Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH), pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC) i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) są najczęstszymi chorobami autoimmunologicznymi wątroby. Wykrywanie autoprzeciwciał jest głównym narzędziem diagnostycznym w tych chorobach. Obecność autoprzeciwciał jest pomocna w ustaleniu diagnozy, zaś poziomy niektórych autoprzeciwciał korelują z ciężkością choroby, dlatego mogą być stosowane jako czynniki prognostyczne. W pracy przedstawiono mechanizm powstawania autoprzeciwciał, metody ich wykrywania oraz rolę autoprzeciwciał w AIH, PBC i PSC.
EN
Autoimmune hepatitis (AIH), primary biliary cholangitis (PBC) and primary sclerosing cholangitis (PSC) are the most common liver autoimmune diseases. Autoantibody detection is a major diagnostic tool in these diseases. The presence of autoantibodies is helpful in establishing the diagnosis and the levels of some autoantibodies correlate with the severity of the disease thus they may be used as prognostic factors. The paper presents the mechanism of autoantibodies formation, the methods of their detection and the role of autoantibodies in AIH, PBC and PSC.
PL
W artykule dokonano porównania wyników badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonanych na próbkach o zróżnicowanym kształcie i wymiarach: prostopadłościennych oraz walcowych o średnicy ø200 mm i ø250 mm. Badania przeprowadzono na dwóch najczęściej stosowanych typach mieszanki mineralno-asfaltowej, jakimi są: beton asfaltowy oraz SMA. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wyniki testu koleinowania próbek walcowych będą się różnić od wyników otrzymanych na próbkach prostopadłościennych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA wartość wyznaczonych parametrów (WTSAIR oraz PRDAIR) nie wykazuje istotnej różnicy bez względu na kształt badanej próbki. Dużo bardziej zróżnicowane są wyniki uzyskane na próbkach prostopadłościennych i walcowych z betonu asfaltowego.
EN
The article presents a comparison of wheel tracking test results of HMA obtained by using samples of various shapes and sizes: prismatic and cylindrical with diameters of ø200 mm and ø250 mm. The tests were carried out for the two most commonly used types of HMA: asphalt concrete and SMA. The aim of the research was to check how much results of the rutting test conducted using cylindrical samples will differ from the results obtained for a prismatic sample. The obtained test results showed that in the case of the SMA specimens the differences in the determined parameters (WTSAIR and PRDAIR) are not significant regardless of the shape of the tested sample. Much bigger differences between results of the tests performed on prismatic and cylindrical samples were obtained in the case of asphalt concrete.
EN
The article presents a constitutive model for Shape Memory Alloys (SMA) along with result of dynamic simulations of SMA model. The applications of devices incorporating SMA in civil engineering focus mostly on mitigation of the seismic hazard effects in new-build and historical buildings or improvement of fatigue resilience. The unique properties of SMA, such as shape memory effect and superelasticity give promising results for such applications. The presented model includes additional phenomenon of SMA – internal loops. The paper shows the method of formulation of physical relations of SMA based on special rheological structure, which includes modified Kepes’s model. This rheological element, introduced as dual-phase plasticity body, is given in the context of martensite phase transformation. One of the advantages of such an approach is a possibility of formulation of constitutive relationships as a set of explicit differential equations. The application of the model is demonstrated on example of dynamic simulations of three dimensional finite element subjected to dynamic excitation.
PL
Artykuł przedstawia model konstytutywny stopów z pamięcią kształtu (ang. Shape Memory Alloy – SMA) wraz z wynikami przeprowadzonej analizy dynamicznej. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących SMA w dziedzinie inżynierii lądowej skupia się głównie na ograniczeniu skutków odziaływań sejsmicznych w nowo powstających oraz istniejących budynkach, w tym w obiektach historycznych. Odrębnym zagadnieniem, w którym także wykorzystywane są urządzenia z SMA, jest poprawienie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania urządzeń z SMA w budownictwie. Wykorzystanie SMA do powyższych celów jest możliwe dzięki ich wyjątkowym właściwościom – efektowi pamięci kształtu oraz pseudosprężystości. Prezentowany model konstytutywny uwzględnia także dodatkową właściwość SMA jaką są wewnętrzne pętle histerezy. W artykule przedstawiono metodę formułowania zależności fizycznych SMA na specjalnych strukturach reologicznych wykorzystujących zmodyfikowany model Kepesa (tzw. ciało z dwufazową plastycznością). Definicję tego elementu reologicznego przedstawiono na tle makroskopowego opisu przemian fazowych zachodzących w SMA. Jedną z zalet prezentowanego w artykule podejścia do formułowania zależności fizycznych jest uzyskanie zależności konstytutywnych w postaci jawnych równań różniczkowych. Zastosowanie prezentowanego modelu zostało przedstawione na przykładzie analizy dynamicznej trójwymiarowego elementu skończonego poddanego dynamicznemu wymuszeniu.
