Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TRIP effect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the effect of deformation temperature on the mechanical stability of retained austenite in a multiphase TRIP steel. Series of static tensile tests were carried out in the temperature range –20 to 140°C in order to simulate the temperatures occurring during stamping process of automotive steel sheets and conditions of their exploitation. Samples deformed at 20°C and 60°C showed the best combination of strength and ductility. It was related to the gradual transformation of retained austenite into martensite. Obtained results revealed that the intensity of TRIP effect is significantly related to the deformation temperature. The amount of retained austenite, which transformed into martensite during plastic deformation decreases as the deformation temperature increases. It was also found that the stability of retained austenite depends on its morphology. The obtained results showed the relationship between deformation temperature and the stability of retained austenite. The chemical composition and microstructure of multiphase steels dedicated to the automotive industry should be designed for providing the maximum TRIP effect at the specific deformation temperatures.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rekalescencji (wydzielania ciepła utajonego przemian fazowych) na strukturę i właściwości mechaniczne stali bainitycznej z efektem TRIP. Bezpośrednim rezultatem występowania tego efektu, obserwowanym na krzywych chłodzenia stali, jest zmniejszenie szybkości chłodzenia. Efekt rekalescencji jest bezpośrednio związany z kinetyką przemiany bainitycznej i dlatego analizowano go pod kątem zależności od wielkości ziarna austenitu i szybkości chłodzenia. Stwierdzono, że kinetyka przemiany bainitycznej w badanej stali kontrolowana jest przez proces wzrostu pakietów listew ferrytu bainitycznego. Zatem rozrost ziarna austenitu poprzedzający przemianę, przyspiesza postęp tej przemiany i silnie wpływa na kształt rzeczywistych krzywych chłodzenia po jej zainicjowaniu. Wpływ szybkości chłodzenia na oddziaływanie efektu rekalescencji na strukturę i właściwości mechaniczne badano w trakcie chłodzenia prętów ze stali bainitycznej o zróżnicowanych średnicach. Ze wzrostem szybkości chłodzenia zakres temperatur, w którym zachodzi przemiana bainityczna przybliża się do temperatury Ms. Stwierdzono, że występowanie efektu rekalescencji ogranicza udział martenzytu tworzącego się w stali, jednak nie wykazano silnego wpływ tego efektu na właściwości mechaniczne.
EN
The paper is aimed at the characterisation of the influence of recalescence effect on the structure and mechanical properties of TRIP assisted bainitic steels. A direct result of this effect occurrence is a significant decrease of cooling rate once it is started as a result of bainitic transformation. The influence of recalescence effect on structure and properties was analysed in terms of austenite grain size and cooling rate. It was found out that the kinetics of bainitic transformation is controlled by the growth of bainitic ferrite packets. As a result, the kinetics are faster as austenite grain size is larger. This also has an impact on the recalescence effect. The influence of the cooling rate on the recalescence effect was investigated by cooling rods of different diameters from different austenitizing temperatures. It was found out that increasing cooling rate the temperature range of bainitic transformation shifts towards Ms temperature. The recalescence effect was found to lower the volume fraction of martensite in the steel’s structure. However, its influence on the mechanical properties was not significant.
PL
Opracowanie technologii zapewniających wysokie parametry wytrzymałościowe przy zachowaniu dobrych właściwości plastycznych pozwala na produkcję lżejszych wyrobów z wytrzymalszych materiałów, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Właściwości te otrzymano w stalach do ulepszania cieplnego 35CrSiMn5-5-4 i 30NiMnSiCr7-5-4-4, w których wytworzono ultradrobnoziarnistą, wielofazową mikrostrukturę typu TRIP (UFG-TRIP), składającą się z bainitu bezwęglikowego z austenitem szczątkowym w osnowie ferrytycznej. Na podstawie symulacji przemian fazowych i badań dylatometrycznych opracowano parametry obróbki cieplnej. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne, twardości oraz udarności, które miały na celu określenie wpływu niklu na mikrostrukturę i właściwości stali po obróbce typu UFG-TRIP. Badania wykazały, iż obróbka tego typu prowadzi do silnego rozdrobnienia mikrostruktury w badanych stalach, a jednocześnie zapewnia wysoką twardość i udarność. Dodatek niklu do stali wpłynął na jej silniejsze rozdrobnienie, jednak udarności dla jednego z omawianych wariantów otrzymano wyższe dla stali bez niklu.
