Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SME
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
2
Content available Internal benchmarking in Slovak SME : a case study
EN
The constantly and rapidly changing market, new competition entering the market, or globalization, mean that companies have to constantly rethink their existing operations. The aim of study was to analyze these facts in small and medium-sized enterprises, which seek to eliminate their weaknesses and improve their strengths, with the aim of defining and creating a competitive advantage. This is the key to fighting existing competition. However, in order to identify it, it is necessary to know in detail the external environment of the subject, which we monitored by two main methods, using PEST analysis and the subsequent proceed to the analysis within the company by using the benchmarking method. The presented article describes and applies the benchmarking method within the company Š-Auto, which operates in eastern Slovakia in several district cities. The results brought us conclusions that allow us to provide services of the same high quality level in all operations for customers in analyzed SME.
PL
Stale i szybko zmieniający się rynek, nowa konkurencja wchodząca na rynek lub globalizacja oznaczają, że firmy muszą ciągle przemyślać swoje dotychczasowe działania. Celem badań była analiza tych faktów w małych i średnich przedsiębiorstwach, które starają się wyeliminować swoje słabości i poprawić swoje mocne strony, w celu zdefiniowania i stworzenia przewagi konkurencyjnej. To jest klucz do walki z istniejącą konkurencją. Aby go jednak zidentyfikować, konieczne jest szczegółowe poznanie zewnętrznego środowiska podmiotu, które monitorowaliśmy dwiema głównymi metodami, wykorzystując analizę PEST, a następnie przechodziliśmy do analizy w firmie, stosując metodę benchmarkingu. Prezentowany artykuł opisuje i stosuje metodę analizy porównawczej w spółce Š-Auto, która działa we wschodniej Słowacji w kilku miastach powiatowych. Wyniki przyniosły wnioski, które pozwalają świadczyć usługi o tym samym wysokim poziomie jakości we wszystkich operacjach dla klientów w analizowanych MŚP.
EN
The main purpose of the study is to analyze the causes and benefits of implementing a quality management system in a group of Small and Medium-sized Enterprises in developing and innovative regions on the example of enterprises from South-Eastern Poland. In the research, targeted surveys were conducted using the CAWI and CAPI methods extended by an expert interview with key people responsible for quality was used. In the present paper, the results of research related to the assessment of achieving the assumed system objectives in the field of quality in the aspect of a developing region characterized by a turbulent environment were presented. In the paper, original research into the analysis of the causes, expectations and effects of implementing quality management systems in accordance with ISO 9001 in the SMEs group were also displayed.
PL
Sformalizowane systemy zarządzania są we współczesnych organizacjach standardem. W zasadzie większość myślących konkurencyjnie organizacji co najmniej jeden taki system posiada wdrożony. Najczęściej posiadanym przez organizacje systemem jest system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Mimo, że wiele organizacji posiada wdrożony taki system to jest jeszcze wiele takich, które dopiero planują takie wdrożenia. Niekiedy wdrożenie ISO 9001 jest wymagane przez klientów. Aby to umiejętnie zrobić wskazanym jest korzystać z doświadczeń innych organizacji. Uzasadnionym jest więc analizowanie przyczyn i korzyści wdrożeń systemu zarzadzania jakością. Taki też cel postawiono sobie w badaniach, których wyniki prezentuje to opracowanie. Dzięki znajomości wyciągniętych wniosków organizacje przygotowujące się do wdrożenia ISO 9001 będą mogły zrobić to w sposób umiejętny. Przyczyni to się z pewnością do lepszych ich wyników, co jest jednym celów wdrożenia wymagań normy ISO 9001.
