Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Republika Czeska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Oceniano intensywność i strukturę komunikacji społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez firmy chemiczne działające w Republice Czeskiej na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. Uwaga przedsiębiorstw koncentrowała się głównie na komunikacji dotyczącej działań z zakresu odpowiedzialności filantropijnej (Facebook) i ekonomicznej (LinkedIn). Najsłabsza była komunikacja o działaniach z zakresu odpowiedzialności etycznej.
EN
Intensity and structure of communication of socially responsible activities by chem. companies operating in the Czech Republic on the social Facebook and LinkedIn networks were evaluated. Attention of the companies was primarily focused on the communication of philanthropic responsibility activities (Facebook) and economic ones (LinkedIn). Ethical responsibility activities were communicated to the least extent.
2
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
EN
Monitoring, managing and sustaining the quality are crucial to the competitiveness of companies. In order to manage the quality, a variety of Quality Management tools and techniques can be used. The main objective of this study is to identify the use of selected Quality Management tools and techniques in industrial companies in the Czech Republic. This study summarizes the results of the online questionnaire survey (research sample of 200 industry companies). It has been found that the most commonly used Quality Management tools and techniques are Checksheets, Total Quality Management and Pareto Chart. Total Quality Management is currently the most commonly single-used Quality Management technique. Research findings also provide information about the quality tools using. The survey shows that basic (classical) Quality Management tools are used more than new Quality Management tools. The relationship between industrial specializations of companies and used Quality Management tools and techniques are found (The Pearson’s Chi-square Test of Independence and the G-Test of Independence were used). Other relationships have been identified between the type of production and Quality Management tools and techniques.
PL
Monitorowanie, zarządzanie i utrzymanie jakości mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. W celu zarządzania jakością można stosować różnorodne narzędzia i techniki zarządzania jakością. Głównym celem tego badania jest identyfikacja wykorzystania wybranych narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych w Republice Czeskiej. Niniejsze badanie podsumowuje wyniki ankiety internetowej (próbka badawcza 200 firm z branży). Stwierdzono, że najczęściej używanymi narzędziami i technikami zarządzania jakością są arkusze kontrolne, kompleksowe zarządzanie jakością i wykres Pareto. Kompleksowe zarządzanie jakością jest obecnie najczęściej używaną techniką zarządzania jakością. Wyniki badań dostarczają również informacji o wykorzystywanych narzędziach jakości. Badanie pokazuje, że podstawowe (klasyczne) narzędzia do zarządzania jakością są częściej wykorzystywane niż nowe. Stwierdzono związek między specjalizacjami przemysłowymi firm a używanymi narzędziami i technikami zarządzania jakością (wykorzystano test niezależności chi-kwadrat Pearsona i test niezależności G). Zidentyfikowano inne zależności między rodzajem produkcji a narzędziami i technikami zarządzania jakością.
EN
Euroregions have become one of the most used terms with regard to local and regional development. Their significance in Central Europe is even greater because the region has a complicated history and has been traditionally criss-crossed by countless borders of various types. The Euroregion Beskydy lies in the border areas in the east of the Czech Republic, north-western Slovakia and the south of Poland. The aim of this paper is to analyse and assess the possibilities of managing its development at the communal level both in the Polish and Czech parts of this territorial group. The research is underpinned by questionnaire survey accomplished in selected municipalities of Euroregion Beskydy. Respondent opinions were evaluated on the basis of the Likert scale. Mann Whitney U test was applied for the assessment of opinion differences. It turned out; there is quite a strong identification of municipalities with Euroregion Beskydy. Yet, the financial motives of municipal membership in this Euroregion are prevailing.