EN
The development of technologies that ensure high strength parameters while maintaining good plastic properties allows the production of lighter products from more durable materials that are applied, among others, in an automotive industry. These properties have been obtained in 35CrSiMn5-5-4 and 30NiMnSiCr7-5-4-4 grades of steel, dedicated to hardening and tempering type of heat treatment, in which an ultrafine, multi-phase microstructure (Ultra-Fine Grained-TRIP), consisting of carbide-free bainite with retained austenite in the ferritic matrix, has been formed. On the basis of the simulation of phase transformations and dilatometric tests the heat treatment parameters have been developed. Microstructural, hardness and impact strength tests have been carried out to determine the influence of nickel on the microstructure and the properties of steel after the UFG-TRIP treatment. The tests have revealed that this type of treatment leads to a strong microstructure refinement in the tested steels, while simultaneously providing high hardness and impact strength. The addition of nickel to steel will affect its stronger refinement, however, the impact strengths for one of the discussed variants have been higher for nickel-free steels.
PL
W pracy zbadano możliwości zastosowania stali austenitycznej wysokomanganowej jako nowoczesnego materiału do produkcji drutów stalowych o wysokim potencjale odkształcenia plastycznego na zimno. Odkształcenie plastyczne symulowano w jednoosiowej próbie rozciągania w zakresie temperatury od 20°C do 200°C. Przeanalizowano rodzaj dominującego mechanizmu umocnienia (efekt TRIP lub/i efekt TWIP) w zależności od temperatury odkształcenia. Rozwój mikrostruktury monitorowano w przerywanych próbach rozciągania do odkształcenia wynoszącego 5%, 10%, 20% oraz do zerwania.
EN
In this study, the possibilities of the application of high-Mn austenitic steel as a material for the production of steel wires with high potential of cold plastic deformation were examined. The plastic deformation was simulated in a uniaxial tensile test in a temperature range of 20°C to 200°C. The dominant effect of strengthening mechanism of the steel (TRIP or/ and TWIP effect) depending on the temperature of plastic deformation was determined. Development of the microstructure was monitored in interrupted tensile tests to deformation of 5%, 10%, 20% and up to rupture.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Określono najważniejsze wymagania materiałowe w kontekście czystości metalurgicznej, potencjału do umocnienia odkształceniowego oraz odporności zmęczeniowej. Określono możliwości produkcji drutów w zakresie stosowania dużych gniotów cząstkowych oraz dużych szybkości odkształcenia wraz z generowaniem ciepła tarcia i jego wpływu na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną.
EN
The paper reviews the possibilities of the application of modern highstrength steels for production of wire rods. The analysis comprised multiphase ferrite-matrix steels showing a TRIP effect, mediumcarbon bainitic steels and medium-manganese steels with retained austenite. The most important material requirements concerning the metallurgical cleanliness, work-hardening potential and fatigue resistance have been defined. The opportunities for the production of wires using high partial reductions and high strain rates accompanied by the generation of friction heat affecting the strain-induced martensitic transformation have been determined.
EN
Exploring possibilities of modelling deformation of TRIP steel during manufacturing of fasteners was the objective of the paper. Homogenised flow stress model for the investigated steels was determined first on the basis of compression tests. Inverse analysis was applied to eliminate the effect of friction and deformation heating in compression. Possibility of prediction of local strains and stresses accounting for the TRIP effect was investigated next. Representative Volume Element (RVE) and Statistically Similar Representative Volume Element (SSRVE) with TRIP microstructures were developed and subjected to deformation. Transformation of the retained austenite into martensite was simulated. Computing costs of the RVE and SSRVE were compared and it was shown that they are an order of the magnitude lower for the latter. The SSRVE based micro model, which can be attached to the FE code which simulates forging of fasteners, is the main output of the paper.
XX
Głównym celem artykułu było zbadanie możliwości modelowania odkształcenia stali TRIP w procesie wytwarzania elementów złącznych. W pierwszej kolejności wyznaczono zhomogenizowane naprężenie uplastyczniające badanych stali wykorzystując wyniki prób ściskania. W celu wyeliminowania wpływu tarcia i zamiany pracy odkształcenia na ciepło zastosowano analizę odwrotną. W drugiej części pracy badano możliwości przewidywania lokalnych odkształceń i naprężeń z uwzględnieniem efektu TRIP w stali. Skonstruowano reprezentatywny element objętości (REO) i statystycznie podobny reprezentatywny element objętości (SPREO) z mikrostrukturą TR[P. Te elementy zostały poddane odkształceniom w temperaturze otoczenia. W trakcie odkształcenia modelowano przemianę austenitu szczątkowego w martenzyt. Porównano koszty obliczeń dla REO i SPREO i wykazano, że dla SPREO są one o rząd wielkości mniejsze. SPREO z mikrostrukturą TRIP, który może zostać zaimplementowany w modelu MES symulującym kucie elementów złącznych, jest głównym wynikiem pracy.
