Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SRK
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Railway traffic control is based on specialized devices that are designed to exclude collision runs that may lead to loss of safety. A research issue arises in the context of determining effective maintenance intervals and the manner of conducting a technical service policy for existing devices. The aim of the article is to determine the structure of reliability research of selected railway traffic control devices in the aspect of device structure, the current strategy and the state of knowledge on service strategies. The article describes railway traffic control devices to discuss the issue of scheduling technical maintenance of this type of system.
PL
Sterowanie ruchem kolejowym odbywa się w oparciu o wyspecjalizowane urządzenia, które mają za zadanie weryfikowanie błędnych przebiegów mogących doprowadzić do utraty bezpieczeństwa. Pojawia się zagadnienie badawcze w kontekście określania efektywnych okresów między przeglądami oraz sposobu prowadzenia polityki obsług technicznych dla istniejących urządzeń. Celem artykułu jest określenie struktury badań niezawodnościowych wybranych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w aspekcie struktury urządzeń, dotychczasowej polityki przeglądowej oraz stanu wiedzy na temat strategii obsługowych. W artykule opisano urządzenia sterowania ruchem kolejowym celem omówienia zagadnienia harmonogramowania obsługi technicznej tego typu aparatury.
PL
Podejście systemowe powinno uwzględnić podrzędne podzespoły składowe systemu istotne z punktu widzenia jego budowy. Hierarchiczność struktury systemu sterowania ruchem kolejowym uwzględnia różne poziomy konstrukcyjne. Zadania realizowane przez system srk określają ciąg relacji pomiędzy jego elementami funkcjonalnymi tworzącymi strukturę funkcjonalną systemu. Funkcjonowanie systemu sterowania ruchem kolejowym ma odpowiednie przełożenie na jego właściwości techniczne i ruchowe.
EN
The system approach should consider the subcomponents of the system important from the point of view of its construction. Hierarchical structure of railway traffic control system takes into account different structural levels. Tasks performed by the railway traffic control system determine the sequence of the relationship between the functional elements that form a functional structure of the system. The functioning of railway traffic control system has a significant impact on its technical and movement properties.
PL
W eksploatacji systemów srk podstawowym wymaganiem użytkownika jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizacja zakłóceń w ruchu pociągów. Z uwagi na wysoki koszt systemów istotne jest także niedopuszczenie do uszkodzeń lub zniszczeń poszczególnych urządzeń lub ich elementów. Obsługi techniczne urządzeń srk są realizowane zgodnie z uproszczoną strategią według resursu. Efektywność zarządzania procesem eksploatacji zależy od poprawności oceny rzeczywistego stanu technicznego urządzenia oraz wartości resursu. Niezbędna jest analiza parametrów jakości procesu eksploatacji oraz określenie wag resursów cząstkowych. Prawidłowo określony resurs urządzenia umożliwia wskazanie długości okresów między kolejnymi obsługami profilaktycznymi.
EN
In exploitation of signaling systems the user's basic requirement is safety assurance and minimization of disturbances in trains movement. Because of high cost of systems important is to prevent damages or destructions of individual devices or their elements. Signaling devices maintenance is carried out in accordance with simplified strategy by resource. Effectiveness of the exploitation process management depends on the correct qualification of device real technical condition and value of its resource. It is necessary to analyze the parameters connected with quality of exploitation processes and determine the importance of fragmentary resources. Properly defined device resource lets us to indicate the length of periods between successive preventive maintenances.
4
PL
W artykule przedstawiono model funkcjonalny systemu sterowania ruchem kolejowym w podejściu systemowym, który ma szczególne znaczenie w aspekcie eksploatacyjno-niezawodnościowym. Model określa system założeń, pojęć i zależności pozwalający opisywać w przybliżony sposób wybrany aspekt rzeczywistości. Ważną zaletą tego modelu funkcjonalnego jest fakt, że uwzględnia hierarchiczność struktury systemu srk, tzn. różne poziomy konstrukcyjne.
EN
The article presents a functional model of railway traffic control system in a systemic perspective. This is particular importance in terms of exploitation and reliability. The model defines a system of assumptions, concepts and relationships. System allows to describe the chosen aspect of reality. An important advantage of this functional model is taking into account the hierarchical structure of the railway traffic control system, ie. different structural levels.
