Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Puck Bay
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of the analysis of diatoms from surface sediments (stones, sands) and macroflora (seagrass, macroalgae) collected at 16 sampling sites located along the inner coastal zone of Puck Bay (southern Baltic Sea) along the Hel Peninsula. The main diatom species of epilithon, epipsammon and epiphyton were characterized with respect to their autecological preferences (habitat, salinity, trophic status, saprobity). Three groups of diatoms were distinguished with respect to the type of substrate based on the results of benthic flora analysis: diatoms (i) of one type of substrate, (ii) of two types and (iii) those occurring on all types of substrates. Moreover, the distribution of benthic diatom communities indicates ecological differences in the study area. Marine and brackish-water species were observed in large numbers in the coastal zone of the Outer Puck Bay, whereas freshwater flora occurred with a higher frequency in the coastal zone of the Puck Lagoon. The content of polysaprobionts and of α-mesosaprobionts indicates that the region of the Hel Tip is highly eutrophicated and very polluted. The coast in the vicinity of Kuznica is less polluted, whereas the best environmental conditions are found in the Jurata–Jastarnia region, as evidenced by the frequency of diatoms that are β-mesosaprobionts.
PL
Nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie negatywnie wpływają na jakość wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Zatoka Pucka jest szczególnie narażona na eutrofizację spowodowaną napływem substancji odżywczych, ponieważ jest otoczona terenami intensywnie wykorzystywanymi w rolnictwie. Na wybrzeżu znajduje się także wiele ośrodków turystycznych. Strumienie i rzeki łatwo przenoszą ładunek azotu i fosforu do morza. W ramach projektu WaterPuck, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), badano jakość rzek i strumieni płynących przez terytorium Gminy Puck i wpadających do Zatoki Puckiej. Były to: Reda, Kanał Łyski, Kanał Mrzezino, Gizdepka, Potok Błądzikowski, Płutnica i Kanał Młyński. Badane rozpoczęto w lipcu 2017 r., a próbki wody są pobierane co 3-4 tygodnie pobliżu ujść strumieni. Mierzone są stężenia związków azotu (amoniak, azotan(III) i azotan(V)) oraz fosfor ogólny i fosforany. Regularne monitorowanie jakości strumieni umożliwia ocenę sezonowych zmian stężeń składników odżywczych, a także ich rozmieszczenia przestrzennego. Stworzy to podstawę do śledzenia zależności między użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi a ładunkiem składników odżywczych zrzucanych do Zatoki Puckiej z niepunktowych źródeł zanieczyszczeń. Wstępne wyniki wskazują na znaczące sezonowe zmiany stężeń zanieczyszczeń, prawdopodobnie związane z harmonogramem prac rolniczych. Kolejna część projektu badawczego skupi się na identyfikacji obszarów przyczyniających się do zanieczyszczenia strumieni. Oceniane będą zmiany stężeń składników pokarmowych podczas intensywnych opadów deszczu. Wyniki będą podstawą do modelowania transportu składników pokarmowych wodami powierzchniowymi w gminie Puck.
