Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TPR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this work was to determine the correlation between catalytical activity of copper supported catalysts 60 per cent Cu/support (FeAlO3, ZnAl2O4) in methanol synthesis and their physicochemical properties. Surface area measurements (BET), X-ray diffraction (XRD) and temperature-programmed reduction (TPR-H2) techniques were used to study the physicochemical properties of Cu/support catalysts. The activity tests in methanol synthesis were carried out over copper catalysts in the temperature range 180–260 graduate C at elevated pressure (4 MPa) in a fixed bed reactor. Monometallic supported catalyst 60 per cent Cu/FeAlO3 was more active, but less selective in comparison with 60 per cent Cu/ZnAl2O4 catalyst in methanol synthesis. The XRD results confirmed the presence of binary oxide (ZnAl2O4 and FeAlO3), copper oxide, alfa-Fe2O3 and ZnO for appreciate copper supported catalysts. A reduction study of copper catalyst confirmed two step of copper oxide reduction (Cu2+ rightwards arrow Cu+rightwards arrow Cu0).
EN
The physicochemical properties of cobalt dispersed catalysts (10-30 wt.% of Co) on supports (SiO2, TiO2, Al2O3) for Fischer - Tropsch synthesis have been investigated. The supported metal catalysts were prepared by the wet impregnation method. Catalysts and their precursors were characterized by thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometer (TG-DTA-MS), BET and TPR methods. It was found that specific surface area of Co3O4 supported on different supports SiO2, TiO2, Al2O3 decreased for all catalysts in function of increasing metal loading. The decomposition of catalysts precursor Co(NO3)2/support takes place according to three step process: dehydration, oxidative decomposition of cobalt(II) nitrate to Co3O4 and high temperature reductive decomposition of Co3O4 to CoO. Two-step hydrogen reduction of supported cobalt oxide phase occurs in the following sequence: Co3O4 → CoO → Co.
EN
Supported Au/Fe2O3 and Au/TiO2 catalysts appear very active in both carbon monoxide oxidation by oxygen or water. The aim of this work was to find correlation between gold catalysts activity andmethods of their preparation (impregnation and deposition-precipitation), the influence of alkali ions additives and temperature of calcination. The physico-chemical properties of Au/Fe2O3 and Au/TiO2 catalysts were investigated by TPR, ToF-SIMS and catalytic activity methods. Carbon monoxide conversion degree in oxidation by oxygen is higher for Au/Fe2O3 than for Au/TiO2 catalyst, but the activity of gold catalysts in carbon monoxide oxidation by water is opposite. The most active catalyst was Au/Fe2O3 prepared by deposition-precipitation method with an addition of urea and those catalysts prepared by impregnation method with an addition of KOH. The analogically prepared Au/TiO2 catalyst exhibited comparable activity. The gold catalysts appear the most active after drying at 60 graduate C – the role of disordered catalyst structure and hydroxyl groups. The carbon monoxide conversion degree depends on the applied precipitate agent in the following order: KOH > Na2CO3 > NH3. The gold catalysts do not lose catalytic activity during long lasting tests (170 h) and do not suffer on the presence of moisture and chlorine in catalyst system. The impregnated Au(K)/Fe2O3 catalysts with a ratio Cl/Au = 4/1 – 8/1 show considerable activity.
EN
The effect of the kind (Zn, Mo, or Ti) and amount (the concentration range 0-5 wt.%) of the metallic powder used as an activator introduced into the highly calorific mixture of Fe and KClO4 has been studied. In all samples studied, with increasing amount of the activator introduced into the system Fe-KClO4 the energy effect has been found to increase in the following sequence Ti
EN
The paper reports physical and chemical characterisation of commercial preparations of iron powder and their solid-state reactivity with potassium chlorate(VII). The samples of the commercial products were subjected to: granulometric analysis, SEM observations, low-temperature adsorption and desorption of nitrogen, surface area determination by BET, XRD study of the phase composition and TPR. Iron(II) oxide present on the surface of iron powders acts as a catalyst in thermal decomposition of KClO4. The iron powders were analysed in the aspect of their possible application as components of conducting heating mixtures in thermally activated primary batteries.
