Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Republika Słowacka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyses the NATO Codification System, explains basic terms and definitions, analyses the NATO codification policy and basic principles, characterizes the procurement system and NATO related codification procedures applied within the Armed Forces of the Slovak Republic and describes the supply and stock system implemented at the Ministry of Defense of the Slovak Republic.
EN
The aim of this article is to evaluate the position of the food processing industry in the Slovak Republic in the context of the globalization and integration tendencies. Integration with the Western European markets has brought many advantages and opportunities for Slovak businesses on the one hand and increased competition on the other hand. The interest of the Slovak Republic is to maintain efficient agriculture in the conditions of the growing world economy globalization. Agri-food sector is reasonable priority of the economic policy according to its specific position and importance by nutrition providing, by natural resources managing and by realization of the socially important non-production functions.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena pozycji przemysłu przetwórstwa spożywczego w Republice Słowackiej w kontekście tendencji globalizacji i integracji. Integracja z rynkami Europy Zachodniej przyniosła dla słowackich przedsiębiorstw z jednej strony wiele korzyści i możliwości, z drugiej strony wzrost konkurencji. Republika Słowacka zainteresowana jest utrzymaniem wydajnego rolnictwa w warunkach rosnącej globalizacji gospodarki światowej. Sektor rolno-spożywczy jest racjonalnym priorytetem polityki gospodarczej zgodnie z jego specyficzną pozycją i znaczeniem poprzez zapewnienie żywienia, zarządzanie zasobami naturalnymi i realizację ważnych społecznie funkcji niezwiązanych z produkcją.
PL
Ogólnoświatowy kryzys trwający od 2008 doprowadził do zahamowania wzrostu gospodarczego państw. Zanotowano spadek produkcji, obniżenie zapotrzebowania i wzrost bezrobocia. Problemy pojawiły się naturalnie również w branży materiałów ogniotrwałych. W pracy analizie poddano stan przemysłu materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej w dobie kryzysu. Przedstawiono zmiany PKB i inflacji w tych krajach i UE w okresie 2008-2010. Zanalizowano strukturę zbytu materiałów ogniotrwałych w poszczególnych gałęziach przemysłu w kontekście zmian w produkcji stali, odlewów, cementu i szkła w tym okresie. Przedstawiono rozwój produkcji materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej od roku 2000 i porównano strukturę produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych w tych krajach w latach 2008-2010. Stwierdzono ożywienie gospodarki po 2009 roku i wskazano przyczyny trudności w osiągnięciu stanu przemysłu materiałów ogniotrwałych z 2007 roku.
EN
The global crisis, lasting from 2008, resulted in the hindering economic development of many countries. A decreased production, a drop in demand and unemployment growth were observed. Obviously, the problems did not omit the refractory branch. In the paper, the state of the refractory industry in the Czech and Slovak Republics during the crisis is analysed. Changes in GDP (Gross Domestic Product) and inflation in these countries and EU in the years 2008–2010 are shown. The sale structure of refractory materials in particular industry branches is described in the context of changes in the production of steel, casts, cement and glass in this period of time. Progress of the production of refractory materials in the Czech and Slovak Republics since the year 2000 is discussed. The structure of the production and sale of refractory materials in the years 2008-2010 is compared in these countries. Economic revival after 2009 has been stated. The reasons of difficulties with achieving the state of the refractory industry just from 2007 are indicated.
PL
Artykuł poświęcony jest prezentacji najważniejszych centrów i parków logistycznych w Republice Słowackiej. Autorka pokazuje, że są one rozmieszczone nierównomiernie, przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Przedstawiono oferowane przez centra usługi logistyczne i stopień wykorzystania ich potencjału usługowego.
5
Content available remote Strategia obronna Republiki Słowacj
EN
In the moment of getting independence, the Slovak Republic recognized security as one of its most important aims of its policy. Until 2004, Slovakia pursued its own policy aimed at integrating with Euro-Atlantic security structures. Having reached that goal, it had to conform to NATO and EU standards, including creating security legislation. One of the most important documents was Defence Strategy of the Slovak Republic, the current version of it dates from 2005. It consists of five parts: the Slovak Republic in the changing security environment, new dimension of defence policy, the Slovak Republic’s defence requirements, armed forces’ development, and defence support. The content is supplemented with the introduction and conclusions with additional information. The first part of the Slovak Republic’s Defence Strategy underlines that Slovakia’s security interests result from the needs of its citizens and the country and are based on the values of freedom, peace, law, democracy, development and compliance with basic human rights. It states that the character of Slovak security interests is timeless despite a dynamically changing security environment. The second part defines the main task of Slovakia’s defence policy, stresses the significance of NATO and EU membership and cooperation with the UN and OSCE and lays defence policy principles. The third part defines the mission of the Slovak Republic’s defence, the range of Slovakia’s defence capabilities and NATO collective defence. It outlines the Ministry’s of Defence tasks as a coordinator of all activities connected with the armed forces’ reconstruction and creates conditions of the armed forces’ participation in operations, conducted in a complex and flourishing way. The fourth part describes the programme of armed forces’ development and reform, as well as the scope of their activity, including strategic tasks, tasks resulting from international agreements and tasks to support public administration bodies. The fifth part deals with problems of supporting the defence system of the country in order to provide planning, preparation and assigning appropriate forces and assets to perform armed forces’ tasks in defence and to pursue other tasks.