PL
Euroregion stał się jednym z najczęściej używanych terminów dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Ich znaczenie w Europie Środkowej jest jeszcze większe, ponieważ region ma skomplikowaną historię i tradycyjnie przeplatają go niezliczone granice różnych typów. Euroregion Beskidy leży w obszarach przygranicznych we wschodniej części Czech, północno-zachodniej Słowacji i południowej Polski. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena możliwości zarządzania rozwojem na poziomie gminnym zarówno w polskiej, jak i czeskiej części tej grupy terytorialnej. Badania opierają się na ankiecie przeprowadzonej w wybranych gminach Euroregionu Beskidy. Opinie respondentów oceniano na podstawie skali Likerta. Do oceny różnic zdań zastosowano test U Manna Whitneya. Analiza wykazała, że istnieje dość silna identyfikacja gmin z Euroregionem Beskidy, przeważają jednak finansowe motywy członkostwa gminy w tym Euroregionie.
EN
Man lives in a global environment where new technologies, mainly digital, information and communication technology, is changing the possibilities and manner in which corporations produce and provide services their customers. Given the noticeable and quick progress and the increased reliance on modern technology, the question of how it is changing work, employment and processes, methods, approaches and processes related to human resources management field in today's corporations. This research paper presents part of a research focusing on the process of digitalization and e-recruitment in business environment in the Czech Republic. The aim of this contribution was to examine the present implementation of social media platforms in business practice in the context of the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic. The research was conducted on the basis of a structured questionnaire survey available in printed form. Two research hypotheses have been formulated. The verification of null research hypotheses was performed through the statistical method of the Pearson’s Chi-square test. A research sample included 426 respondents (the employees of selected corporations in the Czech Republic that are active in and responsible for area of human resources). Main results of research confirmed a statistically significant relation between implementation of social media platforms in business practice and the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic.
PL
Człowiek żyje w globalnym środowisku, w którym nowe technologie, głównie cyfrowe, technologie informacyjne i komunikacyjne, zmieniają możliwości i sposób, w jaki korporacje produkują i świadczą usługi swoim klientom. Biorąc pod uwagę zauważalny i szybki postęp oraz zwiększoną zależność od nowoczesnych technologii, pojawia się pytanie o to, jak zmienia się praca, zatrudnienie i procesy, metody, podejścia i procesy związane z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych korporacjach. Niniejszy dokument badawczy stanowi część badań poświęconych procesowi cyfryzacji i e-rekrutacji w środowisku biznesowym w Republice Czeskiej. Celem tego opracowania było zbadanie obecnej implementacji platform mediów społecznościowych w praktyce biznesowej w kontekście wielkości i klasyfikacji branżowej wybranych korporacji w Republice Czeskiej. Badania przeprowadzono na podstawie ustrukturyzowanego kwestionariusza dostępnego w formie drukowanej. Na potrzeby badania sformułowane zostały dwie hipotezy badawcze. Weryfikacja zerowych hipotez badawczych została przeprowadzona za pomocą statystycznej metody testu chi-kwadrat Pearsona. Próba badawcza objęła 426 respondentów (pracowników wybranych korporacji w Czechach, którzy są aktywni i odpowiedzialni za obszar zasobów ludzkich). Główne wyniki badań potwierdziły statystycznie istotny związek między wdrożeniem platform społecznościowych w praktyce biznesowej a wielkością i klasyfikacją branżową wybranych korporacji w Czechach.
PL
Celem artykułu jest porównanie procesów sukcesji w firmach rodzinnych Polski i Republiki Czeskiej – w kontekście ich sytuacji ekonomiczno – finansowej. Badania pozwoliły zidentyfikować zakres przeprowadzonych i planowanych sukcesji, barier tych procesów, uwzględniając sytuację ekonomiczno –finansową firm. Wyniki badań potwierdzają duże podobieństwo badanych aspektów sukcesji, zwłaszcza dominację modelu transgeneracyjnego. Podobieństwem charakteryzują się też oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm i postrzegane bariery. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie propozycji dalszych kierunków badań.
EN
The paper aims to compare succession processes in family firms in Poland and in Czechia. The comparison was performed in the context of their economic and financial position. The study allowed for the identification of the scope of ongoing and planned successions and the barriers to these processes in the light of their economic and financial position. The study results confirm strong similarity between the researched aspects of succession, in particular the dominance of the transgenerational model. Additionally, similarity can be also observed in the comparison of their economic and financial position as well as the barriers to succession. The results of the analysis led to the formulation of directions for further research.
