Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SEM-EDX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją osadu powstającego z zawiesiny z procesu oczyszczania solanki metodą ługowo-sodową z wykorzystaniem kwasu azotowego(V). Przeprowadzono analizę określającą właściwości osadu karbonizowanego do pH 7 i 8 przed i po reakcji z kwasem azotowym(V). Określono analitycznie podstawowe właściwości chemiczne osadów z wykorzystaniem miareczkowania potencjometrycznego, jak również zaobserwowano zmiany w morfologii powierzchni z wykorzystaniem techniki SEM/EDX. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę przydatności badanej substancji jako potencjalnego źródła azotanów( V) wapnia i magnezu do celów nawozowych.
EN
The sludge from the brine purifn. was carbonized under CO2 at pH 7 or 8 and then treated with HNOз. In the sample after carbonization with CO2, the concns. of chloride ions were 10.1 and 3.9 mmol/L, Ca²⁺ ions 37 and 53 mmol/L and Mg²⁺ ions 48 and 76 mmol/L for pH 7 and 8, resp. In the sample after treatment with HNOз, the concn. of chloride ions dropped to 5.2 and 2.0 mmol/L, Ca²⁺ ions to 20.1 and 28.8 mmol/L and Mg²⁺ ions to 27.2 and 38.9 mmol/L for pH 7 and 8, resp. The carbonizates were recommended as a potential source of Ca and Mg nitrates in fertilizers.
EN
Purpose: Investigate the hydrophobic, superhydrophobic and hydrophilic properties of Alumina (Al2O3) and Magnesium (Mg) nanoparticles. Design/methodology/approach: This research was conducted by SEM-EDX analysis of Magnesium and Alumina nanoparticles, observation of gas bubbles when droplets of water contact with membrane surfaces, measurement of surface roughness and detection of Hydrogen gas production using Gas Chromatography. There are eleven compositions (Al2O3:Mg) membranes used in this study, namely: (0:100; 10:90; 20:80; 30:70; 40:60; 50:50; 60:40; 70:30; 80:20; 90:10; and 100:0). Findings: Successfully found an alloy membrane between Alumina (Al2O3) and Magnesium (Mg) nanoparticles in the composition of Mg:Al2O3 (0:100%) having Hydrophobic properties; Mg:Al2O3 (50:50%) has Superhydrophobic properties and Mg:Al2O3 (100:0%) has hydrophilic properties. Three conditions occur when H2O droplets come in contact with the membrane layer, namely: hydrophobic conditions when the trapped gas pressure is smaller than the droplet pressure. Superhydrophobic conditions when the trapped gas pressure is equal to the droplet pressure. Hydrophilic conditions occur when the trapped gas pressure is greater than the droplet pressure. Research limitations/implications: This research is limited to the hydrophobic nature of Nano Alumina (Al2O3) and Magnesium (Mg) membrane particles. Practical implications: Superhydrophobic properties are very suitable to be applied to membranes that are useful for destiny. Originality/value: The novelty of this study is to find the right mixture of nanoparticles of Alumina and Magnesium in a composition that is capable of creating hydrophobic, superhydrophobic and hydrophilic properties.
3
Content available remote Wpływ modyfikacji bizmutem na krystalizację szkieł chalkogenidkowych
PL
Amorficzne półprzewodniki (szkła chalkogenidkowe – ChG) na bazie Te i Se są znane ze względu na ich liczne zastosowania w elektronice oraz fotonice bliskiej i średniej podczerwieni. Relatywnie wysoka masa atomowa chalkogenów (w porównaniu z tlenem) sprzyja poszerzeniu okna transmisji do 20-25 μm, co stwarza możliwości wykorzystania ich w różnych zastosowaniach w podczerwieni. Innymi kierunkami rozwoju w dziedzinie szkieł chalkogenidkowych są aplikacje termoelektryczne, optyczne nośniki pamięci i fotowoltaika. W celu uefektywnienia funkcjonalności szkieł ChG stosuje się szereg pierwiastków, włączając Bi i/lub Ga, które są postrzegane jako modyfikatory sprzyjające lokalnej krystalizacji matrycy amorficznej, inicjowanej czynnikami zewnętrznymi, tj. podwyższoną temperaturą, ciśnieniem, promieniowaniem wysokoenergetycznym. Praca dotyczy efektów krystalizacji w szkłach z układu BixGa5(Ge0,2Se0,8)(45-x)/2(Ge0,2Te0,8)(45-x)/2. Przy pomocy metod SEM-EDX i XRD zbadano właściwości strukturalne próbek świeżo otrzymanych oraz wyżarzonych w różnych temperaturach w celu stymulacji częściowej dewitryfikacji badanych szkieł.