EN
The ferilizers used in agriculture negatively affect the surface and groundwater quality. The Bay of Puck is a semi-closed part of the Gulf of Gdańsk, which is particularly vulnerable to eutrophication caused by the inflow of nutrient substances. The Bay is surrounded by the lands intensively used in agriculture. Also a number of touristic resorts is located on its coast. The streams and rivers carry the load of nitrogen and phosphorus to the sea. Within the project WaterPuck, financed by the National Centre of Research and Development in Poland (NCBiR), the quality of rivers and streams flowing through the territory of the Puck Community and discharging to the Bay of Puck is being researched. The quality of seven streams: Reda, Kanał Łyski, Kanał Mrzezino, Gizdepka, Potok Błądzikowski, Płutnica and Kanał Młyński is investigated. The researched was started in July 2017. The samples of water are collected every 3-4 weeks at sampling points located close to the streams estuaries. The concentrations of nitrogen species (ammonia, nitrate III and nitrate V) as well as total phosphorus and phosphates are measured. The regular monitoring of streams quality make it possible to assess the seasonal changes of nutrients concentrations as well as their spatial distribution. This will provide the basis for tracking the relationships between the land use and agricultural practices and the load of nutrients discharged to Bay of Puck from non-point sources of pollution. The preliminary results indicate quite significant seasonal variations of pollutants concentrations, probably associated to the time schedule of agricultural practices. The highest concentrations of nutrients where present in sampling points located on Błądzikowski Potok, Kanał Mrzezino as well as Gizdepka – all flowing through arable lands. Concentrations of nitrates V in Błądzikowski Stream varied from 2,27 to 7,55 mg NO3-/dm3, while the concentrations of total phosphorus – from 0,24 to 0,45 mg P/dm3. The next part of the research project is going to focus on identification of areas contributing to the streams pollution. The changes of nutrients concentrations during intensive rainfalls will be evaluated. The results will provide the basis for modelling of nutrient transport with surface waters in the Puck Community.
EN
The paper presents results of research based on analysis of ice conditions in the Baltic Sea and in the Puck Bay. Analyses are concerned on the last century the maximum ice extents in the Baltic Sea (1915–2015) and ice conditions in the Puck Bay (1986–2005). Ice conditions in the Baltic Sea are generally of average intensity and depend mainly on the type of winters (mild, average/normal and severe), however, the Baltic bays and gulfs cover the sea ice almost every year. The average ice extent in the Baltic Sea during typical winters, the ice extent in the Baltic Sea during winters in years from 1915 to 2015 and the average time limits the occurrence of the first ice, number of days with ice, ice thickness, terms the disappearance of the last ice in the Puck Bay together with examples of ice forms are presented in this paper. The phenomenon of ice have a significant impact on human activities in the sea, have an effect on weather and climate, plant and animal life, fishery and ports activities and the safety of navigation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opartych na analizie warunków występowania lodu na Morzu Bałtyckim i w Zatoce Puckiej. Analizy dotyczą maksymalnego zasięgu pokrywy lodowej w ostatnim stuleciu na Morzu Bałtyckim (1915–2015) i warunków występowania lodu na Zatoce Puckiej w latach 1986–2005. Zlodzenie Morza Bałtyckiego ma zazwyczaj umiarkowaną intensywność i zależy głównie od rodzaju zim (łagodna, średnia/normalna i surowa), jednakże prawie każdego roku lód morski pokrywa zatoki i zalewy bałtyckie. W artykule zobrazowano średni zasięg występowania lodu na Morzu Bałtyckim podczas typowych zim, wielkości obszarów zlodzenia w latach 1915–2015, średni czas początku i końca występowania lodu, liczbę dni z lodem oraz grubość lodu na Zatoce Puckiej wraz z przykładami rodzaju lodu. Zjawisko zlodzenia ma znaczący wpływ na działalność człowieka na morzu, wpływa na pogodę i klimat, życie roślinne i zwierzęce, rybołówstwo oraz funkcjonowanie portów i bezpieczeństwo nawigacji.
EN
Between 1989 and 1996, almost as much as 7 000 000 m3 of sand was excavated from seabed of the Puck Bay for the purposes of protection of shores of the Hel Peninsula. Remnants of these activities are five pits of varied cubature and depth, which are several times bigger than natural depths. All studies performed so far in the area of the pits indicated that a permanent degradation of environment took place at the sites. Between 2007 and 2008, complex yearly environmental studies were performed in order to establish bases and conditions for actions aiming at rehabilitation of the degraded areas of the Puck Bay. As a result, measurements and surveys of 58 parameters, both chemical and biological ones, were carried out. The aim of those analyses was to point to the parameters which, irrespective of date of study performance, will enable an assessment of seabed degradation resulting from the dredging works carried out. For this purpose, the Wilcoxon’s test for dependent samples was used. 23 parameters used in statistical tests were studied throughout the whole year. The performed statistical analysis indicated that 7 out of the 23 analysed parameters meet the above-mentioned condition, and they may be used in the future in diagnosing state of environment affected by anthropogenic interference with seabed areas.
