Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poznań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Klinowo-pierścieniowa struktura zieleni Poznania zapewnia dobrą dostępność terenów dla mieszkańców w izochronach dojścia pieszego poniżej 10 minut, co zbadano za pomocą narzędzi GIS. Istnieją jednak obszary miasta, z których dostęp do parków i lasów wymaga znacznie dłuższego czasu dojścia. Jak poprawić tę dostępność?
PL
Pandemia COVID-19 postawiła samorządy i przedsiębiorstwa przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki odpadami, w szczególności niedopuszczenia do zaprzestania odbioru lub przetwarzania odpadów, co niewątpliwie wywołałoby kolejny dotkliwy kryzys. Przed takim wyzwaniem stanął też Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP).
PL
W pracy opisano proces opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) Poznańskiego Węzła Wodnego w celu wygenerowania zestawu danych dla dwuwymiarowego hydrodynamicznego modelu przepływu poznańskiego odcinka rzeki Warty. Zakres prac obejmował pozyskanie podkładów geodezyjnych numerycznego modelu terenu bazującego na lotniczym skaningu laserowym (LIDAR), wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych w celu weryfikacji poprawności NMT, wykonaniu pomiarów batymetrycznych dna, generacji przekrojów pośrednich koryta rzeki, scaleniu informacji o batymetrii z NMT wykorzystujących narzędzia GIS (Geographic Information System), generacji siatki metody elementów skończonych (MES) oraz utworzeniu pliku danych w standardzie akceptowalnym przez dwuwymiarowy system modelowania przepływów nieustalonych RISMO2D. W trakcie badań wykorzystano nowoczesną aparaturę pomiarową: ultradźwiękową sondę ADCP StreamPro umożliwiającą pomiar zarówno rozkładu prędkości w przekroju kontrolnym, jak i batymetrii cieku, geodezyjnego sprzętu GPS Sokkia-11 umożliwiającego szybki pomiar trzech współrzędnych wybranego w terenie punktu. Analiza i post-processing danych pomiarowych wymagała wykorzystania narzędzi klasy GIS (wybrano system QGIS) oraz oprogramowania specjalistycznego.
EN
The paper describes the process of developing a digital elewation model (DEM) of the Poznań Waterway System in order to generate a data set for a two-dimensional hydrodynamic flow model of the Poznań section of the Warta river. The scope of work included the acquisition of a digital elevation model based on aerial laser scanning (LIDAR), geodetic height measurements to verify the correctness of DEM, bathymetric measurements, generation of intermediate sections of the river bed, merging information about bathymetry with DEM using GIS (Geographic Information System), generation of the finite element method mesh (FEM) and creation of a data file in a standard acceptable by the two-dimensional transient flow modeling system RISMO2D. During the work, modern measuring equipment was used: an ultrasonic ADCP StreamPro probe enabling measurement of both speed distribution in the control section and water bathymetry, Sokkia-11 geodetic equipment enabling quick measurement of three coordinates of a point in the area. The analysis and post-processing of measurement data required the use of GIS class tools (QGIS system selected) and specialized software.
PL
Ogrody pływające pomagają wprowadzać zieleń tam, gdzie wydaje się to niemożliwe, zwiększając przy tym bioróżnorodność miast oraz efektywnie wpływając na oczyszczanie wody i powietrza.
PL
Richard Louv w książce "Ostatnie dziecko lasu" definiuje u dzieci syndrom deficytu kontaktu z naturą. Zauważa, że te żyjące w miastach mają ograniczony dostep do swobodnej zabawy na łonie przyrody, co ma negatywny wpływ na psychikę dzieci, możliwość koncentrcaji, koordynację ruchową oraz kondycję fizyczną. Antidotum na te zjawiska stanowią naturalne place zabaw.
PL
Park im. Adama Mickiewicza był zakładany w Poznaniu w latach 1907-1910. Znajduje się w dzielnicy Stare Miasto. Zajmuje powierzchnię 3 ha i od 1985 r. jest obiektem zabytkowym.