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do systemów sterowania ruchem kolejowym przyczyniło się do powstania nowoczesnych systemów, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Systemy sterowania ruchem kolejowym wykonane w technologii komputerowej cechuje m.in. modułowa konstrukcja oprogramowania umożliwiająca szybką adaptację systemu do potrzeb topograficznych, wbudowane funkcje diagnostyczne, małe rozmiary, łatwa zabudowa, ciągła co najmniej 24-godzinna rejestracja zdarzeń, itp. Dokonano komputeryzacji urządzeń przekaźnikowych. Powstały systemy srk wykonane w technologii hybrydowej (przekaźnikowo-komputerowej) oraz rozwiązania w pełni skomputeryzowane. Powszechnie uznaje się, że technologie komputerowe wyznaczają standard i kierunki postępu techniki sterowania ruchem kolejowym na początku XXI wieku.
EN
The new computer's solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) to rail traffic control systems, which are implemented, contribute to the creation of modern rail systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains' movement. The rail traffic control systems, which are made in computer technology, they are characterized by i.a. modular design of the software enabling quick adaptation of the system to meet the needs of topographic, built-in diagnostic functions, small size, easy installation, continuous event registration for at least 24 hour, etc. There are also made computerization of relay equipment and the rail traffic control systems, which are made in hybrid technology (relay and computer) and fully computerized solutions. It is generally recognized that computer technologies designate the standard and the directions of progress of rail traffic control techniques at the beginning of the 21st century.
PL
Podstawowym zadaniem transportu, w tym kolejowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu. Bezpieczeństwo ruchu w systemach sterowania ruchem kolejowym (srk) uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich elementów i układów oraz procedur postępowania. W wyniku prawidłowego działania systemu srk można wyświetlić na sygnalizatorze (semaforze) sygnał zezwalający na jazdę.
PL
Rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) zmierza m.in. w kierunku realizacji nowych funkcjonalności oraz zastosowania nowoczesnych technologii. Przykładem takich działań może być projekt badawczo-inwestycyjny realizowany w latach 2007-2013 przez Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz Instytutem Kolejnictwa w Warszawie.
PL
Pojęcie „automatyzacja” nierozerwalnie związane jest z automatyką kolejową. O ile sama automatyka kolejowa ma na celu zabezpieczenie ruchu pociągów przed skutkami ewentualnych wypadków będących następstwem błędów osób prowadzących ruch kolejowy lub pociąg, o tyle pojęcie „automatyzacja” jest znacznie szersze. Odnosi się ono bowiem nie tylko do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, lecz obejmuje także samoczynne (bez konieczności obsługi) wykonywanie procesów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Właśnie o tym drugim aspekcie automatyzacji w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym będzie mowa w niniejszym artykule.
9
Content available remote Lokalne centra sterowania w procesie prowadzenia ruchu pociągów
PL
W artykule scharakteryzowano Lokalne Centra Sterowania (LCS), z których dyżurni ruchu za pomocą zintegrowanych komputerowych systemów srk sterują ruchem kolejowym na określonym fragmencie sieci kolejowej. LCS-y pełnią funkcję nastawni zdalnego sterowania ruchem na wydzielonym odcinku linii kolejowej lub stacji. Ich główną zaletą jest ciągły nadzór w czasie rzeczywistym nad ruchem pociągów oraz możliwość centralizacji sterowania ruchem wielu posterunków bocznicowych, odstępowych i zapowiadawczych. Jako przykład posłużył w artykule LCS w Drzewicy, w którym zabudowę komputerowych systemów srk rodziny MOR powierzono Zakładom Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia.
EN
The article characterizes the Local Control Centers, ie the places from which the railway workers using computerized signaling systems control the movement in a specific portion of the railway network. These centers act as remote control of the control room on a dedicated section of a railway line or railway station. Their main advantage is continuous in real time control of the train and the ability to centralize control of many traffic check points. The article describes modern of Local Control Center of railway traffic in Drzewica. Equipment inthe computer systems railway traffic control family MOR entrusted with KOMBUD S.A. Automation Enterprises.
PL
W artykule przedstawiono rolę i funkcje lokalnego centrum sterowania w prowadzeniu ruchu pociągów. Omówiono na przykładzie wybranego odcinka modernizowanej linii kolejowej aspekty związane z prowadzeniem ruchu na tym odcinku oraz zadania przed którymi stoją nowoczesne centra dystrybucji ruchu kolejowego w Polsce.
