Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Slovak Republic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper analyses the NATO Codification System, explains basic terms and definitions, analyses the NATO codification policy and basic principles, characterizes the procurement system and NATO related codification procedures applied within the Armed Forces of the Slovak Republic and describes the supply and stock system implemented at the Ministry of Defense of the Slovak Republic.
SK
V príspevku sú diskutované otázky koncentrácie na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike z pohľadu vývoja koncentrácie v rokoch 2004-2012. Analýza stupňa koncentrácie je vykonaná na základe hodnotenia podielov jednotlivých operátorov na celkových tržbách v odvetví pomocou vhodne zvolených kvantitatívnych metód. K vybraným kvanti-tatívnym metódam patria absolútne a relatívne indikátory. Z absolútnych indikátorov boli použité Hirschmann - Herfindahlov index koncentrácie a miera koncentrácie, z relatívnych indikátorov variačný koeficient. Teoretické kvantitatívne metódy hodnotenia úrovne koncentrácie sú aplikované na trh elektronických komunikácií vo forme analýzy trhu ako celku z pohľadu tržieb. Výsledok riešenia danej problematiky je nesporný a jednoznačný - trh elektronických komunikácií Slovenskej republiky je z pohľadu všetkých uplatnených metód možno hodnotiť ako vysoko koncentrovaný počas celého sledovaného obdobia. Boli však zaznamenané niektoré výkyvy súvisiace so zmenou počtu subjektov na trhu a s akvizíciami.
EN
The paper discussed issues of concentration on the elec-tronic communications market in the Slovak Republic from the perspective of development of the concentrations in the years 2004-2012. Analysis of the degree of concentration is made on the basis of the shares of individual operator in total sales in the sector by means of appropriately selected quantitative methods. The selected quantitative methods include: Hirschmann - Herfindahl concentration index, degree of concentration coefficient of variation. Theoretical quantitative methods for assessing levels of concentration are applied to the electronic communications market in the form of market analysis as a whole from the perspective of sales. The answer for the issue is indisputable clear - electronic communications market in the Slovak Republic is seen by all methods enable evaluation as a highly concentrated over the entire projection periods. Some have, however, increased fluctuations that any ads related to changing the number of subject-market and acquisitions.
EN
The aim of this article is to evaluate the position of the food processing industry in the Slovak Republic in the context of the globalization and integration tendencies. Integration with the Western European markets has brought many advantages and opportunities for Slovak businesses on the one hand and increased competition on the other hand. The interest of the Slovak Republic is to maintain efficient agriculture in the conditions of the growing world economy globalization. Agri-food sector is reasonable priority of the economic policy according to its specific position and importance by nutrition providing, by natural resources managing and by realization of the socially important non-production functions.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena pozycji przemysłu przetwórstwa spożywczego w Republice Słowackiej w kontekście tendencji globalizacji i integracji. Integracja z rynkami Europy Zachodniej przyniosła dla słowackich przedsiębiorstw z jednej strony wiele korzyści i możliwości, z drugiej strony wzrost konkurencji. Republika Słowacka zainteresowana jest utrzymaniem wydajnego rolnictwa w warunkach rosnącej globalizacji gospodarki światowej. Sektor rolno-spożywczy jest racjonalnym priorytetem polityki gospodarczej zgodnie z jego specyficzną pozycją i znaczeniem poprzez zapewnienie żywienia, zarządzanie zasobami naturalnymi i realizację ważnych społecznie funkcji niezwiązanych z produkcją.
EN
This article analyses the traffic accident rate on roads and highways and possibilities of risk evaluation related to traffic accident occurrence based on factors that were the causes of accidents. A new term – risk of traffic accident occurrence is a product of probability of accident occurrence and its impacts. The results are presented by way of example that uses selected statistical data of the Slovak Republic traffic accident rate between 2002 - 2012. The article provides a brief methodological procedure of evaluation of the traffic accident rate using the risk of traffic accident occurrence.
