Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  THD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this paper a modified space vector pulse-width modulation (SVPWM) technique for a three-phase T-type inverter is proposed that utilizes the state redundancies for fault-tolerant application. The performance of the T-type, 3-level inverter is analyzed with a three-phase induction motor load under the open-circuit fault condition of the inverter. The voltage space vectors of the three-level inverter under the open switch fault (open circuit fault) condition in any one leg of the three-phase inverter is analyzed and modified using the SVPWM adopted to overcome the problems of sudden stall at open switch fault conditions. Modelling and simulation of T-type 3-level inwerter using proposed modified space vector pulse width modulationis carried out in the MATLAB/SIMULINK environment. The experimental results are presented here for verification of the simulation results using real-time simulator (dSPACE 1103).
EN
Hardware implementation of Shunt Active Power Filter (SAPF) to regulate harmonics in the grid current is presented in this work. Dead-beat controller is employed to regulate the harmonics injected by SAPF using Spartan-6 FPGA processor. The effectiveness of the control strategy is tested under different operating conditions through MATLAB simulations and experimental approach to reduce the grid current harmonics and to meet the IEEE519:2014 recommendations for harmonic regulation guidelines, at the Point-of-Common-Coupling(PCC).
PL
Zaprezentowano bocznikowy filtr aktywny zaprojektowany do redukcji harmonicznych w sieci. Sterownik typu dead-beat jest zastosowany wstrzykiwania prądu z wykorzystaniem procesora Spartan-6 FPGA. Zbadano efektywność sterownia w różnych warunkach pracy przy spełnieniu rekomendacji IEEE519:2014.
EN
The issues of ensuring compliance with the requirements of IEC standards of current quality at the point of common coupling of a local object with a photovoltaic system to an AC grid are considered. Wherein non-sinusoidality of grid voltage and non-linear loads of the object in case of use of multifunctional grid inverter are taken into account. The structure of the inverter output filter is improved and its parameters are justified. The possibility of coordination it with the grid parameters is shown. It allows to increase the compensation efficiency of higher harmonics of the filter capacitor current at the point of common coupling to the grid. The structure of the control system has been improved with the introduction of current coupling of the filter capacitor into the channel of the inverter current reference forming. A model of the system “grid - inverter - load” for researching processes in the system is developed
PL
Artykuł dotyczy analizy odkształcenia prądu płynącego podczas pracy przez pospolite urządzenie domowe jakim jest odkurzacz. Posłużono się powszechnie wykorzystywanymi parametrami umożliwiającymi opis przebiegów okresowych oraz przeprowadzono analizę sygnałów otrzymanych z czynnych eksperymentów. Do pomiarów użyto analizatora jakości energii Elspec Blackbox G4500. Wyniki zestawiono w postaci wykresów w dziedzinie czasu i częstotliwościowej. Analiza wykazuje, że prąd płynący przez odkurzacz ma charakter nieliniowy oraz, że wraz ze spadkiem siły ssącej urządzenia następuje pogorszenie jego współczynnika mocy.
EN
The article concerns the analysis of distortion of the current flowing during the operation of common household appliances such as a vacuum cleaner. Commonly used parameters enabling description of periodic waveforms were used and the signals obtained from active experiments were analyzed. The energy quality analyzer Elspec Blackbox G4500 was used for the measurements. The results were presented in the form of graphs in the time and frequency domain. The analysis shows that the current flowing through the vacuum cleaner is non-linear and that as the suction power of the device decreases, its power factor deteriorates.
EN
The deployment of a distributed power-flow controller (DPFC) in a single- machine infinite-bus power system with two parallel transmission lines are considered for the analysis in this paper. This paper presents the network analysis of the DPFC for power flow control. The performance is evaluated on a given test system with a single line-to- ground fault. The improvement in the stability as well as power quality is evident from the results. Thus the DPFC has the ability to enhance the stability and power quality of the system.
EN
A cascaded H-bridge (CHB) multilevel inverter generally requires several DC sources. An alternative option is to replace the separate DC source feeding an H-bridge cell with a capacitor, while maintaining the other H-bridge cell with a real DC voltage source. In this paper a 7-level cascaded H-bridge inverter with a single DC-source is presented. This paper focuses mainly to achieve effective capacitor voltage balancing and selective harmonic elimination (SHE) based on the Newton Raphson algorithm (N–R). It shows hope to reduce the voltage ripple of the capacitors, which leads to higher power conversion efficiency with equal power distribution, reduces the initial cost, and complexity hence it is apt for industrial applications. Simulation results support the proposed control technique.
