Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szczecin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The set of stained-glass windows that had been designed and manufactured for the Kreuzkirche, which is now the Church of Our Lady the Queen of the Crown of Poland in Szczecin, by PuhlWagner-Heinersdorff, a leading German company, is a unique example of the use of modern 1930s visual arts in religious art. A considerable part of the stained-glass window manufacturer's archival documentation is currently stored at the Berlinische Galerie in Berlin, where fifteen original stained-glass window design cartons intended for the Kreuzkirche in Szczecin were found. The objective of this text is to determine the author of the glasswork of the stained-glass windows in the church in Szczecin.
PL
Zespół witraży zaprojektowanych i wykonanych do Kreuzkirche, obecnie kościoła pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Szczecinie przez czołową niemiecką wytwórnie Puhl-WagnerHeinersdorff stanowi unikalny przykład zastosowania w sztuce sakralnej - plastyki nowoczesnej z lat .30 XXw. Znaczna części dokumentacji archiwalnej producenta witraży jest obecnie przechowywana w Berlinische Galerie w Belinie, gdzie udało się odnaleźć piętnaście oryginalnych kartonów projektowych witraży przeznaczonych dla Kreuzkirche w Szczecinie. Celem tekstu jest ustalenie autorstwa zaszkleń witrażowych w szczecińskiej świątyni.
PL
Tematem artykułu są badania wielorodzinnej architektury mieszkaniowej, której powstanie po 1989 r. powiązane jest z procesami urbanizacji obrzeżnych terenów aglomeracji szczecińskiej. Wybrane, reprezentatywne przykłady poddano analizie ze względu na cechy kompozycji urbanistycznej. W artykule dokonano opisu kolejnych faz rozwoju aglomeracji szczecińskiej od końca XIX w. do czasów współczesnych w kontekście zmian form wielorodzinnej architektury mieszkaniowej, powstającej na obszarach podmiejskich. Dla potrzeb opracowania wprowadzono typologię rozwiązań ze względu na wielkość i rodzaj kompozycji. Omówiono problemy powstawania nowej architektury mieszkaniowej na obszarach byłych wsi, adaptacje i rozbudowy byłych zespołów majątków ziemskich i założeń przemysłowych. Omówiono także wpływ form procesów inwestycyjnych na kształt rozwiązań przestrzennych, oraz omówiono perspektywy dalszego rozwoju.
EN
The subject of the paper is the study of multifamily residential architecture, which was developed after 1989 and is directly related to the urbanization processes in the Szczecin agglomeration. Selected and representative examples were analyzed in terms of their characteristics of urban composition. The article describes the consecutive stages of development of the Szczecin agglomeration from the end of the 19th century to the present day in the context of changes in the shapes of multifamily residential architecture, emerging in suburban areas. For the purposes of the paper, typology of solutions was introduced based on the size and type of composition. Difficulties of creating new residential architecture in the areas of former villages, adaptations and extensions of former complexes of land estates and industrial complexes were discussed. The impact of the forms of investment processes on the shape of spatial solutions is also discussed, as well as the prospects for further development.
EN
The aim of the work is to review, taking into account the possibilities of touristic use, selected post-industrial objects in Szczecin. Residues successfully managed for tourist purposes were indicated. All of the non-hotel facilities selected were those that have tourism potential, indicating the possibilities of their development for tourism purposes and the features that would make them become a Post-Industrial Tourist Facility (PPOT). Conclusions from the conducted research indicate actions that should be taken to rescue postindustrial heritage, enabling the development of post-industrial tourism in Szczecin.
PL
Celem pracy jest dokonanie przeglądu, uwzględniającego możliwości wykorzystania turystycznego, wybranych obiektów poprzemysłowych na terenie Szczecina. Wskazano zabytki z powodzeniem zagospodarowane dla celów turystycznych. Ze wszystkich niezagospodarowanych obiektów wybrano te, które posiadają potencjał turystyczny, wskazując możliwości ich zagospodarowania dla celów turystycznych oraz cechy predysponujące je do stania się Poprzemysłowym Obiektem Turystycznym (PPOT). Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują działania, które należy podjąć celem ratowania dziedzictwa poprzemysłowego, umożliwiające rozwój turystyki poprzemysłowej Szczecina.