7
Content available remote The study of TRIP effect in an austenitic stainless steel AISI 304
EN
Purpose: This study investigated the deformation effect in variation of α′-martensite volume fraction and its microstructural characteristics in an austenitic stainless steel AISI 304. Design/methodology/approach: The study was fulfilled through magnetic analysis with Vibrating Sample Magnetometer (VSM) and transmission electron microscopy (TEM). Findings: The presence of austenite, ε-martensite and α′, and that the nucleation of ε-martensite occurs in stacking faults, grain boundaries and accumulated dislocations in grain boundaries. Already α′-martensite nucleates in stacking faults, twinning edges, deformation bands and mechanical twinning. In addition, the magnetic martensite takes shape directly from the austenite. Research limitations/implications: A suggestion for future research is to increase the number of samples for deformations larger than 0.30 equivalent strain, due to the significative percentage of α′-martensite from this strain. Practical implications: A crescent parabolic behavior in relation between percentage of α′-martensite and equivalent deformation was observed by VSM. The increase of equivalent deformation increases the austenite transformation in α′-martensite. Originality/value: The behavior in relation between percentage of α′-martensite and equivalent deformation, and the study of α′-martensite nucleation.
EN
Fe–23wt.%Mn–3wt.%Si–3wt.%Al alloy was cast, homogenized at 1150ºC, hot-rolled at temperatures between 1200ºC and 900ºC and next cold-rolled from 5% up to 40% reductions in thickness. Microstructure and texture of this alloy, which has a low stacking fault energy, were defined after cold-rolling. Investigation of transmission electron microscopy and X-ray diffraction showed that mechanical twinning and martensitic transformations (γfcc→εhcp and γfcc→εhcp→α′bcc) took place during cold-rolling. The crystallographic Shoji-Nishiyama (S-N) {00.2}ε║{111}γ, <11.0>ε ║ <110>γ and Kurdjumov-Sachs (K-S) {111}γ║{101}α’, <101>γ║<111>α’ relations between martensite (ε, α’) and austenite (γ), were found in the coldrolled material.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury i tekstury otrzymane dla stopu Fe–23%Mn–3%Si–3%Al (% masowe). Po odlaniu wlewek homogenizowano przy temperaturze 1150ºC, walcowano na gorąco w zakresie temperatur 1200ºC-900ºC i następnie walcowano na zimno do odkształceń od 5% do 40%. Wyniki badań uzyskane przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej i metod dyfrakcyjnych wskazują, że podczas odkształcenia plastycznego na zimno w stopie zachodzi mechaniczne bliźniakowanie i przemiana martenzytyczna. Występują zależności krystalograficzne pomiędzy austenitem (faza γ) i martenzytem (faza ε i faza α’), które opisują zależności: Shoji-Nishiyama {00.2}ε || {111}γ, <11.0>ε || <110>γ i Kurdjumowa-Sachsa {111}γ || {110}α, <110>γ || <111>α.
EN
The work addresses relationships between the microstructure evolution and mechanical properties of two thermomechanically processed bainitic steels containing 3 and 5% Mn. The steels contain blocky-type and interlath metastable retained austenite embeded between laths of bainitic ferrite. To monitor the transformation behaviour of retained austenite into strain-induced martensite tensile tests were interrupted at 5%, 10%, and rupture strain. The identification of retained austenite and strain-induced martensite was carried out using light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) equipped with EBSD (Electron Backscatter Diffraction) and transmission electron microscopy (TEM). The amount of retained austenite was determined by XRD. It was found that the increase of Mn addition from 3 to 5% detrimentally decreases a volume fraction of retained austenite, its carbon content, and ductility.
PL
W pracy przedstawiono zależności pomiędzy rozwojem mikrostruktury i własnościami mechanicznymi dwóch obrobionych cieplno-plastycznie stali bainitycznych zawierających 3 i 5% Mn. Stale zawierają blokowe ziarna i warstwy austenitu szczątkowego umieszczone pomiędzy listwami ferrytu bainitycznego. W celu monitorowania postępu przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt odkształceniowy, próby rozciągania prowadzono do zerwania oraz przerywano przy odkształceniu 5 i 10%. Identyfikacji austenitu szczątkowego oraz martenzytu odkształceniowego dokonano przy użyciu mikroskopii swietlnej (LM), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem techniki EBSD (Electron Backscatter Diffraction), a także transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Udział austenitu szczątkowego wyznaczono metodą rentgenowską. Stwierdzono, że wzrost zawartości Mn z 3 do 5% obniża udział austenitu szczątkowego, stężenie węgla w tej fazie, a także ciągliwość stali.
