Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Portugalia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Międzynarodowy Festiwal Ogrodów w Ponte de Lima w Portugalii organizowany jest od 2005 r. i w tym roku świętuje swoją dziesiątą rocznicę pod hasłem „Jardins em Festa” – „Ogrody na przyjęcia”.
2
Content available remote Zabytkowe fortyfikacje w krajobrazie miejskim Portugalii (wybrane przykłady)
PL
Artykuł prezentuje problem ochrony i rewaloryzacji zabytkowych fortyfikacji w krajobrazie portugalskich miast: Lizbony, Porto, Funchal oraz Cascais. Wybrane miasta, będące ośrodkami o różnej skali i zasobie dziedzictwa kulturowego, podjęły działania na rzecz ochrony i częściowej adaptacji reliktów nowożytnych fortyfikacji. W dystrykcie Lizbona, oprócz fortyfikacji broniących miasta od strony rzeki Tag, miasto prowadzi prace rewaloryzacyjne w Forte de Sao Bruno i Sao Juliao da Barra. Z kolei w Porto, w dzielnicy Matosinhos, trwają prace konserwatorskie w sąsiedztwie fortu da Nossa Senhora das Neves, zwanego także Castello de Matosinhos, wzniesionego w wieku XVII, w celu obrony tej części wybrzeża przed piratami. W Funchal, stolicy Madery, zwanym małą Lizboną na uwagę zasługują bastiony Palacio de Sao Laurento oraz fortalicja de São Tiago, która w ostatnich latach przeszła remont konserwatorski. Do niezwykle udanych kreacji należy zaliczyć rewaloryzację fortu de Nossa Senhora da Luz w Cascais, gdzie do zabytkowej tkanki wprowadzono współczesny detal architektoniczny. Przytoczone przykłady wskazują, że zabytkowe fortyfikacje oraz ich relikty dzięki zabiegom rewaloryzacyjnym mogą stać się na nowo istotnym elementem krajobrazu kulturowego miast, a co za tym idzie, także szansą na ich rozwój turystyczny.
EN
This article reviews the preservation and reconstruction of historic fortifications in the Portuguese cities of Lisbon, Porto, Funchal and Cascais. These cities, which have a range of cultural heritage resources, undertook projects to preserve and partially adapt the remains of modern fortifications. In Lisbon, the city is conducting restoration work at Forte de Sao Brune and Sao Juliao da Barra, as well as at the fortifications that defended the city along the Tagus river. In the Matosinhos district in Porto, conservation work has been carried out on the site of the Nossa Senhora das Neves fort, also known as the Castello de Matosinhos, which was built in the 17th century to defend the coast from pirates. In Funchal, which is the capital of Madeira and also called little Lisbon, the bastions of the Palacio de Sao Laurento and the fortalice de São Tiago also deserve attention for the recent conservation and restoration work done there. The restoration of the fort de Nossa Senhora da Luz in Cascais is an unusually well-planned design which took historic elements and introduced modern architectural detailing. The examples presented demonstrate how historic fortifications and ruins can be converted into new cultural elements of the city landscape through restorative projects that endow the sites with opportunities to develop tourism.
PL
Esej ten pragnie umiejscowić dzieła najważniejszego portugalskiego architekta dwudziestego wieku w kontekscie europejskim, omawiajac tło i prezentując projekt domu Casa Cortez w Porto w kontekscie międzynarodowego modernizmu. Budynek ten, rozebrany w 1971 r. uważany jest za pierwszy przykład modernizmu w Portugalii. Wyznaczył też drogę do wielkiej kariery architekta Viany de Limy, zmarłego 20 lat temu. Jego wkład w architekturę modernizmu dopiero dziś zaczyna być przedmiotem zainteresowań i badań naukowych, dzięki którym rozpoznawane są najważniejsze cechy budownictwa północnej Portugalii w latach od 1940-1980. Był to takze złoty wiek aktywności architekta Viana de Limy w takich miastach jak Porto, Feira, Bragança, Caminha, Esposende, i inne. Prace Viana de Limy koncentrowały sie na wielu polach i obejmowały również nieocenioną dziś działalność w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego zarówno na terenie Portugalii jak i w innych krajach, zwłaszcza w Brazylii i w Maroku.