PL
W Szczecinie, na terenie Parku Kasprowicza, zachowany jest betonowy most łukowy trójprzegubowy wybudowany w 1898 r. przez firmę Boswau & Knauer z Berlina, na zlecenie szczecińskiego przemysłowca branży cementowej Johanessa Quistorpa. W artykule zamieszczono historię powstania obiektu, analogie do innych mostów z XIX/XX w., dane techniczne oraz zamierzenia remontowe. Most został objęty ochroną prawną jako zabytek techniki.
EN
In Szczecin in Kasprowicz Park, there is a three-jointed concrete bridge built in 1898 by Boswau & Knauer from Berlin, commissioned by the Szczecin cement industry specialist, Johannes Quistorp. The article presents the history of the building, analogies to other bridges from the 19th/20th century, technical data and renovation plans. The bridge was covered by legal protection as a technical monument.
EN
One of the elements affecting the quality of life is recreational activity. Considering the ageing demographic structure of urban residents, it is necessary to take into account the needs and expectations of seniors in the activities of cities. In addition, an important factor determining recreational activity is the transport accessibility of the recreational space of cities on which this article is focused. The article consists of three parts. The first explains the theoretical issues regarding transport accessibility. The second presents considerations on the mobility of seniors. The supplement to the discussion is the third part, which is a case study for the Zawadzkiego-Kolonowica housing estate in Szczecin (Poland), whose age structure shows a high level of ageing.
PL
Kompleks usługowy POSEJDON to największy realizowany w Polsce budynek o niskim zużyciu energii NZEB. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zredukowano o 76% zakładaną emisją CO2 do atmosfery. Pod płytą fundamentową budynku wykonano pasywny układ pozyskiwania energii cieplnej. W budynku zostaną zamontowane pompy ciepła, elektrownia fotowoltaiczna, system odzysku wody zużytej oraz stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Dzięki tym rozwiązaniom POSEJDON jest przykładem obiektu proekologicznego.
EN
In Szczecin is constructed mixed use complex POSEJDON. It will be the largest NZEB in Poland. Thanks to the use of modern pro-ecological technologies based on renewable energy sources POSEJDON will reduce carbon dioxide (C02) emissions to the atmosphere by as many as 76%. A passive geothermal energy system for the needs of heating and cooling was realised under the foundations of the The building will be fitted with heat pumps, photovoltaic power station, rainwater utilisation system and electrical car charging stations. Due to this solutions POSEJDON is the example of a pro-ecological object.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wizji rozwoju połączeń dalekobieżnych na linii kolejowej nr 273, tj. Magistrali Nadodrzańskiej łączącej Wrocław i Szczecin przez Zieloną Górę. Przez wiele lat oferta tego typu połączeń na magistrali była mocno ograniczona, a pociągi pośpieszne ze Śląska na Pomorze Zachodnie przeważnie korzystały z szybszej trasy przez Poznań. Dzięki przeprowadzonej modernizacji stan infrastruktury magistrali znacznie się poprawił, a od grudnia 2017 roku miała ona stanowić najszybszą trasę z Wrocławia do Szczecina. W celu porównania dwóch wariantów tras zostało wykonane badanie jakości podróży przez obydwie trasy oraz zgodności czasu jazdy z rozkładem 2017/2018. W obydwu przypadkach czas jazdy różnił się od rozkładowego, ale w przypadku magistrali rzeczywiście był krótszy. Poza zwiększeniem prędkości jazdy szczególnym bodźcem rozwoju oferty na magistrali może być realizacja projektu „Kolej na dobre połączenia” obejmującego modernizację taboru przeznaczonego na tę linię. Poprzez zaplanowane w projekcie działania linia kolejowa nr 273 powinna być w przyszłości znacznie częściej wykorzystywana w połączeniach dalekobieżnych. W tym celu w artykule zostały zaproponowane rozwiązania służące optymalizacji rozkładu jazdy m.in. usprawnienie istniejących połączeń, wykorzystanie obiegu składów do utworzenia nowych pociągów dziennych i nocnych, łączenie kilku relacji, a finalnie zagęszczenie taktu na magistrali do dwugodzinnego. Odpowiednio dobrana oferta może stanowić dobrą alternatywę dla trasy przez Poznań oraz zapewnić nowe i szybkie połączenia kolejowe północ-południe.
