Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SOA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Several problems related to work reliability appear while building service-oriented systems. The first problem consists of the lack of static typing and the lack of interservice data type checking. The second one consists of the high connectivity of services. The article shows an example of the strong and static polymorphic type system and the type check algorithm. The service-contract and the contract discovery concepts for universal service linking and type verification are described. After theoretic results had been realized in a service form, they were applied in practice in the real system, which improved its reliability. Also, technical realization decreased services connectivity, which promoted system quality increase. However, the increased complexity of the resulting system leveled advanced reliability.
PL
Kluczowe wydaje się poznanie dokładnego składu chemicznego Wtórnego Aerozolu Organicznego (SOA) obecnego w powietrzu wewnętrznym oraz określenie konkretnych mechanizmów odpowiedzialnych za jego powstawanie.
EN
We propose a novel scheme for generating ultra-wideband doublet signal based on the cross-gain modulation effect in a semiconductor optical amplifier. This scheme requires only a semiconductor optical amplifier and an optical source. By using OptiSystem software, we simulate and analyze the effect of the input signal light power and wavelength, the pulse width and injection current on the generated doublet pulse. In addition, the optimal range of parameters are also given in the simulation process.
4
Content available remote On Monitoring and Self-Adaptation to Dynamic Nature of SOA in ReServE Environment
EN
Reliability is one of the bigest challenges faced by service-oriented systems. Therefore, to solve this problem, we have proposed ReServE - Reliable Service Environment. ReServE increases fault-tolerance of SOA systems and ensures consistent processing despite failures. However, the proposed environment imposes also the performance overhead. Thus, in this paper, we extended ReServE and added a monitoring feature provided by the M3 service. As a consequence, the extended environment can adjust appropriately the load of its modules to the changing interaction and behaviour patterns of service oriented systems. We have experimentally shown that the proposed solution, while providing the required level of reliability, decreases significantly the performance overhead.
PL
W artykule przedstawiono główne wyniki realizacji projektu TACTICS, którego celem było opracowanie architektury systemu pozwalającego na efektywną realizację usług transmisji danych użytkownika w domenie taktycznej, z wykorzystaniem środków łączności radiowej (w tym wąskopasmowej). Adaptacja ruchu generowanego przez systemy informacyjne realizowana jest w sposób całkowicie transparentny. Scharakteryzowana została pokrótce Architektura Referencyjna oraz wybrane wyniki demonstracji działania modelowej implementacji systemu, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem stosowanych w siłach zbrojnych radiostacji VHF, UHF oraz łączy satelitarnych. System ten może zostać wykorzystany do wsparcia realizacji usług podstawowych w systemach dowodzenia. Ponadto wyniki projektu mogą zostać wykorzystane w rozwoju specyfikacji dla sieci FMN (ang. Federated Mission Networking) oraz do budowy dedykowanego do sieci taktycznej kontrolera SDN (ang. Software defined Networking).
EN
The article presents the main results of the TACTICS project. The resulting original reference architecture of tactical middleware, the Tactical Service Infrastructure (TSI) has been highlighted. The requirements identified for such system to be efficient, in the early phase of the TACTICS project, have been verified during the demonstration held on the basis of real equipment including radios (VHF, UHF, simulated SatCom link). The results can be used for the purpose of the Federated Mission Networking technical standards as well as for building a tactical SDN controller utilizing the TSI as its baseline for extensions and enhancements.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania zastosowania rozwiązania transmisji danych STANAG 5066 w zaprojektowanej architekturze systemów taktycznych TACTICS1. Przedstawiono wyniki testów oprogramowania STANAG 50662 w warunkach symulacyjnych scenariusza operacyjnego zdefiniowanego w ramach projektu TACTICS. Omówiono możliwość integracji architektury STANAG 5066 w architekturze TACTICS.
EN
The article presents conditions of embedding STANAG 5066 data transmission into TACTICS – tactical middleware architecture. The simulation tests results of STANAG 5066 software against TACTICS operational scenario tactical conditions are presented. The possibility of usage of STANAG 5066 data transmission as an element of TACTICS transport layer is discussed.