EN
Introduction/background: This paper’s aim is to contribute to overcoming the limitations of existing policies intended to facilitate innovativeness. This article addresses the need for more tailored and targeted innovation support measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) to help maximize their economic and societal impact. Aim of the paper: Specifically, the aim is to advance methodological frameworks for segmenting or selecting innovative SMEs by providing a conceptual proposition based on the innovation cycle at the firm level. Materials and methods: This objective is achieved by exploring the literature on the innovation cycle concept, and adapting the model developed by Abernathy and Utterback (the A–U model) for the purpose of innovation policy. Particular phases of the innovation cycle are transformed into variables and values, and based on the research regarding the behaviour of SMEs illustrative weights are assigned; this assignment depends on the preferred policy approach: either supporting innovativeness in and of itself or supporting innovativeness and an SME’s standing in the long run. Results and conclusions: As a result, the paper presents a tentative working procedure for assessing enterprises according to operationalized criteria derived from the A–U model. Added to this, collaborative efforts in developing innovations are briefly discussed from the innovation policy perspective. It is believed that the new conceptual proposition outlined in the paper will be instrumental in segmenting companies and selecting innovative projects, and will serve policy-makers and intervention organizations in the implementation phase of the innovation policy process, thus contributing to a more efficient and transparent allocation of support instruments by public institution.
EN
In the paper an analysis of the state of preparation of small and medium-sized enterprises in the metal industry in Poland and Slovakia was presented. Based on the conducted surveys, the challenges of industry 4.0, which will have to be met by small and medium enterprises, have been identified. Opportunities and threats for enterprises from the SME sector have been also defined. It was found that the biggest threats was lack of capital and lack of appropriate specialists, as well as high costs of staff preparation. Opportunities for enterprises are increased productivity and productivity, faster response to changes to customer requirements.
EN
In blasting of soft to medium hard rock, the problem of high density resulting in excessive utilization of emulsion explosive is well known. The authors have conducted some experimental blasts to delve into the detonation behavior of conventional blasting and various other explosive consumption reduction techniques which induce air gaps using plastic tubes, plastic bottles or plastic balls in the explosive column. Resistance wire technique is used for gauging in-hole continuous velocity of detonation. The VOD varies from 5321.6 m/s to 4544.2 m/s and from 5123.4 m/s to 4274.2 m/s in conventional site mixed emulsion column and distributed spherical air gap column respectively. The detonation behavior is stable and similar in both these cases. While using plastic bottles or plastic tubes as air gaps, the VOD is fluctuating from 4636.3 m/s to 3268.4 m/s and from 4935.9 m/s to 3362.8 m/s respectively with a collapse of about 12 % from the average VOD of conventional SME column. The VOD falls abruptly when the detonation wave encounters large air gaps but it is successfully travelling through the air gaps making the detonation behavior more capricious.
EN
The aim of the work was to determine the influence of screw speed and variable amounts of fresh vegetable additives on selected aspects of extrusion-cooking of corn-vegetable blends. Corn grit as a basic component was supplemented with a fresh pulp of beetroot, carrot, leek and onion in amounts of 2.5-10% in the recipe. The extrusion-cooking was carried out using a single-screw extruder in the temperature range 120-145°C and extrudates were formed into directly expanded snacks. Two indicators were measured: the production efficiency (Q) and the specific mechanical energy (SME) consumption. As a result of the findings it was noted that the rotational speed of the extruder’s screw showed a greater impact on both production efficiency and SME as compared to the variable amounts of applied additives. A tendency to increased efficiency and specific mechanical energy consumption was observed along with the increase of screw speed during processing. The highest production efficiency was observed if fresh leek and onion were used as additives and the highest extrusion speed screw was applied. The largest specific energy consumption was noted during the extrusioncooking of blends containing fresh carrot and onion addition at high screw speed.
PL
Celem pracy było określenie wpływu prędkości ślimaka i zmiennych ilości świeżych dodatków warzywnych na wybrane aspekty ekstruzji mieszanek kukurydziano-warzywnych. Grys kukurydziany jako podstawowy składnik uzupełniono dodatkiem pulpy ze świeżych buraków, marchwi, pora i cebuli w ilości 2,5-10,0% receptury. Ekstruzję prowadzono z zastosowaniem jednoślimakowego ekstrudera w zakresie temperatury 120-145°C, zaś ekstrudaty formowano do postaci bezpośrednio ekspandowanych przekąsek. Badano dwa wskaźniki: wydajność produkcji (Q) i specyficzne zapotrzebowanie energii mechanicznej (SME). W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że prędkość obrotowa ślimaka ekstrudera wykazała większy wpływ zarówno na wydajność procesu, jak i na SME w porównaniu ze zmienną ilością zastosowanych dodatków. Zaobserwowano tendencję do zwiększonej wydajności i zapotrzebowania energii mechanicznej wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślimaka podczas ekstruzji. Najwyższą wydajność procesu zaobserwowano, gdy jako dodatki zastosowano świeży por i cebulę, zaś ekstruzję prowadzono przy zastosowaniu najwyższej prędkości ślimaka. Największe jednostkowe zapotrzebowanie energii odnotowano podczas ekstruzji mieszanek zawierających dodatek świeżej marchwi i cebuli przy wysokich obrotach ślimaka ekstrudera.