EN
The article is aimed at presenting a vision for development of passenger rail connections on the railway line no. 273. This line – the Magistrala Nadodrzańska connects Wrocław and Szczecin via Zielona Góra. For many years, the offer of this type of connections on this line was very limited, and fast trains from Silesia to Western Pomerania usually used a faster route through Poznań. Thanks to the modernization of the infrastructure the line was improved and from December 2017 the line was supposed to be the fastest connection between Wrocław and Szczecin. In order to compare two route variants, a study was carried out on the quality of travel on both routes and compliance of the travel time with the 2017/2018 schedule. The importance of this line in passenger rail transport may increase also because of the implementation of the project ‘Kolej na dobre połączenia’ (Rail for good connections), including modernization of trains which will be designed for this line. As the result the railway line no. 273 should be used much more frequently in the future in long-distance connections. Therefore some solutions for optimization of the schedule, improvement of quality of existing trains and connecting some train routes as a single rail connection have been presented in the article. Properly prepared offer for the Magistrala Nadodrzańska may meet all expectations of the passengers.
8
Content available remote Awarie mostu Cłowego w Szczecinie
PL
W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.
EN
This paper presents history of constructing and lifecycle of post-tensioned Clowy Bridge in Szczecin. Several expert works and repairs were performed during 56 years of service. Finally bridge was closed after serious structural failure of external prestressing cable. Main reasons of degradation are explained and concept of design of dismantling is presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę wpływu planowanej modernizacji Toru Wodnego na warunki hydrodynamiczne, występujące w sieci rzecznej dolnej Odry zarówno w Torze Wodnym, jak i na całym analizowanym obszarze od Gozdowic do Trzebieży. Wielowariantowe obliczenia ruchu wód dla wybranych warunków hydrologicznych w dwóch scenariuszach (przy aktualnej batymetrii Toru Wodnego oraz po jej zmianie wskutek planowanej modernizacji) zostały wykonane za pomocą modelu RiNFlow. Dane sondażowe do aktualizacji przekrojów poprzecznych odcinków Toru Wodnego uzyskano od Urzędu Morskiego w Szczecinie, natomiast informacje o zakresie i parametrach planowanej modernizacji Toru Wodnego pochodziły z udostępnionego programu funkcjonalno-użytkowego dla tego przedsięwzięcia. Artykuł zawiera analizę porównawczą wyników obliczeń zrealizowanych scenariuszy i wariantów symulacyjnych, a także analizę prognozowanych zmian w zakresie kierunku, natężenia i prędkości przepływu dla wybranych odcinków sieci rzecznej dolnej Odry w rejonie portu Szczecin. Na zakończenie przedstawiono wnioski ogólne wynikające z przeprowadzonych symulacji, dotyczące wpływu planowanej modernizacji Toru Wodnego na hydrodynamikę sieci rzecznej dolnej Odry.
EN
The article presents an analysis and an assessment of impact of the planned modernisation of the Fairway on hydrodynamic conditions in the Lower Oder River network in the Fairway, as well as in the entire analysed area from Gozdowice to Trzebież. Multi-variant calculations of water movements for the selected hydrological conditions in two scenarios (with the current bathymetry of the Fairway and after its modification resulting from the planned modernisation) were carried out using the RiNFlow model. The survey data for updating transverse cross-sections of the Fairway sections were acquired from the Maritime Authority in Szczecin, and the information on the scope and parameters of the planned Fairway modernisation originate from the shared project’s functional and utility programme. The article presents a comparative analysis of the results of calculations of the implemented scenarios and simulation variants, as well as analysis of the forecast changes in the scope of the flow direction, intensity and speed in selected sections of the Lower Oder River network in the Szczecin Harbour area. Finally, the article presents general conclusions resulting from the performed simulations, regarding the impact of the planned modernisation of the Fairway on the Lower Oder River network hydrodynamics.
10
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.
EN
The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.
11
Content available remote Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina
PL
W artykule przedstawiono analizę natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina. Badania przeprowadzono na 3 wybranych ulicach w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Określono liczbę samochodów osobowych w celu ewentualnego wykorzystania sieci infrastruktury kolejowej w ramach systemu komunikacji miejskiej.
