chondrichthyan remains and among them teeth and dermal denticles of the Symmoriiformes Zangerl, 1981. Two tooth-based taxa were identified: a falcatid Denaea saltsmani Ginter and Hansen, 2010, and a new species of Stethacanthus Newberry, 1889, S. concavus sp. nov. In addition, there occur a few long, monocuspid tooth-like denticles, similar to those observed in Cobelodus Zangerl, 1973, probably representing the head cover or the spine-brush complex. A review of the available information on the fossil record of Symmoriiformes has revealed that the group existed from the Late Devonian (Famennian) till the end of the Middle Permian (Capitanian).
EN
Six enigmatic fossils from the Famennian (Devonian) Cleveland Shale in Ohio, U.S.A., are interpreted here as arthrodiran (Placodermi) egg cases. Recognition as egg cases is confirmed based on the observation of layered collagen fibers. The presence of a tuberculated bone fragment preserved within one case confirms a vertebrate source. The nature of the tubercles and the unique morphology of the egg cases supports the interpretation of an arthrodiran source. Reports of Devonian egg cases are limited to either assumed chondrichthyan producers or a putative ‘egg sac’ with a morphology atypical for any vertebrate. The Cleveland Shale egg cases thus represent the first record for a non-chondrichthyan producer. Among placoderms, behaviors of a pelagic life style with obligate nesting sites, reef fishes with live birth, and estuarine and fluvial nurseries, along with eggcase oviparity testifies to the diversity of reproductive strategies. As with modern fishes these strategies may be ecologically driven and the derived and variable reproductive biology of extant chondrichthyans is actually a primitive condition among gnathostomes. One consequence of the diversity of reproductive strategies (dependent on the topology of relationships) is the independent origin of internal fertilization within placoderms, possibly suggesting external fertilization as the primitive gnathostome reproductive mode.
EN
The Cleveland Shale fauna represents a unique view of the time after a major Devonian extinction event (Frasnian–Famenian) with the recovery of arthrodires (Placodermi) best represented by this most specious North American fauna. This time was followed by an additional event (Hangenberg Biocrisis) leading to the extinction of arthrodires (and all other placoderms). An understanding of the diversity and interrelationships of North American arthrodires can aid our understanding of this critical time in vertebrate evolution. A new aspinothoracid arthrodire Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. is described from the Late Devonian of northern Ohio, U.S.A., which adds to our knowledge of this group. It provides a point of comparison to other members of the fauna whose interrelationships are poorly known. A phylogenetic analysis supports an assignment of Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. among the aspinothoracid arthrodires. This work has drawn attention to the continued need for descriptive and phylogenetic analyses of this unique fauna. Decades old species descriptions need revision along with preparation and description of new taxa. The work on Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. here is one step in that process.
PL
Współczesny terroryzm przeja wia się w coraz drastyczniejszych formach ataków, które wymierzone są w społeczeństwa wyznające inne wartości niż zamachowcy. Dostęp do mediów, sieci internetowych i nowych technologii wpływać będzie na kształtowanie oraz sposoby pozyskiwania rekrutów i umożliwianie im dotarcia do szerszej publiki. Broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów przez ugrupowania terrorystyczne. Zwalczanie zagrożenia z użyciem BMR stawia niepowtarzalne wyzwanie dla przyszłych i aktualny liderów, wymaga poprawy na polu edukacji, szkoleń, wyposażenia i wypełnienia luk w regulacjach prawnych oraz oceny i aktualizowania obowiązujących strategii. Mając na uwadze realnie zagrożenie użycia BMR, w niniejszym artykule przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jako światowego pioniera w tym zakresie. Obowiązujące akty prawne o charakterze zarówno międzynarodowym jak i wewnętrznym, a także działalność wyspecjalizowanych instytucji i organów mają na celu nierozpowszechnianie BMR oraz redukcję ryzyka dotyczącego ich użycia.
EN
Modern terrorism is manifested in more and more drastic forms of attacks, which are aimed at innoncent society. Access to the media, Internet networks and new technologies will affect formation, ways of acquisition recruits and allowing them to reach a wider audience. Chemical, biological, radiological and nuclear weapons may become one of the most effective ways of achieving the objectives of terrorist groups. Combating using WMD poses an unique challenge for future and current leaders, needs to be improved in field of education, training, equipment, filling the gaps in legislation, evaluating and updating strategies. This article presents, whereas real threat of using WMD, ways of counteracting phenomenon in United States, as a world pioneer in this field. All strategic documents, both international and internal, as well as activities of specialized institutions strengthen ability of nonproliferation WMD and reduce risks of their using.