EN
Se and Te based vitreous semiconductors (chalcogenide glasses - ChG) are well known materials widely used in near-IR and mid-IR photonics and electronics. The relatively high atomic mass of chalcogen atoms (comparing with oxygen) favors the broadening of transmission window up to 20-25 μm, allowing the usage of them for different applications in the IR. Other directions of ChG applications are in the fields of thermoelectricity, optical memory and photovoltaics. In order to improve the functionality of these glasses, a variety of elements, including Bi or/and Ga, are perceived as modifiers supporting local crystallization of amorphous matrix, which is initiated by external conditions such as elevated temperature, pressure, and high-energy irradiation. This work pertains crystallization effects in BixGa5(Ge0.2Se0.8)(45-x)/2(Ge0.2Te0.8)(45-x)/2 glass compositions, employing methods like SEM-EDX and XRD. As-prepared samples were annealed at different temperatures in order to stimulate partial devitrification of the studied glasses.
EN
In this paper researches were carried out on fragments of textiles from the 18th century from Dubrovnik, for which, based on the design and art-historical analysis, it was determined that it was a part of an object (pluvial, cope) from liturgical vestments (ecclesiastical textiles) of the Dubrovnik diocese. Using modern non-destructive and micro-destructive methods we conducted the identification of green, blue and red as the dominant tones on the artefacts of historical textiles from Dubrovnik. The identification was based on the application of modern complementary techniques: UV / VIS, HPLC, SEM-EDX and FTIR-ATR. We analysed samples of coloured fiber, as well as ones obtained by the extraction of dyes from the dyed fibers. Archival data on natural dyes used in the Dubrovnik region in the period 14-19th century was taken into account in the identification of the historical textile dyes.
PL
W artykule opisano badania przeprowadzone na fragmentach XVIII-to wiecznych szat liturgicznych z Dubrownika. Stosując nowoczesne metody nieinwazyjne i mało niszczące przeprowadzono identyfikację zielonego, niebieskiego i czerwonego koloru, jako dominujących tonów na artefaktach tkanin historycznych. Identyfikacja oparta była na zastosowaniu nowoczesnych technik uzupełniających: UV/VIS, HPLC, SEM-EDX oraz FTIR-ATR. Analizowano próbki włókien dokonując ekstrakcji barwników. Wyniki badań porównano z archiwalnymi danymi dotyczącymi stosowania naturalnych barwników w regionie Dubrownika w okresie XIV-XIX wieku.
EN
Investigations were carried out to ensure the granulated blast furnace (GBF) slag as an alternative mould material in foundry industry by assessing the cast products structure property correlations. Sodium silicate-CO2 process was adopted for preparing the moulds. Three types of moulds were made with slag, silica sand individually and combination of these two with 10% sodium silicate and 20 seconds CO2 gassing time. A356 alloy castings were performed on these newly developed slag moulds. The cast products were investigated for its metallography and mechanical properties. Results reveal that cast products with good surface finish and without any defects were produced. Faster heat transfers in slag moulds enabled the cast products with fine and refined grain structured; and also lower Secondary Dendrite Arm Spacing (SDAS) values were observed than sand mould. Slag mould casting shows improved mechanical properties like hardness, compression, tensile and impact strength compared to sand mould castings. Two types of tensile fracture modes, namely cleavage pattern with flat surfaces representing Al−Si eutectic zone and the areas of broken Fe-rich intermetallic compounds which appear as flower-like morphology was observed in sand mould castings. In contrast, GBF slag mould castings exhibit majority in dimple fracture morphology with traces of cleavage fracture. Charpy impact fractured surfaces of sand mould castings shows both transgranular and intergranular fracture modes. Only intergranular fracture mode was noticed in both GBF slag and mixed mould castings.
PL
Elektrolityczne utlenianie plazmowe (POE) zastosowano do biomateriałów metalowych, takich jak niob i stop Ti-Nb-Zr (TNZ). Obróbkę prowadzono w elektrolicie kwasu H3PO4 z dodatkiem azotanu miedzi. Otrzymane porowate powłoki badano z użyciem SEM/EDX. Badania uzyskanych powłok wykazały, że są one wzbogacone w jony miedzi (ponad 3,5 %mas.), podczas gdy Cu/P oraz Cu/(P+osnowa) wynosiły odpowiednio 0,2 i 0,07. Taka charakterystyka sprzyja poprawie biokompatybilności badanego biomateriału.