4
Content available remote Method of programming the nitinol springs in the space of the kiln chamber
EN
This paper shows a method of programming the NiTinol springs by heating them up in the furnace chamber filled with technical nitrogen. A fully specified methodology, which consists of preparing the spring forms, the numerical analysis of the heating time and the description of the heating process are presented in this article. The effectiveness of the following method is confirmed using research of shape retention after a series of duty cycles performed by an activated NiTinol spring.
PL
W artykule opisano sposób programowania sprężyn z NiTinolu z wykorzystaniem pieca z atmosferą azotu technicznego. W ramach artykułu opisano metodykę procesu. W jej skład wchodzi metoda przygotowania form ze sprężynami, obliczenia numeryczne początkowych nastaw pieca oraz opis procedury wygrzewania w atmosferze azotu. Praca została podsumowana badaniami odwzorowania kształtu sprężyny po procesie programowania.
PL
W artykule przedstawiono algorytm doboru wymiarów aktuatorów wykonanych ze stopów z pamięcią kształtu (SMA) aktywowanych cieplnie. Rozpatrzono dwa rodzaje aktuatorów: cięgnowe oraz sprężynowe. Opracowano również oprogramowanie wspomagające projektowanie aktuatorów liniowych wykonanych ze SMA. Bazując na opracowanym algorytmie oraz programie obliczeniowym zaprojektowano i zbudowano aktuatory cięgnowe wykonane z Flexinolu oraz sprężynowe wykonane z Nitinolu. Podano przykłady zastosowania zaprojektowanych aktuatorów.
EN
The paper presents the design strategy for shape memory alloy linear actuators thermally activated. The attention was focused on SMA wire actuator and SMA spring actuator. The in–house software for designing calculation of SMA actuators has been elaborated. On the basis on described algorithm and using in–house software the SMA wire actuator and SMA spring actuator have been designed and manufactured. The concept proposals of the linear actuator using as active element the Flexinol wire and actuator using Nitinol spring have been given.
6
Content available remote Contactless displacement converter with switching measurement range
EN
The main goal of this article is to show the method for automatic change of measuring range of designed displacement-to-voltage converter. The designed displacement-to-voltage converter is used in fully automated test bench for investigation of SMA material properties. The entire designed system makes possible measurements of electro-thermo-mechanical characteristics. The main control components were implemented in LabVIEW program.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie możliwości pomiarowych przetwornika „odkształcenie-napięcie” działającego w złożonym systemie pomiarowym służącym do pomiaru właściwości cięgien wykonanych ze stopu SMA. Liniowa charakterystyka przetwarzania umożliwiła takie oprogramowanie komputera sterującego systemem pomiarowym, oprogramowanego w LabVIEW, aby w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego nastąpiło automatyczne przełączenie zakresu. Zmiana zakresu pomiarowego związana jest z przesunięciem charakterystyki przetwarzania poprzez zmianę wyrazu wolnego liniowej funkcji przetwarzania. W artykule zaprezentowano koncepcję automatycznego przełączania zakresu, sprawdzono realizowalność zadania dla danego przetwornika, przeanalizowano błędy pomiarowe wynikające ze zmiany skali, przedstawiono algorytm działania oraz realizację w programie LabVIEW.