EN
The article presents the role and functions of local control center in the conduct of the train. Discusses the example of the selected section of the modernized railway aspects related to the conduct of traffic on this section and the tasks facing the modern rail traffic distribution centers in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy modernizacji linii dużych prędkości w Polsce. Celem modernizacji linii kolejowych jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Polski w układzie Unii Europejskiej poprzez uzyskanie projektowanych parametrów standardów technicznych i obniżenie kosztów eksploatacyjnych modernizowanych linii kolejowych. Działanie to ma usprawnić połączenia kolejowe między aglomeracjami. W wyniku modernizacji nastąpi zintegrowanie regionalnej (krajowej) sieci linii kolejowych z siecią europejską- pozwalające usprawnić dostępność usług transportowych o charakterze publicznym. Zostaną stworzone porównywalne możliwości przedstawienia konkurencyjnych ofert na komercyjny rynek transportowy w porównaniu z ofertami innych gałęzi transportu.
EN
The article presents selected elements of the modernization of the high speed line in Poland. The aim of the modernization of railway transport is to increase the cohesion of the country and improve the spatial accessibility of Polish European Union in the system by obtaining the parameters of the proposed technical standards and reduce maintenance costs of modernized railway lines. This activity aims to improve rail connections between cities. As a result the modernization will integrate the regional (national) network of railways with European network, enabling improved availability of transport services for the public. Comparable opportunities will be created to submit competing bids for a commercial transport market compared to offerings from other modes of transport.
PL
Artykuł opisuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa warstwy sieciowej systemów sterowania opartych na sterownikach PLC. Porusza również kwestie różnic w systemach scentralizowanych i rozproszonych, głównie pod kątem organizacji wymiany informacji pomiędzy elementami systemu. Analizie poddano również zasadność wielowarstwowej integracji oprogramowania przeznaczonego do budowy systemów sterowania. Powyższe zagadnienia zastosowano do systemów sterowania ruchem kolejowym.
EN
The article describes the issues of network layer safety of control systems based on PLC. It also raises issues of differences in centralized and distributed systems in scope of the organization for the information exchange between system elements. The merits of multi-integration software designed for building control systems was analyzed. Above mentioned issues were applied to the railway traffic control systems
PL
W referacie przedstawiono aktualnie wykorzystywane metody lokalizacji pojazdów kolejowych oparte o regułę "stałego odstępu blokowego - SOB" oraz nowe metody lokalizacji pojazdów umożliwiające wdrożenie zasady "ruchomego odstępu blokowego - ROB" wykorzystującej informacje pochodzące z systemów nawigacji satelitarnej klasy GNSS (Global Navigation Satellite System).
EN
This paper outlines the system realization of locomotive management method actual use, based on the "fixed block section - SOB" rule and new method of train localization, based on "changeable block distance - ROB" rule, used information coming from satellite navigation systems - GNSS.
PL
Polonizacja systemu sterowania ruchem kolejowym pierwotnie tworzonego w oparciu o odmienne wymagania i założenia jest zadaniem trudnym, ale może być opłacalne. Artykuł przybliża niemiecki system sterowania ruchem kolejowym ZSB 2000, który obecnie jest wdrażany w Polsce pod nazwą ZSB 2000 pl. Na przykładzie różnic pomiędzy wdrażanym systemem, a systemami eksploatowanymi na PKP PLK S.A. wskazano elementy systemu, które muszą zostać zmienione pod kątem wymagań Użytkownika oraz te których zmiana stawiałaby pod znakiem zapytania opłacalność projektu a jednocześnie nie stanowiące naruszenia standardów bezpieczeństwa na liniach PKP PLK S.A.
EN
Polonization signaling system was originally created based on different requirements is a difficult task, but it can be profitable. Article brings German signaling system ZSB 2000, which is currently implemented in Poland under the name ZSB 2000 pl. An example implementation, the main differences between system and system resources are at PKP PLK SA indicated elements of the system, which must be amended in terms of user requirements and those that change would put into question the viability of the project while they are not constituting violations of safety standards on the lines of PKP PLK SA.
EN
Signal circuits are an important part of the interlocking system. The main role of the signalling circuit is to switch the required signal aspects and signal checking. A signal is an interface between the interlocking system and a driver of the railway vehicle. Light bulbs are mostly used as a light source in most types of interlocking systems. It is possible to think about alternative light sources within the context of modernisation of the interlocking systems. The use of alternative light sources using must not cause signal circuit safety degradation. The article deals with problems of light bulbs replacement for another light source in AŽD 71 type relay interlocking in the Railways of Slovak Republic.