PL
W latach 1989–1996 z dna Zatoki Puckiej, na potrzeby ochrony brzegu Półwyspu Helskiego, wyczerpano prawie 7 000 000 m3 piasku. Pozostałością tych działań jest pięć wyrobisk o różnej kubaturze i głębokości, przekraczającej kilkukrotnie głębokości naturalne. Wszystkie dotychczasowe badania prowadzone w obrębie wyrobisk wskazują, że w tych miejscach doszło do trwałej degradacji środowiska. W latach 2007–2008 przeprowadzono kompleksowe, całoroczne badania środowiskowe, których celem było określenie podstaw i uwarunkowań przeprowadzenia działań rekultywacyjnych, zdegradowanych obszarów Zatoki Puckiej. W ich wyniku wykonano pomiary i badania 58 parametrów, zarówno chemicznych, jak i biologicznych. Celem niniejszych analiz było wskazanie takich parametrów, które niezależnie od czasu prowadzenia badań, pozwolą określić degradację dna morskiego, wynikającą z przeprowadzonych prac czerpalnych. W tym celu użyto testu Wilcoxona dla par zależnych. Do testów statystycznych wykorzystano 23 parametry, które były badane przez cały rok. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że 7 spośród 23 analizowanych parametrów spełnia wskazany wyżej warunek i mogą być one wykorzystane w przyszłości do diagnozowania stanu środowiska, po antropogenicznej ingerencji w obszarach dna morskiego.
EN
In the north-eastern part of Poland, the underground gas stores are being constructed by diluting salt deposits. Brine, a by-product of the technology applied, is discharged into the coastal waters of the south Baltic Sea by a system of diffusers. To assess the intensity of brine mixing in the near-field of the discharge installation, a monitoring program was carried out. The results demonstrated that under the mildly dynamic conditions of Puck Bay, the discharge of brine (saturation 250 kg m-3, discharge 300 m3 h-1) leads to salinity excess below 0.5 PSU. For parameters of a real brine discharge, the dilution coefficient estimated by formulas derived from analytical solutions, predictive models and laboratory experiments for stagnant water conditions, varied in the range of 123÷360. The dilution coefficient value estimated on the basis of measurements was 1.27÷3.72 times higher than its value obtained by the use of predictive models, while estimated by formulas obtained from laboratory experiments was in the range of 1.41÷2.26 of the dilution coefficient based on measurements.
EN
Snake blenny was noted for the first time in the Puck Bay [see Fig.1] on depth 42.1 m. This part of the Bay is connected with Gdańsk, deep with the maximum depth of 118 m. Snake blenny is probably a post glacial relict fish species in the Baltic. It prefers comparatively deep waters between 30 m to 120 m, as those water depths probably holds the suitable habitat for the fish for spawning and feeding life. However, considering snake blenny’s low tolerance for oxygen deficiency, which may occur in deepest parts of the Gulf of Gdansk, this species may be endangered in this area.
PL
Taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis (Walbaum 1792) został odnotowany po raz pierwszy w wodach Zatoki Puckiej na głębokości 42,1 m (rys 1.) w bezpośrednim sąsiedztwie Głębi Gdańskiej gdzie maksymalna głębokość dochodzi do 118 m. W Bałtyku ryba ta jest prawdopodobnie reliktem pochodzenia polodowcowego. Siedliskiem taśmiaka długiego, zarówno dla celów rozrodczych jak i żerowiskowych, w Bałtyku są wody w zakresie głębokości od 30 m do 120 m. Biorąc pod uwagę wrażliwość tego gatunku na niedobory tlenowe, które występują w Bałtyku w szczególności w najgłębszych partiach wód włączając tu Głębię Gdańską, jego siedliska mogą być zagrożone.