5
Content available remote Decreasing of road transport externalities in the Slovak Republic
EN
With increasing traffic volume and traffic capacity the accompanying negative characters are still more proved and the problems have been associated with the establishment and functioning of the transport system. The mentioned problems are mainly: –– negative impact on the environment, –– increasing number of traffic accidents, threats to human health and life, –– traffic congestion, breakdowns and other negative impacts. Road safety is a serious problem of road transport development. Although, the accident rate in Slovakia generally decreases in recent years, its consequences are enormous and it is difficult to quantify it. Traffic accidents cannot be completely eliminated, but it is possible to reduce the number and severity of accidents with the cooperation of various research institutes, international organizations and experts from different fields of science with ministries of transport. Wide variety of ITS applications is a real opportunity for development of movement in the future. Today’s intelligent transport systems products and services in EU are based on telecommunication, electronic, and information technology. A wide range of new applications represents a real revolution in transport. In our paper we would like to analyse road traffic accident rate in the Slovak Republic as one of the main externalities, and the possibilities of decreasing them with the assistance of telematics applications.
EN
This article deals with evaluation of agricultural performance on the market through selected indicators. According to the period 2000 – 2011 or 2012, we analyse, how the development trends in agriculture changed. Firstly we analyse the amount of GDP in agriculture, the number of employees, the average salary and competitiveness in foreign markets. Then we analyse the amount of agricultural production according to each region of Slovakia to show, what the effectiveness of each region is.
PL
Artykuł ten podnosi kwestię ewaluacji wydajności rolnictwa, dzięki wybranym czynników. W badanym okresie czasu 2001 – 2011 i 2012, zbadaliśmy jak zmieniały się trendy rozwoju w rolnictwie. Po pierwsze, zbadaliśmy wielkość PKB w rolnictwie, liczbę pracowników, średni poziom wynagrodzeń i konkurencyjność z zagranicznymi rynkami. Następnie, zbadaliśmy wielkość produkcji rolnictwa w odniesieniu do każdego regionu Słowacji, aby pokazać efektywność każdego z nich.
PL
Ogólnoświatowy kryzys trwający od 2008 doprowadził do zahamowania wzrostu gospodarczego państw. Zanotowano spadek produkcji, obniżenie zapotrzebowania i wzrost bezrobocia. Problemy pojawiły się naturalnie również w branży materiałów ogniotrwałych. W pracy analizie poddano stan przemysłu materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej w dobie kryzysu. Przedstawiono zmiany PKB i inflacji w tych krajach i UE w okresie 2008-2010. Zanalizowano strukturę zbytu materiałów ogniotrwałych w poszczególnych gałęziach przemysłu w kontekście zmian w produkcji stali, odlewów, cementu i szkła w tym okresie. Przedstawiono rozwój produkcji materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej od roku 2000 i porównano strukturę produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych w tych krajach w latach 2008-2010. Stwierdzono ożywienie gospodarki po 2009 roku i wskazano przyczyny trudności w osiągnięciu stanu przemysłu materiałów ogniotrwałych z 2007 roku.
EN
The global crisis, lasting from 2008, resulted in the hindering economic development of many countries. A decreased production, a drop in demand and unemployment growth were observed. Obviously, the problems did not omit the refractory branch. In the paper, the state of the refractory industry in the Czech and Slovak Republics during the crisis is analysed. Changes in GDP (Gross Domestic Product) and inflation in these countries and EU in the years 2008–2010 are shown. The sale structure of refractory materials in particular industry branches is described in the context of changes in the production of steel, casts, cement and glass in this period of time. Progress of the production of refractory materials in the Czech and Slovak Republics since the year 2000 is discussed. The structure of the production and sale of refractory materials in the years 2008-2010 is compared in these countries. Economic revival after 2009 has been stated. The reasons of difficulties with achieving the state of the refractory industry just from 2007 are indicated.
PL
Artykuł poświęcony jest prezentacji najważniejszych centrów i parków logistycznych w Republice Słowackiej. Autorka pokazuje, że są one rozmieszczone nierównomiernie, przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Przedstawiono oferowane przez centra usługi logistyczne i stopień wykorzystania ich potencjału usługowego.