EN
The aim of the study was to collect and analyse information on dietary patterns, to find out and assess anthropometric measurements and evaluate differences between age groups among with 204 schoolchildren (l 10 girls and 94 boys), aged 9 to 14 years, from Slovak city Nitra (average age 11.40 š 1.62 years). Data were compared between two age groups: schoolchildren aged 9 to 11 years (52.45 % of pupils) and 12 to 14 years (47.55 % of pupils). Body fat content was in the younger group 29.28 + 7.19 % (11.91 š 5.10 kg) and in the older age group 22.04 š 6.55 % (11.84 š 5.15 kg). 18.69 % of younger and 30.93 % of older children do not eat breakfast regularly (p < 0.05) and even 14.02 % of younger group and 23.71 % of older group do not eat breakfast at all. The most frequently eaten meat by those children is poultry; just smali share of participants (14.95 % and 16.49 %) is consumed fish almost every week. Less than once a week or never drink milk 17.75 % of younger and 14.44 % of older children. Markedly negative founding is fairly deficient (less than once a week) of fruit intake in 5.61 % and 10.31 % of children; as well as vegetable consumption in 14.02 % and 21.65 %; further, legumes consumption (less than twice a month) in 27.10 % and 36.08 % of children.
PL
Celem pracy było zebranie oraz analiza danych dotyczących nawyków żywieniowych, wybór pomiarów antropometrycznych oraz ocena różnic występujących miedzy dziećmi z różnych grup wiekowych. W badaniach wzięło udział 204 osoby (110 dziewcząt i 94 chłopców) w wieku szkolnym (średnia wieku 11,40 š 1,62 lat) mieszkających w słowackim mieście Nitra. Dzieci zostały przyporządkowane do 2 grup wiekowych, mianowicie 9-11 lat (52,45 %) i 12-14 lat (47,55 %). Zawartość tkanki tłuszczowej w grupie młodszych dzieci wynosiła 29,28 š 7,19 % (11,91 š 5,10 kg), a w grupie dzieci starszych 22,04 š 6,55 % (11,84 š 5,15 kg). Spośród badanych dzieci 18,69 % młodszych i 30,93 % starszych osób nie spożywa regularnie śniadań (p < 0,05). Wśród dzieci młodszych 14,02 %, a wśród dzieci starszych 23,71 % osób w ogóle nie spożywa śniadań. Głównym rodzajem mięsa spożywanego przez badaną grupę dzieci jest mięso drobiowe. Tylko 14,95 do 16,49 % dzieci jada ryby raz w tygodniu. Spośród młodszych dzieci 17,75 %, a spośród starszych dzieci 14,44 % pije rzadziej niż raz w tygodniu lub w ogóle nie pije mleka. Owoce jedzone są rzadziej niż raz w tygodniu przez 5,61 do 10,31 % dzieci. Warzywa jedzone są rzadziej niż raz w tygodniu przez 14,02 % dzieci młodszych i 21,65 % dzieci starszych. Rośliny strączkowe są spożywane rzadziej niż 2 razy w miesiącu przez 27,10 do 36,08 % dzieci.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mających na celu określenie skutków wprowadzania opłat za użytkowanie najważniejszych dróg kołowych na terenie Republiki Słowacji. Efektem wprowadzenia opłat jest przeniesienie się części ruchu zarobkowego na drogi niższych klas technicznych, korzystanie z których jest bezpłatne.
EN
This article presents the problems of prepayment of highways, high-speed roads and selected sections of roads of the first class network of roads in the Slovak Republic, especially the positive and negative impact of prepayment on commercial traffic behavior. The economic effects of prepayment go towards the positive impact. They will include revenue for next development of roads and highways network. The charge will depend on traffic loads. These charges present real utilizations of roads or highways network. Every user -'li pay in equity. The main negative impact will be the increase of traffic loads on parallel . This increase raised the external and operating loads.
8
PL
W referacie scharakteryzowano aktualną sytuację regionalnej komunikacji autobusowej w celu pokazania problemów, które nie zostały jeszcze prawidłowo rozwiązane. Podstawowym problemem jest finansowanie usług i zasoby dostarczające usługi transportu o niskiej jakości i prowadzące do stale zmniejszających się wielkości realizowanych przewozów transportu publicznego. Wskazano rozwiązania pozwalające poprawić realizację usług transportowych na terenie działania samorządu lokalnego.