EN
Parasitic relations between animals are very common in wild nature. In this paper, we studied levels of infection in three-spined stickleback with plerocercoids of Schistocephalus solidus from Puck Bay (Baltic Sea, Poland). The total prevalence of infection was 54.2%, while proportion of infected individuals was significantly higher for females than for males. The body width was found to be significantly positively correlated with the number and the weight of parasites. In spite of the increasing deterioration of the Baltic Sea ecosystem by excessive eutrophication and hypoxia, lower prevalence of infection compared to previous published data indicates that there are likely other factors than pollution affecting the life cycle of parasites and the level of parasitism.
EN
We report the results of recent field measurements of seawater thermohaline structure and transparency carried out in early summer 2014 in Puck Bay. Near-bottom, less saline waters occurred almost in the entire study area. Their occurrence in the shallow part of Puck Bay was accompanied by an increase in the seawater transparency. The most likely explanation of these observations is a submarine fresh groundwater discharge.
EN
In the past, the Puck Bay was a very important area for freshwater and marine ichthyofauna. Due to anthropogenic degradation of the environment, especially eutrophication, commercially important fish species have lost spawning grounds and their distribution and abundance fell significantly. A sharp increase in the number of Gasterosteus aculeatus was recorded since the mid-seventies of the twentieth century. Sticklebacks had become the dominant species and were distributed evenly in the coastal waters. But now, the numbers of sticklebacks are decreasing. In this paper, the parasite community of the three-spined sticklebacks was studied. The values of parasitological indices are counted and compared with previous data. Possible consequences of the harboured parasites for body condition, fecundity and changes in host behaviour are described. Also the other possible reasons for the current reduction in the number of sticklebacks in the Puck Bay are analyzed.
PL
Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 r. Zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest zachowanie lub przywrócenie tzw. „właściwego stanu ochrony” gatunków i siedlisk występujących na obszarach Natura 2000, poprzez wprowadzenie odpowiednich „środków ochronnych”. Takimi środkami w przypadku obszarów zlokalizowanych na morzu są plany ochrony. Proces przygotowania dokumentów dla obszarów zlokalizowanych w rejonie Zatoki Puckiej tj.: PLB220005 Zatoka Pucka i PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, rozpoczął się w 2011 r. i trwał 38 miesięcy a jednym z jego istotnych elementów były konsultacje społeczne. Celem pracy jest omówienie roli konsultacji społecznych jako elementu planowania ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej oraz analiza konfliktów pomiędzy określonymi celami ochrony i działalnością człowieka, które wymagały wypracowania kompromisowych rozwiązań. Niespodziewanie szeroki udział społeczeństwa w dyskusji dotyczącej zapisów w projektach planów ochrony, choć był procesem trudnym, niewątpliwie przyniósł wiele korzyści zarówno społecznych, jak i środowiskowych.
EN
Natura 2000 network was implemented in Poland in 2004. Under current legislation, it is required to preserve or restore „favourable conservation status” of species and habitats within Natura 2000 sites by introducing appropriate „protection measures”. Such measures for marine areas are protection and management plans. Elaboration of that documents for two sites of the Puck Bay area: PLB220005 and PLH220032 started in 2011 and was carried out for 38 months. Public consultations were one of its crucial element. The aim of this paper is to discuss the role of public consultations as a part of the conservation planning process in the Puck Bay area and conflicts analysis. Surprisingly, wide public participation, even though it was a difficult process, undoubtedly brought benefits, on both social and environmental fields.