EN
A novel in-phase disposition (IPD) SPWM pulse allocation strategy applied to a cascaded H-bridge (CHB) converter is presented in this paper. The reason causing the power of the CHB converter imbalance is analyzed according to the traditional structure, the conception of power imbalance degree is introduced and the principle of the novel in-phase disposition SPWM allocation strategy is deduced in detail. The new pulse allocation scheme can ensure the power balance in 3/4 cycles through interchanging the PWM pulse sequence of the different CHB cell, meanwhile it makes the full advantage of the IPD control strategy, lower the total harmonic distortion (THD) of line voltage compared to a carrier phase shifted (CPS) control strategy, which is verified by theoretical derivation. A seven-level cascaded inverter composed by three H-bridge cells is taken as the example. The simulation and experiment is performed. The results indicate the validity of the analysis and verify the effectiveness of the proposed SPWM allocation strategy.
PL
W pracy omówione zostały wymagania zawarte w normach i rozporządzeniach, dotyczące technik wykonywania pomiarów oraz graniczne wartości amplitud harmonicznych prądu współczesnych lamp elektrycznych. Opisano stanowisko pomiarowe oraz wyniki pomiarów i analizy częstotliwościowej napięcia i prądów dwunastu lamp wyposażonych w różne rodzaje źródeł światła, wykonanych przez różnych producentów. Przedstawione wyniki ocenione zostały pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi. Uzyskane wyniki potwierdziły, że lampy energooszczędne pobierają prąd silnie odkształcony, a amplitudy harmonicznych znacznie przekraczają dopuszczalne wartości.
EN
The paper describes the requirements for measurement techniques and current harmonic levels of lighting lamps contained in the EN standards and Regulations of the European Commission. Laboratory station and equipment used for frequency analysis has been presented. Voltage and current measurements of twelve lamps were made. Classical bulbs, compact fluorescent lamps and LED lamps are included in the study. Single specimens of electricity receivers from different manufacturers were examined. To prevent presence of aliasing phenomenon a sampling rate of 40 kHz was used. The applied measurement system did not adjust the sampling frequency to the frequency of the power grid. The imposition of Hanning’s window on the frequency spectrum led to conclusion, that spectral leakage was insignificant and did not caused difficulties in correct interpretation of the spectrum. The results of the measurements are presented and interpreted. It has been confirmed, that energy-efficient lamps draw strongly deformed current. It seems that, it is widespread, that requirements contained in the regulations and standards are not satisfied.
PL
Artykuł zawiera analizę odkształceń prądu pobieranego przez urządzenia elektryczne wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat obserwuje się zmiany w funkcjonalności urządzeń gospodarstwa domowego, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowocześniejszych rozwiązań układowych i modułów elektronicznych. Jednak urządzenia AGD zawierające moduły elektroniczne pobierają prąd odkształcony i mogą generować wyższe harmoniczne prądu o znacznych wartościach. Dlatego w artykule przeanalizowano przebiegi prądów oraz wartości dominujących harmonicznych dla wybranych urządzeń AGD.
EN
The problems connected with generation of current harmonics in electric household appliances have been presented in this paper. The modern household equipment contains modules and electronic systems, which on the one hand, improve the functionality of these devices, and, on the other hand, cause a rise of the value of generated current harmonics. The results of the research of the current harmonics generated by electrical devices located in the household have been included in the paper. The investigations were conducted in the household, which enabled to take into account the real conditions of supply for the devices under tests. The power quality analyzer PQM 701Z from Sonel was used in tests. The results analysis was made using statistical functions included in well known Excel program.
EN
The article shows various configurations of the topology of grid converters with their control systems, tailored to the needs of the energy market and regulations. Power electronic systems are used for the integration of renewable energy sources with power grids and help to increase the part they play in this network. Of particular note are the multi-channel systems, which form the basis of the modern energy market. They are more efficient and have a higher efficiency than conventional systems. The simulations are performed in the MATLAB/Simulink environment. They consist mainly of an analysis of the high harmonics injected into the grid by converters and analysis of the benefits of implementing the converter with alternating work.
PL
Artykuł przedstawia różne konfiguracje topologii przekształtników sieciowych wraz z systemami sterowania, które są dostosowane do potrzeb rynku energetycznego oraz obowiązujących przepisów. Opisane układy energoelektroniczne stosowane są do integracji źródeł odnawialnych do istniejących sieci elektroenergetycznych i wpływają na wzrost ich udziału w tej sieci. Podkreślone jest znaczenie układów wielokanałowych, które stają się podstawą nowoczesnej energetyki, są wydajniejsze i posiadają wyższą spraw- ność od tradycyjnych układów. Symulacje przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink. Obejmują one przede wszystkim analizę ilości harmonicznych wprowadzanych do sieci przez przekształtniki oraz analizę korzyści układu przekształtnikowego realizującego pracę naprzemienną.
