Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W pracy przedstawiono pogłębioną, techniczno-ekonomiczną analizę integracji pojazdów elektrycznych z rozwijającym się systemem elektroenergetycznym zwierajacym coraz wiecej odnawialnych źródł energii. Omówione zostały podzespoły pojazdów elektrycznych i ich optymalna współpraca również z infrastrukturą stacji ładowania. Opisano wymagania i możliwości techniczne jak i protokoły komunikacyjne pozwalające na optymalną implementację procesu ładowania i rozładowania pojedynczych bądź zgrupowanych we floty pojazdów. Wyszczególnione i scharakteryzowane zostały aktualne projekty badawcze prowadzone na terenie Europy z zakresu V4G (Vehicles for Grid) ze sczególnym uwzględnieniem zalet i wad istniejących i planowanych rozwiązań systemowych.
EN
The paper deals with a technical and economic analyze related to the integration electric vehicles in to the today and future power systems with renewable energy sources. The electrical vehicle components as well as the optimal interactions also with the charging station infrastructure are discussed. Technical requirements and communication protocols that allow for the proper charging and discharging processes implementation of individual or grouped vehicle fleets are described in detail. Current research projects carried out in Europe in the field of V4G (Vehicles for Grid) are listed, regarding to the advantages and disadvantages of existing and further systems.
PL
Obecnie ciepło systemowe w Polsce funkcjonuje jeszcze w ramach tradycyjnego modelu rozliczeń na poziomie administratora obiektu czy budynku przyłączonego do sieci. Jednak cele „zielonego ładu” oraz droga do ich realizacji prowadzi przez digitalizację systemów ciepłowniczych i ich transformację na sieci 4G, a następnie poprzez 5G do standardu 6G. Tylko systemowe i całościowe podejście do transformacji sektora i uwzględnienie wzajemnych synergii z potrzebami budownictwa nowych standardów pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej pozycji ciepła systemowego i na rozbudowanie zakresu działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brzmiące dziś nieco obco pojęcia smart living, smart heating, Internet rzeczy (IoE) czy blockchain staną się codziennością komunikacji z klientem, pomiędzy sferą wytwarzania oraz dystrybucji oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, elementami systemu ciepłowniczego i energetycznego.
EN
Today DHC still works within the traditional billing model between network operator and at the facility administrator. The goals of the “green deal” make change and the path to their implementation lead through the digitization of heating systems and their transformation into 4G networks, and then 5G and 6G. Only a systemic approach to the transformation of the sector and taking into account the synergies with the new standards of building will allow to maintain the competitive position of system heat and expand the scope of activity of heating companies. The concepts of smart living, smart heating, the Internet of Things (IoE) or blockchain, which sound a bit strange today, will become everyday communication with the client, between the sphere of production and distribution and between individual devices, elements of the heating and energy system.
PL
W referacie przedstawiono wyzwania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wynikające ze zmian sposobu zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych, wpływu zmian technologicznych obejmującą każdy segment systemu elektroenergetycznego (SEE) w całych łańcuchu dostaw: od generacji, poprzez przesył oraz dystrybucję do odbiorcy końcowego. W artykule zaproponowano kierunki działań sektora energetyki, które mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE wobec zmian w strukturze wytwarzania energii. Wnioski przedstawione w referacie szerzej zaprezentowano w raporcie „Elastyczność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania.” zrealizowanego przy współudziale Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk oraz Forum Energii.
EN
The paper presents the challenges of the National Power Systems (NPS) in the future resulting from the changes in the demand for end users, the impact of technological changes covering each segment of the power system throughout the supply chain: from generation, transmission / distribution to the final recipient. The article proposes directions of activities of the energy sector, which may in the future contribute to increasing the flexibility of the operation of the NPS to changes in the energy mix.