EN
The paper describes the present situation in the regional bus service with aim to demonstrate problems which have not been sufficiently solved yet. The basic problems include financing and source creation to provide transport services which leads to low quality of services resulting in decrease of public transport service performances. The paper indicates the solution how to improve transport services of the self-government district territory.
9
Content available remote Electronic FEE collection and its application in the Slovak Republic
EN
Electronic Free Collection (EFC) is among priority elements of transport telematics. According to categorization of basic services of ITS (Intelligent Transport System) defined European project KAREN, EFC is the part of financial services and transport control groups, emergency, and demand which is one of the main services in wide portfolio of IDS users needs. Fee collection is a typical transport service highly dependent on identification of vehicle type position. In my contribution I would like to concentrate on transport performance payments.
PL
Elektroniczne pobieranie opłat (EFC) należy do priorytetowych elementów telematyki transportu. Zgodnie z kategoryzacją podstawowych usług ITS (Inteligentne Systemy Transportu) zdefiniowaną w europejskim projekcie KAREN, EFC jest jednym z narzędzi finansowych wykorzystywanych w kontroli transportu, stanach awaryjnych i wymaganiach, oraz stanowi jedną z głównych usług w szerokim katalogu potrzeb użytkowników IDS. Pobieranie opłat jest typową usługą transportową w wysokim stopniu uzależnioną od identyfikacji typu i pozycji pojazdu. W referacie skoncentrowano się na płatnościach za realizację usługi transportowej.
10
Content available remote Transformacja sektora bankowego w Republice Słowackiej
PL
Transformacja sektora bankowego w Republice Słowackiej rozpoczynała się dwa razy. Pierwszy raz w 1999 r., gdy istniała jeszcze Czechosłowacja. Drugi raz, wtedy gdy powstawała Słowacja. Wynikają z tego duże opóźnienia w transformacji w porównaniu do innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Autorka przedstawia w artykule skalę tych opóźnień i ich skutki. Artykuł zawiera także propozycję restrukturyzacji sektora bankowego w Słowacji.
EN
Transformation of one-tier banking system into a two-tier one started in the year 1990, still in the former CSFR. Creation of conditions for emergence of inter-bank competition was enabled by the new banking law, which came into force on February 1, 1992 and made possible foundation of private banks and entry of foreign capital.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka ochrony środowiska w Słowacji na tle rozwiązań stosowanych w byłej Czechosłowacji. Szczególną uwagę zwrócono na rolę instrumentów fiskalnych, głównie opłat za wykorzystanie środowiska naturalnego. Przedstawiono także przyczyny niewielkich efektów poprawy stanu środowiska naturalnego w warunkach transformacji.
EN
The subject of this article is the problems of environment protection in Slovakia on the background of practical solutions in former Czechoslovakia. Special attention was paid on the role of fiscal instruments. The reasons of small improvwments in the environment during transformation were also presented.
PL
Rozważania rozpoczynają się od określenia pojęcia przedprodukcyjnych procesów/etapów oraz diagnozy ich stanu w Republice Słowackiej. W kolejnej części artykułu dokonuje się analizy nakładów na B+R, ośrodki badawcze i uczelnie wyższe. Głównym celem opracowania jest przedstawienie strategii ożywiania i rozwoju systemu zarządzania przedprodukcyjnymi procesami oraz uwarunkowań ich realnego zastosowania.
EN
The considerations begin with definition of pre-productional processes/stages and diagnosis of their state in Slovak Republic. In the following part of the article there are analysis of expenses on R+D, researches centers and universites. The main aim of the elaboration is to present the strategy of management system of pre productional processes.
PL
Punktem wyjścia rozważań jest ocena sytuacji gospodarczej Słowacji na tle innych krajów Europy środkowo-Wschodniej. Głównym celem artykułu jest określenie strategii i polityki gospodarczej, które powinny ciążyć w kierunku budowania społeczeństwa informacyjnego. Na dynamizację koniecznych zmian powinna wpływać intensyfiakacja stosunków gospodarczych Słowacji zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i przechodzącymi podobne procesy transformacji systemowej.
EN
The consideration are begun with estimation of Slovakia economic situation on the backgraund of other countries of Europe Middle - Eastern. The Main aim of the articles definition of strategy and economic policy. In order to develop Slovak Republic should intensify the economic relations both with developed countries and countries in transformation.
14
Content available remote Polityka podatkowa w Republice Słowackiej
PL
Artykuł rozpatrowuje wpływ polityki podatkowej państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dokonano w nim porównania polityki podatkowej (a zwłaszcza obciążeń podatkami gospodarki) Republiki Słowackiej i wybranych krajów OECD. Wskazano na konieczność ujednolicenia z przepisami Unii Europejskiej przepisów prawnych w dziedzinie systemu podatkowego w krajach aspirujących do członkostwa.
EN
The article treats about the influence of the state-tax policy imposed on firms. There is a comparison of tax-policy of Slovakia and selected OECD countries. The necessity of unification of legal regulations related to tax policy of countries aiming to membership with regulations of European Union.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.