PL
Alternatywne źródła energii coraz częściej zastępują te konwencjonalne. Są bowiem niewyczerpalnym źródłem energii i nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Największy procent źródeł alternatywnych stanowią farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Ich budowa wiąże się ze stosowaniem przekształtników energoelektronicznych, które pośredniczą w przyłączaniu wymienionych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Wadą włączania do sieci elektroenergetycznej źródeł tego typu jest generacja wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono zależność topologii przekształtnika od generowanych harmonicznych oraz zaproponowano rozwiązanie w postaci przekształtnika wielokanałowego z trybem pracy naprzemiennej. Zwiększając w ten sposób wydajność całego układu w chwilach mniejszej generacji mocy przez OZE można doprowadzić do wzrostu udziału źródeł odnawialnych w sieci elektroenergetycznej. Modele badawcze symulowano w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The highest percentage of alternative sources are wind farms and photovoltaic arrays. Power electronic system are used for the integration renewable energy sources with power grids and helping to increase their participation in this network. The biggest problem of it is the fact that the more renewable sources are present in the power grid the bigger number of converters is applied and a higher THD factor is indicated in the output voltage wave. It can lead to exceeding the required standards. The article shows the various configuration of topology of grid converters with their control system, that can be used in power grid. The authors analyzes the high harmonics injected into the network by the converters. There are also the own solution of converter connected in parallel with alternating working mode. This paper provides a description of the benefits and disadvantages of implementation this solution in the power grid and when this mode can work. The improvement of converters is very important for the renewable energy market and their spreading. A case study has been carried out using MATLAB/Simulink environment.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
EN
This paper highlights an approach to drastically minimize the injection of unwanted harmonics to the input power supply incorporating an LC low-pass filter (LPF) which is fitted in between the high frequency current source full bridge inverter used in induction heater and input power supply. This LPF protects the other consumers those are connected on the same power line from the spurious signals. Fast Fourier Transform (FFT) has been used to perceive between the fundamental and the unwanted harmonics. It is a better analytic tool for diagonising all spurious signals in the frequency domain. From the result of PSIM simulation, it has been established that the Total Harmonic Distortion (THD) get reduced drastically from 49.63% to below 4.768% by incorporating the LPF.
PL
W artykule opisano metodę minimalizacji zawartości harmonicznych w wysokoczęstotliwościowym pełno-mostkowym przekształtniku stosowanym do nagrzewania indukcyjnego. Zastosowany filt dolnoprzepustowy chroni innych użytkowników sieci przed niepożądanymi zakłóceniami.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem wpływu odbiorników nieliniowych małej mocy na odkształcenie napięcia zasilającego. Zamieszczone w artykule przykłady analizy statystycznej, pokazują wpływ tego rodzaju odbiorników na odkształcenie napięcia zasilającego.
EN
The paper concerns the influence of the low-power non-linear loads on the deformation of the supply voltage. A few examples of the statistical analysis present the influence of this type loads on the supply voltage deformation.
EN
This paper presents a high performance control scheme for a single phase uninterruptible power supply (UPS) inverter. In the proposed structure, a learning-type controller eliminates periodic disturbances and therefore guaranties high steady-state performance while an instantaneous feedback controller ensures fast dynamic response of the system. Analysis and design of each controller are presented and a brief stability analysis of the complete system is given. Finally to validate the proposed control scheme, simulation results of the system are presented.
PL
W artykule opisano metodę sterowania jednofazowym przekształtnikiem stosowanym w systemie UPS. Zastosowano układ uczący się co gwarantowało płynną pracę systemu. Bazujący na chwilowych wartościach sterownik w sprzężeniu zwrotnym zapewniał dobrą dynamikę.
PL
Tematyka publikacji dotyczy problemu generowania wyższych harmonicznych prądu przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła. W opracowaniu przeanalizowano zmiany poziomu harmonicznych prądu generowanych przez tego typu odbiorniki w sytuacji gdy zasilano je napięciem sinusoidalnym i odkształconym. Do generacji przebiegów napięcia zasilającego w trakcie badań Kwykorzystano, stabilne programowalne źródło zasilania NetWave firmy EMTest. Uzyskane dzięki temu urządzeniu napięcia miały stabilne niezmienne parametry w czasie. trwania badań.