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację gospodarki Stanów Zjednoczonych i perspektywy rozwoju po zmianie administracji rządowej. Wskazano na zagrożenia wynikające z konkurencji Meksyku, który staje się największym eksporterem produktów do USA. Wpływa to bezpośrednio na zmniejszenie PKB i wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Interwencja rządu - poprzez obniżenie podatków i wprowadzenie VAT - powinna wpłynąć pozytywnie na polepszenie wskaźników ekonomicznych. Motorem napędowym gospodarki Stanów Zjednoczonych - podobnie jak i Polski - są małe i średnie przedsiębiorstwa, których jest w USA 28 min. Przewiduje się, że zmiana przepisów odnośnie emisji szkodliwych substancji przez samochody powinna w sposób znaczący spowodować wzrost produkcji odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium jako tworzywa lekkiego i nadającego się w sposób ekonomiczny do powtórnego wykorzystania. Przemysł odlewniczy w 2016 roku odnotował znaczy wzrost produkcji dzięki rekordowo dużej produkcji samochodów, w tym również ciężarówek. Szacuje się, że w przemyśle odlewniczym brakuje ponad 4 min pracowników. Wynika to ze wzrostu produkcji oraz niskich zarobków w tej branży. Dlatego stawia się bardzo duży nacisk na automatyzację całego procesu. Wyzwaniem najbliższych lat będzie produkcja odlewów do samochodów elektrycznych, gdyż - według prognoz - ostatni samochód zasilany benzyną zostanie sprzedany w 2035 roku.
EN
The present situation of the United States economy and perspectives of its development after changing the government, is presented in the hereby paper. Hazards related to the Mexico competition, which becomes the largest exporter of products to the USA, are indicated. This directly decreases GDP (Gross domestic product) and causes an unemployment increase. Government intervention by lowering taxes and introducing of VAT (Value added tax) - should positively influence improvements of economic indices. The driving force of the US economy - in a similar fashion as of Poland - are small and medium enterprises, which number in the US equals 28 millions. It is expected that the change of regulations concerning emissions of harmful substances by cars should cause - to a significant degree - an increase of pressure die casting of aluminium alloys as a light material suitable for economic reusing. The foundry industry had a significant production increase in 2016 due to extremely large increase of the vehicle production, including trucks. It is estimated that there is a lack of 4 million of employees in the foundry industry. This results from the production increase and low salaries in this sector. Therefore a significant pressure is exercised on the process automating. Production of castings for electric cars will constitute the challenge of the nearest years, since - according to prognoses - the last car supplied by petrol will be sold in the year 2035.
14
EN
The aim of the paper is to identify which factors influence the production of crude oil in Africa and what it means for the investments in oil production on this continent in the future. In order to identify these factors it is necessary to create a function of production. A number of variables have been chosen, which are likely to have an influence on the level of exploitation, such as the price of oil, oil consumption in Africa, oil import by the US, etc. The estimation of the function was based on the statistical analysis of empirical data. For the years 1980–2015 the linear regression model was estimated using the method of ordinary least squares (OLS) and econometric software – GRETL. In order to find the best model the academic research on the global oil market has been taken into account and a variety of statistical and econometric tests have been made. According to the literature on the subject, the production of crude oil in Africa is mostly affected by two players – Europe and the US. The first includes the member states of the OPEC. There are also countries of West Africa which in the past exported most of their production to the US. The model shows that the situation has changed after the “shale revolution”, which reduced the level of imported oil and consequently the level of African production. Moreover, an interesting trend has been noticed, namely that when oil prices go up, the oil production in Africa decreases. The reason for this phenomenon is that high oil prices make American shale plays more profitable than West African petroleum basins. The model aggregating macroeconomic indicators and statistics is a very useful management tool and it reveals the problems of the efficiency of investments in oil production in Africa.