EN
The Niobium and Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy biomaterials were treated by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in view of getting porous surface layers. For the PEO process, a special set up was built to perform the experiments in the electrolyte composed of concentrated H3PO4, with an addition of copper II nitrate. The surface layers were studied by means of SEM and EDS methods to reveal the effects of porosity and compositions. It was found one may create porous coatings on niobium and on TNZ alloy, enriched with copper ions. Over 3.5 wt% content of copper, with Cu/P and Cu/(P+Matrix) ratios equaling to 0.2 and 0.07, respectively, may assure a better biocompatibility of the biomaterials.
7
Content available remote Analiza archeometryczna ceramiki pradziejowej z zastosowaniem SEM-EDX
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy archeometrycznej przeprowadzonej na kolekcji 50 fragmentów naczyń z wczesnej epoki brązu. Fragmenty pozyskano z sześciu stanowisk archeologicznych położonych na ziemi chełmińskiej: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń i jednego na ziemi dobrzyńskiej: Skrzypkowo. Wszystkie analizowane materiały należy łączyć ze społecznościami kultury iwieńskiej, których rozwój przypada na przełom III i II tys. p.Ch. Fragmenty naczyń przeprowadzono do postaci proszku ceramicznego i poddano oznaczeniom składu chemicznego metodą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX) z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Uzyskano spektrogramy matryc chemicznych, na których udało się określić ilościowo udział następujących pierwiastków: C, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu. Dane pomiarowe zostały poddane analizie archeometrycznej, polegającej m.in. na zastosowaniu metody dyskryminacyjnej. W ten sposób prześledzono reguły asocjowania poszczególnych zbiorów, z uwzględnieniem ich zróżnicowania na stanowiska archeologiczne (z których pozyskano badane fragmenty), grupy technologiczne (do których zaklasyfikowano poszczególne fragmenty) oraz dodatkowo w ramach jednego mikroregionu osadniczego. Wyniki analizy dyskryminacyjnej podały zmienne (zawartości pierwiastków), które najlepiej dyskryminowały zbiór analizowanych fragmentów pod względem ich pochodzenia i przynależności do poszczególnych grup technologicznych. Analiza średniej zawartości Al wskazuje, że utrzymywał się on na porównywalnym poziomie (11-13)% mas. (poza ceramiką ze stanowiska w Białym Borze, gdzie zarejestrowano podwyższony poziom jego zawartości - około 16% mas.). Na tej podstawie stwierdzono, że wytwórcy naczyń na poszczególnych osadach we wczesnej epoce brązu stosowali gliny plastyczne. Natomiast obniżona do (1-2)% mas. średnia zawartość P wskazuje, że nie praktykowano schudzania masy garncarskiej domieszkami pochodzenia roślinnego. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować wnioski na temat stosowania przez społeczności kultury iwieńskiej podobnych źródeł surowcowych, zwłaszcza w obrębie mikroregionu osadniczego Małe Radowiska-Wałyczyk-Zieleń. Ponadto, zaobserwowano tendencję utrzymywania pewnego kanonu technologicznego wytwarzania naczyń, obejmującego podział na ceramikę o charakterze "reprezentacyjnym" i "kuchennym”. Tendencja ta była trwale wpisana w reguły garncarskie i kultywowana niezależnie od miejsca zamieszkiwania i dostępności do złóż surowcowych.
EN
This article presents the results of an archaeometric analysis performed on a collection of 50 Early Bronze Age pottery sherds. The potsherds were obtained from six archaeological sites located on the Chełmno Land: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń and one on the Dobrzyń Land: Skrzypkowo. All the materials analyzed in the article are connected with the Iwno Culture societies from the turn of the 3rd and 2nd millenium B.C. The potsherds were grinded, and the chemical composition of the resultant powder was identified by Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) combined with a scanning electron microscopy (SEM). Chemical matrix spectrograms were obtained. The spectrograms allowed performing quantitative determination of the following elements: C, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu. Data set was statistically elaborated using an archaeometric analysis, including i.a. the discriminant analysis. It permitts to follow an association rules within the individual sets, such as the site (from where the potsherds were excavated), technological groups (which the potsherds were classified into) and additionally within one settlement microregion. The results of the discriminant analysis indicated the variables (elements concentration) that best of all discriminate the set of the analyzed potsherds in terms of their provenance and their belonging to the technological groups. Analysis of mean values of the Al concentration indicates a level of 11-13 wt% (except of the pottery from Biały Bór site where the elevated concentration of Al – amounted to 16 wt% was registered). On this basis, it has been found that the vessels manufacturers from each the Early Bronze Age settlements used plastic clay sources. In contrast, low mean concentration of P (amounted to about 1-2 wt%) indicates that a practice of weakening the clay paste with floral additives did not take place. The obtained results permitted to draw conclusions on the use of similar clay sources by the communities of the Iwno Culture, especially within the settlement microregion Małe Radowiska-Wałyczyk-Zieleń. In addition, the presence of a tendency of cultivating some technological canon within vessels manufacturing, which included differentiation between “representative” and ”kitchen” pottery, was observed. This tendency had been permanently existing in the pottery manufacturing rules and it had been cultivated regardless of a place of habitation, and access to raw material sources.