EN
The influence of iron oxide supported on zinc aluminate on catalytic activity and physicochemical properties of the samples was investigated. Zinc aluminate was prepared by coprecipitation followed by hydrothermal treatment at elevated temperatures and iron as Fe(NO3)3 was supported on ZnAl2O4 by wet impregnation method. The obtained samples were characterized by X-ray diffraction, textural measurements (SBET, Vp, pore size distribution), and temperature programmed reduction (TPR-H2). Activities and selectivities obtained in the catalytic alkylation of phenol and anisole with methanol, performed in the presence of ZnAl2O4 and 8%Fe2O3/ZnAl2O4, were studied and compared. Experimental data show that the addition of Fe2O3 into ZnAl2O4 does improve the selectivity of alkylation. As a result of phenol methylation there were obtained its ort/zo-derivatives (ortho-creso\ and 2,6-xylenol) over ZnAl2O4 and 8%Fe2O3/ZnAl2O4 with selectivities 54.9 and 61.5%, respectively. The application of anisole as raw material in studied reaction of methylation led to obtain of 2,3,5-trimethylphenol with 76.5% selectivity at 342°C K in the presence of 8%Fe2O3/ZnAl2O4.
PL
Metody temperaturowo programowane są obecnie szeroko stosowane w badaniach adsorbentów i katalizatorów. Umożliwiają one pomiary w warunkach pomiary w warunkach prowadzenia procesów lub w warunkach przygotowania adsorbentów i katalizatorów. W metodach tych badaną próbkę poddajemy działaniu odpowiedniego gazu przepływającego w sposób ciągły z określoną szybkością podczas liniowego wzrostu temperatury.
PL
Przedstawiono wyniki badań katalizatorów nilowych i niklowych promotowanych niewielkimi ilościami molibdenu, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów, metodami temperaturowo-programowanymi. Zastosowanie TPR oraz TPD wodoru, amoniaku i pary wodnej pozwoliło na stwierdzenie różnic we właściwościach katalizatorów. Wprowadzenie dodatku Mo powoduje utrudnienia redukcji NiO, zwiększa ilość silnie wiązanego wodoru i pary wodnej, natomiast nie zmienia kwasowości nośnika.
EN
The paper presents the results of nickel catalysts without and with a molybdenum promoter used for steam reforming of hydrocarbons. The studies were performed with the temperature-programmed method. The use of TPReduction, TPDesorption of hydrogen, ammonia or steam enabled to find out the differences in the properties of catalysts. The introduction of Mo results in the decreasing of the NiO reduction rate, increasing the amount of strongly bonded hydrogen and steam but it does not change the support acidity.
PL
W pracy określono wpływ metod preparatyki nośników glinowo-tytanowych zawierających 15% mas. TiO2 (współstrącanie hydrożeli glinowo-tytanowych, zmieszanie wodorotlenku glinowego z tlenkiem tytanu) na aktywność oraz podatność na redukcję katalizatorów Mo/Al2O3TiO2 oraz MoNi/Al2O3TiO2. Omówiono wyniki oznaczeń aktywności w warunkach bezciśnieniowych (test tiofenowy) oraz w procesie hydrorafinacji mieszaniny destylatów olejowych stosowanych w produkcji olejów napędowych. W części literaturowej przedstawiono wyniki badań katalizatorów molibdenowych oraz molibdenowo-niklowych metodą temperaturowo-programowanej redukcji. Porównano przebieg krzywych TPR w zależności od stosowanego nośnika (Al2O3, Al2O3+TiO2).