EN
The main goal of this paper is to present results of investigations of the Shape Memory Alloy (SMA) actuator applied in a current sensitive switch. The SMA muscle wire actuates the electric micro switch, breaking the electrical circuit. The prototype stand of the switch, automatically breaking the circuit when overcurrent appears, was designed. The stand consists of a prototype switch construction and a measuring system, allowing for various investigations. The measurement methodology and selected results of the performed experiments are also presented. Finally, the authors try to answer the following question: is it possible to use the SMA actuator as a main drive in a current sensing switch?
8
Content available remote Innowacyjne produkty i technologie dla drogownictwa
EN
This paper presents position and vibration control of a flexible robot composed of two rigid and one flexible links. Position is controlled by the current applied to the DC motor armature. To control vibrations of the flexible structure, Shape Memory Alloys (SMA) are used. Due to phase transformations, the SMA can change its stiffness through temperature variation, considering and taking advantage of this characteristic the vibration control is done. Control is achieved via the State Dependent Ricatti Equations (SDRE) technique, which uses suboptimal control and system local stability search. The simulation results show the feasibility of the proposed control for the considered system.
PL
Rudonośny suwalski masyw anortozytowy (SAM) razem z anortozytowym masywem Kętrzyna i norytową intruzją Sep, występują w obrębie 200 km długości magmowego terenu zwanego kompleksem mazurskim (NE Polska). Rozciągający się pasmowo w kierunku W-E proterozoiczny kompleks mazurski jest zbudowany z różnorodnych skał o składzie od kwaśnych przez pośrednie do zasadowych. Kwarcowe monzonity i granodioryty są najbardziej rozpowszechnionym typem skał w obrębie facji. Kompleks mazurski przecina kilka kompleksów metamorficznej facji granulitowej i amfibolitowej np. kompleks pomorski, dobrzyński, ciechanowski i mazowiecki. Złoża rud Fe-Ti-(V) w anortozytowym masywie suwalskim zostały odkryte we wczesnych latach 60-tych XX wieku, pod miąższym nadkładem fanerozoicznych skał osadowych w obrębie małych dodatnich anomalii magnetycznych, w rejonie Krzemionki, Udryna, Jeleniewa i Jeziora Okrągłego. Złoża te zostały udokumentowane przy pomocy ok. 100 głębokich otworom wiertniczych, do głębokości 2300 m, a zasoby oszacowane w kat. C1 i C2 na ok. 1,5 mld ton rudy tytanomagnetytowej z wanadem, głównie w polu rudnym Krzemionka i Udryn.
EN
The ore-bearing Suwałki Anorthosite Massif (SAM) together with the Kętrzyn Anorthosite Massif and Sejny norite intrusion are located within 200 km long magmatic terrane called Mazury Complex (NE Poland). The beltiform Proterozoic Mazury Complex is made up of a variety of rocks from felsic and intermidiate to the basic ones. The quartz monzonites and granodiorites are the most widespread rock type within the suite. The belt crosscuts several metamorphic granulite and amphibolite fades units, including Pomorian, Dobrzyń, Ciechanów and Mazovian. Large Fe-Ti-(V) ore deposits of Krzemionka, Udryń, Jeleniewo and Jezioro Okragle have been discovered in early 60-ties, within the small positive magnetic anomalies in the Suwałki Massif and evaluated down to the depth of 2300 m by over 100 boreholes yielding of about 1.5 bilion tons of economic reserves, mostly at Krzemionka and Udryn ore fields.
11
EN
Purpose: of this paper is to predict the effect of cold deformation to transformation temperatures of Ni–Ti SMA and clarify the relation between cold forming ratio and the parameters of thermo mechanical process. Design/methodology/approach: 25% and 50% cold formed Ni–Ti wire specimens are investigated for defining the relation between the ratio and the parameters of thermo mechanical processes of without annealing and with annealing at 450°C for 30 minutes and 600°C for 30 minutes. Moreover, Differential Scanning Calorimeter (DSC) measurements are applied to the specimens for obtaining the transformation temperatures. Findings: According to DSC measurements, start and finish temperatures of transformation of austenite, martensite and rhombohedral phases are calculated. Hence, their changes are related to deformation and annealing, so it can be implied that cold deformation process leads to increases in the temperature ranges, slow occurrences of transformation and also the shape memory property lowers. Research limitations/implications: It is observed that some specimens exhibit rhombohedral phase transformation and this affects the martensite phase transformation temperatures and results. Thus, annealing time can be increased to determine both positive and negative effect to transformation properties for further research. Moreover, the grainsize and form may also be effective, so this case should be studied. Practical implications: can be stated as suitable transformation temperatures must be paid attention to desired service temperatures of products those are made of Ni–Ti SMAs, otherwise they may exhibit unexpected shape change due to the affected transformation temperature. Originality/value: is that Ni–Ti SMAs may be exposed to cold deformation when they are manufactured for being given any product shape, so with this research it can be determined that if their transformation temperatures change or not. Besides, it can be implied that they change and so this study presents the changes, the intervals of start and finish temperatures relevant to the cold forming ratio.