EN
Gelatinous zooplankton is a group of organisms, which in recent decades has become one of the most important elements to shape the marine ecosystem. Their growing numbers and spreading to the new marine regions, in combination with the high feeding rate, causes significant changes in the flow of energy in the food webs. The only regularly-occurring gelatinous zooplankton species in the Puck Bay area is scyphozoan Aurelia aurita, most abundant in the summer and fall seasons. As shown in Barz and Hirche’s (2005), Möller’s (1980a), Schneider’s (1989), and Schneider and Behrends’ (1994) studies, the abundance of jellyfish in Bornholm Basin and Kiel Bight was several times lower than that in Puck Bay. Nevertheless, the authors of these studies concluded that the population of A. aurita can significantly reduce mesozooplankton and fish resources by preying on their larvae and eggs. Taking this into account, it is possible that the impact of A. aurita medusae on the Puck Bay ecosystem is even higher than in other parts of the Baltic Sea. Verification of this thesis requires detailed investigation; the scope of which should include investigation of: A. aurita food selectivity and long-term mesozooplankton, and A. aurita medusae abundance. The aim of this study, based on the few data in the literature, is to estimate if the gelatinous zooplankton is also an important element of the .
PL
Zooplankton galaretowaty to grupa organizmów, która w ostatnich dekadach stała się jednym z najważniejszych elementów kształtujących ekosystemy morskie. Ich rosnąca liczebność i rozprzestrzenianie się na nowe akweny w połączeniu z wysokim tempem żerowania, powodują istotne zmiany w przepływie energii w sieciach troficznych. Celem pracy była próba zbadania, na podstawie nielicznych danych literaturowych i własnych danych niepublikowanych, czy zooplankton galaretowaty jest również istotnym elementem ekosystemu Zatoki Puckiej. Jedynym regularnie występującym w tym akwenie gatunkiem z tej grupy zwierząt jest Aurelia aurita, która w miesiącach lata i jesieni występuje w wysokiej liczebności (Olenycz – dane niepublikowane). W przypadku Basenu Bornholmskiego i Zatoki Kilońskiej stwierdzono (Möller 1980a, Schneider 1989, Schneider and Behrends 1994, Barz and Hirche 2005), że liczebność meduz była około kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku Zatoki Puckiej. Tym niemniej autorzy tych badań uznali, że populacja tego gatunku może znacząco redukować zasoby mezozooplanktonu i ryb, poprzez żerowanie na ich larwach i ikrze. Potencjalnie więc, wpływ meduz A. aurita Zatoki Puckiej jest większy niż w przypadku innych rejonów Bałtyku. Jednak aby potwierdzić tę tezę należy przeprowadzić kompleksowe badania, które swym zakresem objęłyby długoterminowe analizy wybiórczości pokarmowej meduz A. aurita oraz zmian liczebności mezozooplanktonu i meduz A. aurita.
EN
Brine, a by-product in the process of constructing gas storage caverns in salt deposits, has been discharged into Puck Bay by a system of diffusers since autumn 2010. In-situ measurements taken in the period of October 2010–December 2012 were used to assess salinity changes in the vicinity of the discharge installation. The measured salinity values included two components: the natural, representing salinity in the absence of discharge, and salinity excess due to brine discharge. Owing to the limited number of locations in the Gulf of Gdańsk where the national program of monitoring environmental changes is carried out, it was impossible to determine exactly the natural component. As a consequence, four estimation methods were proposed. A detailed analysis was carried out for the second half of 2012, when parameters of brine were close to the maximum permissible values. It was found that the average salinity excess in the vicinity of the installation rarely reached 0.5 PSU, and the maximum values at individual sites occasionally reached 0.6 PSU. It was shown that the local wind plays an important role in brine mixing with the surrounding environment, however, it is not sufficient to explain the observed salinity patterns.