EN
Technical state of any object can be described as the set of instantaneous values of his properties. Changes of the signaling devices technical state are the result of the ageing and wearing process of its components, as well as of the realization of targeted maintenances. Information about adverse change of the technical state gives rise to the decision-making problem. Its solution involves defining the aim of necessary maintenance operations and to establish the tirning and extent of their implementation. In practice of signaling systems exploitation, it is a lack of mechanisms for speedy solution of such problems. Process modeling realized in signaling devices exploitation system, in information-decision frarne, aims to improve decision making processes and increase the effectiveness of the exploitation system.
PL
Zmiany stanu technicznego urządzeń srk są efektem procesów starzenia i zużycia ich elementów, a także realizacji celowych działań obsługowych. Informacja o niekorzystnej zmianie stanu technicznego powoduje powstanie problemu decyzyjnego. Jego rozwiązanie obejmuje zdefiniowanie celu niezbędnych działań obsługowych, a także określenie terminu i zakresu ich realizacji. W praktyce eksploatacyjnej systemów srk brak mechanizmów szybkiego rozwiązywania takich problemów. Wyniki pomiarów realizowanych przez diagnostów służą przede wszystkim wykrywaniu stanów awaryjnych. Znaczącą rolę odgrywają tu subiektywne odczucia diagnostów. Obsługiwanie urządzeń jest realizowane w Sekcjach eksploatacji zgodnie z uproszczoną strategią według resursu. Do efektywnego kierowania procesem obsługiwania przydatne są metody modelowania realizowanych sekwencji działań.
PL
Coraz powszechniej stosowany jest tabor kolejowy wyposażony w hamulce tarczowe, które nie posiadają właściwości czyszczenia powierzchni tocznej kół. W czasie eksploatacji może wzrosnąć impedancja osi lekkiego taboru kolejowego, co może zaburzyć wykrywanie obecności taboru kolejowego. W artykule omówiono, wynikające z badań możliwe efekty zwiększania sił impedancji osi taboru i jego wpływu na pracę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, z czujnikami torowymi typu EON-6.
EN
The train – detecting track circuit has the characteristics required of a railway signaling system. However, when rails or wheels rolling area become rusty or is plated from isolated materials, the axels impedance becomes higher, making it difficult for the track circuit to detect trains precisely. In the rolling stock are generally applied disc brakes. Disc brakes have not abrasiveness of wheels rolling area. Light rolling stocks axels shunt impedance can increase during the operating. The paper pertain to possible effect of increasing axels impedance on track circuits.
PL
Referat dotyczy procesu interoperacyjności kolei europejskich. Dla pełnej realizacji idei "kolei bez granic" konieczne jest m.in. wyposaSanie pojazdów trakcyjnych w jednolite systemy sterowania ruchem. Na ujednolicenie rozwiązań w tym zakresie pozwoli wprowadzenie Europejskiego Systemu Prowadzenia Ruchu Kolejowego (ERTMS) wraz z Europejskim Systemem Sterowania Ruchem Pociągów (ETCS) realizujących automatyczną kontrolę jazdy pociągu.
EN
The paper contains information referring to the process of European railway interoperability. For the idea full of the realization "of time without limits" is necessary fitting of trains with uniform systems of the control of traffic. An insertion of the European Railway Traffic Management System will tolerate standardized solutions in this range (ERTMS) along with the European Train Control System (ETCS).
19
Content available Komputerowe stanowisko operatora urządzeń srk
PL
Jednym z aspektów rozwoju i modernizacji kolei jest komputeryzacja nowych obszarów techniki sterowania ruchem, również w dziedzinie prowadzenia ruchu. Nowoczesne stanowiska operatorskie, przeznaczone do obsługi urządzeń, mają wiele zalet w odróżnieniu od powszechnie stosowanych pulpitów kostkowych.i usterek.
20
Content available remote Telemetria urządzeń srk z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania dla celów telemetrii urządzeń srk modułów telemetrycznych z transmisją GSM/GPRS. Wykorzystanie tej technologii pozwoli na prowadzenie diagnostyki urządzeń znajdujących się w znacznej odległości od centrum diagnostycznego. Równocześnie zawarty w artykule rachunek kosztów wskazuje na akceptowalny poziom kosztów eksploatacyjnych takiego rozwiązania.
EN
In the article there is presented a conception of using telemetric modules with GSM/GPRS transmission for railway control devices telemetry. Usage of this technology will allow to diagnose devices, which are located on a large distance from a diagnostic centre. The article contains also a simple cost calculation, which shows the acceptable level of operational costs for such solution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.