EN
Purpose: The aim of this study was to evaluate the inclination to mechanical destabilization of retained austenite in the microstructure of the TRIP steel containing 0.4% C, 1.5% Mn and 1.2% Si. Design/methodology/approach: The new, simple method for evaluating the mechanical stability of retained austenite was proposed, which is based on the bending test and the measurement of volume fraction of retained austenite by X-ray quantitative phase analysis. The relationship between stress and local strain as well as local volume fraction of this phase in selected locations on the surface of the bending sample were revealed. Findings: The applied heat treatment, modified with respect to the classic one, allowed remain approximately 25 vol.% of the retained austenite in the microstructure of the investigated TRIP steel. It was pointed that retained austenite has high mechanical stability if stress is low. Under influence of the higher stress a partial destabilization this phase occurred. It was found that in the examined steel such mechanical destabilization of retained austenite has two - or three-stage nature. Research limitations/implications: Results of this study indicate a significant stability of retained austenite in the investigated TRIP steel. It is advisable to check how will change the stability of this phase when the stress or strain will be higher than those that occurred in this research. Practical implications: The new method of the evaluation of the retained austenite mechanical stability provides the possibility of an easy and effective estimation of this phase tendency to mechanical destabilisation and to martensite transformation in the steel. In addition, this method allows analysing the influence of the stress as well as the strain on changes in this phase volume fraction, which occur during three-point bending. Originality/value: The proposed method may be used for evaluation of susceptibility of retained austenite on transformation under load. Moreover, developed relationships between volume fraction of retained austenite-stress as well as volume fraction of retained austenite-strain, can be used for interpretation and analyze of mechanical properties changes of heat-treated steels.
EN
Purpose: This study examined the effect of copper on the phase transformation (γ → a')-induced by the deformation and in the variables of the equation that simulates the stress- equivalent strain curve. Design/methodology/approach: The phase transformation (y → a') was studied through the magnetic properties using a vibrating sample magnetometer - VSM. The simulation of the stress-equivalent strain curve was performed using the obtained results in experimental studies, using the commercial software Maple. Findings: It was observed that the addition of copper in the austenitic stainless steel (ASS) AISI 304 promotes increased stability of the austenite, slowing therefore, the formation of martensite induced by deformation. It was also observed that the addition of copper influences on the values of the variables of the equation that simulate the stress-equivalent strain curve. Research limitations/implications: The stress-equivalent strain curve was simulated satisfactorily, however it was observed that the equation that simulates the curve displays values of the variables not usually found, this may be due to the approximations made in applying the rule of mixtures. Practical implications: It was observed that with the increase of copper, the ASS tend to increase the stability of the austenitic phase, which implies a delay in hardening of the material and a probable influence on the variables of the equation that simulates the stressequivalent strain curve. Originality/value: The influence of copper on the formation of magnetic martensite (a') and consequent influence in obtaining the variables of the equation that generates the stress-equivalent strain curve.
PL
W celu otrzymania walcówki o strukturze z efektem TRIP należy przeprowadzić dwustopniową obróbkę cieplną, polegająca na wyżarzaniu stali w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym i następującym po nim wygrzewaniu w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio dobrane parametry obróbki cieplnej mają decydujący wpływ na ilość otrzymanego w strukturze austenitu szczątkowego, a co za tym idzie, na własności wytrzymałościowe i plastyczne. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki z efektem TRIP.
EN
By the aim to obtaining the wire rod structure with TRIP effect we have to conduct two-stage heat treatment process consisted in annealing in austenitic-ferritic diphase range and in soaking in bainitic transformation range. The essential influence on the amount of retained austenite and mechanical and plastic properties of wire rod have right determined parameters of heat treatment process. The analysis of influence the parameters of two-stage heat treatment process on mechanical properties of wire rod with TRIP effect has been shown in the work.