EN
The article presents the analysis of road traffic intensity on selected streets of Szczecin. The research were carried out on three selected streets on working days in the afternoon transport peak. As part of the research, the number of passenger cars was determined in order to make possible the use of the railway infrastructure network as part of the public transport system.
12
Content available remote Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina
PL
Śródmiejskie dzielnice Szczecina: Centrum, Śródmieście-Zachód oraz Turzyn są obszarami miejskimi, które powstały w wyniku rozbudowy miasta na przełomie XIX i XX w. Ten obszar Śródmieścia, posiadający obecnie budynki o niskim standardzie bytowo-mieszkaniowym i technicznym, od 1992 r. stał się polem długoletnich działań rewitalizacyjnych i proekologicznych, które przedstawione zostaną w niniejszym artykule.
EN
Downtown districts of Szczecin: Centrum, Śródmieście-Zachód and Turzyn are urban areas that were created as a result of the expansion of the city at the turn of the 19th and 20th centuries. The field of long-term revitalization and ecological activities, which will be presented in this article.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych funkcjonowania publicznego transportu na żądanie1 oraz doświadczeń Szczecina związanych z organizacją i funkcjonowaniem tej formy transportu. Przedstawiono istotę oraz rodzaje elastycznych systemów transportowych. Ponadto wykorzystując dane statystyczne, zaprezentowano, na przykładzie Szczecina, wykorzystanie jednego z rodzajów elastycznego systemu transportowego – autobusu na żądanie. Do realizacji celu – w warstwie metodycznej – posłużył przegląd literatury krajowej oraz zagranicznej z zakresu problematyki organizacji i funkcjonowania transportu na żądanie. Przedstawiono i zanalizowano także funkcjonowanie transportu na żądanie na przykładzie Szczecina. Transport na żądanie należy uznać za perspektywiczny dla obszarów charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia oraz położonych peryferyjnie. Doświadczenia funkcjonowania transportu publicznego na żądanie w Szczecinie wskazują na rosnące zainteresowanie tą formą transportu. Można także zauważyć zróżnicowanie wykorzystania transportu na żądanie w zależności od dni tygodnia.
EN
The article presents the essence and types of flexible transport systems. In addition, with the use of statistical data, on the example of Szczecin, the use of one type of flexible transport system has been presented – “On-demand bus”. For this purpose, statistical data showing the number of persons transported and the number of courses in the initial phase of the system were presented.
EN
This article is an attempt to pay attention to the rich heritage of the capital of Western Pomerania and to contribute to the discussion on the need to raise the monument’s history of its most valuable elements. The cultural landscape of Szczecin, which is a multicultural heritage of the historic Pomerania cultural area, is, by virtue of its origin, a carrier of original, authentic values that are absent in other Polish cities and regions. According to the authors it is possible to distinguish of three areas, that together reflect the groundbreaking process of spatial development in the history of the city, having authenticity and originality in the country. The first part of the entry should include the historic urban layout of Szczecin’s Śródmieście (Downtown) at the turn of the nineteenth and twentieth century with the form of star and triangular development quarters, as well as urban and architectural and landscape complexes, which are important components of it: Wały Chrobrego (Hakenterrasse), Jasne Błonia (Quistorpaue) and Cmentarz Centralny (Hauptfriedhof). The spatial and aesthetic qualities, the historical significance and the uniqueness of the particular elements of the aforementioned teams predestine them in our opinion to be included in the list of Historical Monuments.
PL
W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji Mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat wykonywano kilka prac eksperckich i napraw. Most został zamknięty po poważnej awarii konstrukcji zewnętrznego kabla sprężającego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji oraz koncepcję demontażu. Opisano także prace konstruktorskie dotyczące remontu mostu.
EN
The paper presents the history of the construction and lifecycle of the post-tensioned Most Cłowy (Customs Bridge) in Szczecin. Several expert works and repairs were performed during the 56 years of its service. Finally the bridge was closed after a serious structural failure of the external prestressing cable. The main causes of the degradation are explained and the concept of the design of the dismantling is presented. Moreover, the construction works concerning the rehabilitation of the bridge are described.
PL
Wywiad z dr. inż. Andrzejem Montwiłłem, Dyrektorem Instytutu Zarządzania Transportem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.