EN
Purpose: The paper concerns the determination of the chemical composition and structure of high-temperature superconducting tapes YBa2Cu3O7-x– YBCO/Cu 2G HTS. Design/methodology/approach: Studies were carried outusing a scanning electron microscope with a chemical composition analyser on prepared samples of a tape. Moreover, an abrasion resistance test which shown resistance to friction at 1, 2 and 3 hours by using ball-tester was carried out. The individual layers which are components of the test tape and depths of wipes which appeared after test on ball-tester were evaluated. Findings: Studies showed a lot of information about abrasion resistance of tapes. Hourly friction, using ceramic ball did not result in breakthrough coating. The investigation are carried out for one, two and three hours. They also confirmed the chemical compositions provided by the manufacturer, as well as describe the individual layers of examined superconducting tapes. Originality/value: Detailed studies in particular, on wear resistance of superconductors, which relate to the chemical composition of the tapes, and their construction carried out in the context of the article, may be a prelude to further research into the production of superconducting tapes that will show much greater resistance to abrasion. The essence of the problem is a construction base, in particular during the installation of such tapes, for example in the form of a transformer winding.
9
Content available remote Structure and mechanical properties of soldered joints of AZ61 magnesium alloy
EN
The mechanical properties, microhardness and structure of soldered joints of the magnesium alloy AZ61 were investigated. Filler metals of pure zinc, zinc with an addition of Cu and zinc with an addition of Cu and Ti were used. The light microscope observations, analysis of the chemical composition, and microhardness measurements showed the existence of three zones of joints, each with a different chemical composition and microhardness. They were: the base metal zone, transition zone and Zn-enriched zone. The maximum shear stress was obtained for the filler metal composed of zinc with the addition of Cu and Ti. The investigations showed the possibility of soldering the magnesium alloy AZ61 in the temperature range of 360÷390°C, but the soldering process has to be optimized to obtain good mechanical properties.
PL
W pracy badano własności mechaniczne, mikrotwardość oraz strukturę połączeń lutowanych stopu magnezu AZ61. Jako lutowie wykorzystano czysty cynk, cynk z dodatkiem Cu oraz cynk z dodatkiem Cu i Ti. Obserwacje za pomocą mikroskopu świetlnego, analiza składu chemicznego oraz pomiary mikrotwardości wykazały obecność w miejscu połączenia trzech stref o zróżnicowanym składzie chemicznym oraz różnej mikrotwardości. Były to: strefa materiału bazowego, strefa przejściowa oraz strefa bogata w cynk. Maksymalne naprężenie ścinające uzyskano dla połączenia, gdzie lutowiem był cynk z dodatkiem Cu i Ti. Badania wykazały możliwość lutowania stopu AZ61 w zakresie temperatury lutowania 360÷390°C, ale proces lutowania musi zostać zoptymalizowany, aby uzyskać odpowiednie właściwości mechaniczne połączenia.
PL
Podstawowe cechy materiałów kościozastępczych takie jak bioaktywność i biokompatybilność, mogą być badane in vitro przy wykorzystaniu roztworu imitującego płyn tkankowy tzw. płyn SBF. Dwufazowy kompozyt, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych, został wykonany z granul hydroksyapatytu węglanowego i polimeru polisacharydowego. Biomateriał testowano pod kątem zdolności tworzenia warstwy apatytu w roztworze SBF przez okres 30 dni. Po tym czasie powierzchnię próbek i płyn po inkubacji, poddano analizie z wykorzystaniem SEM-EDX. Wykazano tworzenie warstwy apatytowej na powierzchni kompozytu kościozastępczego.
EN
Biocompatibility and bioactivity, elementary characteristics of bone substitute materials, can be examined in vitro using solution that simulates body fluids. Two-phase composite, intended for filling bone defects, was made of carbonated hydroxyapatite granules and polysaccharide polymer. Biomaterial was tested whether it can form apatite layer during soaking in SBF solution for 30 days. After that time, the surface of composite samples and the fluid were analyzed using SEM-EDX. Our observations indicate the ability of a bone substitute biomaterial to form apatite layer on its surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.