PL
Rozwój koncepcji Przemysł 4.0, podyktowany potrzebą odwrócenia trendu spadku produkcji przemysłowej europejskich przedsiębiorstw, zmusza współczesne przedsiębiorstwa, szczególnie sektora MŚP, do szybkiego i elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków popytowych oraz redukcji kosztów wytwarzania oraz poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych. W ramach proponowanej koncepcji Przemysł 4.0 następuje ścisłe połączenie obiektów fizycznych z siecią informacyjną. Powstają wyrafinowane sieci przedsiębiorstw, połączonych inteligentnymi zasobami, komunikującymi się za pośrednictwem Internetu. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych daje dziś wiele dodatkowych możliwości rozwoju, choć jednocześnie rodzi pewne obawy i wymaga rozwiązania wielu problemów. Celem artykułu jest analiza warunków rozwoju sieci produkcyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania w ramach koncepcji Przemysł 4.0 oraz zaproponowano model ich integracji.
EN
Development of the concept Industry 4.0, dictated by the need to reverse the trend of decline in industrial production of European enterprises, forces modern enterprises, especially the SME sector, to adapt quickly and flexibly to changing demand conditions and to reduce production costs and search for new business solutions. As part of the proposed Industry 4.0 concept, there is a close connection between physical objects and the information network. Sophisticated enterprise networks are created, connected by intelligent resources, communicating over the Internet. The functioning of small and medium-sized enterprises in production networks today gives many additional development opportunities, although at the same time it raises some concerns and requires solving many problems. The main goal of the article is to analyze the conditions for the development of production networks of Polish small and medium enterprises able to function as a part of the Industry 4.0 concept and a model for their integration has been proposed.
PL
Artykuł powstał w oparciu o badania literatury krajowej oraz zagranicznej z zakresu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Omówiono problem definiowania oraz pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Dokonano analizy wybranych publikacji w celu rozpoznania w jaki sposób jest mierzona efektywność funkcjonowania wśród przedsiębiorstw sektora MSP.
EN
This paper is based on a research of domestic and foreign literature in the field of firm’s performance. The issue of defining and measuring enterprise performance was discussed here. Selected publications were analyzed for recognition the solution for measuring SME’s performance.
PL
W artykule przedstawiono problematykę robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, w szczególności z uwzględnieniem robotów kooperacyjnych i kolaborujących. Omówiono aktualne światowe trendy rozwoju robotyki przemysłowej w tych właśnie obszarach. Jednocześnie podniesiono aspekt bezpieczeństwa, jako najistotniejszego elementu bezpośredniej interakcji człowieka z robotem. Zaprezentowano zdobywające coraz większą popularność kierunki współpracy człowieka i robota, które są w praktyce realizowane na stanowiskach produkcyjnych. Pierwszy z nich to kooperacja, rozumiana jako współpraca człowieka z robotem, w wykonaniu niemal standardowym – w wersji sterowania zwanej potocznie safety – bez ogrodzeń. Z kolei drugi, to kolaboracja i pod tym pojęciem rozumie się współpracę człowieka „ramię w ramię”, z robotem.