9
Content available remote Strategia obronna Republiki Słowacj
EN
In the moment of getting independence, the Slovak Republic recognized security as one of its most important aims of its policy. Until 2004, Slovakia pursued its own policy aimed at integrating with Euro-Atlantic security structures. Having reached that goal, it had to conform to NATO and EU standards, including creating security legislation. One of the most important documents was Defence Strategy of the Slovak Republic, the current version of it dates from 2005. It consists of five parts: the Slovak Republic in the changing security environment, new dimension of defence policy, the Slovak Republic’s defence requirements, armed forces’ development, and defence support. The content is supplemented with the introduction and conclusions with additional information. The first part of the Slovak Republic’s Defence Strategy underlines that Slovakia’s security interests result from the needs of its citizens and the country and are based on the values of freedom, peace, law, democracy, development and compliance with basic human rights. It states that the character of Slovak security interests is timeless despite a dynamically changing security environment. The second part defines the main task of Slovakia’s defence policy, stresses the significance of NATO and EU membership and cooperation with the UN and OSCE and lays defence policy principles. The third part defines the mission of the Slovak Republic’s defence, the range of Slovakia’s defence capabilities and NATO collective defence. It outlines the Ministry’s of Defence tasks as a coordinator of all activities connected with the armed forces’ reconstruction and creates conditions of the armed forces’ participation in operations, conducted in a complex and flourishing way. The fourth part describes the programme of armed forces’ development and reform, as well as the scope of their activity, including strategic tasks, tasks resulting from international agreements and tasks to support public administration bodies. The fifth part deals with problems of supporting the defence system of the country in order to provide planning, preparation and assigning appropriate forces and assets to perform armed forces’ tasks in defence and to pursue other tasks.
PL
Kompleksowe uregulowania prawne przyczyniły się do stworzenia na Słowacji bardzo dobrego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach rozwiązań organizacyjnych powstał m.in. Fundusz Recyklingowy.
EN
The aim of the study was to collect and analyse information on dietary patterns, to find out and assess anthropometric measurements and evaluate differences between age groups among with 204 schoolchildren (l 10 girls and 94 boys), aged 9 to 14 years, from Slovak city Nitra (average age 11.40 š 1.62 years). Data were compared between two age groups: schoolchildren aged 9 to 11 years (52.45 % of pupils) and 12 to 14 years (47.55 % of pupils). Body fat content was in the younger group 29.28 + 7.19 % (11.91 š 5.10 kg) and in the older age group 22.04 š 6.55 % (11.84 š 5.15 kg). 18.69 % of younger and 30.93 % of older children do not eat breakfast regularly (p < 0.05) and even 14.02 % of younger group and 23.71 % of older group do not eat breakfast at all. The most frequently eaten meat by those children is poultry; just smali share of participants (14.95 % and 16.49 %) is consumed fish almost every week. Less than once a week or never drink milk 17.75 % of younger and 14.44 % of older children. Markedly negative founding is fairly deficient (less than once a week) of fruit intake in 5.61 % and 10.31 % of children; as well as vegetable consumption in 14.02 % and 21.65 %; further, legumes consumption (less than twice a month) in 27.10 % and 36.08 % of children.
PL
Celem pracy było zebranie oraz analiza danych dotyczących nawyków żywieniowych, wybór pomiarów antropometrycznych oraz ocena różnic występujących miedzy dziećmi z różnych grup wiekowych. W badaniach wzięło udział 204 osoby (110 dziewcząt i 94 chłopców) w wieku szkolnym (średnia wieku 11,40 š 1,62 lat) mieszkających w słowackim mieście Nitra. Dzieci zostały przyporządkowane do 2 grup wiekowych, mianowicie 9-11 lat (52,45 %) i 12-14 lat (47,55 %). Zawartość tkanki tłuszczowej w grupie młodszych dzieci wynosiła 29,28 š 7,19 % (11,91 š 5,10 kg), a w grupie dzieci starszych 22,04 š 6,55 % (11,84 š 5,15 kg). Spośród badanych dzieci 18,69 % młodszych i 30,93 % starszych osób nie spożywa regularnie śniadań (p < 0,05). Wśród dzieci młodszych 14,02 %, a wśród dzieci starszych 23,71 % osób w ogóle nie spożywa śniadań. Głównym rodzajem mięsa spożywanego przez badaną grupę dzieci jest mięso drobiowe. Tylko 14,95 do 16,49 % dzieci jada ryby raz w tygodniu. Spośród młodszych dzieci 17,75 %, a spośród starszych dzieci 14,44 % pije rzadziej niż raz w tygodniu lub w ogóle nie pije mleka. Owoce jedzone są rzadziej niż raz w tygodniu przez 5,61 do 10,31 % dzieci. Warzywa jedzone są rzadziej niż raz w tygodniu przez 14,02 % dzieci młodszych i 21,65 % dzieci starszych. Rośliny strączkowe są spożywane rzadziej niż 2 razy w miesiącu przez 27,10 do 36,08 % dzieci.
12
EN
This contribution deals with the analysis of the air transport position in the Slovak Republic. It characterises the crucial elements of the aviation infrastructure and main entities of the transportation system of air transport. The paper describes real performances in the area of passenger air transport and freight air transport in the Slovak Republic. It presents the basic tendencies of further air transport development in the Slovak Republic.