PL
Funkcjonowanie gospodarki miejskiej uzależnione jest od dostępności towarów w obiektach handlowych, np. w centrach handlowych, sklepach spożywczych, wielobranżowych i przemysłowych. We współczesnych miastach można wyodrębnić trzy kluczowe grupy interesariuszy Miejskiego Transportu Towarowego (MTT). Pierwszą grupę, stanowią mieszkańcy, którzy reprezentują określone potrzeby konsumpcyjne w zakresie dóbr (towarów) i usług, ale także reprezentują określony poziom dojrzałości w zakresie akceptacji pryncypiów zrównoważonego rozwoju. Drugą grupę stanowi biznes, który jest rynkową odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców zapotrzebowania poprzez oferowanie określonej podaż dóbr i usług. Wreszcie, trzecią grupę stanowią władze miasta, które realizują określoną strategię, m.in. przez politykę transportową. Jednym ze sposobów zapewnienia konsensusu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy o odrębnych potrzebach są partnerstwa na rzecz jakości transportu towarowego (Freight Quality Partnership). Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń praktycznych, wynikających z eksperymentalnego wdrożenia tego typu partnerstwa w Szczecinie oraz wyników analiz, stanowiących podstawę dla implementacji rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie MTT na środowisko miejskie.
EN
Functioning of urban infrastructure, depending on the availability of goods at retail outlets, such as shopping malls, grocery stores, multi-branch and industrial. Three major groups of Urban Freight Transport have been identified. The first group represents the consumer requirements for goods and services, but also in terms of acceptance of the principles of sustainable development. The second one includes the business entities, which are focused on the response for the city users’ needs and expectations. Finally, the third group are city authorities which implement a particular strategy of the city development. One of the ways to reach consensus among different stakeholder groups is the Freight Quality Partnership. The aim of the paper is to introduce the practical experiences resulting from the experimental implementation of this type of partnership in Szczecin and the results of analyzes, which are the basis for the implementation of the measures limiting the negative impact of UFT on the urban environment.
PL
Polichromia w kaplicy kościoła rzymskokatolickiego pw. Bożego Ciała w Szczecinie jest w pełni autorską tematycznie i estetycznie całością. Jej ogólne założenie kolorystyczne wynika z dwóch faktów: mistycznego, że Jezus Chrystus jest światłością świata, oraz z fizycznego, że kolor jest zjawiskiem istniejącym tylko w środowisku światła. Zatem wizerunki osób będących we wspólnocie z Chrystusem wyznaczone są kolorem, a pozostałych, do których nauka Chrystusa jeszcze nie dotarła – ciemnym rysunkiem. Celem tematycznym realizacji było stworzenie narracji, która wyraziłaby ruch oparty na duchowej interakcji związanej z chrystocentrycznym procesem personalizacji, z aktywnością czystego serca, o którym mówił Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze. Czystość według ks. Józefa Tischnera to „nic innego jak wewnętrzna logika miłości (...)”. Głównym celem artystycznym było uzyskanie poczucia substancji malarskiej i dynamiki form w rzeczywistej, fizycznej przestrzeni kaplicy. Ruchomy punkt widzenia nieustannie doświadczany w trakcie realizacji, zobowiązywał autorkę nie tylko do myślenia o odpowiedniej ekspresji form wizerunków węzłowych dla całości, ale również do wzmocnienia ogólnej dynamiki przestrzeni poprzez wprowadzenie wizerunków postaci na lizeny – w taki sposób, aby każdy pokrywał sobą wszystkie płaszczyzny. Zastosowane w nich deformacje łączą je tematycznie i estetycznie ze ścianami, aby w trakcie przemieszczania się oglądającego zaistniała bardziej narracja filmowa niż zdjęciowa. Poszczególne wizerunki osób ukształtowane są w znacznej części rysunkiem malarskim – zarówno jako granicą między różnymi jakościowo plamami, jak również kolorowym rysunkiem, który uwydatniając formę, nie tylko jest jej konturem w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też zróżnicowaną walorowo i chromatycznie linią różnorodnej szerokości, która płynnie wchodzi w pogranicza chromatyczno-walorowe i w ten sposób zagęszczona buduje strukturę koloru, jego morfologię. Uzyskana tkanka malarska jest jakością inną estetycznie niż plama informująca o powierzchni, o zewnętrzu. Stwarza większą możliwość wyrażenia przestrzenności osoby, jej duchowości i ewentualnej świetlistości, jak to ma miejsce w przedstawieniu bł. Pier’a Giorgi’a Frassati (ryc. 5). Stanowi ono rodzaj odautorskiej, malarskiej definicji ucznia Jezusa. Morfologia koloru budującego jego wizerunek, a wynikająca z rysowania, ukazuje strukturę osoby, która mocą chrystusowego Ducha jest światłem świata.