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
PL
Artykuł w zamierzeniu autorki ma być przyczynkiem do dyskusji nad znaczeniem wartości społecznej zabytków w procesie ich ochrony. Zdaniem autorki wartości te ciągle jeszcze są niedoceniane w naszym kraju. Waloryzacja obiektów historycznych opiera się w Polsce nadal głównie na takich przesłankach, jak autentyzm, wartości historyczne, estetyczne lub naukowe, wyznaczanych przez ekspertów. W takim ujęciu zachowanie zabytków ma stać się obywatelskim obowiązkiem, wiązanym z patriotyzmem lub wyższą kulturą i etyką postępowania. Tymczasem wobec wielkiej migracji ludzi w Europie, powodowanej otwartością granic oraz rynków pracy, bezpośrednie powiązanie z własnym dziedzictwem jest często przerwane. Potrzeba asymilacji na nowym terenie, przy próbie zachowania własnej tożsamości przybyszów, wymusza tworzenie także innych wartości w zabytkowych obiektach historycznych, aby mogły one tych przybyszów prowokować do swojej ochrony. Wartości społeczne nie są tworzone przez specjalistów, ale przez ludzi mających kontakt z danym zabytkiem na co dzień. Kontakt ten jest okazją do emocjonalnego powiązania człowieka z tym zabytkiem poprzez identyfikację wykreowanych przez niego wartości społecznych.
EN
It is the author’s intention for the article to engage in a discussion on the significance of the social value of historical monuments in the process of their protection. According to the author, these values are still underappreciated in our country. The valuation of historical structures in Poland is still based primarily on such considerations as authenticity or historical, aesthetic or scientific values that are determined by experts. In this perspective, the preservation of historical monuments must become a civic duty, associated with patriotism or higher culture and ethical conduct. Meanwhile, in the face of the great migration of people in Europe caused by open borders and employment markets, the direct link with one’s heritage is often severed. The need to assimilate in a new area, with attempts at preserving their own identity made by newcomers, often forces the creation of different historical value in protected sites so that they can provoke these newcomers to protect them. Social values are not created by specialists, but by the people who have contact with historical structures every day. This contact is an occasion to form an emotional bond between man and such a historical site through identifying emergent social values.
9
Content available remote The former urban school gardens
EN
In the studies, the subject of the so-called central school gardens which were founded in interwar Poland was undertaken, thinking about the pupils of all schools in a given city, irrespectively of the level of learning. The character of the gardens was determined by the goal they served, as well as by the user for whom they were founded – they were, first of all, demonstration gardens, based on the model of university botanic gardens. From among the whole group of school gardens which were founded in great quantities at that time, they were distinguished by their relatively large scale, often with access for the wider public and by a “park nature”; therefore, their layout, architectonic details, and partly their plant selection, are not only the reflection of the requirements, being imposed by their didactic function but also a picture of contemporary fashion or standards and rules for the design of gardens and parks.
PL
W badaniach podjęto temat tzw. centralnych ogrodów szkolnych, które zakładano w Polsce międzywojennej z myślą o uczniach wszystkich, niezależnie od szczebla nauczania, szkół danego miasta. Charakter tych obiektów był zdeterminowany zarówno przez cel, jakiemu służyły, jak i adresata, dla którego je zakładano – były to ogrody przede wszystkim demonstracyjne, wzorowane na uniwersyteckich ogrodach botanicznych. Pośród całej grupy licznie wówczas zakładanych ogrodów szkolnych wyróżniają się stosunkowo dużą skalą, często także dostępnością dla szerszej publiczności oraz „parkowym charakterem” i dlatego w ich rozplanowaniu, detalu architektonicznym, częściowo również w doborach roślinnych – odnajdujemy nie tylko odzwierciedlenie wymogów, jakie narzucała ich dydaktyczna funkcja, ale również obraz ówczesnej mody czy norm oraz zasad projektowania ogrodów i parków.
PL
Geoportal 3D miasta Poznania to jeden z pierwszych w Polsce tak kompleksowych projektów mających na celu wykorzystanie wizualizacji trójwymiarowej w zarządzaniu miastem.
EN
Sandstones are a commonly used stone in the architecture of Poznań. They are constantly affected by deterioration processes. This is mainly linked to pollution, which is a consequence of the city development. This is manifested, among others, by the emission of harmful substances from traffic routes, as well as the combustion of solid fuels in the city centre. The research is focused on the sandstone elevation of one of the monuments of the Royal-Imperial Route in Poznań - the current building of the University of Economics and Business in Poznań dated to the beginning of the 20th century. The research was carried out both -on a macro- and microscale. Taking into account the ICOMOS glossary (International Council on Monuments and Sites), the types of damage on the façade on a macroscale were classified. The most common problem was the black crust on the surface of stone panels. Thanks to the use of optical, scanning and cathodoluminescence microscopy, it was also possible to analyse various types of contaminants on a microscale that appear in the building elevation. As a result of the research, dust particles, metals such as lead, tin, zinc, iron, and sulphur and nitrogen compounds that were part of dust particles were found. Deterioration of the façade caused by soiling derived from traffic-related particulate matter, deposition of nitrates from exhaust and other emission sources may seriously impact natural building stones.