EN
The lengthy timespan of thirty years shall be a playground of many changes and variations in all spheres of social life and technical world. Public transportation is an integral part of both mentioned fields and co-operates with their changes. The urban region of Brno, the second largest city in the Czech Republic, is the region with a strong core (city of Brno) and thus it is a rail hub as well. Since 1980, the whole urban region underwent several changes in an industrial structure (from industrialization and preference of heavy industries to de-industrialization and dominance of services), a social organization (transition from industrial to post-industrial patterns of life, from urbanization to suburbanization and subruralization), an arrangement of the settlement system (from densely-populated estates on the edges of the city to suburbanization) and transportation patterns (moving from public transportation to individual road transportation). The aim of this paper is to provide an overview of changes in train public transportation in Brno urban region between 1980 and 2010. As a basis of the analysis, timetables of 1980, 1990, 2000 and 2010 were taken. There have been analysed all stations with commuting time of passenger trains during the day less or equal 60 minutes. Results of timetable analysis are put into the context of other socio-economic terms. The main outcomes show little changes in the length of transport time, in the distribution of trains during the day, in differences between weekday (in this paper Wednesday) and weekend, in the usage of express trains and in train lines. The paper also compares conditions before and after establishing the Integrated Transport System in South Moravia Region in 2004.
EN
Territorial marketing became one of the most useful devices of communal managements. Naturally, communities form complex and entirely specific entities and that is why numerous peculiar features are concomitant to territorial marketing. The purpose of this article is to show the state of municipal marketing and to monitor this type of marketing within contemporary communal practice in the Czech Republic. Larger communities turned out to be more fastidious and prefer to bait primarily people with university education while their smaller peers are thankful for any new inhabitants. Larger communities also prefer foreign investors and regard journalists in the framework of relationship marketing more. Apart from size peculiarities there appeared also numerous regional specifics of communal marketing in the country, which are in consonance with genuine features of these territories.
PL
Marketing terytorialny stał się jednym z najbardziej użytecznych narzędzi zarządów komunalnych. Naturalnie, społeczności tworzą złożone i całkowicie specyficzne podmioty, dlatego też marketingowi terytorialnemu towarzyszą liczne, szczególne cechy. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie stanu marketingu komunalnego i zmonitorowanie tego typu marketingu we współczesnej praktyce komunalnej w Republice Czeskiej. Większe społeczności okazały się być bardziej wymagające i stanowią przynętę głównie dla osób z wykształceniem wyższym, podczas gdy w mniejszych społecznościach liczy się każdy nowy mieszkaniec. Większe społeczności preferują również zagranicznych inwestorów i uwzględniają dziennikarzy w ramach marketingu relacji. Oprócz specyfiki związanej z wielkością społeczności pojawiają się również liczne regionalne specyfikacje marketingu komunalnego w kraju, które harmonizują z rodzimymi cechami tych terytoriów.
EN
Article presents the study of connecting the renewable Energy sources to MV power lines in Czech Republic. New possibilities of power regulation and the results obtained are shown.
PL
Przedstawiono analizę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia odnawialnego źródła energii według wymagań operatora systemu dystrybucyjnego w Republice Czeskiej.
EN
The paper presents results of application of active and reactive power control algorithm at wind and photovoltaic power stations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów realizacji algorytmu regulacji mocy czynnej i biernej w zastosowaniu do elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej.
EN
The article presents effects of excessive installation of photovoltaic panels operating with distribution grids in Czech Republic.
PL
Przedstawiono skutki nadmiernego instalowania indywidualnych układów fotowoltaicznych współpracujących z siecią dystrybucyjną w Republice Czeskiej.