EN
The problem of generation of current higher harmonics by compact fluorescent light sources is described in this paper. The above-mentioned light sources were supplied by a sinusoidal voltage with THD equal to 0.1% then by a distorted voltage with THD equal to 6.58%. Both voltages were generated by a NetWave device from the EMTest. Such equipment guarantees the stable parameters during tests. The compact fluorescent lamps (9 W of nominal power) were used in the conducted tests. They were from three different manufacturers marked as A, B and C. The specifications of the tested lamps are presented in Tab. 1. The characteristic of the examined fluorescent lamps was included in the paper for two cases. In the first one, each lamp was supplied by a sinusoidal voltage. The obtained results are presented in Tabs. 2 and 3 as well as in Fig. 4. The next step was group operation of lamps (A1, A1+A2 and A1+A2+A3) manufactured by the same A factory and (A1+B1+ C1) manufactured by A, B and C factories. The results of investigations are presented in Tab. 4 and Figs. 5 and 6. In the second case, the same configurations of fluorescent lamps were supplied by a distorted voltage. The results are illustrated in Tabs. 5, 6 and 7 as well as in Figs. 7, 8 and 9.
EN
In this paper, the application of the proposed control strategy PWM three intervals with 3×5 matrix converter is presented and analyzed. This control strategy is developed for the control of the multi-phases matrix converter, where the main aim is to ensure the waveform quality of the output voltages and the input currents based on the THD evaluation. Simulation results and real time implementation on dSpace 1103 of 3×5 matrix converter under R-L load are presented for the validation of the proposed control strategy and to clarify the main related advantages.
18
Content available remote Investigation of harmonic generation from dimmable LED lamps
EN
The purpose of this paper is to investigate harmonic generation from dimmable Light Emitting Diode lamps (LEDs) which are used in residential and commercial applications as an energy efficient lighting systems. It is done by conducting laboratory tests on various LED lamps and tapping the load current behavior under different conditions. Then the frequency domain analysis is performed to investigate the generated harmonics. Harmonic levels of different wattage, various branded dimmable and non dimmable LED bulbs along with dimmable compact fluorescent lamps are experimentally evaluated and compared. Experimental result shows that, all LED lamps generate very high level of harmonic during dimming operation which may affect the power quality of AC mains.
PL
W artykule opisano zagadnienie emisji harmonicznych przez ściemnianą diodę LED, wykorzystywaną do oświetlania pomieszczeń. Przeprowadzono próby laboratoryjne w różnych warunkach pracy, a na ich podstawie analizy generowanych harmonicznych. Pod tym kątem dokonano porównania działania badanych diod z innymi energooszczędnymi rozwiązaniami.
EN
The performance of the repetitive controller (RC) for classical inverters (e.g. two-level LCL filter based inverter) can decline if the system bandwidth is not sufficient enough due to much larger LCL filter component values. The novel interleaved inverters can provide higher bandwidth than the classical inverters because of low filter values. This paper reflects upon the analysis and hardware implementation of the RC for interleaved inverter using DSP. High quality (very low THD) output current is demonstrated through simulation and experimental results.
PL
W artykule przedstawiono analizę i implementację na DSP sterowania powtarzalnego dla badanego falownika typu interleaved. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych, pokazują wysoką jakość (niskie THD) prądu wyjściowego przekształtnika.
EN
This paper presents a novel design and analysis of an odd-harmonic repetitive control (ORC) for a two-level three-phase grid connected voltage source inverter. An LCL filter between the inverter and the grid is used to attenuate high frequency PWM switching harmonics. The controller lowers the memory requirement, compared to a conventional repetitive controller. The control scheme contains a traditional conventional tracking controller with a dual loop feedback system, and a zero-phase noncasual filter with add-on ORC. Our analysis and simulation results suggest that the proposed control scheme is able to provide high quality output current (THD=1.8 %) even in worst case scenario.
PL
W artykule przedstawiono nową strategię sterowania ORC (ang. Odd-harmonic Repetitive Control) dla trójfazowego, dwupoziomowego sieciowego przekształtnika napięcia. Dodatkowo wykorzystano filtr wyjściowy LCL. Algorytm redukuje ilość wymaganej pamięci. Jego struktura opiera się na sterowniku nadążnym z podwójną pętlą sprzężenia zwrotnego, filtrze o zerowym przesunięciu fazy oraz ORC. Analiza i symulacje wykazały, że proponowane sterowanie może zapewnić wysokiej jakości prąd (THD=1,8%).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.