PL
Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ADI - Austempered Ductile Iron) stosowane na elementy maszyn i urządzeń m.in. w przemyśle samochodowym, obronnym, kolejowym, rolniczym, ma szereg właściwości, dzięki którym stało się konkurencyjne dla wielu materiałów żelaznych i nieżelaznych, np. stopów aluminium. Ma ono o 10% mniejszą gęstość niż stal, dużą zdolność do tłumienia drgań, dobrą skrawalność przed obróbką cieplną, a także zdolność do umacniania odlewów kulowanych lub nagniatanych. W artykule przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego poddanego procesowi kulowania. Zrozumienie przemian fazowych zachodzących podczas odkształcenia plastycznego warstwy wierzchniej żeliwa umożliwi świadomy dobór parametrów kulowania i pozwoli na rozszerzenie aplikacji tego materiału. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów twardości, mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz składu fazowego: XRD i pomiary magnetyczne.
EN
Austempered ductile iron - ADI, used for machines' and devices' elements, a.o. in automobile, defensive, rail, agricultural industry, posses many mechanical properties thanks them became competitive for many ferrous and nonferrous materials, for example for aluminium alloys. It has 10% lower density than steel, high ability to vibration damping, good machinability before heat treatment, and also ability to hardening of castings during shot peening or rolling. In this article the results of microstructure transformation research of surface layers after shot peening are presented. The understanding of phases' transformation noticed during plasticity deformation will enable conscious selection of parameters of shot peening and allow to widen application of this material. In this work focused on the results of hardness measurements, light and electron microscopy, phase analysis XRD and magnetic measurements were presented.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu wielkości gniotu pojedynczego na ilość austenitu szczątkowego w strukturze ciągnionych drutów, wykonanych ze stali z efektem TRIP. W związku z występowaniem w procesie ciągnienia dużej nierównomierności odkształcenia na przekroju odkształcanego materiału, badania przeprowadzono dla powierzchni i osi drutów.
EN
The investigations concerned with the influence the value of single reductions on change the amount of retained austenite in structure drawn wires with TRIP effect was shown in the work. Research has been done for wire axis and wire surface because in wire drawing process we can observe the high strain non-uniformity on the cross section of deformed material.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na właściwości mechaniczne i podatność do odkształcenia plastycznego stali wysokomanganowych z efektem TRIP. Założone parametry wyznaczono dla trzech wariantów składu chemicznego blach walcowanych na zimno o grubości 1,2 mm. Blachy poddawane były próbie statycznego rozciągania oraz pomiarom twardości. Na poszczególnych etapach procesu walcowania analizowano strukturę stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na wybór jednego gatunku stali charakteryzującej się najkorzystniejszymi właściwościami mechanicznymi oraz występowaniem efektu TRIP.
EN
In the paper the results of influence analysis of chemical composition on the mechanical properties and plasticity of high manganese TRIP steels were investigated. Defined parameters, for three different chemical composition of cold rolled steels 1.2 mm thickness were determined. The sheet after rolling at static tensile test and hardness test was performed. The structure of investigated steels after each cycle of rolling process were analyzed. The researches conducted that one of the investigated steels characterized best mechanical properties and TRIP effect.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było przeprowadzenie prób regulowanego chłodzenia walcówki na linii Stelmor dla uzyskania w jej strukturze austenitu szczątkowego, bezpośrednio decydującego o efekcie TRIP. Badania obejmowały analizę porównawczą walcówki chłodzonej według tradycyjnej technologii chłodzenia (stosowanej na druty spawalnicze) i niekonwencjonalnej metody chłodzenia, zapewniającej otrzymanie walcówki z efektem TRIP.
EN
The realization of control cooling process steel wire rods on Stelmor line to the aim of obtaining retained austenite in the structure which directly decides about TRIP effect was made in the work. Research was concerned with comparative analysis for wire rods cooled with use of traditional technology (for welding wires) and unconventional cooling method with assured getting the wire rods with TRIP effect.
PL
W artykule scharakteryzowano właściwości magnetyczne i stabilność austenitu, martenzytu atermicznego i odkształceniowego stali Fe27Ni2TiAlMoNb a także austenitu azotowego (fazy S o rożnych stałych sieciowych), który tworzy się w czasie azotowania jarzeniowego poniżej temperatury As. Morfologi i analizę składników strukturalnych, tworzących się w procesie azotowania jarzeniowego, opisano, stosując mikroskop sił magnetycznych MFM, a do określenia składu fazowego wytworzonych warstw azotowanych zastosowano dyfraktometr rentgenowski.