EN
The durability of pavement layer desponds on the type of mineral aggregate. In 1999, while rebuilding road infrastructure in Kielce (Poland), a SMA wearing coarse layer with hydrated lime was placed on the town’s main streets. SMA mixture contained 63% of quartzite aggregate. The hydrated lime was dosed into the SMA mixture to replace 30% of the filler mass. The pavement surface condition after 12 years life was very good. The hydrated lime additive was found to have a positive effect on water resistance of SMA pavement.
EN
Leaf traits scaling relationships were compared in different months (May, June, July and August) in a temperate shrub species, Vitex negundo Linn. var. heterophylla (Franch.) Rehd. Leaf traits variation and the impact of environment were also studied. Our results showed that specific leaf area (SLA), leaf nitrogen content (Nmass), leaf phosphorus content (Pmass) and leaf chlorophyll content (Chlmass) were positively correlated, and all of the pairwise relationships showed a common standardized major axis (SMA) slope in different months. The variation of SLA, chlorophyll a content (Chlmass a), chlorophyll b content (Chlmass b), Chlmass a/b and maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) were mainly habitat-dependent, while the variation of Pmass and Nmass/Pmass were mainly month-dependent. Redundancy analysis (RDA) was used to further explore the relationships between leaf traits and environmental factors. We found that plants under shade (the relative photosynthetic photon flux density was about 10%) developed light-capturing behavior at leaf level (higher SLA) and cellular level (higher Chlmass/Nmass and lower Chlmass a/b). The increased Nmass/Pmass with month was mainly resulted from the large absorption of soil nitrogen and the decrease of soil pH. In a word, our study indicates that species may not have fundamentally different carbon capture strategies in different months. Variation of different leaf traits are related to different environmental factors in the field.
EN
Communication noise is classified as one of the pollutions for the current environment. Experimental techniques to measure tire-pavement noise generation from asphalt pavements in the laboratory have been limited. A series of experiments were conducted on six different asphalt mixtures to determine if Purdue University’s Tire-Pavement Test Apparatus (TPTA) could be used to overcome these limitations. The procedure produced samples with low tire-pavement noise; however, the air void contents of the samples were higher than designed. Despite these difficulties, the sample preparation technique and the TPTA testing protocol were shown to offer an effective approach for quick laboratory assessment of tire-pavement noise characteristics of hot mix asphalt pavements at a substantially reduced cost compared to field testing.
15
EN
Paper deals with examinations of properties of shape memory alloy actuators. Authors describe design of own laboratory stand for obtaining electro-thermo-mechanical characteristics of SMA wires (maximum length 900 mm). The stand allows for semi-automatic measurements of voltage and current (supplying the actuator), temperature of wire and its extension. Data acquisition and control signals are realized by PC computer. All elements of the measuring system are connected by GPIB network (IEEE 488.2 standard). Control program for static measurements was written in G language (LabVIEW environment). Temperature is measured using infrared camera Flir A325. Displacement measurement system contains optical sensor (converting piston movement into series of pulses), pulses counter, PWM signal generator (PWM signal fulfillment is proportional to number of pulses), lowpass filter and buffer conditioning external signal. For dynamic measurements data recording is performed using digital oscilloscope Tektronix MSO 2024 equipped with four separated channels and digital filter. Wide range of examinations of several SMA wires allowed for drawing its exploitative characteristic helpful for practical use. It shows length change of actuator as a function of mechanical load (Fig. 10). Finally some example static as well as dynamic characteristics are presented and short discussion is carried out.