EN
The subject of the article is to present the specifics of robotization of small and mediumsized production enterprises (SMEs) in Poland, in particular including cooperative and collaborative robots (cooperation, collaboration). Current global directions and trends in the development of industrial robotics in these areas will be presented at the same time, the article presents the security aspect as the most important element of direct human-robot interaction. Those two directions of cooperation between man and robot, which are gaining increasing popularity, are in practice already implemented at production sites. To zoom in, the first of these is cooperation, understood here as a cooperation between man and robot, almost standard (in the control version commonly known as safety), without fences. In turn, the second one is collaboration and under this concept, for the purposes of this study, it means the cooperation of the person „shoulder to shoulder”, with the robot.
11
EN
In today’s dynamically evolving competitive environment, characterized by uncontrollable globalization, the beginning of digitization of phenomena and processes or the shared economy result in the deepening of the fourth industrial revolution. In this competitive environment, it is necessary to focus on regions where the socio-economic development of the area is less effective. The aim of this paper is to analyse cross-border entrepreneurship in the Euroregion Beskydy from the viewpoint of Czech and Polish business entities. This paper integrates the study of influences on cross border entrepreneurship, authors use the questionnaire survey and structured interviews as well the influences are systematically compared and to move this we use multi-criteria decision analysis. Results indicate that the important areas in the Euroregion Beskydy that need to be focused on, in order to remove the barriers to cross-border entrepreneurship, has been defined as sustainable and responsive to the current business environment.
PL
W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się środowisku konkurencyjnym, charakteryzującym się niekontrolowaną globalizacją, początek cyfryzacji zjawisk i procesów lub wspólna gospodarka powodują pogłębienie czwartej rewolucji przemysłowej. W tym konkurencyjnym środowisku konieczne jest skupienie się na regionach, w których rozwój społeczno-gospodarczy obszaru jest mniej skuteczny. Celem niniejszej pracy jest analiza przedsiębiorczości transgranicznej w Euroregionie Beskidy z punktu widzenia czeskich i polskich podmiotów gospodarczych. Dokument ten integruje badanie wpływów na przedsiębiorczość transgraniczną, autorzy wykorzystują ankietę i ustrukturyzowane wywiady, a wpływy są systematycznie porównywane, a aby to zmienić, korzystano z wielokryterialnej analizy decyzji. Wyniki wskazują, że ważne obszary w Euroregionie Beskidy, na których należy się skupić, w celu usunięcia barier dla przedsiębiorczości transgranicznej, zostały zdefiniowane jako zrównoważone i dostosowane do obecnego otoczenia biznesowego.
EN
The aim of the research was to determine the effect of extrusion conditions (various moisture content of raw materials and screw rotation speed), as well as the effect of recipe composition on the process efficiency and the energy consumption during treatment of potato and multigrain products. The efficiency of the extrusion process (Q) was determined by the mass of the product obtained at a given time for all prepared raw material mixtures and the process parameters used, while the specific mechanical energy demand was determined using the SME index. The obtained results allow to conclude that the level of raw materials moisture content had a greater impact on the efficiency and energy consumption of the extrusion process than the variable screw speed during the treatment. The efficiency of the process increased with the increasing moisture of the tested compositions, while a decrease in the requirements of SME was observed. The use of differentiated raw material compositions also influenced the Q and SME values determined during the tests.
PL
Celem badań było określenie wpływu warunków obróbki mieszanki podczas procesu ekstruzji (zróżnicowana wilgotność mieszanek surowcowych i prędkość obrotów ślimaka), jak również wpływ kompozycji receptury na wydajność procesu i zużycie energii podczas produkcji pelletów z surowców ziemniaczanych oraz produktu typu multigrain. Wydajność procesu ekstruzji (Q) wyznaczano przez określenie masy produktu uzyskanego w określonym czasie dla wszystkich przygotowanych mieszanek surowcowych oraz zastosowanych parametrów procesu, natomiast jednostkowe zapotrzebowanie energii zostało określone przy użyciu wskaźnika SME (ang. specific mechanical energy). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że poziom dowilżenia mieszanek surowcowych miał większy wpływ na wydajność i energochłonność procesu ekstruzji niż zmiana prędkości ślimaka podczas wytłaczania. Wydajność procesu wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności mieszanki, natomiast zaobserwowano spadek zapotrzebowania energii mechanicznej. Zastosowanie zróżnicowanych receptur surowcowych również wpłynęło na wartości Q i SME wyznaczone podczas badań. Mniejszą wydajność oraz większe SME odnotowano przy zastosowaniu mieszanki typu multigrain.