PL
W artykule zaprezentowano inwestycję zrealizowaną w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych (woj. podlaskie). W celu obniżenia zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej przeprowadzono głęboką termomodernizację przegród budowlanych, wymianę wyeksploatowanej kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła z pionowymi sondami gruntowymi współpracującą w układzie biwalentnym równoległym z kotłem kondensacyjnym olejowym, modernizację instalacji c.o., c.w.u. i oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W publikacji przedstawiono zakres prac, nakłady, czas zwrotu i oszczędności oraz uzyskane efekty energetyczne i ekologiczne.
EN
The article presents the investment realized in the building of the Commune Office in Kołaki Kościelne (podlaskie voivodeship). In order to reduce the consumption of thermal and electrical energy, a deep thermal modernization of building partitions was carried out, replacement of a worn coal-fired boiler room with a heat pump with vertical ground probes cooperating in a bivalent system parallel with an oil condensing boiler. Modernization of the central heating, hot utility water and lighting installations as well as the installation of the photovoltaic installation was also carried out. The publication presents the scope of works, expenditures, time of return and savings as well as obtained energy and ecological effects.
PL
Energetyka węglowa jest na celowniku organizacji ekologicznych i politycznych, nawołujących do całkowitej dekarbonizacji energetyki. Powód, to walka ze zmianami klimatu i emisją CO2, uważanego za ich sprawcę. Artykuł przedstawia negatywne skutki wytwarzania energii elektrycznej tylko przez duże OZE, zwłaszcza farmy wiatrowe. Uwzględniając konieczność stopniowego ograniczania spalania paliw kopalnych uzasadniono potrzebę posiadania niezbędnej liczby źródeł energii stabilnych i sterowalnych, tj. wysokosprawnych bloków węglowych i jądrowych dużych mocy oraz konieczność intensyfikacji wykorzystania wielkiego potencjału efektywności energetycznej i zmniejszenia marnotrawienia energii.
EN
Coal power industry is in the crosshairs of ecological organizations and bodies calling for action power engineering decarbonisation. The reason is the fight against climate change and CO2 emissions, believed to be the culprit. The paper presents the negative effects of electricity generation only by large RES (renewable energy sources), especially wind farms. Considering the need to gradually reduce fossil fuel combustion the paper justifies the necessity of numbers of stabilized and controllable energy sources existence, i.e. high-efficiency coal and nuclear large power plants as well as the need to intensify the use of high energy efficiency potential and to reduce range waste of energy.
PL
Wyzwania związane z ograniczeniem niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko kreują dyskusję o kluczowych remediach, prowadząc do budowy długoterminowej wizji rozwoju energetyki. Uruchomienie niezbędnych działań wymaga czytelnych sygnałów cenowych płynących z rynku energii w Polsce. Systemy wsparcia w sposób kluczowy wpływają na efektywność ekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Duża część źródeł OZE charakteryzuje się ponadto niestabilnością generacji energii elektrycznej, spowodowanej warunkami pogodowymi. W tym kontekście ważnym elementem analizy są koszty magazynowania energii i inne sposoby zapewnienia rezerwowania OZE. Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej ma prowadzić do odpowiedzi na pytanie o tzw. grid parity (socket parity) technologii OZE. W artykule przedstawiono analizę wykorzystującą również wyniki własnych obliczeń kosztu wytwarzania energii elektrycznej dla wybranych technologii OZE, tzn. fotowoltaiki oraz farmy wiatrowej.
EN
Challenges, related to reducing the negative impact of energy on the environment, create a discussion about key remedies, leading to the construction of a long-term vision of power system development. Taking the necessary actions requires clear price signals from the energy market in Poland. Support systems in a key way affect the economic efficiency of electricity production from RES. A large part of renewable energy sources is also characterized by instability of electricity generation caused by weather conditions. In this context, energy storage costs and other ways to ensure RES reservation are an important element of the analysis. The analysis of the price and the cost of electricity is necessary to evaluate the achievement of grid parity (or socket parity) of renewable energy technologies. The article presents own calculations of the cost of electricity for selected renewable energy technologies, i.e. photovoltaic and wind farms.