EN
The influence of preparation methods of alumina-titania supports containing 15 wt. % TiO2 on reducibility and catalytic activity of Mo/Al2O3TiO2 and MoNi/Al2O3TiO2 catalysts were presented. There were described the results of activity determination in conditions devoid of pressure (thiophene test) and in the process of hydrorefining the mixture of oil distillates used in the production of fuel oil. On the literature part, there were discussed the results of molybdenum and molybdenum-nickel catalysts studies with the temperature-programmed reduction.
10
Content available remote TPR studies of redox behaviour of Cu ions in ZMS-5 zeolite matrix
EN
The H2-TPR technique has been used to study redox properties of Cu/ZSM-5 zeolites, to identify the individual forms of CU and to estimate the activation energy of reduction.
PL
Metodą temperaturowo-programowanej redukcji wodorem (H2-TPR) badano właściwości redox zeolitów Cu/ZSM-5 w celu identyfikacji poszczególnych form jonów miedzi w matrycy zeolitu oraz obliczenie energii aktywacji redukcji.
11
Content available remote Temperaturowo-programowana redukcja katalizatorów FeCu/SiO2
PL
W pracy omówiono przebieg redukcji nośnikowych katalizatorów żelazowo-miedziowych suchym i wilgotnym wodorem. Pełna efektywność promotującego działania miedzi zaznacza się już przy małych (5% w stosunku do ilości żelaza) zawartościach miedzi.
EN
Reduction of silica supported iron-copper catalysts is considered. TPR studies show that copper facilitates their reduction. This effect is seen under very low concentration of copper in catalysts.
PL
Praca dotyczy warunków redukcji układów katalitycznych tlenków żelaza i katalizatorów nośnikowych Ru/tlenki żelaza, które decydują o aktywności w reakcji gazu wodnego. Dwa rodzaje centrów aktywnych Ru(O) i Fe3O4 są odpowiedzialne za konwersję gazu wodnego. Stwierdzono istotną rolę prekursora tlenku żelaza β- i δ-FeOOH oraz adsorpcji CO i CO2 na powierzchni Fe3O4 decydujących o aktywności katalizatora.
EN
The reducibility of Ru/Fe2O3 system in H2 and CO atmosphere is directly related to its catalytic activity in water gas shift reaction (WGSR). The iron oxide catalyst obtained from δ-FeOOH precursors showed much higher activity in WGSR process than that produced from β-FeOOH. Two kinds of the catalytic sites (Ru [0] and Fe3O4 surface) formed during TPROCO run are involved in WGSR process. The first stage of the iron oxide reduction (α-Fe2O3 → Fe3O4) being crucial for WGSR activity is promoted by ruthenium presence.
PL
Para wodna zakłóca badania katalizatorów nikiel/tlenek glinowy metodami temperaturowo-oprogramowanej redukcji (TPR) oraz temperaturowo-programowanej desorpcji (TPD) wodoru. W przypadku pomiarów TPR para wodna stymuluje reakcję tlenku niklawego z tlenkiem glinowym prowadząc do powstawania powierzchniowego glinianu niklawego. W przypadku pomiarów TPD wodoru para wodna reaguje z powierzchniowym niklem w wyniku czego powstaje wodór. Analogiczne reakcje zachodzą przy badaniu innych katalizatorów metalicznych.
EN
Water vapour significantly perturbs examinations of nickel/alumina catalyst by temperature-programmed reduction (TPR) and temperature-programmed desorption (TPD) of hydrogen. In the case of the TPR measurements water vapour stimulate interaction of nickel oxide with alumina to surface nickel aluminate. In the case of the TPD measurements water vapour reacts with surface nickel forming extra hydrogen. Similar reactions proceed also in the case of other supported metal catalysts.
EN
Thanks to high activity of ruthenium phase and unique properties of magnesium fluoride used as a support Ru/MgF2 system, shows excellent activity in tiophene HDS reaction. It was found to be more active than the commercial CoMo/Al2O3 system or Ru/Al2O3 catalysts. The strong effect of the activation conditions on the activity and selectivity of the catalysts was also established. The sulfidation in H2S/He mixture significantly increased the activity, however, the selectivity decreased at the same time (a greater number of saturated hydrocarbons formed). The catalysts activated in a H2S/H2 mixture showed lower activity, but only a small amount of saturated hydrocarbons were detected in the reaction products.