PL
Na wzrost gospodarczy danego kraju wpływa wiele zmiennych, w szczególności czynniki produkcji, kapitał ludzki, stopień przedsiębiorczości czy nakłady na inwestycje. Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz rozwój sektora nowych technologii doprowadził do sformułowania nowego czynnika wzrostu gospodarczego jakim niewątpliwie jest innowacja. Samo pojęcie innowacji rozumianej jest niejednoznacznie. Zazwyczaj definiowane jest jako radykalna zmiana, wynalazek bądź nowość, szczególnie w kontekście produktu, a także technologii czy metod zarządzania, w ramach uwarunkowań dużych podmiotów gospodarczych. Stąd podjęty w artykule aspekt innowacji przy uwzględnieniu parametrów charakterystycznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
A number of variables affect the country's economic growth, in particular the factors of production, human capital, entrepreneurship, and investment. The dynamically changing environment and the development of the new technology sector have led to the creation of a new determinant of economic growth, which is undoubtedly innovation. The very notion of innovation is understood ambiguously. Typically, it is defined as a radical change, invention or novelty, especially in the context of a product, as well as technology or management methods within the context of the conditions of large business entities. Hence, the context of innovation undertaken in the article, taking into account the parameters characteristic for the sector of small and medium enterprises.
EN
The aim of this paper is to examine the entrepreneurial orientation (EO) of SMEs in the Malopolska region of Poland. Our specific aim is to confirm the relationship between selected company characteristics (the level of technological development and stage of organizational development) and entrepreneurial orientation. A survey was conducted in a group of 95 SMEs that form hightech and low-tech industries in the Malopolska region. Our findings suggest that enterprises representing the high-tech industry exhibit higher EO than those from the low-tech industry. The findings display an imbalance in EO dimensions in both groups of enterprises, showing that innovativeness plays the most important role in enterprises from high-tech industries. The results suggest an inverse monotonic relationship between EO and a company’s age, but they do not confirm any relationship between the EO and a company’s size. Our results contribute to the theory of entrepreneurship by identifying the dependence of EO on industry type (lowtech versus high-tech) and company age.
EN
Background: Despite their relatively low economic potential and modest scale of activity of each single unit, en masse small and medium size enterprises (SMEs) create a major part of real GDP in all developed countries. Moreover, having very rarely own R&D backup facilities, SMEs are mostly strikingly open for new technical and technological solutions, perceiving innovations as a challenge and as an opportunity as well. Searching for such solutions, also in processes of implementation, they have to collaborate with a number of partners from various sectors, having diverse legal status, business culture and approach to cooperation. Frequently collaboration appears to be a source of problems, even threats. Methods: The paper consists of a literature review, identification of collaboration risk areas and - as a separate part - presentation and discussion of selected results of own research conducted late 2016 by the authors within a group of over 300 small and medium technological enterprises (SMTEs), chosen according to the defined filters. The aim of research was to analyse the collaboration environment of SMTEs, their approach to collaboration and perception of collaboration problems and risks. Results: Analysis of uncertainty areas within SMTEs' environment and modes of operation allowed to identify a selection of risks which may result from collaboration, divided into two divisions: those having general character, which may be observed in each SME, and those being SMTE specific, adjoint to acquiring of new technologies, cooperation with scientific R&D institutions, technology transfer etc. The survey - considering the strong specific features of SMTEs - delivered some interesting informations on characteristics of sources of new technologies, collaboration directions and relations with partners, also collaboration risk factors and exposure. Conclusions: The paper shows a variety of problems referring to SMTEs' collaboration with partners in technology acquisition and implementation. Having difficulties in contacts with big enterprises and institutions, they prefer own solutions and cooperation with other SMEs. This obviously imposes some limitations on the choice of partners and availability of solutions, making relations more complex and difficult. From the survey results also that SMTEs do not regard vulnerability and exposure on collaboration risk as a major problem in their activities, however some risk factors - from legal ones to soft competencies of partners. Further research could refer to the low effectiveness of collaboration between SMTEs and institutions which are regarded as a natural source of innovative solutions and those which exist to support that sector.