EN
The essay intends to situate the production of the most important Portuguese architect of the twentieth century in the European context, framing the draft of a house constructed in the city of Porto in the context of the International Modernism. This work (demolished in 1971) is considered the first Modern housing example in Portugal, and paves the way for a major career of Architect Viana de Lima, who died 20 years ago. His contribution to the architectural movement begins at the moment being the subject of interest in academic research and the discovery of the most important features of the architecture produced in the North of Portugal between 1940 and 1980 - the golden period of activity of the Architect in cities such as Porto, Feira, Bragança, Caminha, Esposende, etc. Its activity was very broad and included also an invaluable contribution in the field of safeguarding built heritage, both in Portugal and other countries in the world, particularly Brazil and Morocco.
4
Content available remote Renewal of Industrial Cityscape. Case Study In Covilha, Portugal
PL
Miejski krajobraz Portugalii w XXI wieku jest zdominowany w dużej części przez procesy rewitalizacji. Geneza przemysłowej epoki produkcji wełny w Covilha sięga XVII wieku. Obszar w latach 1980-tych zaczyna się przekształcać w przestrzeni naukowej. UBI (Uniwersytetu da Beira Interior). Celem artykułu jest przedstawienie różnych form krajobrazu urbanistycznego, uwzględniającego minione stulecia działalności człowieka. Obecnie w analizowanym mieście możemy obserwować proces odtwarzania (odnowy) panoram miejskich a także widoków o mniejszej skali. Jest to główny oryginalny watek niniejszego opracowania. Wyniki pracy wydobywają walory krajobrazowego kształtowania dawnej przestrzeni przemysłowej. Podstawą artykułu jest literatura związana z tematem oraz badania in situ prowadzone w Portugalii od roku 2001 do chwili obecnej.
PL
Covilha, często określana przez Polaków mianem "Zakopane Portugalii", to portugalskie miasteczko położone u podnóża masywu górskiego Serra da Estrela, którego najwyższy szczyt - Torre - ma 1993 m n.p.m. Covilha dawniej była ośrodkiem przemysłu tekstylnego. Pomimo zamknięcia większości zakładów produkcyjnych miasto jednak nie wymarło - dzięki swojemu położeniu stało się doskonałym punktem wypadowym dla amatorów wycieczek górskich oraz białego szaleństwa.
6
Content available remote Tolo House
PL
Portugalia, małe miasteczko. Alvaro Leite Siza projektuje bryłę, która nie jest ani horyzontalna ani wertykalna. Jest skośna, kaskadowa. Spięta na całej długości zewnętrznymi schodami - ścieżką. Ścieżką, która jest wędrówką po formach architektonicznych, po zalesionym zboczu, po przeszłości, przyszłości...
EN
A small Portuguese town. Alvaro Leite Siza designs a volume, neither horizontal, nor vertical. It is slanting and cascade, linked on its entire length with an external path-stairs. A path which is a passage through architectural forms, woody slopes, through the past and the future.
PL
Modernizacja linii kolejowych w Portugalii należy do dużych europejskich projektów związanych z rozwojem transportu. Założeniem modernizacji linii kolejowej łączącej Lizbonę z Porto, dwa główne miasta kraju położone od siebie w odległości 350 km, było podniesienie prędkości podróżowania do 170 - 220 km/h. Rozwiązanie to umożliwiło uniknąć budowy od podstaw linii kolejowej dla pociągów dużych prędkości. Materiały, z których zbudowane było dotychczasowe podtorze, bardzo wrażliwe na wodę, nie zapewniały uzyskania zakładanych parametrów zmodernizowanego podtorza. W przypadku zastosowania kompleksowej wymiany materiału podtorza należało liczyć się z problemami związanymi z transportem oraz negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Ponadto konieczność utrzymania ruchu kolejowego na modernizowanej linii w taki sposób, aby pociągi kursowały z prędkością co najmniej 80 km/h, mocno ograniczyło dostępną przestrzeń dla ekip prowadzących modernizację linii kolejowej. Długa pora deszczowastanowiła zagrożenie dla dotrzymania zakładanych terminów realizacji modernizacji. Stabilizacja wapnem wierzchniej warstwy starego podtorza rozwiązała wiele z powyższych problemów, łącznie z uniknięciem konieczności zastąpienia ponad 200 000 m[^3] gruntów składających się na stare podtorze przez taką samą ilość nowego kruszywa. Ograniczyło to negatywny wpływ budowy na środowisko naturalne.