PL
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących poziom wydobycia ropy naftowej w Afryce, a następnie określenie, co to oznacza dla potencjalnych przyszłych inwestycji na tym kontynencie. Aby rozpoznać wspomniane czynniki, niezbędne jest stworzenie w pierwszej kolejności funkcji wydobycia. Stąd też wybrano szereg zmiennych, mogących mieć wpływ na poziom eksploatacji, m.in. cenę ropy naftowej, poziom jej konsumpcji w Afryce, import ropy do Stanów Zjednoczonych i in. Następnie dokonano estymacji funkcji, posiłkując się statystyczną analizą danych empirycznych. Dla lat 1980–2015 oszacowano za pomocą oprogramowania ekonometrycznego GRETL model liniowej regresji według metody najmniejszych kwadratów (MNK). Aby wybrać model najlepiej odzwierciedlający rzeczywistość, otrzymane wyniki zweryfikowano zarówno danymi pozyskanymi z literatury poświęconej światowemu rynkowi ropy, jak i przy użyciu odpowiednich testów statystycznych oraz ekonometrycznych. Nawiązując do literatury przedmiotu, na poziom wydobycia ropy naftowej wAfryce mają wpływ przede wszystkim dwaj gracze – Europa i Stany Zjednoczone. Z pierwszym z nich związane są przede wszystkim państwa członkowskie organizacji OPEC. Z drugiej strony kraje Afryki Zachodniej w większym stopniu eksportują ropę do Stanów Zjednoczonych. Oszacowany model pokazuje, że sytuacja ta zmieniła się po tzw. łupkowej rewolucji i spadku ilości importowanej przez Amerykę ropy, a co za tym idzie i wydobycia w Afryce. Co więcej, zaobserwowano interesującą tendencję do zmniejszenia wydobycia w Afryce, kiedy ceny ropy rosną. Przyczyną tego zjawiska może być fakt, że wysokie ceny surowca implikują wzrost opłacalności eksploatacji złóż ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych, będących bezpośrednią konkurencją dla złóż afrykańskich. Model, który agreguje makroekonomiczne wskaźniki i dane statystyczne jest bardzo użytecznym narzędziem, które wykazuje efektywność inwestycji w wydobycie ropy naftowej w Afryce.
15
Content available remote Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim
PL
Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju budownictwa amerykańskiego, a także charakterystyczne innowacje na podstawie prognoz. Skorzystano z raportów oraz portali internetowych. Zwrócono uwagę na konieczność wspomagania wdrażania innowacji przez działania organizacyjne i legislacyjne. Przedstawione zjawiska i trendy dotrą do Polski z pewnym opóźnieniem w czasie.
EN
Recent development trends in the American construction industry have been presented, as well as characteristic innovation trends on the basis of forecasts for the last two years. Reports and web portals were used. Attention was drawn to the need to support implementation of innovation through organizational and legislative actions. The presented phenomena and trends will reach Poland with a certain inertia in time.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe informacje na temat fibrobetonu oraz wpływ dodatku włókien stalowych na jego właściwości mechaniczne. Porównano różne podejścia normowe dotyczące badania głównych parametrów wytrzymałościowych charakteryzujących fibrobeton – wytrzymałości równoważnej i resztkowej przy zginaniu. W ramach przeglądu opisane zostały między innymi wytyczne z norm europejskich, amerykańskich i japońskich. Dodatkowo przedstawiono własne doświadczenia związane z badaniem elementów fibrobetonowych pod kątem parametrów wytrzymałościowych.
EN
This paper presents basic information about fiber-reinforced concrete and influence of steel fiber addition on its mechanical properties. Various standard methods referring to main flexural strengths tests are compared. In the overview there are guidelines from different places such as: European countries, America and Japan. Additionally, own experiences gained during tests of fiber-reinforced concrete mechanical properties are presented.
PL
Artykuł przedstawia organizację nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie USA. Omawia podstawy prawne funkcjonowania nadzoru górniczego, organizację i sposób przeprowadzania kontroli oraz stosowane środki represji. W artykule przywołano statystyki dotyczące wypadkowości w górnictwie USA, wysokość nakładanych kar pieniężnych oraz najczęściej popełniane wykroczenia w zakładach górniczych.
EN
Mine Safety and Health Administration is an American federal agency developing and enforcing safety and health rules for all U.S. mines, providing educational and technical support to mine operators under the Federal Mine and Safety and Health Act of 1977 (Mine Act). MSHA distinguishes between coal and metal/non metal category of mines, that are being inspected by separate units. Under the Mine Act each underground mine is inspected at least four times annually, a surface – at least twice, with no chance to deny, giving no advance notice. To promote compliance with the provisions of the act, all violations are cited, with a wide range from $112 to even $242000 each, depending on the type of violation, considering 5 basic factors estimated for each mine too. Over years, the amount of dollars assessed has been fluctuating along with the number of citations and withdrawals. Recently the numbers have dropped, however, still the most frequently cited standards regard underground coal mining. For almost 40 years of MSHA’s supervision, number of fatalities as well as injury rates has significantly dropped, among all due to restricted Pattern of Violation rule or conducting impact inspections. Safety has became even more valuable to operators due to Dodd-Frank Act, requiring disclosing the mine safety information.