PL
Odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, biogaz) charakteryzują się przeważnie niestabilnością ich pozyskiwania, co bardzo obniża dyspozycyjność systemów produkujących na ich bazie energię. Prowadzi to do sytuacji, że systemy te nie mogą być wykorzystywane jako w pełni samodzielne źródło energii dla zaspokojenia lokalnych potrzeb energetycznych. W artykule przedstawiono różne metody wspomagania układów energetycznych zasilanych z odnawialnych źródeł energii za pomocą układów zasilanych gazem ziemnym, LNG lub gazami płynnymi propan-butan. Przedstawiono symulacje wyrównywania parametrów energetycznych biogazu z biogazowni rolniczych i komunalnych stosowanych do zasilania układów kogeneracyjnych oraz symulacje pracy układów gazowo-wiatrowych i gazowo-solarnych (fotowoltaika). W wyniku tego wspomagania uzyskuje się efekt synergii polegający na wzmocnieniu pozycji rynkowej energii ze źródeł odnawialnych poprzez zwiększenie pewności i stabilności jej dostarczania. Z drugiej strony istnieje możliwość lokalnego wykorzystania gazów kopalnych (w tym gazów odbiegających jakością od wymagań stawianych gazom sieciowym) w układach, w których cena wyprodukowanej energii jest niższa niż w przypadku układów samodzielnych. W artykule przedstawiono przykładowe obliczenia opłacalności ekonomicznej dla wyżej wspomnianych układów energetycznych dla różnych warunków uzyskiwania odnawialnych źródeł energii. Jakkolwiek opłacalność układów składających się z elektrowni wiatrowych i gazowych urządzeń kogeneracyjnych jest silnie uzależniona od warunków pracy takich układów, tak wspomaganie biogazowni gazami z lokalnych źródeł gazu ziemnego, których opłacalność włączenia do sieci kwestionowana ze względu na słabą wydajność źródła i konieczność dostosowania jego jakości do parametrów sieciowych, jest w pełni uzasadniona i opłacalna. Przedstawione w artykule badania pokazały, że popularne domowe urządzenia gazowe mogą być bezpiecznie użytkowane w stosunkowo dużym zakresie zmienności parametrów zasilającego je gazu, co pozwala na efektywne użytkowanie różnych mieszanin biogazu z gazami kopalnymi.
EN
Renewable energy sources (wind, solar, biogas) are characterized mainly by the instability of their acquisition, which greatly reduces the quality of production systems producing energy based on them. This leads to the situation that these systems cannot be used as a fully independent source of energy to meet local energy needs. The paper presents various methods of supporting energy systems powered by RES supported by natural gas, LNG or LPG. Simulations were presented of balancing the energy parameters of biogas from agricultural biogas plants and municipal waste used for power cogeneration systems and simulations of operating systems the gas – wind turbines and the gas-solar (photovoltaics) system. As a result of this support, a synergy effect is achieved which, on the one hand, reinforces the market position of energy from renewable sources by increasing the stability and certainty of its delivery; on the other hand, there is the possibility of using fossil gases locally (including the gas that does not meet the quality requirements laid on network gases) in systems where the price of generated energy is lower than in case of stand-alone systems. The article presents exemplary calculations of economic viability for the aforementioned energy systems for different conditions for obtaining renewable energy sources. However, the profitability of the systems consisting of wind farms and gas cogeneration plants is strongly dependent on the working conditions of such systems, thus assisting biogas plants with gas from local sources of gas, whose viability is questioned due to the poor efficiency of the source, and the need to adjust its quality to the network parameters, is fully justified and profitable. The research presented in the article showed that popular home gas appliances can be safely used in a relatively large range of variability of the gas supplying them, which allows the effective use of various biogas mixtures with fossil gases.
EN
The aim of the study is to show the impact of investments in photovoltaic installations carried out by local government units on the implementation of the objectives of the climate and energy package in the Rzeszów Functional Area (ROF). It has been shown that such an important problem as the need to increase the share of renewable energy sources (RES) in electricity production is also solved locally. The methods of in-depth interview, case study and desk research were used. The application of modern technologies in the field of energy production with the use of photovoltaic cells in the ROF area is to contribute in 2019-2035 to the reduction of CO2 emissions; to the increase in the production of electricity from RES, and to the reduction of the use of fossil fuels for the production of electricity. Diversification of energy sources, also at local and individual level, can be beneficial not only for the environment, but also for the budget of energy consumers.
