Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  STATCOM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wind turbine generator (WTG) installation has been rapidly growing globally in the last few years. In the year of 2017, the WTG installation has reached a global cumulative installation of about 539 GW. Among several types of WTG, the doubly fed induction generator (DFIG) has been taking a large portion of the overall WTG installation since 2004. This popularity is due to the DFIG several advantages that include more extracted energy when compared with the fixed speed type and low cost due to the one-third size of the used converters when compared to the full converter type. However, the DFIG is vulnerable to grid faults. In this paper, a new application of Vector Based Hysteresis Current Regulator (VBHCR) of STATCOM is introduced to enhance the dynamic performance of DFIG-based wind turbine farm. The system under study is investigated using Matlab. Robustness of the proposed VBHCR is investigated through exploring the system performance under various levels of voltage sags. Simulation results show that for certain level of voltage sags at the point of common coupling (PCC), VBHCR-STATCOM can effectively improve the performance of the DFIG. As a result, voltage profile at the PCC can comply with the fault ride through codes of Spain to avoid the disconnection of the DFIGs from the grid.
PL
Zaprezentowano nowy sterownik do turbiny wiatrowej DFIG – Vector Based Hysteresis Current Regulator VBHCR systemu STATCOM umożliwiający poprawę dynamiki. Zbadano pracę układu przy różnych poziomach zapadu napięcia. Stwierdzono poprawę dynamiki i zabezpieczenie przed odłączeniem generatora od sieci.
PL
Kopalniane maszyny wyciągowe z napędami tyrystorowymi są bardzo specyficznymi, niespokojnymi, generującymi wyższe harmoniczne prądu odbiorami energii elektrycznej. Stosunkowo duża moc tych odbiorów rzutuje znacząco na jakość energii elektrycznej w układach zasilającorozdzielczych kopalń. Jednym z podstawowych problemów jest kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne w tym zakresie.
EN
Mining hoists with thyristor drives are very specific, distributive and current harmonics generating electric loads. The relatively high power of these loads significantly affects the quality of electricity in the mine's supply and distribution systems. One of the most important problems is reactive power compensation in a harmonic environment. The article presents general technical solutions in this area.
EN
The paper proposes the use of auxiliary equipment in the low voltage network: an on-load tap changer and a static synchronous compensator (STATCOM) to improve the quality of energy supply to end users. As part of the research, a section of medium and low voltage power grid was modelled using Matlab & Simulink software, which was tested in three scenarios. The first scenario presents the operation of the power grid with the on-load tap changer installed in the transformer block. The second scenario uses the STATCOM for local reactive power compensation. Additionally, the third scenario is the combined work of the on-load tap-changer along with the STATCOM. According to the authors, the method discussed does not bring the expected results in the area of voltage quality improvement, indicating that further research is required, including tests with energy storage.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie pomocniczych urządzeń w sieci niskiego napięcia: podobciążeniowego przełącznika zaczepów oraz kompensatora mocy biernej (STATCOM) w celu poprawy jakości energii dla odbiorców końcowych. Zamodelowano fragment sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia za pomocą oprogramowania Matlab & Simulink, który został poddany badaniu w ramach trzech scenariuszy. Pierwszy scenariusz prezentuje pracę sieci elektroenergetycznej z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów zainstalowanym w kadzi transformatora. Drugi scenariusz wykorzystuje STATCOM do lokalnej kompensacji mocy biernej. Natomiast trzeci scenariusz jest to jednoczesna praca podobciążeniowego przełącznika zaczepów wraz ze STATCOM. Zaprezentowany sposób według autorów nie przyniósł oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy jakości napięcia i wskazuje na dalszą potrzebę badawczą z wykorzystaniem magazynów energii.