EN
The geopolitical location of Yemen makes the country an area that has always drawn the attention of external actors interested in expanding their influences in the Arabian Peninsula. During the period of the Cold War, the territory of today's Yemen was a theater of geopolitical rivalry, where the interests clashed between both superpowers and regional actors. During the conflict in North and South Yemen, external entities played an important role as they drove the dynamics of these conflicts counting on achieving their own strategic objectives. The purpose of this article is to seek answers to the questions: who, how and why was engaged in armed conflicts in the territory of North and South Yemen during the Cold War era, and what long-term consequences of this commitment can be observed today?
PL
Autor prezentuje próby osiągnięcia dominacji przez siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej w rejonie Morza Południowo- i Wschodniochińskiego oraz działania zmierzające do obniżenia roli Marynarki Wojennej USA w tym rejonie. Prezentuje środki walki jakimi dysponują Chińczycy i możliwości przeciwstawienia się im przez US Navy. Jeśli Amerykanie w dalszym ciągu chcą być wiarygodnym partnerem państw leżących w basenie wspomnianych mórz, muszą zwiększyć swoją obecność na Pacyfiku i zainwestować w nowe okręty, by dalej dominować militarnie w tym regionie świata.
EN
For at least ten years the People’s Republic of China has been developing so-called “anti-access/ area denial” capabilities. By this term one should understand capability to attack, at long ranges, military forces that might be deployed (anti-access) or operated (area-denial) within the western Pacific. Those efforts will have a crucial impact on U.S. Navy’s freedom of maneuver ability, and consequently would also change strategic landscape of East- and Southeast Asia Regions. For the USA, the only global superpower, power projection from the seas is one of the most important military capabilities. It means that US military forces (specially US Navy and US Air Forces) will have to develop new capabilities and also new battle concept that will give them ability to maintain their superiority, and to operate within the new battle-environment.
PL
Gospodarka Stanów Zjednoczonych, mimo doprowadzenia do poważnej recesji w latach 2007–2009, jest największą i najważniejszą gospodarką na świecie. Obecnie, dzięki ogromnemu finansowemu wsparciu rządu, gospodarka amerykańska powoli odzyskuje równowagę zachwianą wskutek recesji, która dotknęła ją w latach 2007–2009. W artykule przeprowadzono badania tempa zmian PKB w porównaniu z miernikami przedstawiającymi przewozy w latach 1995-2015. Omówiono funkcjonowanie kolejowego transportu pasażerskiego, który funkcjonuje tylko dzięki dotacjom rządowym, a także stanowiący własność prywatnych korporacji system kolejowego transportu towarowego, który jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej dynamicznych na świecie. Zaprezentowano strukturę przewozów ładunków transportem kolejowym wykonywanym na głównych liniach według grup ładunków (w tonach) w 2014 roku oraz dokonano badania wielkości kolejowych przewozów towarowych w latach 2002–2014 (w mld tkm). Ponadto wskazano najnowsze wymagania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wagonów cystern, stosowane nowoczesne technologie w zarządzaniu ruchu pociągów, a także planowane dotacje rządowe na poprawę bezpieczeństwa na kolei.
EN
The economy of the United States, despite eventuating in serious recession in 2007-2009, is still the biggest and the most important economy in the world. Nowadays, owing to enormous financial support from the government, American economy is slowly recovering its balance which was lost due to recession in 2007-2009. The article presents the research on the pace of the GDP changes, in comparison with measures presenting carriages in 1995-2015. The functioning of the passenger rail transport has been discussed, which is able to operate only due to government subventions, as well as the system of cargo rail transport which belongs to private corporations, which is commonly considered to be one of the most dynamic ones in the world. The structure of cargo carriages by rail has been presented, which mainly happens on the main lines, according to the cargo groups (in tons) in 2014. Also, the research on the volume of cargo rail transport in 2002-2014 has been carried out (in billion tkm). Moreover, the newest requirements referring to increased safety of tank-wagons have been mentioned, as well as the planned government subventions to increase the railway safety.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.