EN
The requirement of mitigating the environmental impact of helicopters has been addressed globally within the FRIENDCOPTER Project in the sense that several aspects (such as noise abatement, vibration reduction, fuel consumption) have been studied in parallel with different approaches among which there is the active blade control. In the work at hand, attention is paid on two topics aimed at mitigating helicopter environmental impact through a morphing strategy: the aerodynamic optimization of a blade section whose camber can be affected by an actuator and the design of a SMA based static twist concept, aimed at extending the helicopter flight envelope. The latter device is based on a SMA rod which is integrated in the spanwise direction within the blade structure at different positions. The actuator, when heated, transmits a torque couple which induces twist onto the blade. The twist variation due to the SMA device activation has been predicted by a FE approach (MSC/Marc software implemented with the SMA Brinson model). Finally, rotor performance in hover has been estimated with the actuator in power on and off positions, highlighting benefits coming from several spanwise integrations/distributions of the SMA device.
PL
Wymóg jak najmniejszej uciążliwości helikopterów na otaczające środowisko został wyartykułowany w projekcje europejskim FRIENDCOPTER, w którym kilka zagadnień (takich jak redukcja hałasu, drgań, obniżanie zużycia paliwa) poddano równoległym badaniom, łącznie z problemem odpowiedniego kształtowania profilu łopat wirnika głównego do osiągnięcia tych celów. W prezentowanej pracy uwagę skupiono na ograniczaniu środowiskowej uciążliwości helikopterów poprzez przyjęcie dwóch koncepcji kształtowania łopat wirnika – aerodynamiczną optymalizację przekroju łopaty, której kształt może być deformowany za pomocą aktuatorów oraz wprowadzenie stopów z pamięcią kształtu (SMA) do skręcania profilu łopaty, co pozwala na rozszerzenie obwiednich osiągów helikoptera. Drugie rozwiązanie zostało oparte na zastosowaniu prętów SMA zintegrowanych z łopatą w kilku miejscach wzdłuż jej długości. Aktuatory SMA generują pary momentów skręcających przy podgrzaniu. Modelowanie tego efektu opisano za pomocą metody elementów skończonych (przy użyciu modelu Brinson SMA i oprogramowania MSC/Marc). Na koniec przedyskutowano wydajność wirnika głównego dla helikoptera w zawisie przy włączonym i wyłączonym układzie sterowania. Podkreślono korzyści uzyskane z wzdłużnego wkomponowania w łopatę wirnika kilku aktuatorów SMA.
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza dynamiczna układów ciągłych opisywanych za pomocą nieklasycznych relacji konstytutywnych definiujących ich sprężysto-dyssypacyjne właściwości. Charakterystyki takich układów są modelowane z wykorzystaniem oryginalnych struktur reologicznych, a ich opis wymaga zastosowania aparatu pojęciowego mechaniki niegładkiej ze względu na nieróżniczkowalność funkcjonałów energii bądź dyssypacji. Istotną rolę w proponowanej metodzie formułowania związków konstytutywnych odgrywa pojęcie następstwa różniczkowego inkluzji, które zdefiniowano za pomocą pochodnej kontyngentowej odwzorowania wielowartościowego. Jego wykorzystanie umożliwia zastąpienie opisu wariacyjnego przez układ równań różniczkowych w postaci normalnej. Różniczkowy opis struktury reologicznej można stosunkowo łatwo wykorzystać w procedurze numerycznego rozwiązywania zagadnień początkowo-brzegowych. W tym celu posłużono się komercyjnym systemem metody elementów skończonych ABAQUS, który ma otwartą strukturę i pozwala na zaprogramowanie algorytmów całkowania relacji konstytutywnych za pośrednictwem tzw. procedur użytkownika. Wymiernym efektem pracy jest m.in. opracowanie i implementacja kilku modeli materiałów o nieklasycznych właściwościach sprężysto-dyssypacyjnych. W pracy skupiono uwagę na dwóch grupach takich materiałów: stopach z pamięcią kształtu (SMA) i mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA). Materiały SMA są coraz powszechniej stosowane w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich narażonych na ekstremalne obciążenia dynamiczne. Dzięki swoim unikatowym własnościom, mogą być one m.in. wykorzystane do ochrony sejsmicznej mostów, wysokich budynków i masztów. W opracowaniu zaproponowano wiele struktur reologicznych, modelujących zjawiska przemiany martenzytycznej w stopach SMA. Rozpatrzono również efekty powstawania pętli wewnętrznych, lockingu i lepkości. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych dynamicznego zachowania się prostych elementów konstrukcji wykonanych z SMA. Rozpatrywano też model stalowego mostu podwieszonego, z dodatkowym wyposażeniem w postaci cięgien z pseudosprężystych stopów z pamięcią kształtu. Zadaniem tak skonstruowanych tłumików jest redukcja drgań i sił wewnętrznych w układzie poddanym działaniu wymuszeń sejsmicznych. W przypadku analizy związków konstytutywnych mieszanek mineralno-asfaltowych rozpatrywano struktury reologiczne modelujące zjawiska powstawania trwałych deformacji lepkich i plastycznych. Zaproponowano ogólnienia klasycznego, lepkosprężystego modelu Burgersa, który jest stosowany w metodach mechanistycznego projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych. Sformułowane relacje wykorzystano do symulacyjnego badania zachowania się nawierzchni MMA poddanej działaniu ruchomego obciążenia. Przedstawione wyniki obliczeń pokazują wpływ przyjętego modelu materiału na wielkości przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w krytycznych punktach nawierzchni. W zakończeniu pracy zwrócono uwagę na możliwości zastosowania proponowanej metodyki do modelowania układów o sterowanych charakterystykach (np. ciecze magnetoreologiczne) oraz układów fizycznych o niemechanicznym charakterze.
EN
The study deals with dynamic analysis of continuous systems described by non-classical constitutive relationships defining their elastic-dissipative properties. Characteristics of such systems are modelled using original rheological schemes. Mathematical description of these schemes requires application of the methods of non-smooth mechanics because the functionals of energy and dissipation are non-differentiable. The constitutive equations proposed in this study were formulated with the aid of the differential succession notion which is defined by the contingent derivative of multivalued mapping. With this approach it is possible to replace the variational description with the system of explicit differential equations. The differential description of the rheological schemes can be relatively easily applied to nu merical procedures solving initial-boundary-value problems. The commercial finite element pro gram ABAQUS was used for this purpose. This program with opened architecture allows for an implementation of user-defined algorithms for the integration of constitutive equations. Several non-classical material models were implemented by the author through specially developed user subroutines. The study was focused on two groups of non-classical elastic-dissipative materials. The first group includes Shape Memory Alloys (SMAs). SMAs materials are more and more frequently used in civil structures subjected to extreme dynamic loadings. Due to their unique properties, SMAs are used for seismic retrofit of bridges, tall buildings and masts. Various rheological schemes have been proposed in this study for Shape Memory Alloys representing the phenomenon of martensitic phase transformation. Moreover, the effects of internal sub-loops, locking and viscosity were also taken into consideration. Numerical results of dynamic analysis of simple structural elements made of SMAs are presented. A model of a cable-stayed steel bridge retrofitted with SMA dampers was also analysed. It is shown that the application of SMA dampers can reduce maximum vibrations and internal forces caused by seismic excitations. The second group of materials considered in this study are asphalt concrete mixtures. Rheological schemes suited for the modelling of permanent viscous and plastic deformations are presented. A new generalization of the classical viscoelastic Burgers model is presented with application to mechanistic design procedures, taking into account the plasticity phenomenon. The developed con stitutive relationships have been used for the dynamic FE analysis of flexible bituminous pavement under moving load. The results presented in this study show the differences in displacements, strains and stresses between the classical elastic and viscoelastic pavements and non-classical viscoelastic plastic pavement. The last chapter of the study contains proposals of further investigations using the method of rheological modelling. Moreover, generalizations of the principles and methods for non-mechanical physical systems are also provided.