EN
To date 11 non-indigenous benthic taxa have been reported in Puck Bay (southern Baltic Sea). Five of the 34 taxa forming the soft bottom communities are regarded as non-indigenous to this area. They are Marenzelleria spp., Mya arenaria, Potamopyrgus antipodarum, Gammarus tigrinus and Amphibalanus improvisus. Non-indigenous species comprised up to 33% of the total number of identified macrofaunal taxa (mean 17%). The average proportion of aliens was 6% (max 46%) in the total abundance of macrofauna, and 10% (max 65%) in the biomass. A significant positive relationship was found between the numbers of native taxa and non-indigenous species. The number of native taxa was significantly higher on a sea bed covered with vascular plants than on an unvegetated one, but no such relationship was found for their abundance. No significant differences were found in the number and abundance of non-indigenous species between sea beds devoid of vegetation and those covered with vascular plants, Chara spp. or mats of filamentous algae. G. tigrinus preferred a sea bed with vegetation, whereas Marenzelleria spp. decidedly preferred one without vegetation.
EN
This work presents the results of the study on methane emission from the sea bottom in the coastal zone of Puck Bay. The investigations were conducted from June through September 2010 at seven sampling sites located along the Hel Peninsula. The research results indicate that the methane flux rates vary periodically. Methane emission from seabed into near-bottom water in the coastal zone of Puck Bay along the Hel Peninsula ranged from 0.91 mmol m-2 d-1 to 49.15 mmol m-2 d-1.
EN
The aim of the conducted research was to determine the possibilities of using the biomass of macroalgae obtained from Puck Bay during May-September season in biogas production process. Model respirometry chambers were used to determine the amount of produced biogas and examine its quality composition. Depending on the month in which the algal biomass was obtained, the experiments were divided into five stages. In each stage, the effectiveness of the biogas production process was tested for the applied loads in model fermentation chambers in the range from 1.0 kg DOM/m3 ź d to 3.0 kg DOM/m3 ź d. During the experiments it was found that the efficiency of biogas production varied from 205 dm3/kg DOM to 407 dm3/kg DOM depending on the month of the vegetation season and the applied organic matter load in the chamber. Methane content was very high and ranged from 63% to 74%.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie możliwości wykorzystania biomasy makroglonów pozyskiwanych z Zatoki Puckiej w okresie od maja do września w procesie wytwarzania biogazu. Do określenia ilości wytwarzanego biogazu oraz zbadania jego składu jakościowego wykorzystano modelowe komory respirometryczne. W zależności od miesiąca, w którym pozyskiwano biomasę glonową eksperymenty podzielono na pięć etapów. W każdym z etapów testowano efektywność procesu biogazowania w zakresie stosowanych obciążeń modelowych komór fermentacyjnych w zakresie od 1,0 kg s.m.o/m3 ź d do 3,0 kg s.m.o./m3 ź d. W trakcie eksperymentów stwierdzono, iż wydajność wytwarzania biogazu kształtowała się w zakresie od 205 dm3/kg s.m.o. do 407 dm3/kg s.m.o. w zależności od miesiąca okresu wegetacyjnego oraz stosowanego obciążenia komory ładunkiem substancji organicznej. Zawartość metanu była bardzo wysoka i mieściła się w granicach od 63% do 74%.
EN
In this short communication we present the results of field measurements which show the incidence of waters originating from the deeper layers of Puck Bay in shallow Puck Lagoon. The reason for such a situation is the occurrence of a small-scale upwelling. This phenomenon may play a significant role in shaping the ecosystem conditions of Puck Lagoon, which is unique in terms of its natural values.
EN
The spatial distributions of basic water parameters in the Puck Bay, a small semi-closed water body located on the southern coast of the Baltic Sea, were often typical of upwelling phenomenon. In such situations, like those observed in July of 1999, temperature decreased locally and water transparency increased locally. The present study analyzed conditions under which upwelling occurred using maps of horizontal currents at different depths, which were obtained from an operational hydrodynamic model. With north, northwest winds the upwelling in Puck Bay looked like the shallow-water upwelling arising as a direct dynamic response of the water body to the wind direction, without a distinct effect of the Coriolis force. However, upwelling water circulation during other wind directions, i.e. west and northeast winds, did not match this simple scheme and was affected by coastline configuration. The results of many years’ measurements pointed at an important role of upwelling in hydrological regime formation in the shallow parts of the Puck Bay.