12
Content available Risk management of projects in the Czech Republic
EN
In business practice, projects are accompanied by a wide range of risks. It is necessary to continuously identify and assess the risks of projects. The aim of the paper is to deal with the issue of Risk Management of projects in various enterprises in the Czech Republic. The paper is divided into three main parts. The first part – Introduction is focused on defining the process of Project Management, Role of Project Manager, explains the process of Risk Management of projects and describes the methods, which will be applied subsequently. The second practical part includes analysis of project risks. In the third part, after identifying the most important risks in selected projects, there is a proposal to set up measures for their reduction or complete elimination. The research was carried out in enterprises located on the territory of the Czech Republic. Data collection took place between November 2014 and January 2015 using a questionnaire survey. The article concludes with proposed recommendations in Risk Management area according to the practical experience of project management methods application respecting the specifics of the Czech Republic.
PL
W praktyce gospodarczej projektom towarzyszy szeroka gama ryzyk. Konieczna jest ciągła identyfikacja i ocena ryzyka związanego z projektami. Celem artykułu jest zajęcie się kwestią zarządzania ryzykiem projektów w różnych przedsiębiorstwach w Republice Czeskiej. Niniejszy artykuł podzielony jest na trzy główne części. Część pierwsza - Wprowadzenie koncentruje się na zdefiniowaniu procesu zarządzania projektami, roli kierownika projektu, wyjaśnia proces zarządzania ryzykiem projektów i opisuje metody, które będą stosowane w kolejnych częściach. Część druga, praktyczna, obejmuje analizę ryzyka związanego z projektem. W trzeciej części, po zidentyfikowaniu najważniejszych zagrożeń w wybranych projektach, zaproponowano ustalenie środków dla ich zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania. Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej. Zbieranie danych miało miejsce w okresie od listopada 2014 do stycznia 2015 roku za pomocą badania ankietowego. Artykuł zakończono proponowanymi zaleceniami w dziedzinie zarządzania ryzykiem zgodnie z praktycznym zastosowaniem metod zarządzania projektami z uzwględnieniem specyfiki Republiki Czeskiej.
PL
Rejon Karviny to obszar na terenie Republiki Czeskiej, uznawany za najbardziej zagrożony ekologicznie. Występują tam liczne zmiany rzeźby terenu, spowodowane eksploatacją górniczą prowadzoną bez zastosowania podsadzania wyrobisk (na zawał). Poza deformacją obszaru, która negatywnie wpływa na ekosystem, zauważa się także naruszenie stosunków wodnych. Teren ten charakteryzuje się dużą liczbą zapadlisk i niecek, mających głębokość ponad kilkaset metrów. Niektóre zapadliska w zależności od lokalnych uwarunkowań hydrogeologicznych, zostają wypełnione wodą, tworząc tym samym zalewiska. W opracowaniu przedstawiono stan jakości wód trzech wybranych zbiorników wodnych, powstałych na skutek eksploatacji węgla kamiennego, na terenie Republiki Czeskiej. Dokonano analizy porównawczej dla tych trzech zbiorników, które znajdują się w różnych miejscach.
EN
arviny Region is an area in the Czech Republic, recognized as the most ecologically threatened. There are many landform changes caused by mining, conducted without the goaf backfilling. In addition to the deformation of the area, which has a negative impact on the ecosystem also is noticed breaching of water conditions. This area is characterized by a large number of hollows and basins having a several hundred meters depth. depending on local hydrogeological conditions some hollows are filled with water, thereby creating a floodplain. The elaboration presents the status of water quality of three chosen reservoirs, caused by coal mining, in the Czech Republic. These three reservoirs, which are located in different places were analysed using a comparative approach.
PL
W artykule zaprezentowano aktualny stan i analizę szybkich połączeń kolejowych (pasażerskich) w Republice Czeskiej. Przedstawiono przebieg korytarzy i głównych linii kolejowych z parametrami, po których poruszają się pociągi wyższej kategorii. Wymienione i pokazane zostały również składy tych pociągów oraz czasy przejazdu na wybranych liniach.
EN
The paper presents current state and analysis of railway connections (passenger) in the Czech Republic. It also presents the main corridor routes and rail lines with the parameters at which the higher category trains move. Listed and the composition of these trains and travel times on the selected lines are shown.