EN
The polychromy in the chapel of The Corpus Christi Catholic Church in Szczecin is thematically and estethically a fully authorial entirety. Its general colouristic presumption results from two facts: mystical, that Jesus Christ is the light of the world and physical, that colour is a phenomenon present only in the light environment. Therefore, the images of persons who are in Christ’s communion are indicated by colour, and the rest, who did not learn from Christ yet, by a dark drawing. The author intended to express the movement based on spiritual interaction, Christocentric process of personalisation, purity – transparency of persons through the contents of the pictorial-teological polychromy. According to priest Józef Tischner, chastity “is nothing else than the inner logic of love (...)”. One of the general assumptions of this accomplishment was to obtain the feeling of pictorial substance in the actual space of the chapel, as well as through some compositional measures on walls and pilars-pilaster strips. I was bearing in mind the relations between the specific pictorial phrases placed on them and the onlooker moving around. The moving viewpoint, which I was continually experiencing during my work, obliged me not only to think about a suitable expression of forms of nodal points for the whole, but also to emphasise the dynamics of the space through introducing the images of persons on pilars in a way, that they cover all the surface and, through distortion, link them thematically and esthetically with the walls to create a film narration rather than picture narration, which can be experienced while moving around. Individual images of persons are mainly shaped by picture drawing, as a border between different quality of splashes and also by a colourful drawing, which by emphasizing the form, is not only its contour, but also, diversified in value and chromatically, a line of different width, which smoothly enters the value-chromatic borders, and concentrated, builds up the structure of colour. The obtained ”artistic fabric” is esthetically a different quality than the patch, which informs about the surface, the outside. It creates a greater possibility to express the spaciousness of a person, their spirituality and light, as it can be observed in the presentation of blessed Pier Giorgio Frassati (ryc. 5). It constitutes a kind of author’s painted definition of the follower of Jesus. The morphology of colour building his image, and resulting from drawing, shows the structure of a person who, by the power of Christ’s Spirit, becomes the light of the world.
EN
Being the cleanest mine fuel due to the release of low exhaust emissions into the atmosphere, natural gas has been utilised by many fields of transport. A rapidly growing world market of liquefied natural gas (LNG) fuel has enabled to implement this fuel in urban transport. This article concentrates on presenting an alternative solution for the use of LNG fuel in urban buses to reduce exhaust emission using the example of Szczecin. On the basis of a significantly growing segment of the engines for the gas driven market, the article also shows the possible costs arising from the use of LNG fuel in urban buses of Szczecin. The impact to the natural environmental from the use of diesel fuel from vehicles was analysed. Based on the exhaust emission analysis this article shows the difference between using a fuel which emits less noise and is a cleaner energy source with high energy efficiency and the fuel used by carriers.
PL
Walory krajobrazowe miasta stanowią istotny element budowy jego tożsamości. Szczególną rolę w tym zakresie pełnią wnętrza, które rzeka tworzy z miastem. Przykład portowego Szczecina pokazuje potencjał krajobrazu nabrzeża Odry, ujawniony przez analizy krajobrazowe, badające wartości historyczne, walory widokowo-kompozycyjne i rodzaj użytkowania przestrzeni, w tym dostępność rzeki. Na przykładzie dwóch odrębnych fragmentów nabrzeży ukazano możliwości relacji miasta z rzeką oraz typy zagrożeń dla identyfikacji tych miejsc i społecznego wykorzystania ich potencjału.
EN
A city's landscape values are a significant element in building its identity. Interiors which are formed by the river with the city play a particular role in this respect. The example of the port city of Szczecin demonstrates the landscape potential of the embankment of the Odra river, disclosed through landscape analyses, studying historical values, scenerycomposition qualities and the type of use of space, including the availability of the river. The possibility of relations between the city and the river as well as the types of hazards for the identification of the place and the social use of its potential are presented on the example of two separate fragments of the embankment.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.