EN
The innovation of application of cloud managers is described in the article. The authors emphasize that the innovative direction of development of information activities is the integration of Web platforms (social networks and cloud storages) for creating a unified communication space and storage for large amount of information. Tool that provides this development are cloud managers. For library institutions using such technologies will create the favorable and flexible serviceoriented system for providing users with information resources. For determination of free cloud managers and selected among them a benchmark, the methods of benchmarking and expert evaluation were used in the research. The algorithm for operation with every service is given. The following technological capabilities: “integration with cloud storage”, “cloud disk space manager”, “multimedia playback,” “presence of workspace” for collaboration were taken into account. The result of the study is to determine the cloud manager that can serve as a benchmark for providing free cloud services with a wide range of technological capabilities.
PL
Rosnące zainteresowanie firm integracją oraz interoperacyjnością systemów informatycznych spowodowało wzrost znaczenia architektury usługowej (ang. Service-Oriented Architecture), która zapewnia narzędzia umożliwiające integrację aplikacji korporacyjnych (ang. Enterprise Application Integration). W tym sensie magistrala usług (ang. Enterprise Service Bus) zapewnia techniczne możliwości komunikacji między systemami informatycznymi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wydajności wybranych magistral usług typu Open Source. Podstawą przeprowadzonego badania wydajności rozwiązania integracyjnego był przypadek biznesowy realizacji zamówienia w sklepie internetowym sieci sprzedającej sprzęt elektroniczny. W celu realizacji zamówienia wymagana była współpraca trzech systemów informatycznych. Rozwiązanie integracyjne zostało zaimplementowane przy wykorzystaniu każdej z wybranych do badania magistral usług: WSO2, Mule oraz Talend. Określono scenariusze testów i przeprowadzono testy wydajnościowe dla każdej z trzech wybranych magistral usług. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że każda z porównywanych platform ma swoje mocne i słabe strony. Koncentrując się na zaletach, należy wskazać, że WSO2 uzyskuje najkrótsze czasy transmisji przy komunikatach niewielkich rozmiarów, małej liczbie użytkowników i dodatkowo nie obciąża znacząco procesora. Magistrala Talend uzyskuje najkrótsze czasy transmisji przy przesyłaniu komunikatów o zarówno małych, jak i dużych rozmiarach, przy dużej liczbie użytkowników, jednak najmocniej obciąża procesor. Z badań wynika, że przy doborze magistrali usług do budowy rozwiązania integracyjnego warto wcześniej przeanalizować parametry przesyłanych komunikatów. Wyniki pokazują, że magistrala Talend może być dobrym wyborem przy budowie rozwiązania integracyjnego w środowisku biznesowym z dużą liczbą użytkowników oraz zróżnicowanymi komunikatami.
EN
The growing interest in business integration and interoperability of IT systems led to an increase in the importance of Service-Oriented Architecture (SOA), which provides tools for Enterprise Application Integration (EAI). In this sense, Enterprise Service Bus (ESB) provides technical capabilities for communication between IT systems. The aim of this article is to present the results of performance tests of selected ESBs of Open Source type. The basis for our performance analysis was a business case of the order realization in the Internet shop of electronics retailer. The order realization requires a collaboration of three IT systems. The business case has been implemented with the use of each selected ESBs: WSO2, Mule, and Talend. Test scenarios were defined and performance tests were conducted for each of the three selected ESBs. On the basis of the collected results it can be concluded that each service bus has its own strengths and weaknesses. Focusing on the merits it should be noted that WSO2 copes very well with files of small size, for small number of users, and also does not burden the CPU significantly. Results for Talend ESB, show that it does well with both kind of files, small and large sizes, for large number of users, but harder utilizes CPU. Research shows that it is worth to analyze the parameters of transmitted messages while selecting ESB for building integration solution. The results show that the Talend ESB may be a good choice for construction of integration solution in a business environment with a large number of users and diversified communications.
PL
Celem niniejszej pracy jest pokazanie różnych metod integracyjnych systemów informatycznych oraz koncepji SOA. Porównanie ich wymagań w stosunku do SOA oraz przedstawienie czy SOA spełnia te wymogi i jak je realizuje.
EN
The aim of this work is to show different integration methods of IT systems with SOA conception. Compare their requirements to SOA and present if SOA meets these requirements and how implement them.