13
EN
International Brown Coal Mining Congress in Bełchatów is an important discussion forum on the role of not only brown coal as a crucial energy material but also brown coal mining in Europe in general. The Slovak mining industry is one of the oldest in Europe. Slovakia possesses a significant number of documented raw materials deposits exploited by means of underground mines (4.3 million tons) and open pits (16.6 million tons). The scale of mining is adequate to the national economy needs. Open pits are mostly used to mine materials for the construction industry, whereas underground mines serve to produce coal, magnesite and small amounts of crude oil and natural gas. Slovakia mines about 2.3 million tons of hard coal and brown coal, which is a significant amount in comparison with other materials. The article presents the most important problems and issues connected with balanced development of Slovak mining in the light of current political, economic and ecological conditions.
PL
Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie jest ważnym forum dyskusji o roli nie tylko górnictwa węgla brunatnego jako bardzo ważnego surowca energetycznego, ale także o roli górnictwa w Europie w ogóle. Górnictwo Słowacji należy do jednych ze starszych w Europie. Słowacja posiada znaczną ilość udokumentowanych złóż surowców mineralnych eksploatowanych tak systemem podziemnym (4,3 mln ton) oraz systemem odkrywkowym (16,6 mln ton). Skala wydobycia jest adekwatna do potrzeb narodowej gospodarki. Systemem odkrywkowym eksploatowane są głównie surowce dla przemysłu materiałów budowlanych natomiast systemem podziemnym eksploatowany jest węgiel, magnezyty oraz niewielkie ilości ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Słowacja wydobywa około 2,3 mln ton węgla kamiennego i brunatnego, co w porównaniu z wydobyciem innych surowców jest wielkością znaczącą. Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem górnictwa na Słowacji w świetle obecnych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i ekologicznych.
14
PL
W referacie scharakteryzowano aktualną sytuację regionalnej komunikacji autobusowej w celu pokazania problemów, które nie zostały jeszcze prawidłowo rozwiązane. Podstawowym problemem jest finansowanie usług i zasoby dostarczające usługi transportu o niskiej jakości i prowadzące do stale zmniejszających się wielkości realizowanych przewozów transportu publicznego. Wskazano rozwiązania pozwalające poprawić realizację usług transportowych na terenie działania samorządu lokalnego.
EN
The paper describes the present situation in the regional bus service with aim to demonstrate problems which have not been sufficiently solved yet. The basic problems include financing and source creation to provide transport services which leads to low quality of services resulting in decrease of public transport service performances. The paper indicates the solution how to improve transport services of the self-government district territory.
15
Content available remote Electronic FEE collection and its application in the Slovak Republic
EN
Electronic Free Collection (EFC) is among priority elements of transport telematics. According to categorization of basic services of ITS (Intelligent Transport System) defined European project KAREN, EFC is the part of financial services and transport control groups, emergency, and demand which is one of the main services in wide portfolio of IDS users needs. Fee collection is a typical transport service highly dependent on identification of vehicle type position. In my contribution I would like to concentrate on transport performance payments.
PL
Elektroniczne pobieranie opłat (EFC) należy do priorytetowych elementów telematyki transportu. Zgodnie z kategoryzacją podstawowych usług ITS (Inteligentne Systemy Transportu) zdefiniowaną w europejskim projekcie KAREN, EFC jest jednym z narzędzi finansowych wykorzystywanych w kontroli transportu, stanach awaryjnych i wymaganiach, oraz stanowi jedną z głównych usług w szerokim katalogu potrzeb użytkowników IDS. Pobieranie opłat jest typową usługą transportową w wysokim stopniu uzależnioną od identyfikacji typu i pozycji pojazdu. W referacie skoncentrowano się na płatnościach za realizację usługi transportowej.
PL
Podatek od wartości dodanej jest kluczowym podatkiem pośrednim w systemie podatkowym. Przepisy dotyczące tego podatku podlegają kolejnym zmianom w związku z procesem harmonizacji z unormowaniami UE. W najbliższych latach niezbędne będą dalsze zmiany regulacji prawnych dotyczących podatku od wartości dodanej. W związku z tym konieczne jest skoordynowanie wszystkich kroków, które mają wpływ na budżet państwa, zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków. Chodzi nie tylko o kroki wynikające z dążności do spełnienia warunków członkostwa w UE.