PL
Turystyka rowerowa jest jedną z najbardziej popularnych form rekreacji na świeżym powietrzu, ale istotną barierą w jej rozwoju są ograniczenia w przewozie rowerów środkami publicznej komunikacji zbiorowej. W celu poprawy tej negatywnej sytuacji w Republice Czeskiej od kilkunastu lat uruchamiane są regularne linie obsługiwane autobusami przystosowanymi do transportu rowerów, zwane cyklobusami, zapewniające połączenia między źródłami ruchu turystycznego (większe miasta, miejscowości turystyczne) a wyższymi partiami gór i atrakcjami turystycznymi. Obecnie kursują one już na kilkudziesięciu trasach w kilkunastu regionach kraju, przy czym w artykule przybliżono tylko wybrane obszary. Celem pracy jest analiza tej specyficznej oferty – przebiegu i powiązania poszczególnych tras, rozkładów jazdy, zasad przewozu rowerów oraz form promocji – w celu wskazania wzorcowych rozwiązań organizacyjnych, możliwych do zastosowania w innych krajach, w tym Polsce. Dokładniej przebadano sieć cyklobusów w Górach Orlickich i na ich pogórzu, ponieważ należy do najstarszych i najbardziej rozbudowanych. Porównano kształt sieci w wybranych latach (wykorzystując do tego współczynniki zaczerpnięte z teorii grafów) i zmieniającą się liczbę kursów. W pozostałych przypadkach (m.in. Karkonosze, Czeski Raj, województwo karlowarskie) przedstawiono stan z 2014 roku, starając się wskazać charakterystyczne cechy i wartościowe rozwiązania. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że czeskie cyklobusy trwale wpisały się w ofertę transportu zbiorowego w kraju i efektywnie udostępniają dla turystów rowerowych najatrakcyjniejsze turystycznie obszary.
EN
Cycling tourism is one of the most popular forms of outdoor recreation, however a substantial limitation to its development are restrictions in transporting bicycles in means of public transport. In order to improve the situation various lines in the Czech Republic are operated by buses adapted to bicycle transporting. So called cyclobuses connect sources of tourist traffic (bigger cities, tourist centres) with higher mountain ranges and tourist attractions. Nowadays they operate on tens of routes in several regions, some of which are presented in the paper. The main aim of the article is to analyse this specific offer – course and connections between routes, timetables, rules of bicycle transporting and forms of promotion – in order to propose some model organisational solutions, possible to introduce in other countries, also in Poland. One of the oldest and most developed networks of cyclobuses – in the region of Orlické Mountains – was more precisely examined. The shape of the network in selected years was analysed using coefficients originating from the graph theory, also changing number of services was inspected. As far as other cases (Karkonosze Mountains, Czech Paradise, Karlovy Vary region) only present situation was presented. According to conducted studies the system of cyclobuses is an important part of the Czech public transport and makes accessible the most attractive areas.
EN
The main aim of this paper is to provide an overview of the issue of development-induced displacement in the context of sustainable development. We examine causes and spatial distribution of development-induced displacement and its impacts on social and economic situation of displaced persons (displacees) and affected communities. We focus on the issue also in the context of political and societal transformation in the Czech Republic (and Czechoslovakia before 1989). The discussion will rely both on a literature review and on a case study analysing the development-induced displacement linked to the construction of dam Slezská Harta in the Czech Republic in late 1980s and early 1990s. An analysis of available documents and other written sources (e.g. chronicles of villages) and semi-structured in-depth interviews with displacees and other affected people were carried out. Adverse processes, which ultimately lead to the deterioration of living standards of displaced people, often accompany development-induced displacement. The case of the displacement caused by the construction of Slezská Harta dam is not the exception, although the impact on the displaced persons must be perceived individually. Negative consequences of development-induced displacement could be mitigated by using the principle of sustainable development during planning and the implementation of a development project.
