Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Perkins engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tłokowe silniki spalinowe stosowane do napędu pojazdów samochodowych mają znaczący szkodliwy wpływ na środowisko życia człowieka. Powoduje to, że rozwój silników spalinowych jest od wielu lat stymulowany stale rosnącymi normatywnymi wymaganiami ekologicznymi. Wprowadzane są nowe rozwiązania w konstrukcji silników. Zmieniane są warunki zachodzenia procesów roboczych w ich cylindrach. Stosowane są nowe rozwiązania w układach zasilania paliwem, dolotu powietrza i wy-lotu spalin. Zmieniany jest skład paliw konwencjonalnych i poszukiwane są paliwa alternatywne oraz rozwijane są nowe rodzaje układów napędowych. W artykule przedstawiono porównanie wybranych wskaźników efektywnych i ekologicznych dwóch silników o takiej samej konstrukcji, ale różniących się przede wszystkim rodzajem układu zasilania i sposobem sterowania przebiegiem doprowadzania paliwa i powietrza do cylindrów. Jeden z silników to Perkins 1104D-44TA sterowany mechanicznie i wyposażony w układ zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową. Drugi to Perkins 1104D-E44TA sterowany elektronicznie, w którym paliwo jest doprowadzane do cylindrów z wykorzystaniem układu zasilania Common Rail. Podczas badań stanowiskowych silniki pracowały według dwóch charakterystyk obciążeniowych. Wyznaczono i porównano wartości godzinowego zużycia paliwa, jednostkowego zużycia paliwa oraz wartości stężeń podstawowych składników spalin i zadymienia spalin badanych silników.
EN
Piston combustion engines used for propelling vehicles have a significantly harmful impact upon people’s living environment. As a result, for many years now the development of combustion engines has been to a large extent de-fined by growing legal ecological requirements. New constructional solutions are being introduced, the conditions of working processes in engine cylinders are being changed, new solutions are being implemented in fuel feeding systems, air intake systems and fumes exhaust. The composition of conventional fuel is being modified, alternative fuels are being sought for and new types of powering systems are being developed. This paper presents the comparison of selected efficiency and ecological indicators of two engines having the same construction, but different in the type of powering and the method of controlling the process of supplying fuel and air into cylinders. One of the engines is Perkins 1104D-44TA, mechanically controlled and equipped with a feeding system with distributor injection pump. The second one is the Perkins 1104D-E44TA, electronically controlled, where fuel is supplied into the cylinders by means of the Common Rail system. During the tests, the engines operated according to two load characteristics. Hourly and specific fuel consumption as well as concentration levels of main components of exhaust fumes and smokiness have been identified and compared.
PL
Artykuł porusza tematykę stosowania paliw alternatywnych, w tym wypadku 100% estru metylowego oleju lniankowego (EST-LN-100%), jako zamiennika dla handlowego oleju napędowego oraz jego wpływ na parametry efektywne pracy silnika.
EN
The article discusses the subject of the use of alternative fuels, in this case 100% camelina oil methyl ester (EST-LN-100%), as a substitute for commercial diesel and its impact on the effective parameters of the engine.
3
Content available remote Pasywna i aktywna redukcja NOx na reaktorze Pt/Al2O3 - badania modelowe
PL
W artykule przedstawiono opis metody selektywnej katalitycznej redukcji NOx węglowodorami.Pierwszy rozdział zawiera opis podstaw działania reaktorów katalitycznych HC-SCR wykorzystanych do redukcji tlenków azotu. Kolejne rozdziały przedstawiają wyniki badań pasywnej i aktywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu oraz ocenę działania reaktora katalitycznego opartą n badaniach selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu węglowodorami przeprowadzonych na reaktorze Pt/Al2O3 zamontowanym na stanowisku z silnikiem 1104C-44 firmy Perkins.