EN
The state tax policy is one of the most stimulating and motivating factor for private firms. If Slovak republic want to be a European union member, we need to make change in tax system.
17
Content available remote Opodatkowanie przedmiotów gospodarczych w Republice Słowackiej
PL
Podatki dochodowe w Republice Słowackiej, po jej powstaniu 01.01.1993, regulowała ustawa z 1992r., przyjęta jeszcze w byłej Republice Czechosłowackiej. Do 1999 roku dochody osób fizycznych i osób prawnych opodatkowane były według tej ustawy, przy zmienionej stawce podatku dochodowego od osób prawnych, która obniżyła sie z 45% do 40%. W 1999 roku przyjęta została nowa ustawa podatkowa z dużą ilością zmian, m.in. z nowymi stawkami podatku dochodowego od osób prawnych. Celem referatu jest porównanie obciążenia podatkowego w Republice Słowackiej i w krajach Unii Europejskiej, a także przedstawienie problemu dostosowania polityki podatkowej Republiki Słowackiej do wymogów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich.
EN
The income taxes in Slovak Republic after 1.1.1993 were by the previous Law of the Czechoslovak republic from the year 1992. The income taxes of the physical person as well as corporate bodies were taxable by this law, only the rate of the taxes as physical person were lowered from 45% to 40%. In the year 1999 was the new tax law created and there were many changes - new rate for physical person income taxes, lowering of the rate of the corporate bodies in the year 2002 to 25%. The comparison of the tax code in the Slovak republic with the tax code of European Union. The problems of fiscal policy of SR and the demands of the European Union in the sphere of direct taxes.
18
Content available remote Kredytowanie przedsiębiorstw w Republice Słowackiej
PL
Przedsiębiorstwa w finansowaniu swojego rozwoju mogą wykorzystywać zarówno źródła zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Przedsiębiorstwa słowackie, głównie małe i średnie, które często nie osiągają wystarczającego zysku, muszą sięgać po zewnętrzne źródła finansowania. Dostęp do tych zasobów w Słowacji jest utrudniony, ponieważ rynek kapitałowy nie funkcjonuje właściwie, a banki w udzielaniu kredytu tym przedsiębiorstwom są bardzo ostrożne, co przekłada się na wzrost kosztu tych źródeł finansowania. Powstaje zatem pytanie o potencjalne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Słowacji i rolę państwa we wspomaganiu ich rozwoju. Poniższe opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.
EN
Firms usually use for fonancing theirs development external and internal sources. Slovak small and medium firms usually are not profitable, so they need expensive external sources. To obtain this kind of sources, at present time in the Slovakia is difficult, because capital market does not work still and banks are very careful to give them credit. So, where could find small and medium firms sources for financing theirs development? How National Agency for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME) help the?
EN
In the paper is described aspects of the economic analysis of the raw material resources and, as well as a basic the characteristic of a mining business evaluation in Slovakia and indicated assumption, that should be created, that such basis could be in changed conditions effectively utilised. Than in second root, and this is how to use and adapt the new and progressive evaluation system for the evaluation of the raw material resources in Slovak Republic, with example of implementation in heavy industry area.
PL
Przedstawiono aspekty analizy ekonomicznej zasobów surowcowych oraz scharakteryzowano podstawy oceny opłacalności ich górniczej eksploatacji w Słowacji i wyrażono przypuszczenie, że te zasoby mogłyby być efektywnie wykorzystane w zmienionych warunkach. Następnie wskazano jak stosować i adaptować nowy, progresywny system do oceny wartości zasobów surowcowych w Słowacji, na przykładzie wdrożenia w obszarze przemysłu ciężkiego.
20
Content available remote Slovenska republika verzus Europska unia z hl'adiska energetiky
EN
New liberalisation trends of Europe's power engineering, decisions of European committee, and also troubles in Republics SR's electroenergetics and heat management (what effected introduction new law No 70/98 about energetics), will demand new energetistic politics. On the other hand one should realize, that SR has strongly limited natural resources of energy, while import of petroleum and nuclear fuel from Russia is exclusively secured because of economic reasons. According to Ministry of Economy and government, nuclear energy will be further developed, also keeping high level of safety, instituting nuclear independent state inspection services - Department of Safety, high professionalism of Ministry of Economy and other departments workers, scientists, engineers and nuclear energetics staff. This energy will matter in fuel - energetic economy of Slovak Republic, preserving requirements of ecology, economy and strategic independence of SR.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.