Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stock Exchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ efektu stycznia na WIG20
PL
Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
EN
The aim of the study is to verify the impact of the January effect on the instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated the average monthly returns of companies included in index WIG20 for the period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows that since 2007, the January effect has occurred in the stock market, once in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied in making investment decisions.
2
Content available remote Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie
PL
Artykuł omawia wejście i rok obecności PKP Cargo S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorzy wspominają o podziale Przedsiębiorstwa Państwowego PKP i jego procesie prywatyzacji. Przedstawione są cele sprzedaży PKP Cargo oraz szansę i ryzyka związane ze spółką. Omówiona jest pierwsza oferta publiczna (IPO). Autorzy omawiają kolejne emisje akcji, zmiany akcjonariatu i analizują zmienność cen akcji. We wnioskach przedstawiona jest ocena wejścia na giełdę i prognozy dotyczące PKP Cargo.
EN
The article discusses the presence of input and year PKP Cargo SA on the Stock Exchange in Warsaw. The authors mention the division of the State-station and the privatization process. Are shown PKP Cargo sales targets and opportunities and risks associated with the company. Discussed the initial public offering (IPO). The authors discuss the further issue of shares, the shareholder and analyze changes in volatility. In the conclusions presented to evaluate the IPO and forecasts for PKP Cargo.
PL
W artykule skrótowo przedstawiono fakty dotyczące kształtowania się technologii i techniki Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach. Wskazano najbardziej znaczące dla kształtowania fabryki okresy: powstanie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, okres tzw. Tarnowa II i okres po wejściu Azotów Tarnów na Giełdę Papierów Wartościowych. Dokonania ostatniego okresu są tylko zasygnalizowane, bowiem ich dynamizm trwa. Autor podkresla, że w 85-letniej historii Firmy bardzo ważni byli jej pracownicy, często wybitni specjaliści i znakomite osobowości, a zawsze ludzie bezgranicznie oddani Firmie.
EN
This paper presents briefly the facts related to the development of technology and technique of Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce. It describes the most important periods for the factory formation such as: the establishment of the State Works of Nitrogen Compounds in Mościce, the period of so called Tarnów II and the present period after Azoty Tarnów debut on the Warsaw Stock Exchange. The achievements from the latter period are only generalised as they are dynamic and still in progress. The author emphasises that the company workers, often outstanding specialists and remarkable personalities and always entirely devoted to the Company, were very important in the 85-year history of the Company.
PL
W artykule podjęto próbę oceny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd europejskich. Podstawą porównań był zestaw odpowiednio wyselekcjonowanych kilkudziesięciu wskaźników miesięcznych ilustrujących rozmiar rynku kapitałowego, rozwój rynku akcji oraz rynku obligacji w okresie od 01.2003 do 12.2005. W badaniu zastosowano 6 metod rangowania obiektów, w tym m.in. metodę taksonomicznej miary rozwoju. Przeprowadzone procedury badawcze plasują warszawską giełdę w okolicach środkowych pozycji w rankingach. Ponadto w obserwowanym okresie widoczna jest stopniowa poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej polskiej giełdy, przejawiająca się m.in. w niewielkim wzroście jej pozycji w uszeregowaniach.
EN
The paper aims at evaluating the Warsaw Stock Exchange in comparison with other European stock markets. The analysis was based on a number of selected monthly indicators characterising the size of the capital market, equity trading as well as bond trading in the period from January 2003 to December 2005. There were 6 different ranking methods applied in the research, including the method of a taxonomic measure. The procedures of the research reveal that the Warsaw Stock Exchange is placed around the middle positions of the ranks. Moreover, a steady improvement of the general economic condition of the Polish stock market can be observed in the analytical period, which is shown by a slight growth of its ranking position.
EN
The aim of this article was to verify deterministic model of market value change. This model is greater then other, older models of financial analysis, because shows exactly change in value because of separate model elements. It cause better strategy identification of creation or destruction of market value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności między wielkościami wskaźników kondycji finansowej polskich spółek giełdowych a kursami ich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu zbadania analizowanych zależności zbudowano oraz zweryfikowano liniowe jednorównaniowe modele ekonometryczne. Jako narzędzie analizy komputerowej wykorzystano pakiet STATISTIA PL wersja 6.0, moduł regresja wieloraka.
EN
Article presents results of a survey concerning relationships between financial performance ratios of polish publicly traded companies and the value of its stock on the Warsaw Stock Exchange. To analyse the relation linear one equation econometrics models were built and verified. As the main tool for analysis, STATISTICA PL package ver 6.0, multiple regression module was used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.