EN
The public administration in Poland is constantly extending and improving electronic services provided to citizens, business and itself (e.g. one ministry providing services to another public administration institution). New expectations like integration using the multilateral interoperability model, the service oriented approach, different security categories and groups within different institutions are creating the requirement for the appropriate security model. According to the authors current models do not meet the new requirements, but can be used as a base for the new approach. The lattice and its variations in different models (Denning, Sandhu, Szafrański) was selected by authors to create the new electronic services security management model for integration platforms which are supporting realization of public tasks. This publication focuses on practical aspect of the new model and presents the case study on a public administration e-services example. Detailed definition of the model itself can be found in previous authors’ articles.
PL
Administracja państwowaw Polsce ciągle rozszerza i rozwija usługi elektroniczne dostarczane obywatelom, do biznesu i do samych siebie (np. jedno ministerstwo świadczące e-usługi na rzecz innego ministerstwa). Nowe oczekiwania, takie jak integracja z wykorzystaniem wielostronnego modelu interoperacyjności, podejście zorientowane na usługi, różne kategorie i grupy uprawnień w ramach różnych instytucji tworzą wymóg zastosowania odpowiedniego modelu bezpieczeństwa. Według autorówdostępne obecnie modele nie spełniają nowych wymagań, ale mogą stać się podstawą do stworzenia nowego podejścia. Krata i jej modyfikacje w różnych modelach (Denning, Sandhu, Szafrańskiego) zostały wybrane przez autorów w celu stworzenia nowego modelu zarządzania bezpieczeństwem usług elektronicznych dla platform integracyjnych wspomagających realizację zadań publicznych. Niniejsza publikacja skupia się na praktycznym aspekcie nowego modelu i przedstawia studium przypadku na przykładzie eusług administracji publicznej. Szczegółową definicję samego modelu można znaleźć w poprzednich publikacjach autorów.
11
Content available remote Towards a process calculus for REST: current state of the art
EN
SOA is a popular paradigm for building distributed systems that has gained a great recognition over past years. There are two main approaches to implementing SOA: SOAP-based and RESTful Web services. In order to address problems of modeling and verification of Web services, several process calculi have been proposed for SOAP-based Web services but none for the RESTful Web services based systems. This article is a comparative survey on existing process calculi for SOA systems, also the existing attempts to formalize REST systems are discussed. The aim of the article is to see how process calculi for SOAP-based systems deal with different aspects of their modeling domain, and whether their approaches can be used to model RESTful and ROA systems. Finally, basing on the survey, requirements for a new process calculus specific for REST are defined.
12
Content available remote Middleware for Managing QoS Adaptation of SOA Applications
EN
The paper describes an improvement over our previous work: the concept of an Adaptive SOA Solution Stack (based on the IBM S3 model) which applies an AS3 element pattern to S3 layers where the need for adaptation arises. The presented improvement, called the adaptation strategy management process, represents a solution that enables an Adaptation Architect to model Quality of Service (QoS) adaptation in a declarative manner, automatically deploy it into a running system and then monitor its execution. Its main objective is to allow the Adaptation Architects to view the adaptation process on a higher level of abstraction and employ adaptivity mechanisms in working applications in an easy way. This is accomplished by incorporating the adaptive application metamodel developed in the DiVA EU project and adjusting it to the SOA context. This paper explains the challenges involved in adaptation strategy management and proposes extensions to the DiVA metamodel. Subsequently, it presents a method by which the Adaptive Manager (a component of the AS3 adaptation loop responsible for making decisions about adaptation) can execute adaptation strategies in accordance with the adaptation model. The presented approach is evaluated in a case study, creating an adaptation strategy and monitoring its impact on an application prototype.
PL
Artykuł zawiera opis możliwości wykorzystania Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej Jaśmin w systemie zarządzania transportem szynowym. Autorzy odwołują się do doświadczeń wojska z zakresu rozwoju systemów wspomagania dowodzenia, wskazują korzyści wynikające z wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Szczególny nacisk kładą na prowadzone w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej badania naukowe, które spowodowały, we współpracy z przemysłem krajowym, stworzeniem i rozwojem unikatowych rozwiązań w skali Europy i NATO, a które są wysoce cenionymi na całym świecie narzędziami zbudowanymi w zgodzie z teorią działań sieciocentrycznych oraz architekturą SOA. Autorzy przekonują, że dostępne w wojsku rozwiązanie może bez konieczności ponoszenia dużych nakładów pracy i środków finansowych dostosowane do potrzeb transportu kolejowego – zarządzania jego potencjałem zarówno stacjonarnym, jak i ruchomym.