EN
The paper analyzes the development opportunities of solar systems in the Republic of Serbia. Renewable energy sources and their energy potential, such as solar energy, should be considered in order to meet the needs of consumers. Solar energy can be considered the most modern renewable energy whose utility is still developing, and it is not represented as the utilization of hydro energy sources. Researches show that Serbia is a country with a high RES potential and that it has favorable conditions for production of electrical and heat energy from renewable sources. The aim of this paper is to present the possibilities of using solar energy in Serbia. Energy supply from renewable energy sources is a key factor for each country's strategy, because it directly contributes to reducing the negative effect on the environment.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę możliwości rozwoju systemów solarnych w Republice Serbii. Należy wziąć pod uwagę odnawialne źródła energii i ich potencjał energetyczny, taki jak energia słoneczna by sprostać potrzebom konsumentów. Energię słoneczną można uznać za najnowocześniejszą energię odnawialną, stopień użycia której ciągle wzrasta. Naukowcy wskazują, że Serbia jest krajem z wysokim potencjałem i posiada korzystne warunki do produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł. Praca ta ma na celu przedstawić możliwości zastosowania energii słonecznej w Serbii. Dostarczanie energii z odnawialnych źródeł jest kluczowym czynnikiem dla strategii każdego kraju, ponieważ bezpośrednio wpływa na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
PL
Zmiany, które dokonują się na krajowym rynku paliw stałych, w szczególności prognozy dotyczące wzrostu cen, a także rosnące wymagania związane z przestrzeganiem obowiązujących norm ochrony środowiska, powodują wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza biomasą, wiatrem i promieniowaniem słonecznym. Źródła te umożliwiają osiągnięcie redukcji emisji CO2, a tym samym uniknięcie kosztów środowiskowych po 2020 roku. Dlatego też istotne znaczenie w tym zakresie będzie miał rozwój energetyki rozproszonej, która wyposażona w kotły biomasowe, kotły gazowe i wysokosprawne CHP, umożliwi spełnienie obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Trzeba podkreślić, że podejmowane działania związane z ograniczeniem emisji (ustawa antysmogowa) będą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia węgla w sektorze drobnych odbiorców (gospodarstwa domowe, rolnictwo oraz pozostali odbiorcy) na korzyść biomasy bądź innych źródeł odnawialnych. W artykule dokonano przeglądu wybranych technologii biomasowych: - kotły opalane biomasą rozdrobnioną (fluidalne, pyłowe oraz rusztowe), - kotły do spalania słomy, - układy kogeneracyjne zasilane biomasą, - toryfikacja i karbonizacja biomasy. W wymienionych technologiach biomasowych pokłada się nadzieję na ich dynamiczny rozwój i praktyczne zastosowanie w najbliższych latach, a tym samym na poprawę trudnej sytuacji w sektorze energetyki rozproszonej w zakresie mocy do 50 MW.
EN
The changes in the domestic solid fuel market (including forecasted increases in the fuel prices) and the growing requirements related to actual environmental standards, result in increased interest in renewable energy sources, such as biomass, wind and solar energy. These sources will allow to achieve reduction in the CO2 emission, and consequently – avoid environmental costs after 2020. Therefore, the development of distributed energy systems, based on the use of biomass boilers, gas boilers and high efficiency combined heat and power units, will enable the fulfillment of current standards in the field of energy efficiency and emission of pollutants to the atmosphere. It should be emphasized that the actions taken to reduce emissions (e.g. anti-smog act) will contribute to reducing coal consumption in the municipal and housing sector (households, agriculture and other customers) in favor of biomass and other renewable energy sources. The article reviews selected biomass technologies: - fluidized, dust and grate boilers, - straw-fired boilers, - cogeneration systems powered by biomass, - torrefaction and biomass carbonisation. The mentioned technologies are characterized by a high potential of in the field of dynamic development and practical application in the coming years. Thus, they can improve difficult situation in the distributed energy sector with a capacity up to 50 MW.