PL
Wstęp: Pomimo relatywnie niskiego potencjału ekonomicznego i umiarkowanej skali działalności każdej pojedynczej firmy, w swojej masie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) we wszystkich rozwiniętych krajach wytwarzają znaczącą część realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB). MSP są również w imponujący sposób otwarte na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, postrzegając innowacje jako wyzwanie oraz szansę. W poszukiwaniu takich rozwiązań, jak również w procesach ich wdrażania, MSP skazane są na współpracę z licznymi partnerami o różnym statusie prawnym, z różnych sektorów, o zróżnicowanej kulturze biznesowej i różnym podejściu do współpracy. Niejednokrotnie taka współpraca staje się dla nich źródłem problemów, a nawet zagrożeń. Metody: W pierwszej części artykułu zawarto przegląd literatury przedmiotu oraz identyfikację i ramową taksonomię obszarów ryzyka współpracy. Druga część zawiera prezentację i dyskusję wybranych wyników badań własnych autorów przeprowadzonych w drugiej połowie 2016 roku na próbie ponad 300 firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych (MSPT), wybranych na podstawie określonych filtrów. Celem badań była analiza środowisk współpracy MSPT, ich podejścia do współpracy, oraz postrzegania problematyki ryzyka we współpracy. Wyniki: Analiza obszarów niepewności w otoczeniu MSPT oraz form współpracy pozwoliła zidentyfikować grupę ryzyk mogących wynikać ze współpracy, które ujęto w dwie kategorie: mające charakter ogólny, występujące w każdym MSP, oraz charakterystyczne dla specyfiki MSPT, związane z pozyskiwaniem nowych technologii, współpracą z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, oraz ośrodkami wspierającymi przedsiębiorczość i powołanymi w celu ułatwiania transferu technologii. Badania - uwzględniając silną specyfikę MSPT - dostarczyły interesujących informacji dotyczących typowych sposobów pozyskiwania nowych technologii, kierunków współpracy i relacji z partnerami, oraz czynników i ekspozycji na ryzyko. Wnioski: Artykuł zwraca uwagę na szereg problemów odnoszących się do współpracy MSPT z partnerami w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii. Mając pewne trudności z kontaktami z dużymi jednostkami, MSPT preferują rozwiązania własne i współpracę z firmami o zbliżonej wielkości. To oczywiście nakłada pewne ograniczenia w doborze partnerów a także na dostępność rozwiązań, czyniąc relacje trudniejszymi i bardziej złożonymi. Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że większość MSPT generalnie nie uważa wrażliwości i ekspozycji na ryzyko współpracy za znaczący problem w swojej działalności, jakkolwiek niektóre czynniki ryzyka - np. kwestie prawne czy "miękkie" kompetencje partnerów uznają za istotne. Dalsze badania mogłyby dotyczyć niskiej efektywności współpracy pomiędzy MSPT i instytucjami stanowiącymi naturalne źródło innowacyjnych rozwiązań i powołanych dla zapewniania wsparcia dla tego sektora.
16
Content available Foresight in SME companies
EN
Research about the application of strategic foresight methods in small- and medium-sized companies (SME) is rarely discussed in literature. The aim of the paper is to investigate possible approaches to strategic foresight in SMEs as well as to present a detailed case study of its application based on an original approach. The main research methods used in his paper is a literature review of foresight research conducted in SMEs and the case study describing the process of foresight implementation in a small manufacturing enterprise.
PL
Zastosowanie metod foresight strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach jest rzadko dyskutowane w literaturze przedmiotu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena możliwych podejść do implementacji foresigtu w MŚP, jak również prezentacja wdrożenia tego narzędzia w małej firmie na podstawie autorskiego modelu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Platforma B+R – innowacyjny model współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją w województwie podlaskim” koordynowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.