EN
The article contains the description of the possibility of using the Network-centric Platform Jasmine in rail transport management system. Authors appeals to army experiences (especially the Land Forces) in the field of command supporting systems development. They point out benefits from these tools in military forces of the Republic of Poland. Authors put emphasis on experience assembled in the Management and Command Faculty of National Defence University during their research. Research carried out in cooperation with the domestic industry, contribute the development of unique solutions in the scale of Europe and the NATO, and which are highly valued worldwide tools built in accordance with theory of network-centric action and SOA architecture. Authors convince, that solution available in army can, without the need to incur great workloads and financial means, be adapted for needs of railway transport - for managing both stationary and movable potential.
PL
Zaproponowano nowe podejście (architekturę) do budowy układu sterowania pojedynczym robotem mobilnym. Bazuje ono na paradygmacie SOA, w którym robot widziany jest jako zbiór świadczonych przez siebie usług. W informatyce paradygmat SOA jest uznanym i często stosowanym podejściem do projektowania rozproszonych systemów. W robotyce takim systemem jest niewątpliwie system wielorobotowy. Próba przeniesienia paradygmatu SOA w obszar robotyki ma na celu wykazanie przydatności tego podejścia w robotyce mobilnej. Zaproponowana architektura układu sterującego robotem mobilnym składa się z czterech warstw programowych. Najniższa warstwa, tj. warstwa kontroli urządzeń i agregacji danych, odpowiedzialna jest za kontrolę urządzeń (sensorów, manipulatorów itp.), w które wyposażony jest robot oraz za agregację, przetwarzanie i fuzję pozyskanych z nich danych. Funkcje kolejnej warstwy nawigacji, zwykle implementowane są przez system nawigacyjny robota, który umożliwia m.in. sprawne wyznaczanie i pokonywanie tras. Kontrolery wykonania usług rezydują w warstwie logiki wykonania usług i są odpowiedzialne za realizację poszczególnych usług świadczonych przez robota. W najwyższej warstwie, tj. warstwie zarządzania usługami, znajduje się Menadżer Usług, odpowiedzialny za komunikację systemu robota z pozostałymi komponentami systemu SOMRS oraz za zarządzanie wykonaniem usług na robocie. Na podstawie opracowanej architektury powstał prototyp systemu robota, który został zainstalowany na dwóch robotach typu Pioneer P3-DX. Eksperymenty z udziałem tych robotów pozwoliły na weryfikację przydatności opracowanej architektury w praktycznych zastosowaniach.
EN
A new architecture of a control system of a mobile robot is proposed. It is based on the SOA paradigm (Service Oriented Architecture), in which the robot is seen as a set of services it provides. In Computer Science, the SOA paradigm is a valid and often used approach when designing distributed systems. A multirobot system is an example of such a system. The proposed architecture of a mobile robot control system consists of four software layers. The lowest layer, the device control and data aggregation layer, is responsible for the control of devices ( sensors, effectors, etc.), with which the robot is equipped, and for aggregation , processing and fusion of data gathered by these devices. Functions of the next layer, the navigation layer, are usually implemented by a robot navigation system which enables efficient determination of routes and robot movement. Service execution controllers reside in the service execution logic layer and are responsible for the realization of various services provided by the robot. The top layer, the service management layer, consists of Services Manager which is responsible for the communication between the robot control system and the other components of the SOMRS system as well as for the management of service realization. A prototype robot system was developed based on the proposed architecture. It was installed on two Pioneer P3-DX mobile robots. Experiments involving these robots allowed us to verify the usefulness of the developed architecture in practical applications.