EN
This paper investigates a control structure to enhance the DC fault ride-through capability of a full-bridge modular multilevel converter (MMC) station, while ensuring a stable controlled operation as a STATCOM during DC faults without the need for fault isolation. Taking advantage of the switching states of a full-bridge submodule, a DC current controller is proposed, which provides the DC voltage reference for the modulation when a DC fault is detected. By changing the outer controllers strategy from DC voltage or active power control to converter energy control during a fault, the decoupling of the converter operation from the DC side dynamics is realized. In this paper, the focus is on the control methodology at all times of operation and the evaluation of the STATCOM control during a fault. To this end, extensive simulations were performed on a three-terminal high voltage direct current (HVDC) grid in radial configuration and a pole-to-pole DC fault case was investigated. The results showed that the AC voltage and current were controlled within limits at all times, while the full-bridge MMC was able to provide reactive power support to the AC grid. Moreover, using the proposed control methodology, the transients at the operation transition points between STATCOM and inverter/rectifier operation were minimized and the stations were able to safely ride through the fault.
5
Content available remote Field experience with Statcom in application to wind farms
EN
In the paper field experience with Statcom in application to a wind farm is presented. Statcom in such applications is usually used to provide low voltage ride-through and improve stability of the power system. In this case the reactive power compensation capabilities are utilized. Statcom can generate reactive power according to a selected strategy directly in the point of connection of the wind farm to the power system. This provides additional advantages over the direct turbine control: it can stabilize the power system, decrease flicker level and provide reactive power directly in the DSO’s connection irrespective of wind farm’s turbines operation.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej. Kompensatory Statcom w tych zastosowaniach zwykle używane są do zapewnienia poprawnej pracy podczas zaburzeń napięcia oraz do poprawienia stabilności systemu elektroenergetycznego. W prezentowanym przypadku wykorzystano zdolność układu do nadążnej kompensacji mocy biernej. Kompensator wytwarza moc bierną w zależności od wybranej strategii kompensacji bezpośrednio w punkcie przyłączenia farmy do systemu. Taki sposób przyłączenia ma szereg zalet w stosunku do bezpośredniego sterowania mocą bierną turbin wiatrowych: umożliwia m.in. stabilizację systemu, zmniejszenie poziomu wahań napięcia i generację mocy biernej niezależnie od trybu pracy turbin.
EN
This paper addresses the problem of voltage sags during various modes of operation of the directly connected 6 kV squirrel cage induction motor. Simulink model was employed in order to investigate the system dynamic performance and countermeasures against voltage sags upon motor start, rapid load change and steady state operation. Paper presents the comprehensive approach to the analysis of such phenomena using various computer tools. A simple method to extract detailed data of the squirrel cage induction motor using INDSYNW (EMTP-ATP subroutine) is presented herein. Simulink results were additionally verified using NEPLAN.
PL
Artykuł prezentuje analizę zapadów napięć w sieciach SN podczas pracy silnika indukcyjnego klatkowego dużej mocy przy użyciu wybranych programów. Dzięki zastosowaniu aplikacji INDSYNW służącej do oszacowania szczegółowych danych silników, możliwe jest wykonanie analiz nie tylko podczas stanu ustalonego, lecz także w czasie rozruchu lub przeciążenia maszyny. Analizę przeprowadzono w programach NEPLAN oraz Simulink.
EN
The static synchronous compensator (STATCOM) is the multipurpose FACTS device with the multiple input and multiple output system for the enhancement of its dynamic performance in power system. Based on artificial intelligence (AI) optimization technique, a novel controller is proposed for CSC based STATCOM. In this paper, the CSC based STATCOM is controlled by the LQR. But the best constant values for LQR controller's parameters are obtained laboriously through trial and error method, although time consuming. So the goal of this paper is to investigate the ability of AI techniques such as genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) methods to search the best values of LQR controller's parameters in a very short time with the desired criterion for the test system. Performances of the GA, PSO & ABC based LQR controllers are also compared. Applicability of the proposed scheme is demonstrated through simulation in MATLAB and the simulation results are shown an improvement in the input-output response of CSC-STATCOM.
PL
Artykuł prezentuje wybrane modele kompensatorów energoelektronicznych wykorzystanych do analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Wykazano wady, jak i zalety modeli, wraz z zaznaczeniem zakresu ich przydatności do modelowania określonych zjawisk.