EN
Single study on horizontal distribution of macrozoobenthos in the sandy bottom of Jastarnia and Jurata coastal zone was conducted in summer 2004. 15 sampling sites in Jurata were divided into 4 radii every 100 m and 4 sampling sites were located near the harbor in Jastarnia. 18 species and 3 groups represented benthic invertebrates in the studied area. They reached the density of x = 1840 indiv.źm^-2 and wet mass of x = 121.8 gźm-2 near Jurata and near Jastarnia x = 638 indiv.źm^-2 and x = 376.6 gźm^-2, respectively. The most abundant species were Hediste diversicolor, Cerastoderma glaucum and Hydrobia ulvae. As for the biodiversity calculated with the Shannon index, it reached the highest values at sampling sites the most distant from the shore in Jurata. Species composition as well as qualitative and quantitative structure of benthic fauna in the studied area indicated unsatisfactory environmental conditions and low value of the area as a feeding ground for fish.
PL
Badania nad poziomym rozmieszczeniem makrozoobentosu piaszczystego dna w okolicach Jastarni i Juraty prowadzone były jednorazowo latem 2004 roku. Wyznaczono 15 stanowisk w okolicach Juraty dzieląc stanowiska na cztery promienie oddalone od siebie o 100 m oraz 4 stanowiska w pobliżu portu w Jastarni. Bezkręgowce denne na tym obszarze reprezentowane były przez 18 gatunków i 3 grupy ponadgatunkowe, które w pobliżu Juraty osiągały zagęszczenie x = 1840 osobn.źm^-2 i masę mokrą x = 121,8 g_mmźm^-2, a w okolicach Jastarni x = 638 osobn.źm-2 i x = 376,6 g_mmźm^-2. Najczęściej spotykanymi gatunkami były Hediste diversicolor, Cerastoderma glaucum i Hydrobia ulvae. Większą bioróżnorodnością wyznaczoną wskaźnikiem Shannona-Wienera charakteryzowały się stanowiska najbardziej oddalone od brzegu w Juracie. Skład gatunkowy oraz struktura jakościowo-ilościowa fauny dennej w tej części Zatoki Puckiej świadczy o niezadowalającym stanie środowiska oraz niskiej wartości tych obszarów jako miejsca żerowania ryb.
EN
Studies of benthic diatom communities in the surface sediments of the Swarzewo area of Puck Bay were carried out during 1998 and 1999 in order to assess water quality, and in particular the organic load. Among the 192 taxa identified, teratological forms of diatoms were recorded in 17 diatom species, primarily in the species Opephora mutabilis, Planothidium delicatulum and Fragilaria fasciculata. The number of teratological forms was significantly higher in sediments rich in organic matter, which had concurrent high concentrations of phosphorus and nitrite nitrogen compounds. The highest teratological diatom abundances were recorded in á- mesosaprobic conditions, especially during spring and summer. It is postulated that teratological diatom valves are indicative of poor water quality.
EN
Construction of a data base structure and resulted 3D structure images of sedimentary stratiform deposits was exemplified in a case of rock salt deposit at the Puck Bay (northern Poland). Analysis of 3D models of deposit structure (lithological and facies ones) and distribution models of selected chemical (resource) parameters evidenced a high correlation between the distinguished salt facies types and resource features. The imaged facies and chemical patterns indicated that the middle and western parts of the deposit are the most prospective for future management for both underground salt exploitation and cavern solution (gas/oil storage). Another area for future prospecting and management is located towards NW and NNW from the actual salt deposit area. The presented methodology could be applied to other sedimentary deposits, e.g. raw minerals and lignites, simplifying the resource calculation and projecting their proper and economic management.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.