EN
This paper describes the concept of the allocation method. By using this method we can optimize allocation of servers to SOA components which facilitates business processes in the organization. The method is based on taking an acceptable solution and then simulating it iteratively. Iterative simulation is used to find better allocation. Simulation helps in estimating efficiency and supports algorithm used to find a better solution. The main aim of the method is to reduce the time needed for business process realisation. This work shows the source of the problem and provides a short introduction about Service Oriented Architecture. It describes how to build components in SOA and what role they play. This paper also describes other methods which were used to solve the problem, in particular static and dynamic methods that allocate components to servers in SOA. A new method is described that also solves the problem but in a new way. This paper shows the algorithm of the new method as a whole and provides details about each step and basics of how a simulation model is constructed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody optymalizacji przydziału komponentów funkcjonalnych do zasobów sprzętowych w systemach zbudowanych w oparciu o architekturę SOA. Metoda ta bazuje na przyjęciu dopuszczalnego rozwiązania, a następnie na wykonywanej iteracyjnie symulacji i w oparciu o jej wyniki poprawiany jest przydział. Symulacja pomaga w oszacowaniu efektywności aktualnego rozwiązania i wspiera algorytm poprawiania rozwiązania w przygotowywaniu zmian przydziału. Podstawowym celem metody jest skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych. W pracy przedstawiono źródło problemu oraz krótkie wprowadzenie o tym, czym jest architektura SOA. Opisano, czym są komponenty budowane w architekturze SOA oraz jaką pełnią rolę. Omówiono prace, jakie zostały zrealizowane w ramach tego zagadnienia, a w szczególności podejście statyczne i dynamiczne do optymalizacji przydziału komponentów w architekturze SOA. Zawarto propozycję nowej metody optymalizacji, która rozwiązuje zdefiniowany wcześniej problem. Opisano algorytm optymalizacji, a następnie bardziej szczegółowo kolejne kroki jego realizacji, pokazana też została konstrukcja modelu symulacyjnego.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję rozwiązań wspomagających monitorowanie środowiska i oddziaływanie na otoczenie. Zaproponowane rozwiązania łączą w sobie nowoczesne technologie, takie jak FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) ze sprawdzonymi i niezawodnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Przeprowadzono dyskusję użyteczności prezentowanych rozwiązań w porównaniu z implementacjami bazującymi na systemach mikroprocesorowych. W pracy uwzględniono również aspekt wysokopoziomowej integracji wielu urządzeń monitorujących i wykonawczych z systemami informatycznymi klasy biznesowej przy pomocy usług pośredniczących wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w tej dziedzinie.
EN
This paper presents solutions for environmental conditions monitoring and interactions. The proposed solutions combine modern FPGA (Field Programmable Gate Array) technology with proven network communication protocols. A comparison between the FPGA-based and analogous microcprocessor-based systems is presented. We also discuss selected aspects of integrating multiple environment monitoring devices with enterprise class systems using dedicated proxy services which employ cutting edge software solutions.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono badania nad możliwością poszerzenia wykorzystania półprzewodnikowych wzmacniaczy optycznych SOA w systemach optotelekomunikacyjnych. Badania objęły zastosowania wzmacniaczy SOA zarówno do transmisji sygnałów, jak i całkowicie optycznego przetwarzania sygnałów. W ramach pracy naukowo-badawczej przebadano możliwość realizacji systemów DWDM o uproszczonej budowie i dużej pojemności transmisyjnej, wykorzystujących wzmacniacze SOA. Przebadano najważniejsze ograniczenia transmisji w oknie telekomunikacyjnym 1310 nm i określono zależności między pojemnością a zasięgiem dla badanej klasy systemów transmisyjnych. Zrealizowano i przebadano eksperymentalny system transmisyjny DWDM 8x40 Gbit/s i 8x54 Gbit/s wykorzystując SOA na pasmo 1310 nm. Przedstawiony system transmisyjny może być wykorzystany zarówno do połączeń 400 G i 1000 G Ethernet, jak i dla potrzeb centrów gromadzenia oraz przetwarzania informacji. W dalszej części pracy zaproponowano i przebadano innowacyjną metodę konwencji formatu modulacji OOK-QAM. Przedstawiono zasadę działania konwertera formatu modulacji OOK-QAM. Przedstawiono zasadę działania konwertera formatu modulacji OOK-QAM wykorzystującego konwertery długości fali. Następnie zweryfikowano możliwość generacji sygnałów 16-QAM w konwerterze wykorzystującym dwie równolegle połączone struktury SOA-MZI. Określono wrażliwość generowania sygnałów 160 Gbit/s 16-QAM na typowe zniekształcenia w transmisji światłowodowej oraz możliwość ich wykorzystania w systemach transmisyjnych o bardzo wysokiej pojemności. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawną generację sygnału 16-QAM w proponowanym układzie konwertera formatu modulacji. Zaproponowany konwerter formatu modulacji może być wykorzystany do realizacji całkowicie optycznego styku sieci OOK i QAM oraz do generacji sygnałów o bardzo wysokich przepływnościach.