EN
Modernization of railway lines in Portugal belongs to the group of large projects related to infrastructure development. Primary target for modernization of railway line connecting Lisbon and Porto, two main cities of the country, was to increase the travel speed to 170 - 220 kph on entire distance of 350 km. Materials used for the construction of the primary sub-grade were sensitive to water, therefore it was impossible to obtain proper parameters for modernized ground. Stabilization of the sub-grade with lime has solved many problems. Furthermore, the negative influence of the construction to the environment has been reduced.
PL
Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Portugalii. Poważnym problemem w tym kraju jest ograniczona dostępność zasobów wodnych i konieczność dzielenia ich z Hiszpanią, której terytorium obejmuje górną część zlewni najważniejszych portugalskich rzek. Sprawiedliwy podział cennego zasobu był w przeszłości przyczyną licznych konfliktów, szczególnie że dostępność zasobów wodnych jest czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju gospodarczego państw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Należy podkreślić, że dostępność materiałów poświęconych Portugalii jest ograniczona. Stąd przedstawiono jedynie zarys gospodarki wodnej tego kraju, uwarunkowania w części europejskiej, z wyłączeniem Azorów i Madery.
EN
The article is devoted to the system of water management in Portugal. A serious problem occurring in this country is the limited accessibility of water resources and the necessity to share them with Spain, the territory of which covers the upper part of the most important Portuguese rivers drainage basins. In the past, fair division of this precious resource was the reason for numerous conflicts, especially that the shortage of water supplies is the factor limiting economic development possibilities of the Iberian Peninsula countries. Here it should be stressed that availability of materials devoted to Portugal is limited; therefore, the article presents only an outline of water management and conditions in the European part of this country, with exception of Azores and Madeira.
EN
Crustacean ichnofossils are most abundant in the stratigraphic record of Portugal. In this paper is presented a study on crustacean ichnoassemblages from the Sinemurian to middle Cenomanian, during the opening and subsequent filling of Atlantic occidental margin basins (Lusitanian Basin and western part of Algarve Basin). Thalassinoides dominates the lagoonal and inner shelf facies from the late Sinemurian at least to the Turonian, generally defining all of the carbonate sequence with its dense, "nodular" ichnofabric since the Late Jurassic. Asequence is described in the lower Barremian of Cabo Espichel in which burrow mazes of Thalassinoides suevicus occur, containing hundreds of Mecochirus rapax as an obrution lagerstatte. The Cretaceous of the Lusitanian Basin is rich in marly limestones mottled with Thalassinoides but almost devoid of Rhizocorallium. Fairly common in dark marls and biomicrites from the Jurassic, Rhizocorallium irregulare locally occurs in dense monospecific fabrics. Slipper-shaped and oblique forms (Rhizocorallium jenense) as well as spiral and lobate forms are rhizocoralliid foraging modifications usually developed in deeper tiers than Thalassinoides and sometimes evidencing bioimprints in Glossifungites preservation. Siliciclastic facies related to rifting subsidence along major fault scarps and fan deltas/braided river depositional systems show pervasive bioturbation with Psilonichnus tubiformis.Another crab-style behaviour ascribed to Macanopsis plataniformis is described for the first time in Portugal, associated with a coarse-grained sandstone episode in a tidal flat setting from the Kimmeridgian, where monospecific brachyuran burrows were developed in a firmground.
PL
Wykorzystanie odpadów w sztuce, zarówno użytkowej, jak i mającej tylko i wyłącznie walory estetyczne ma już kilkuletnią tradycję. Recykling stosowany bywa w coraz licznieszych dziedzinach, także w sztuce ogrodowej. Jako przykład można wskazać tu Międzynarodowy Festiwal Ogrodów w Ponte de Lima w Portugalii, który w 2007 r. zatytułowano "Odpady w sztuce ogrodowej".
11
Content available remote Most Vasco da Gamy - dziedzictwo dla przyszłości
PL
W artykule zaprezentowano kolejne etapy budowy najdłuższej przeprawy mostowej w południowej Europie, łączącej Lizbonę z Montijo. Przeprawa ma 17,2 km długości, całkowity koszt budowy wraz z drogami dojazdowymi wyniósł 897 mln euro. Most składa się z 6 pasów ruchu, istnieje możliwość zwiększenia ilości pasów do 8.