PL
W związku z wzrastającymi wymogami jakości uzyskiwanych paliw, coraz większego znaczenia nabierają procesy hydroodsiarczania. W ostatnim czasie uwaga badaczy zwróciła się w kierunku katalizatorów uzyskiwanych na bazie metali szlachetnych i ich połączeń. Wysoką aktywnością w procesie HDS charakteryzują się siarczki metali szlachetnych, a szczególnie RuS2. Układ Ru/MgF2 dzięki połączeniu wysokiej aktywności rutenu i unikalnych właściwości nietypowego nośnika - fluorku magnezu - wykazuje bardzo wysoką aktywność w procesie HDS tiofenu. Okazał się on aktywniejszy niż komercyjny katalizator CoMo/Al2O3 czy układy Ru/Al2O3 i Ru/SiO2. Stwierdzono silny wpływ warunków aktywacji w atmosferze siarkowodoru na aktywność i selektywność katalizatorów Ru/MgF2. Wstępna obróbka siarkowodorem w atmosferze helu bardzo wyraźnie podwyższa aktywność preparatów, natomiast obniża selektywność procesu (obserwuje się większe ilości węglowodorów nasyconych.). Z kolei katalizatory aktywowane w atmosferze H2S/H2 posiadają niższą aktywność, lecz w produktach reakcji obserwuje się niewielkie ilości węglowodorów nasyconych.
EN
A series of Sio-TiO2 supports containing 10 wt. % TiO2 were prepared and characterized by various methods. These carries were impregnated with nickel and tested as catalysts in the hydrogenation of hydrotreated diesel oil fraction. Some of the catalysts were subjected to pre-activation at the stage of nickel incorporation. The activity of SiO2-TiO2 supported catalysts. was compared with the Ni/Al2O3 and Ni/SiO2 catalysts. Investigation on the characterization of nickel catalysts were carried by means of temperature-programmed reduction (TPR), oxidation (TPO) and X-ray diffraction (XRD) methods. The measurements of the activity of the catalysts indicate that catalyst of increased activity is obtained when is support has been preparedaffects the activity of Ni/Al2O3 catalyst.
PL
Przedstawiono wyniki badań kaytalizatorów niklowych (10 % mas. NiO) otrzymanych na nośnikach krzemowo-tytanowych. Stosowano nośniki zawierające 10 % mas. TiO2 otrzymane z zastosowaniem różnych metod preparatyki. Aktywność katalizatorów oznaczono w procesie uwodornienia węglowodorów aromatycznych; jako surowiec stosowano odsiarczony destylat olejowy. Otrzymane katalizatory porównano z katalizatorami Ni/Al2O3. oraz Ni/SiO2. Stwierdzono, że największą aktywnością w procesie uwodornienia charakteryzował się katalizator, którego nośnik otrzymano metodą zmieszania krzemionki z tlenkiem tytanowym P-25 Degussa (35% anatazu i 75% rutylu). Zwiększenie aktywności katalizatora Ni/Al2O3 można uzyskać w rezultacie jego wstępnej aktywacji na etapie preparatyki katalizatora.
16
Content available remote Zastosowanie technik temperaturowo-programowanych w katalizie
PL
Temat pracy dotyczy bardzo obszernego materiału zarówno teoretycznego, jak i doświadczalnego - podstawowego i technologicznego. W artykule zasygnalizowano niektóre, istotne zagadnienia dotyczące temperaturowo programowanych technik takich jak TPD, TPR, TPO i TPSR.
EN
The topic deals with a very wide range of theoretical and practical problems connected with temperature programmed methods. Some the most important aspects of TPD, TPR, TPO and TPSR are described.