EN
The present work is dedicated to research on further expansion of semiconductor optical amplifier SOA applications in opto-telecommunication systems. The research covers transmission and all-optical signal processing applications. The feasibility to realize low-complexity high capacity DWDM transmission utilizing semiconductor optical amplifiers in the 1310 nm window is verified. Major transmission limitation in the 1310 nm window are identified, along with a presentation of countermeasures. The trade of between transmission capacity and distance is investigated. The 8x40 Gbit/s and 8x54 Gbit/s DWDM transmission system in the 1310 nm window utilizing semiconductor optical amplifiers was built and tested. The demonstrated system can be utilized in ultra-high speed 400 G and 1000 G Ethernet, as well as inter and intra center transmission. Next, a novel all-optical OOK-QAM modulation format conversion method has been presented. The principle of operation of the OOK-QAM modulation format converter based on the wavelength conversion is explained. Further feasibility of the 16-QAM signal generation in the proposed modulation format converter utilizing two parallel SOA-MZI is investigated including studies on the generated 160Gbit/s 16-QAM signal resilience to the typical fibre transmission impairments. The conducted wok has shown proper operation of the investigated OOK-QAM modulation format converter. The proposed converter can be applied at the OOK and QAM networks interface and to generate ultra-high bit rate signals.
18
Content available remote Applying Message Logging to Support Fault-Tolerance of SOA Systems
EN
This paper addresses a problem of increasing fault-tolerance of service-oriented systems built of RESTful web services. To solve such a problem, rollback-recovery protocol is proposed. The protocol employs known rollback-recovery techniques, however, it modifies and specially adjusts them for specific characteristics of the SOA systems. The paper includes a proof of safety property of the proposed protocol.
19
EN
This paper presents a multi-layered architecture of computer simulation software capable of utilizing grid and cloud resources, characterized in that the functionality of the system is distributed according to a service-oriented approach, and the system supports the execution of custom user-defined computing scenarios in grid or in cloud (by web services orchestration with an adherence to existing standards) but hides the complexity of direct web services management from the user with the help of the abstract workflow model and a web-accessible problem solving environment with a graphical workflow editor.
EN
This article describes a method for determining patterns of adapters structures for systems using ESB bus. In the proposed method, we wanted the design of the master adapter structure to be determined by the appropriate division dedicated adapters. Created adapters are strongly connected internally, because the process of canonization allow you to communicate only with the processes in the same domain (functional area). In addition, we assumed that the set standards should lead to the elimination of critical points and bottlenecks of the built system, and increase efficiency in communication and effectiveness of resource management. The method was tested in the Tibco ESB environment, while working on a solution for the telecommunications operator.
PL
W artykule opisano metodę określania wzorców struktur adapterów dla systemów wykorzystujących magistralę ESB. W zaproponowanej metodzie, poszukiwane podczas projektowania adapterów wzorcowe struktury, są wyznaczane w wyniku odpowiedniego podziału adapterów dedykowanych. Utworzone adaptery są silnie związane wewnętrznie, ponieważ po procesie kanonizacji umożliwiają komunikację tylko z procesami tej samej domeny (obszaru funkcjonalnego). Dodatkowo założono, że wyznaczone wzorce powinny prowadzić do eliminacji punktów krytycznych i wąskich gardeł budowanego systemu, oraz wzrostu wydajności komunikacji i efektywności zarządzania zasobami. Metodę przebadano w środowisku Tibco ESB, podczas prac nad rozwiązaniem dla operatora telekomunikacyjnego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.