EN
This paper examines a novel model of an Adaptive Tuneable Dynamic Vibration Absorber (ATDVA), based on the use of Shape Memory Alloy materials (SMA). Being adaptive, the absorber is able to track variation of the structural dynamic response. The absorber architecture is extremely simple: it consists of a clamped SMA wire and a concentrated mass. Two reference structures have been considered: a typical aeronautical aluminium panel and a fibreglass panel. In the first part, the investigated concept is introduced with a short presentation about the SMA main properties. The realisation and experimental characterisation of the device are then presented. Its implementation, a report on the experimental campaign and the presentation of the attained results conclude the work, together with a discussion on the achieved results and the next investigation steps.
PL
W pracy omówiono nowy model adaptacyjnego i dostrajalnego eliminatora drgań (ATDVA) opartego na wykorzystaniu stopu z pamięcią kształtu (SMA). Posiadając właściwości adaptacyjne, eliminator taki umożliwia śledzenie jakościowych i ilościowych zmian w odpowiedzi dynamicznej układu, do którego został zastosowany. Architektura eliminatora jest wyjątkowo prosta: konstrukcja zawiera obustronnie utwierdzony drut SMA i masę skupioną. Dla celów porównawczych rozważono dwa układy drgające: aluminium panel stosowany w aeronautyce i kompozytowy panel zawierający włókna szklane. Pierwszą część artykułu poświęcono omówieniu zaproponowanej koncepcji sterowania drganiami i prezentacji najważniejszych właściwości stopów z pamięcią kształtu. Następnie przedstawiono sposób realizacji badań i charakterystykę układu do eliminacji drgań w kontekście zaplanowanych doświadczeń. Ostatecznie opisano praktyczne wdrożenie eliminatora, przybliżono przebieg wykonanych eksperymentów i zaprezentowano otrzymane wyniki analizy, opatrując je dyskusją i wskazaniem dalszych kroków badawczych.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję oraz opis realizacji praktycznej bezkontaktowego czujnika przemieszczenia, pracującego synchronicznie jako element złożonego systemu pomiarowego, służącego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych aktuatorów ze stopów z pamięcią kształtu. Odkształcenie cięgna jest mierzone za pomocą dwukierunkowego, scalonego, optycznego licznika impulsów. Pomiar odkształcenia jest realizowany synchronicznie z pomiarem innych wielkości - elektrycznych (prąd, napięcie) oraz nieelektrycznych (temperatura). Wartość odkształcenia aktuatora zamieniana jest na sygnał PWMo wypełnieniu proporcjonalnym do liczby zliczonych impulsów. Woltomierz, pracujący w synchronicznym układzie pomiarowym, zarządzanym za pomocą komputera PC poprzez siec GPIB, służy do pomiaru napięcia, którego wartość średnia jest proporcjonalna do wypełnienia sygnału PWM. Cały układ pomiarowy jest sterowany z poziomu programu, napisanego w środowisku LabVIEW.
EN
The paper presents idea and description of practical realisation of non-contact displacement sensor. The sensor is working synchronically in complex measurement system for determining electro-thermo-mechanical characteristics of SMA actuators. Displacement of actuator is measured using bidirectional, integrated optical impulse counter. Measurement process is realised synchronically with measurements of other values: electrical (current, voltage) and non-electrical (temperature). Displacement value of actuator is transferred to PWM signal with width proportional to number of counted pulses. Voltmeter measuring PWM voltage is controlled by PC computer using GPIB network. The whole measurement system is controlled with program in LabVIEW environment.
20
Content available Projektowanie mieszanki sma metodą "czeską"
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania mieszanki mastyksowo-grysowej sma według metody stosowanej w Czechach. Analizowano kolejne kroki projektowania oraz uzyskiwane parametry. Uzyskana w wyniku badan mieszanka sma spełniła wymagania zarówno polskich jak i czeskich wytycznych. Następnie mieszankę porównano z sma zaprojektowaną z tych samych materiałów wg polskiej procedury projektowania. Uznano, że metoda "czeska" stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju metod projektowania sma i może być stosowana także w krajowych laboratoriach.
EN
In article the whole process of Stone Mastic Asphalt mixture design has been presented. Authors presented step by step laboratory works and obtained parameters. Partial and final results were analyzed. Additionally, the final SMA mixture according to 'Czech' method was compared to the SMA mixture created according to Polish design procedure. The 'Czech' method was assessed as rational and well technically based and could be used in domestic laboratories as an alternative to present procedure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.