PL
Przedmiotem pracy była ocena właściwości układu Pd/ZrO2-Al2O3. Wykonano badania adsorpcyjno-desorpcyjne palladu naniesionego na ZrO2 i ZrO2-Al2O3, które miały na celu określenie wpływu ZrO2 na właściwości adsorpcyjne powyższych układów i ich podatności na spiekanie. Wyznaczono dyspersję metalu, przeprowadzono temperaturowo programowaną desorpcję wodoru z wyżej wymienionych katalizatorów oraz wykonano badania temperaturowo programowanej redukcji.
EN
The aim of the paper was to discuss the properties of Pd/ZrO2-Al2O3 catalysts. Adsorption-desorption studies of palladium supported on ZrO2 and ZrO2-Al2O3 were carried out to determine the influence of ZrO2 addition on adsorption properties and susceptibility to sintering of these systems. TPD of hydrogen, TPR and TPO methods were used.
18
Content available remote Temperaturowo programowane techniki w badaniach katalizatorów zeolitowych
PL
W pracy określono wpływ warunków preparatyki i składu chemicznego katalizatorów na kwasowość, podatność na redukcję, aktywność oraz selektywność, a także na stopień ich zakoksowania i charakterystykę osadów koksowych. Przedmiotem badań były katalizatory niklowe do procesu selektywnego hydrokrakingu węglowodorów zawierające 20-50% mas. zeolitu, Ni, H-ZSM-5. w części literaturowej przedstawiono zastosowanie temperaturowo programowanych technik w odniesieniu do zeolitów stosowanych w preparatyce katalizatorów do procesu katalitycznego odparafinowania frakcji olejowych
EN
This work presents an influence of preparation conditions and chemical content of catalysts on acidity, susceptibility to reduction, activity, selectivity and characteristic of carbon deposit. The studies concerned nickel catalysts to the process of hydrocarbon selective hydrocracking including 20-50 weight % Ni, H-ZSM-5 zeolite. In literature part there was presented the application of temperature-programmed techniques referring to zeolites used in catalysts preparation to catalytic process of oil dewaxing.
19
Content available remote Efekty SMSI w katalizatorach Pt/WO3/Al2O3
PL
W pracy porównano właściwości adsorpcyjno-desorpcyjne katalizatora 3.5%Pt/10%WO3/Al2O3 z klasycznymi układami 3.5%Pt/Al2O3 i 4.7%Pt/TiO2. Przedstawiono możliwość wykorzystania chemisorpcji i metod z programowanym wzrostem temperatury do określenia warunków indukowania i typu występującego stanu SMSI. Określono także różnice aktywności katalitycznej tych układów i ich selektywności w zależności od rodzaju i stopnia wywołanego stanu SMSI w reakcji uwodornienia aldehydu krotonowego.
EN
The adsorptive-desorptive properties of 3.5%Pt/WO3/Al2O3 catalyst with the classic systems Pt/Al2O3 and Pt/TiO2 were compared in this paper. We also presented possibilities of the application of chemisorption and the temperature-programmed methods to determine the SMSI effect. The activity and selectivity of these catalysts in the croton aldehyde hydrogenation depend on SMSI type.
20
Content available remote Charakteryzacja układów binarnych CeO2-TiO2 oraz katalizatorów Pt/CeO2-TiO2
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań natury, właściwości powierzchniowych oraz podatności na redukcję binarnych układów tlenkowych CeO2-TiO2 oraz naniesionych na nie katalizatorów platynowych przy zastosowaniu różnorodnych metod badawczych (TPR, TPO, BET, XRD, XPS, chemisorpcja wodoru, testy aktywności katalitycznej).
EN
This work presents the results of studies on the nature, surface properties and susceptibility to the reduction of binary oxide systems CeO2-TiO2 and supported on them platinum catalysts using different research methods (TPR, TPO, BET, XRD, XPS, hydrogen chemisorption, catalytic activity tests).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.