12
Content available O celowości rewitalizacji konstrukcji szachulcowych
PL
W artykule przeanalizowano kilka obiektów o konstrukcji szachulcowej w wieku ponad 100 lat znajdujących się na terenie Wielkopolski. Omówiono ich aktualny stan techniczny, występujące destrukcje elementów drewnianego szkieletu nośnego i stropów drewnianych ze ślepym pułapem, podając główne przyczyny ich złego stanu technicznego: niewłaściwe zabezpieczenie drewna od wpływów zawilgocenia, wywołujące korozję biologiczną, szkodniki drewna, niewłaściwie przeprowadzone remonty i przebudowy wnętrz, wpływ drgań wywołanych zwiększonym ruchem pojazdów, niewłaściwe izolacje lub ich brak na elementach wystających z lica budynku (gzymsy, balkony).
EN
The constructions of several objects with half-timbered structures over 100 years old located in Wielkopolska were analysed in the article. The current technical condition, the occurring destruction of wooden frame elements and wooden ceilings with a blind ceiling, giving as a main reason for their poor technical condition were taken into consideration, it means: improper protection of wood against the influence of moisture, causing biological corrosion, wood pests, improper repairs and interior conversions, impact of vibrations caused by increased vehicle traffic, improper insulation or lack of insulation on elements protruding from the face of the building (e.g. cornices, balconies).
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwych przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszanego na drugiej kondygnacji galerii handlowej „Avenida” w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 2. Analiza zebranych informacji wykazała, że oberwanie się części sufitu podwieszanego spowodowane zostało dużą ilością wody, która znalazła się na jego powierzchni głównie na skutek nieszczelnej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego. Istotną przyczyną awarii był też nieodpowiedni sposób eksploatacji gotowej już konstrukcji sufitu podwieszanego.
EN
The article presents the analysis of possible causes of the collapse of a part of suspended ceiling on the second floor in „Avenida” shopping center at 2 Stanisława Matyi Street in Poznań. The analysis of the collected information has shown that the collapse of a part of the suspended ceiling was caused by a large amount of water which found its way onto the surface of the ceiling due to leaking top roofing. An important cause of the collapse was also wrong utilisation of the completed construction of the suspended ceiling.
PL
W artykule podjęto problematykę oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. W szczególności skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych kryteriów oceny ich sieci. Założono, że wyznaczenie wartości tych kryteriów powinno być możliwe przy wykorzystaniu publicznie dostępnych w Polsce źródeł danych, np. takich które zostały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy też w ramach projektów Urban Atlas lub OpenStreetMap. Ostatecznie zaproponowano zbiór kryteriów oceny, które mieściły się w sześciu kategoriach i pokrywały aspekty: kosztowe, udziału ładowarek dużej mocy, związane z dostępnością przestrzenną, a także integracją sieci ładowarek samochodów elektrycznych z systemem publicznego transportu zbiorowego. Tak opracowany zbiór kryteriów został zastoso¬wany do oceny sieci punktów ładowania w Poznaniu dla stanu obecnego oraz trzech opracowanych przez autorów wariantów predykcyjnych, które spełniają wymagania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
EN
The article discusses the problem of appraisal of the location of electric car charging stations. The article is focused on identifying potential criteria for assessing the network of charging points. It was assumed that the determination of the value of these criteria should be possible by using publicly available data sources in Poland, e.g. those that were made available by the Central Statistical Office of Poland, Head Office of Geodesy and Cartography or as part of Urban Atlas or OpenStreetMap projects. Finally, a set of evaluation criteria was proposed, which were classified to six categories and covered the aspects of: cost, the share of high power charging stations, spatial accessibility as well as the integration of electric car charger network with the public transport system. The set was used to assess the network of charging stations in Poznan for the present state and three forecasting variants developed by the authors, which meet the requirements of the Act on electromobility and alternative fuels.
PL
Zapisy Planu Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (SULP) zostaną wykorzystane podczas procesu aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (SUMP) oraz przy tworzeniu nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej tylko dla Miasta Poznania.