PL
Celem niniejszej pracy jest omówienie zjawiska wymuszonych przesiedleń spowodowanych ekspansją ludzkiej infrastruktury – w kontekście rozwoju zrównoważonego. Przeanalizowano rozkład przestrzenny przesiedleń i ich wpływ na społeczną i ekonomiczną sytuację osób i przesiedlonych grup społecznych. Szczególna uwagę zwrócono na kontekst konsekwencji politycznej i społecznej transformacji dokonanej w Republice Czeskiej (przed 1989 r. Czechosłowacji). Dyskusja zostanie oparta zarówno na przeglądzie literaturowym jak i na konkretnym przykładzie przesiedleń związanych z budową zapory Slezská Harta przeprowadzonej na przełomie lat 80/90. Analiza uwzględnia dostępne oficjalne dokumenty i inne źródła, takie jak wiejskie kroniki oraz wywiady przeprowadzone z przesiedlonymi. Zaobserwowano niekorzystny proces związany z pogarszaniem się warunków życia osób dotkniętych przesiedleniem, choć każdą przesiedloną osobę należy traktować indywidualnie. Należy podkreślić, że obserwowane negatywne skutki przesiedleń są możliwe do zminimalizowania, o ile już na etapie planowania danej inwestycji kierować się będziemy zasadą zrównoważonego rozwoju.
PL
Jakość podejmowania decyzji, a tym samym właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z pozyskiwaniem ważnych informacji, którymi powinno dysponować kierownictwo firmy. Jedną z metod pozyskiwania takich ważnych informacji jest benchmarking. Znaczenie benchmarkingu jest na tyle ważne, że coraz więcej badaczy włącza go jako obowiązkową część składową działalności przedsiębiorstwa. W sferze gospodarki występują jednak trudności z wykorzystaniem tej metody zarządzania z powodu tajemnicy prawa handlowego. Szeroka grupa fachowców jest więc pozbawiona cennych informacji. Nasze opracowanie ma na celu przyspieszenie zmiany tej sytuacji wprowadzając zasady i pokazując efekty benchmarkingu dla wybranych spółek wydobywających wapienie. W ramach benchmarkingu wybrano największe spółki górnicze w Republice Czeskiej zajmujące się eksploatacją wapieni. Wybrane spółki obejmują obecnie 66% rynku. Wybrano więc: Ceskomorawsky cement a.s.; Cement Hranice a s.; LOMY MORINA, spol.s r. o; Holcim (Cesko) a. s., członek koncernu ; Velkolom Certovy schody, a. s. Podstawą badań benchmarkingu były wskaźniki finansowe (ROE, stopa zysku) i produkcyjne (koszty, wielkość produkcji DHM, wydajność pracy). Obliczenia tych wskaźników prowadzono dla lat 2008–2010. Ocena danych wykonywana była na podstawie analizy finansowej. Do przeprowadzenia analizy finansowej wybrano metodę matematyczno-statystyczną. Zastosowano metodę normowania zmiennych, której rezultatem było utworzenie rankingu przedsiębiorstw od najlepszego do najgorszego. Wykazano, że znaczenie benchmarkingu można zwiększyć przydzielając wskaźnikom, za pomocą których badany jest obiekt przemysłowy, odpowiednie wagi, zmieniające rangę wybranych wskaźników. W obliczeniach autorzy zdecydowali się zastosować metody Fulliera, a konkretnie trójkąt Fulliera. W dużej liczbie badanych przedsiębiorstw wydobywczych spółki „Cement Hranice” w podanym wyżej okresie, w najgorszej sytuacji znajdowało się przedsiębiorstwo Velkolom Certovy schody a.s.
EN
The validity of information available to managers influences the quality of the decision-making processes controlled by those managers. Benchmarking is a method which can yield quality information. The importance of benchmarking is strengthened by the fact that many authors consider benchmarking to be an integral part of strategic management. In commercial practice, benchmarking data and conclusions usually become commercial secrets for internal use only. The wider professional public lacks this valuable information. This paper tries to fill the gap regarding the operation of certain limestone extraction companies. It presents information and conclusions drawn from an independent benchmarking investigation. This study focused on major limestone producers in the Czech Republic which export their product abroad. These producers’ domestic market share is almost 66%. Specifically, the following companies were subjects of this benchmarking analysis: Českomoravský cement, a.s.; Cement Hranice, a.s.; LOMY MOŘINA, s.r.o.; Holcim (Česko) a.s.; and Velkolom Čertovy schody, a.s. The financial (ROE, profit margin) and production (return-on-investment, LTA, and labour productivity) ratios were the benchmarking’s starting point. These ratios were from company performance during the period 2008–2010. The mathematical and statistical methods of financial analyses provided for the data assessments namely, the standard variable method. The application of this method yielded results rating limestone producers in a best-to-worst sequence. The benchmarking information’s value can be increased if the ratios are weighted, which expresses the significance of individual ratios. This study applied the Fuller’s triangle method. Concerning the producers investigated, Cement Hranice, a.s. has been the best performer, and Velkolom Certovy schody, a.s. the worst.