PL
Artykuł opisuje wpływ ostatnio wybudowanych Jednostek Wytwórczych (blok węglowy o parametrach nadkrytycznych, klasy 1000 MW oraz blok gazowo-parowy klasy 600 MW) na kształtowanie się godzinowych cen energii na Rynku Bilansującym. Na podstawie danych publikowanych przez Operatora Sieci Przesyłowej, przenalizowano wpływ wymienionych jednostek na ceny godzinowe na Rynku Bilansującym w okresie od 2 września 2017 do 12 października 2017. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunkach zamieszczonych w artykule, bardzo istotną rolę cenotwórczą na Rynku Bilansującym ma chwilowy poziom generacji wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Można jednak zauważyć, że w badanym okresie, w chwilach dostarczania przez wymienione wyżej Jednostki Wytwórcze energii do sieci występowały okresy, w których kierunek zmian cen był przeciwny niż wynikałoby to z sygnałów cenowych generowanych przez poziomy zapotrzebowania KSE oraz generacji wiatrowej. Jak wykazano w artykule, energia pochodząca z ruchu próbnego nowo oddawanych Jednostek Wytwórczych w KSE posiada widoczny wpływ na kształtowanie się cen na Rynku Bilansującym, jest on jednak mniejszy niż wpływ zdarzeń nieprzewidywalnych, które w KSE występują na co dzień, takie jak: awarie jednostek wytwórczych lub duże skoki generacji wiatrowej. Biorąc pod uwagę dalsze inwestycje w jednostki wielkiej mocy, prowadzone w majątku wytwórczym KSE, w przyszłości w przypadku awarii kilku dużych bloków równocześnie oraz przy niekorzystnych zmianach obciążenia siłowni wiatrowych, skokowa zmiana podaży mocy w KSE może skutkować nie tylko dużymi zmianami godzinowych cen energii, ale również okazać się groźna dla stabilności systemu.
EN
The article describes the influence of recently built Generating Units (coal-fired 1000 MW supercritical plant and 600 MW CCGT) on the formation of hourly electricity prices on the Balancing Market. Based on data published by the Transmission System Operator, the influence of mentioned units on hourly prices on the Balancing Market in the period from 2 September 2017 to 12 October 2017 was analysed. According to data presented on illustrations in the article, instantaneous wind power level has an essential price-setting impact on the Balancing Market. However, it can be noticed that during the considered period, during the energy delivery to the grid by the above-mentioned Generating Units, there were periods in which direction of electricity prices’ change was contrary to the price signals generated by the Polish Power System’s demand and wind generation levels. As shown in the article, the energy generated in the test run of recently built Generating Units in Polish Power System has an visible impact on the price formation on the Balancing Market. However, this impact is smaller than the impact of unpredictable events, which occur in the Power System on a daily basis, e.g.: Generating Units’ failures or large wind generation’s changes. Taking into account further investments in high power generating units, carried out in the Polish Power System, in the future in case of simultaneous failures of several Generating Units and unfavourable change of wind power plants’ load, a large change in power supply in Power System may result not only in high changes of hourly electricity prices but also be dangerous to the System’s stability.
EN
The purpose of this study is to compare the condition and development prospects of the wind power sector in Poland and Ukraine. Our research is based on reports and studies prepared by industry organizations associating wind generating companies and wind farm equipment manufacturers. For Poland, the Energy Regulatory Office (Urząd Regulacji Energetyki - URE) and Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny – GUS) were the principal sources of data. Wind farming industry has developed considerably both in Poland and Ukraine, however the installed capacity growth was significantly higher in Poland. The combined installed capacity of wind farms in Poland in 2017 exceeded more than ten times the combined installed capacity of similar facilities in Ukraine. In 2017 the capacity growth in Poland visibly decelerated. In Ukraine 2017 was another year of growth in wind farming. According to public sources, new wind farms with the capacity in excess of 300 MW are to be commissioned in Ukraine in the nearest future. In Poland, large wind farms are about to be commissioned on the Baltic Sea.