12
Content available remote Kaoliny Północno-Zachodniej Portugalii
PL
Kopalnie kaolinów i zakłady ich przeróbki są zlokalizowane głównie w północno-zachodniej Portugalii (rejony Viana do Castelo, Braga, Porto i Aveiro). W złożach tych zalegają zarówno kaoliny rezydualne, jak i kaoliny wtórne. Charakterystyka surowcowa otrzymanych z nich kaolinów szlamowanych wskazuje na związek ich genezy z cechami technologicznymi, co przejawia się pewnym zróżnicowaniem w zakresie takich parametrów jak np. zawartość tlenków barwiących (Fe2O3, TiO2), skład ziarnowy i związana z nim wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu.
EN
Kaolin mines and processing plants are mainly located in north-western Portugal (regions: Viana do Castelo, Braga, Porto and Aveiro). The kaolin deposits are of residual as well as sedimentary origin. The commodity characteristics of washed kaolins obtained indicates a relation between their genesis and technological properties. It is evidenced in some differentiation of such parameters as the content of colouring oxides (Fe2O3, TiO2), grain size composition and the bending strength after drying resulting from the latter.
EN
The process of privatisation and deregulation in EU banking may be expected to have had an important impact on the business performance of Portuguese and Spanish banks which, until the second half of the 1980s, were generally regarded as being uncompetitive internationally. This paper provides a comparative analysis of the cost efficiency of banks operating in these two 'non-core' EU countries over a number of years and, specifically, it examines to what extent efficiency is influenced by their portfolio orientation and scale of operation. We report that banks operating in both countries have improved their performance over time and that savings banks and large banks in particular have tended to outperform other types of banks. Moreover, we also show that banks operating in Spain tend to perform better than Portuguese banks and that the gap in performance has been sustained. The study also provides evidence that the improvements in performance revealed have mainly been due to technological change. The results have important implications for the management of banks, for policy makers and bank regulators in Europe, as well as economists and other studying trends in bank performance internationally. In particular, if Portuguese banks are to be competitive internationally, there is considerable scope for efficiency improvements. Finally, the results may have particular relevance for some of the new member states of the EU, given that they too fall outside the 'core' of Europe's banking industry.
15
Content available remote Państwa wschodzącej energetyki jądrowej
EN
This paper analyses the floristic composition and vegetation structure in road verge and meadow sites colonized by Cabrera vole (Microtus cabrerae Thomas, 1906), a threatened rodent with fragmented distribution in the Iberian Peninsula. Vegetation was sampled in 26 colonized patches in five geographical areas of Southern Portugal. The cover of the herbaceous layer was sampled in 1 x 1 m plots. Several variables related to plant diversity, Raunkiaer lifeforms, taxonomic groups, disturbance and soil properties were assessed. Floristic composition of the herbaceous communities of road verge and meadow sites was different. Indicator species of road verges corresponded mainly to annual grasses and forbs, ruderal and nitrophilous species, along with a few perennials. In meadows, perennial grasses and moisture indicative species were more common. Results suggest that road verges are lower quality habitats for Cabrera vole maintenance, due to high disturbance, low moisture availability during summer and reduced patch surface. Nevertheless, they might provide benefits such as extra foraging and refuge, especially in disturbed areas. Potential ecological effects of road verge management are discussed in the light of species conservation goals.
PL
Przedstawiono rozwiązania w postaci łuków lub ram, stosowane w obiektach małych rozpiętości. Omówiono technologię wykonania obiektów. Podano również podstawowe informacje dotyczące metod obliczeń. Podkreślono zalety wynikające ze stosowania elementów prefabrykowanych.
EN
The concrete members in the shape of arches and frames used for construction of small bridges and culverts are produced. The application of prefabricated RC elements are emphasized.
PL
Opisano rozwiązania konstrukcyjne mostowych prefabrykatów typu TT i dwuteowych oraz z belek wielkogabarytowych typu U. Omówiono kierunki rozwoju budownictwa mostowego z prefabrykatów.
EN
Structural characteristic of prefabricated concrete bridge members type TT, II and large size beams type U is given. Principal development lines of bridge members prefabrication are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.