EN
The paper analyzes the magnetic properties and stability of austenite, athermal martensite, and deformation martensite that form in Fe27Ni2TiAlMoNb steel subjected to glow discharge assisted nitriding, and also of nitrogen austenite (S phase with various lattice constants) which occurs when the nitriding process is conducted below the temperature As. The analysis of these structural components and their morphology was performed using a magnetic force microscope (MFM), whereas the phase composition of the nitrided layers produced on this steel was determined by X-ray diffraction.
18
EN
Based on the Fe-Cr-Mn-Ni system a new generation of stainless steels with TRIP effect is proposed. The experimental investigations show how the mechanical properties, the energy absorption, the M s temperature and the fraction of the martensite formed are influenced by varying Ni contents. The strengths of the investigated steels increases and the strains decreases with an increasing fraction of strain induced formed a' martensite. The mechanical properties in the as-cast state of the material are quite similar to those in the rolled state.
PL
Praca przedstawia nową generację stali z układu Fe-Cr-Mn-Ni z efektem TRIP. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły opisać własności mechaniczne, absorpcję energii, zmiany temperatury M s i udziału martenzytu w funkcji zawartości Ni. Wytrzymałość tych stali rośnie, a zakres odkształcenia plastycznego maleje wraz udziałem prowadzanego martenzytu alfa'. Własności mechaniczne badanych stali w stanie po odlaniu i po walcowaniu są zbliżone.
PL
Stal wysokostopową Ni27Ti2AlMoNb o strukturze niestabilnego mechanicznie austenitu typu TRIP poddano nagniataniu ślizgowemu, co umożliwiło wytworzenie warstwy martenzytu odkształceniowego oraz przemianie atermicznej w ciekłym azocie w celu wytworzenia struktury martenzytycznoaustenitycznej o cechach struktury duplex. Stal o strukturze austenitycznej, duplexowej i z wytworzoną warstwą martenzytu poddano azotowaniu jarzeniowemu w temperaturze 450oC, co pozwoliło uzyskać warstwy o zróżnicowanej grubości i odporności korozyjnej. W badaniach struktury zastosowano elektronowy mikroskop skaningowy z detektorem elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badania potencjodynamiczne i impedancyjne. Wykazały one istotny wpływ zastosowanych technologii na odporność korozyjną.
EN
The high-alloy Ni27Ti2AlMoNb steel with a structure of mechanically instable austenite of the TRIP type was subjected to sliding burnishing, which resulted in the formation of deformation martensite, and to an athermal transformation in liquid nitrogen which gave a martensitic-austenitic structure with the features of a duplex structure. The untreated sample, the sample composed of austenite with a martensite zone, and the duplex martensite-austenite sample were subjected to glow discharge assisted nitriding at a temperature of 450oC. The nitriding yielded layers of various thicknesses and various corrosion resistances depending on the kind of the sample. The structure of the steel samples was examined in a scanning electron microscope equipped with a back-scattered electron detector (BSE). The corrosion resistance was determined using the potentiodynamic and impedance methods. The examinations have shown that all the treatments affect signifi cantly the corrosion resistance of the steel.
EN
In the work the influence of single draft on rate phase transformation retained austenite into martensite during wire drawing process has been shown. The experimental investigations allowed to estimate mechanical properties of drawn wires i.e. tensile strength Rm, yield strength R0;2, contraction Z, uniform elongation Ar , total elongation A100, number of twist Nt and number of band Nb. Whereas numerical simulation of the process on the base of Drawing 2D program allowed to describe parameters such as: drawing stress, residual stress, temperature and non-dilatation strain. The realised investigation shown that the volume of single draft in wire drawing process fundamentally influence on useful properties of wires from multiphase TRIP steel.
PL
W niniejszej pracy określono wpływ wielkości gniotów pojedynczych na szybkość przemiany fazowej austenitu szczątkowego w martenzyt podczas procesu ciągnienia. Przeprowadzone badania doświadczalne pozwoliły na wyznaczenie własności mechanicznych ciągnionych drutów tj. granica plastyczności R02, wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie równomierne Ar , wydłużenie całkowite A100 przewężenie Z, liczbę skręceń Nt i zgięć Nb. Natomiast symulacja numeryczna procesu w oparciu o program Drawing 2D umożliwiła określenie takich parametrów jak: naprężenie ciągnienia, wzdłużne naprężenia własne I rodzaju, temperaturę oraz odkształcenia postaciowe. Przeprowadzone badania wykazały, że wielkość gniotu pojedynczego w procesie ciągnienia wpływa zasadniczo na własności użytkowe drutów ze stali wielofazowej typu TRIP.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.