EN
This article presents selected models of power electronic compensators applied for the analysis of their operation in power system. Advantages and disadvantages of models have been presented with an indication of their usefulness for modeling of specific phenomena.
EN
The article presents selected methods of modelling power electronic compensators in order to analyze their operation in the power systems. Advantages and disadvantages of models have been shown with an indication of their usefulness for modelling specific phenomena.
PL
Autor artykułu prezentuje wybrane sposoby modelowania kompensatorów energoelektronicznych, z uwzględnieniem analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Przedstawia wady, jak i zalety modeli, a także zakres ich przydatności do modelowania określonych zjawisk.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję układu regulacji statycznego kompensatora synchronicznego (ang. STATCOM) wyposażonego w zasobnik energii – superkondensator. Układ STATCOM, dzięki zaproponowanemu algorytmowi sterowania, zapewnia poprawę wybranych parametrów jakościowych napięcia w sieci rozdzielczej. Może być także stosowany jako sprzęg odnawialnych źródeł energii lub samochodów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną. W artykule opisano koncepcję topologii układu i przedstawiono syntezę proponowanego algorytmu sterowania regulującego amplitudę oraz symetryzującego napięcia oraz kompensującego wyższe harmoniczne. Skuteczność proponowanego algorytmu zilustrowano wynikami symulacyjnymi.
EN
This paper presents novel control method of a static synchronous compensator with supercapacitive energy storage. STATCOM with proposed control algorithm is able to improve chosen power quality parameters in distribution networks. It can be utilized as renewable energy grid or vehicle to grid (V2G) interface. Paper presents STATCOM topology as well as synthesis of proposed control algorithm to regulate amplitude and minimize unbalance and higher harmonics content. Effectiveness of proposed algorithm is illustrated with simulation results.
11
EN
In this study, voltage dip analysis of the wind power plant that is connected to 6 MW Double Feed Induction Generator (DFIG) was performed. During the operation of Multi-machine wind farm that is connected to network adaptation between 10 MVAr STATCOM and system was provided. Purpose of this adaptation, 3-phase fault analysis is to be able and the elimination of problems that may occur with induction motor runstop.
PL
Zaprezentowano analizę spadku napięcia w elektrowni wiatrowej podłączonej do generatorów indukcyjnych 6 MW typu DFIG. Analizę przeprowadzono na przykładzie wielomaszynowej farmy wiatrowej podłączonej do sieci z systemem 10 MVAr STATCOM. (Analiza spadków napięcia w wielomaszynowej farmie wiatrowej z układem STATCOM)
12
Content available remote Mitigation of Power System Oscillations Using STATCOM-Based PDD Damping controller
EN
The menace of losing stability following a disturbance is one of the results of such a stressed system. Shunt Flexible AC Transmission System (FACTS) namely static synchronous compensator (STATCOM) can play important role to enhance power system stability. To more reduction of power system oscillations, a supplementary damping controller is very essential for STATCOM. A maiden attempt has been made to implement Proportional-Double Derivative (PDD) structure as a supplementary damping controller for STATCOM. To demonstrate robustness of proposed damping controller, it has been compared with Proportional-Integral (PI), Lead-Lag (LL) and Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers. Also, dynamic performance of these controllers is evaluated under three different conditions of disturbance in Single-Machine Infinite-Bus (SMIB) power system. The Real Coded Genetic Algorithm (RCGA) optimization technique due to have high sufficiency to solve the very non-linear objective is applied for solution of the optimization problem. The obtained results of the power system stability improvement in SMIB power system reveal the robustness of STATCOM-based PDD damping controller.
PL
W artykule przedstawiono implementację regulatora proporcjonalno-podwójnie-różniczkującego (PDD), do tłumienia oscylacji w kompensatorze STATCOM. Dokonano porównania działania proponowanego regulatora z klasycznymi strukturami jak: PI, LL, PID. Przeprowadzono badania w trzech różnych stanach dynamicznych. Do optymalizacji regulatora wykorzystano algorytm genetyczny RCGA. Wyniki badań potwierdziły, zwiększoną stabilność systemu, a co za tym idzie niezawodność i skuteczność działania regulatora.