EN
This paper presents the method of nitric oxides selective catalytic reduction by hydrocarbons. First chapter presents principles of functioning of HC-SCR catalysts used to reduce emission of nitrogen oxide. Next chapters presents results of research of passive and active reduction of NOx and catalysts performance evaluation based on research of selective catalytic reduction of nitrogen oxides by hydrocarbons in Pt/Al2O3 reactor fitted to testing station with Perkins 11044C-44 engine.
4
Content available remote Nowoczesne silniki Perkins "TIER 4"
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano działalność firmy Perkins jako światowego producenta silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono rys historyczny firmy oraz jej potencjał produkcyjny. Omówiono obowiązujące normy emisji spalin dla silników przemysłowych oraz technologię stosowaną przez firmę Perkins w celu zapewnienia tych norm. Dokonano przeglądu najnowszych modeli silników, które zostaną wkrótce wprowadzone na rynek i będą spełniać normy emisji spaliny Tier 4.
EN
The paper presents an activity of Perkins Engines CO Ltd. Company as worldwide diesel engines producer. Historical background of the company and production potential is presented. The current exhaust emission standards for industrial engines and technology used by Perkins to ensure those standards are discussed. A review is made of the latest engine models which will be launched soon and will meet the exhaust emission standards for Tier 4.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo dwoma olejami pochodzenia roślinnego (olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki zwanym rydzowym). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silnika o zapłonie samoczynnym oraz zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej służącej do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika skutkowało wyznaczeniem występujących między nimi różnic. Oprócz wskaźników ekonomicznych oraz energetycznych wyznaczono także stężenia najistotniejszych toksycznych składników spalin.
EN
In the article chosen findings of the research on, energy and ecological economic indicators appointed for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: hydrocarbon, low-sulphuric diesel fuels EKODIESEL PLUS 50B and comparatively with 2 oils of the plant origin (with rape oil and camelina sativa oil). Using fuels about different physico- chemical properties to the engine about the self-ignition and applying professional apparatus for the measuring housemaid for outlining basic signs of the work of an engine resulted in outlining differences appearing between them. Apart from economic and energy signs also concentrations of the most essential toxic elements of the exhaust fumes were outlined.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne oraz emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered by a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels with different physicochemical properties for Diesel engines requires high accuracy of measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal combustion engines to have fast and precise methods of estimation its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined demonstrates pressures of burning and influence of the physicochemical features of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine effective signs of the work. They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties has an essential influence on that process as well as fuel injection. This influence is showed in change of effective signs, fuel consumption, for energy parameters and emissions of toxic ingredients with the exhaust fumes.
7
Content available remote Wpływ dodatku etanolu do oleju napędowego na emisję cząstek stałych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru emisji cząstek stałych z silnika o ZS typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem węglowodorowym oraz jego mieszaninami z etanolem. Pomiary emisji cząstek stałych wykonano na stanowisku hamownianym wyposażonym w system AVL-415, pracującym w trybie automatycznym, na bazie prędkościowej zewnętrznej i obciążeniowej charakterystyki silnika według testu ECE R49. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na emisję cząstek stałych. Wpływ ten przejawia się także w oddziaływaniu na wskaźniki obciążeniowe, ekonomiczne oraz energetyczne badanego silnika.
EN
In this article there are presented issues concerning measurements of PM (particulate matter) from Perkins 1104-44 direct injection diesel engine, feeded with standard, HC-based, diesel oil and it’s mixtures with ethanol. Measurements of PM emissions were made on a test bench equipped with AVL-415 analyser. It was working automatically according to the base speed and load characteristics on engine performance, as advised in ECE R49 test. It was showed, that a type of fuel with different physical and chemical properties, has an essential influence on PM emissions. This influence is also seen in other engine indexes, such as: torque, energy and it's efficiency.
8
Content available remote Numeryczna analiza temperatur w denku tłoka z ceramiczną warstwą ochronną
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pola temperatur w denku tłoka z ceramiczną warstwą ochronną. Do obliczeń zastosowano metodę elementów skończonych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
Simulation test results of temperature charts occurred in the piston crown with ceramic protective layer have been presented in the paper. Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis has been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.