18
Content available remote Nowe pojęcie strategii i polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej
EN
The contemporary development of security situation in Europe and the world depends on security threats. Global security threats nowadays include not only international terrorism, proliferation of conventional and unconventional (chemical, biological, radiological and nuclear) weapons and technology systems but also regional conflicts and international organized crime. The Czech Republic develops instruments to force its security interests on the national level and in active engagement within multilateral and bilateral relations. The authors of the article discuss the fundamentals of the Czech Republic’s security policy, notions used in the Czech Republics’ security policy area, updated security strategy of the state and analyse differences in the security strategy content from 1999 and 2011. Then relations between foreign policy and security policy are presented and institutional and economic frameworks of providing security are mentioned.
PL
Od 10 do 14 września br. w brneńskim Centrum Wystawienniczym odbędzie się 54. edycja Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV. Jest to najważniejsze wydarzenie targowe w Republice Czeskiej i jedna z wiodących wystaw branż przemysłowych w Europie Środkowej.
20
Content available remote A method of utilization of polyurethane after the end of its life cycle
PL
Wykorzystanie surowców wtórnych stanowi bardzo istotny element w zakresie ochrony środowiska i przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest stałe badanie ukrytego potencjału wykorzystania wytwarzanych odpadów. Oczywiście, zadanie polega na stałej optymalizacji sortowania surowców wtórnych i surowców mających na celu ich lepsze wykorzystanie, a ostatecznie na ich finansową wycenę. To jest nasz sposób reagowania na rosnącą potrzebę utylizacji odpadów i surowców odpadowych przed ich składowaniem, na które wpływa przede wszystkim określone, obowiązujące prawo dotyczące środowiska, a po drugie, ten krok jest częścią celów środowiskowych naszego społeczeństwa. Obecnie produkcja poliuretanów wynosi około 7% całkowitego wolumenu tworzyw sztucznych produkowanych w Europie. Republika Czeska ma roczną produkcję ok. 10 000 ton odpadów sztywnej pianki poliuretanowej. Są to głównie odpady wielkogabarytowe, które w zasadzie nie podlegają efektywnemu składowaniu. Powyżej podana masa/ilość odpadów poliuretanowych była inspiracją do zapoczątkowania badań podstawowych w zakresie wykorzystania recyklingu pianki poliuretanowej pod koniec cyklu żywotności produktu w segmencie materiałów budowlanych. W artykule przedstawiono część wyników projektu badawczego pod nazwą „Badanie topografii powierzchni i struktury materiałów zdegradowanych przez sole i proponowane środki/zamierzenia (technologia odnawiania) za pomocą zapraw opartych na piankach poliuretanowych w końcu ich cyklu życia”. Są to: 1. eksperymentalne receptury zapraw renowacyjnych pochodzących z recyklingu pianki poliuretanowej o masie właściwej od 30 do 40 kg•m−3 i maksymalnej wielkości ziarna PUR 2 mm jako wypełniacza w zaprawach odnawialnych; 2. właściwości fizyczne i mechaniczne doświadczalnych mieszanek (masa właściwa utwardzonej zaprawy, wytrzymałość, czas rozsmarowania, przyczepność/stopień przylegania, kapilarna absorpcja wody, zawartość porów powietrznych); 3. opis stosowania odnawialnej zaprawy poliuretanowej na ścianie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.