13
Content available remote A Survey on Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
EN
The flexible alternating current transmission system (FACTS), a new technology based on power electronics, proposes an opportunity to improve controllability, stability, and power transfer capability of AC transmission systems. This article presents a comprehensive review and evaluation of FACTS controllers. This paper provides an extensive analysis on the research and improvements in the power system stability development using FACTS controllers. Several technical publications related to FACTS installations have been highlighted and performance comparison of different FACTS controllers has been discussed. Moreover, some of the utility experience, real-world installations, and semiconductor technology development have been outlined.
PL
FACTS (elastyczny system transmisji prądu przemiennego) jest nową technologią bazującą na urządzeniach energoelektronicznych umożliwiającą poprawę sterowalności, stabilności i możliwości przesyłu energii. Artykuł prezentuje przegląd i ocenę kontrolerów stosowanych w tym systemie. Szczególny nacisk położono na porównanie parametrów.
14
Content available Voltage Flicker Mitigation Using STATCOM and BESS
EN
The Voltage flicker, a phenomenon of annoying light intensity fluctuation, caused by rapid change in industrial and domestic load such as Electric Arc Furnaces (EAF), rolling mills, welding equipments and pumps operating periodically has been a major concern for supply utilities, electricity regulatory agencies and customers. Static Voltage Compensators (SVC's) and Static Synchronous Compensators (STATCOM) have been able to solve the voltage flicker problem by rapidly controlling the reactive power. But, the control of active power along with reactive power control helps to mitigate the voltage flicker problem more effectively. In this paper, voltage flicker mitigation of EAF with STATCOM along with Battery Energy Storage System (BESS) is presented and performance results of the system using PSCAD/EMTDC software are analyzed.
PL
Spadki napięć występujące w kolejowych układach zasilania można ograniczać poprzez zastosowanie urządzeń FACTS typu SVC i STATCOM. W artykule przedstawiono własności tych urządzeń oraz koncepcje ich stosowania w układach zasilania trakcji kolejowej.
EN
Voltage drops occurring in railway power supply systems can be limited by the use of FACTS devices, type SVC and STATCOM. In this article the features of these devices and the concepts of their use in railway traction power supply systems are presented.
16
Content available remote The decrease of voltage drops in DC traction power supply using STATCOM devices
EN
One of the main problems in the railway supply stations are the voltage drops due to the changes of the load. In this paper one of the FACTS devices - STATCOM is proposed as a voltage regulator connected at the substation input. The STATCOM is a device which can supply capasitive or inductive power to the supply network and thus it can act as a compensator or as a voltage regulator. The control signals to the STATCOM were build using input voltage instant phase and an average value of the output DC voltage (averaged over 20 ms window). The static and dynamic performances of the substation were then investigated. The STATCOM was found to be able to substantialy reduce voltage changes at the substation output for a sudden load changes.
PL
Jednym z podstawowych problemów w układach zasilania klasycznych podstacji trakcyjnych są spadki napięć w liniach zasilających. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie urządzenia typu FACTS (Flexible AC Transmission Systems) - STATCOM-u w celu zmniejszenia wahań napięcia na szynach prądu stałego układu trakcyjnego. Proponowane rozwiązanie nie prowadzi do zmiany struktury układu podstacji trakcyjnej, a sterowanie napięciem wyjściowym odbywa się przez sterowanie napięciem po stronie zasilania z sieci rozdzielczej za pomocą dodatkowego urządzenia sterującego rozpływem mocy biernej w tej sieci. Symulacje przeprowadzone dla typowych rozwiązań systemów zasilania podstacji wykazały, że regulator STATCOM jest w stanie utrzymywać nominalne napięcie na wyjściu DC podstacji przy zmiennym obciążeniu dla szerokiego zakresu tych obciążeń, a dynamika układu dla nagłych zmian obciążeń jest zadowalająca.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.