PL
Celem badań była analiza stanu i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i na Ukrainie. Materiał badawczy stanowiły raporty i opracowania organizacji branżowych zrzeszających wytwórców energii elektrycznej z farm wiatrowych i producentów urządzeń do pozyskiwania energii z wiatru. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie miał miejsce znaczny rozwój sektora energetyki wiatrowej. Jednakże znacznie wyższy przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych odnotowano w Polsce. Ilość mocy zainstalowanej w instalacjach wiatrowych znajdujących się na terytorium Polski w 2017 roku ponad 10-krotnie przewyższała łączną moc wiatrowych siłowni na Ukrainie. W 2017 r. w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce odnotowano znaczne zahamowanie przyrostu nowych mocy. Natomiast na Ukrainie tendencja rozwoju energetyki wiatrowej w 2017 r. miała charakter wzrostowy. Z przeprowadzonych analiz i informacji w najbliższej przyszłości na Ukrainie planowane jest uruchomienie dużych farm wiatrowych o mocy przewyższającej 300 MW. W Polsce natomiast planowane jest uruchomienie dużych instalacji wiatrowych na Bałtyku.
EN
The study shows an analysis of renewable energy sources in terms of their use in agritourist farms. The conducted survey aimed at finding out whether it was the respondents’ age, farm size or incomes obtained from different sources that had the biggest impact on decisions to invest in ecological energy media. An answer was provided to the question whether implementation of ecological energy systems was followed by significant reduction in agritourist activity costs. The level of interest in such energy media among farmers who do not use them was assessed. The attitude of agritourist service providers toward more effective utilization of natural resources to the advantage of the natural environment was determined.
PL
Przed rozwijającym się sektorem biogazowni rolniczych w Polsce i Europie stoi poważne wyzwanie – zagospodarowanie poferementu. W jaki sposób wykorzystać go najefektywniej? W Europie pracuje obecnie ok. 14 500 instalacji biogazowych. W świetle zarówno unijnej dyrektywy o odpadach, jak i polskiej ustawy o odpadach poferment kwalifikowany jest jako odpad. Najprostszą metodą jego zagospodarowania jest bezpośrednie rozprowadzanie po polach.
PL
Rząd przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem resortu energii nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zwiększą wykorzystanie produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych. O to jak branża OZE ocenia wprowadzone zmiany zapytaliśmy ekspertów.
PL
Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany mają, zdaniem autorów, poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprościć realizację zobowiązań przyjętych w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem branży OZE, zapisy idą w dobrym kierunku. Konieczne jest jednak podkreślenie, że jest to jedynie pierwszy krok na drodze do rozwoju tego sektora energetyki w Polsce, gdyż propozycje zawarte w projekcie nowelizacji w dalszym ciągu nie rozwiązują palących problemów branży odnawialnych źródeł energii.
PL
W artykule omówiono trendy wykorzystania energii wód geotermalnych w różnych branżach przemysłowych. Identyfikowane możliwości odniesiono do problemów i struktury sektora ciepłownictwa w Polsce. Szerzej przedstawiono potencjał aplikacyjny źródeł geotermalnych do zastosowań w ogrzewnictwie powierzchni szklarniowych w Polsce. Wyznaczono zależność potencjalnej powierzchni szklarni, której źródłem ciepła byłaby jedynie geotermia, od parametrów energetycznych – temperatury i wydajności ujęcia. Odnosząc się do możliwości aplikacyjnych, przeanalizowano aktualną sytuację prawną w zakresie realizacji inwestycji geotermalnych.
EN
In the article global trends in the usage of geothermal energy in various industrial sectors were discussed. The identified possibilities were referred to the problems and structure of the heating sector in Poland. As promising application the potential of geothermal energy for greenhouses heating in Poland was presented. The dependence of surface of the greenhouse, whose source of heat would only be geothermal, on the energy parameters – temperature and discharge of the intake was determined. According to the application possibilities, the current legal situation regarding the implementation of geothermal investments was analysed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.