EN
The objective of the study was to determine the effect of extrusioncooking conditions (moisture content and screw speed) and recipe formulation on process efficiency and energy consumption during the extrusion-cooking of gluten-free rice-legumes products, shaped for spaghetti-type pasta. Process efficiency (Q) was determined through measurement of the pasta weight and energy consumption was determined using specific mechanical energy consumption (SME). According to the obtained results, screw speed had a great significant impact on Q and SME values which increased as screw speed increased. Moisture content of raw materials had also a significant effect on Q and SME mainly at low screw speed applied. The process efficiency increased with the increase of raw materials moisture content while reverse observations were noted for the energy consumption. On the contrary, variations of recipe formulations did not affect the measured parameters.
PL
Celem pracy było wyznaczenie wpływu parametrów procesu ekstruzji (poziomu dowilżenia i prędkości obrotowej ślimaka) a także składu surowcowego receptury na wydajność procesu oraz zapotrzebowanie energii podczas ekstruzji bezglutenowych mieszanek ryżowo-strączkowych w postaci nitek makaronowych. Wydajność procesu (Q) wyznaczono przez pobranie masy wytworzonego ekstrudatu w określonym czasie, zaś energochłonność procesu wyznaczono przez wyliczenie jednostkowego zapotrzebowania energii mechanicznej (SME). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że prędkość obrotowa ślimaka miała bardziej istotny wpływ na wartości Q i SME niż zmienny poziom dowilżenia mieszanek surowcowych oraz interakcje pomiędzy tymi parametrami. Wartości Q i SME zwiększały się wraz ze zwiększaniem prędkości ślimaka podczas ekstruzji. Poziom dowilżenia surowców miał również istotny wpływ na wydajność i energochłonność wytwarzania ekstrudowanych makaronów bezglutenowych, zwłaszcza przy niskich prędkościach ślimaka. Wydajność procesu ekstruzji zwiększała się wraz ze zwiększaniem poziomu dowilżenia mieszanek surowcowych, te zależności nie były jednak obserwowane podczas wyznaczania energochłonności procesu. Zastosowanie zróżnicowanych receptur surowcowych przy jednakowych parametrach wytwarzania nie miało wpływu zarówno na wydajność, jak i energochłonność procesu ekstruzji wyrobów bezglutenowych.
EN
Correct determination of direct runoff is crucial for proper and safe dimensioning of hydroengineering structures. It is commonly assessed using SCS-CN method developed in the United States. However, due to deficiencies of this method, many improvements and modifications have been proposed. In this paper, a modified Sahu–Mishra–Eldo (SME) method was introduced and tested for three catchments located in the upper Vistula basin. Modification of SME method involved a determination of maximum potential retention S based on CN parameter derived from SCS-CN method. The modified SME method yielded direct runoff values very similar to those observed in the investigated catchments. Moreover, it generated significantly smaller errors in the direct runoff estimation as compared with SCS-CN and SME methods in the analyzed catchments. This approach may be used for estimating the runoff in uncontrolled catchments.
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów pomiaru efektywności przeprowadzone w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przedstawiono metodę badawczą i opis próby, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych – wymiary systemu pomiaru efektywności.
EN
The paper discusses the results of research on the performance measurement systems carried out in Polish SMEs. First, the research method and research sample were described, next the results of empirical research – the dimensions of performance measurement system – were characterized.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza budowy organizacji inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych jako istotnego źródła innowacji w funkcjonowaniu wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP. W artykule, na podstawie badań literaturowych, omówiono organizację inteligentną w dobie rozwoju systemów informatycznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 4 kluczowych warunków dla zbudowania organizacji inteligentnej w wybranym do analizy przedsiębiorstwie. Ponadto zaprezentowano (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B.
EN
The article presents the issues concerning the analysis of building an intelligent organisation, especially taking into account the role of information systems as sources of innovation in functioning of a chosen firm in small and medium enterprises sector. On the base of literature study the author discussed an intelligent organisation in the context of information systems development. The main aim of the article was to present four key conditions for building an intelligent organization in a selected, for the analysis, enterprise. Additionally, the author presented the 438 B. Sorychta-Wojsczyk implementation of an integrated B2B information system in a chosen firm of small and medium enterprises sector.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.