EN
The Poznań and Lwów gasworks were established in the 1850s; the former being an urban enterprise, the latter a private company. At the beginning of the 20th century, the gasworks and the entire gas infrastructure in Lwów were seriously outdated as compared to Poznań in terms of the volume of production and technology. After the municipalization of the plant in 1898, Galicia’s capital quickly began to reduce a backlog using the effects of technical progress in Europe. As part of the modernization and expansion of both gasworks in the fi rst decade of the 20th century, modern water-gas plants with Humphreys & Glasgow systems were commissioned in Poznań (1900) and Lwów (1906). Moreover, the gas network and public lighting system were intensively developed in both cities. In 1910, 11.3 million cubic meters of gas fl owed into the municipal network in Poznań, whereas 6.1 million cubic meters did so in Lwów. The number of gas street lights amounted to 3456 and 3541, respectively. In both cities, major extensions of their gasworks were planned in the very years preceding the outbreak of World War I. In Poznań, the investment was implemented to a large extent during World War I, when a unique and innovative Koppers retort house and a dry-seal gas holder with a capacity of 50 thousand cubic meters were built. In Lwów, due to the Russian occupation of the city between 1914 and 1915, ultimately the works had to be stopped. Due to wartime hardships, the planned Glover-West vertical retort house was eventually replaced by the Dessau vertical retort furnace. The retort house was completed in 1917, but the rest of the investment was fi nalized in the fi rst years of the Second Polish Republic. Nevertheless, when the Partitions of Poland ended, both gas plants were among the largest and most modern in terms of technology in the country, in which their directors at the time, Hans Mertens in Poznań and Adam Teodorowicz in Lwów, had considerable merit.
17
Content available remote Roboty palowe dla posadowienia obiektów Atal Warta Towers
PL
W Poznaniu w pobliżu rzeki Warty, w szybko rozwijającej się dzielnicy Nowe Miasto powstaje Atal Warta Towers. Będzie to jeden z najwyższych obiektów w tym mieście. Jego budowa to złożony process, począwszy od fazy projektowania i wykonania fundamentów.
EN
Atal Warta Towers is being built in Poznań, near the Warta river, in the rapidly developing Nowe Miasto district. It will be one of the tallest buildings in this city, as it was designed as a 17-storey residential building. Its construction is a complex process, starting from the design and construction of the foundations. The complex is to be ready for commissioning in two years.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania strategii healthy cites w kontekście poprawy jakości przestrzeni architektonicznej na przykładzie miasta Poznania oraz próba dokonania oceny spełnienia założeń programowych Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i idei healthy cities, jak również ewaluacja zmian w przestrzeni dedykowanej ochronie zdrowia. Obserwowany obecnie duży wzrost wymagań społecznych związanych z opieką zdrowotną, w tym wysoką jakością przestrzeni, pozwala zauważyć zależność pomiędzy jakością rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych w szpitalu a procesem zdrowienia pacjenta.
EN
This article aims to describe in more detail the implementation of the Healthy Cities strategy in the context of the improved quality of the architectural space based on the example of Poznan, and to assess whether the assumptions of the programme of the Polish Association of Healthy Cities and the ideas of Healthy Cities are met and to evaluate the changes in space dedicated to health care. At present, there is a growing social demand for health care, in this a demand for high quality space, which allows us to observe that there are interdependencies between the quality of architectural functional and spatial solutions applied in hospitals and the patient’s recovery process.
PL
Idea współdzielenia dóbr materialnych od dłuższego czasu z powodzeniem rozwija się na całym świecie w ramach koncepcji Smart City – miasta inteligentnego, nowoczesnego, ekologicznego. Także w Polsce zyskuje ona na popularności i w ramach tej inicjatywy Poznań jesienią zeszłego roku dołączył do miast oferujących możliwość najmu samochodów na minuty. Pomysł jak na nasze standardy rewolucyjny, aczkolwiek opłacalny dla wszystkich zainteresowanych stron – zarówno dla pomysłodawcy i właściciela systemu najmu, dla użytkowników pojazdów oraz miasta, po którym auta się poruszają.
EN
The idea of sharing material goods for a long time is successfully developing all over the world as part of the Smart City concept – a smart, modern, ecological city. Also in Poland, it is gaining popularity and as part of this initiative Poznań in the autumn of last year joined the cities offering the possibility of renting cars for minutes. An idea for our revolutionary standards, albeit profitable for all interested parties – both for the originator and owner of the rental system, for the user of these vehicles and the city where cars are moving.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.