Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pb-Zn ores
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Effectiveness of transient electromagnetic method (TEM) used for the localization of Pb–Zn ore bodies at the Cho Don deposit, province Bac Can, North Vietnam is appraised based on the modelling processes results. Conductive Pb–Zn ore bodies hosted in high-resistive limestone are in good conditions for the application of the TEM. The modelling process relays on the calculation of the voltage decay in time domain formed from the induced magnetic field diffusing into the study medium, when a pulse current with a given frequency is flowing in a transmitting loop coil. The model results show that the power current of 1 A transmitted from the coils with 100 or 400 m of size is effective for localization of the Zn–Pb ore bodies. However, the resolution and penetration depth of the TEM with a coil of L = 100 m is better and shorter in comparison with those in the case using the coil L = 400 m.
EN
High Sb and As contents in zink and lead concentrations, have always been obtained by conducting experiments with flotation concentration of complex poly-mineral Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) ore ground to varied grinding finenesses. Chemical analyses were not sufficient to explain this phenomenon. With the help of detailed mineralogical analyses of the run-of-mine ore, and, the obtained concentrates that followed, the problem has been solved. All ore minerals were identified, the degree of liberation of galena and marmatite measured, and the frequency of occurrences of certain types of binary, ternary and higher locked grains determined. The measurements of the liberation degree of galena and marmatite (at the fineness of grinding of 83% -0.074 mm), in the obtained concentrates have shown that the increase in a grinding fineness can only partially result in the increase in recovery and provide better concentration results. In addition, the use of new selective low-cost flotation reagents is required to separate hard-to-beneficiate pairs of sulphide minerals with very similar flotation properties.
PL
Wysokie zawartości Sb i As w koncentratach cynku i ołowiu zawsze były uzyskiwane przy prowadzeniu flotacji złożonych polimetalicznych mieszanin Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) o drobnym uziarnieniu. Analizy chemiczne okazały się niewystarczające do wyjaśnienia tego zjawiska. Za pomocą szczegółowych analiz mineralogicznych przeprowadzanych na rudzie oraz otrzymanych koncentratach problem ten został rozwiązany. Zidentyfikowano wszystkie minerały rudne, stopień uwolnienia galeny oraz marmatytu oraz częstość występowania określonych związków dwu i trójskładnikowych lub bardziej złożonych. Pomiary stopnia uwolnienia galeny oraz marmatytu (o zawartości ziaren -0,074 mm równej około 83%) w otrzymanych koncentratach wykazały, że wzrost ilości drobnych ziaren może być jedynie częściowym powodem wzrostu uzysku i lepszych wyników jakości koncentratu. Dodatkowo, zastosowanie nowych, tanich odczynników flotacyjnych jest warunkiem rozdziału trudnych do wzbogacenia minerałów siarczkowych o podobnych właściwościach flotacyjnych.
PL
Flotacja jest w Polsce podstawowym procesem wzbogacania rud Zn/Pb od 1928r. Nagromadzone obecnie w osadnikach na terenie Bytomia odpady tego procesu zajmują obszar ok. 100ha. Od 1989r osadniki te nie przyjmują już nowych odpadów. Ich powierzchnię porasta rzadka roślinność, na ogół z naturalnej sukcesji. Do badań wytypowano dwa osadniki. Zajmują one łączną powierzchnię ∼11ha i mają miąższość 18-23m. Powstawały kolejno w ciągu kilkudziesięciu lat w których flotowano rudę z tego samego złoża, przy nieistotnych dla jakości odpadów zmianach technologii. Materiał w osadnikach gromadzony jest warstwowo. Różnice w składzie poszczególnych warstw powinny być nieznaczne w przypadku braku przemian niezależnych od technologii a prowadzących do zmian składu. Osadniki opróbowano wykonując odwierty z powierzchni do dna deponowanego odpadu. Pobrane w wierceniach próbki dzielono wg głębokości zalegania. Analizowano uziarnienie i zawartość metali w poszczególnych próbkach. Okazało się, że zmienność składu związana z głębokością zalegania jest znaczna. Takie zmiany mogły być wywołane przez infiltrujące wody opadowe. W wyniku zachodzących reakcji i migracji materiału wewnątrz osadnika następuje: selekcja składników, samouszczelnianie złoża i zmiany składu wody odprowadzanej do środowiska. W czasie gdy materiał zalega w osadniku najdrobniejsze ziarna gromadzą się przy dnie i rośnie z głębokością koncentracja metali. W okresie pięćdziesięciu lat składowania sumaryczna zawartość metali w bryle składowiska pozostała na niezmienionym poziomie. Nie migrują one zatem w znaczących ilościach do wód gruntowych.
EN
In Poland, zinc (Zn) and lead (Pb) ores have been processed by flotation process since the 1928. Around the city of Bytom, in southern Poland, the resultant tailings of this process have been stored on an approximately 100 ha site. The waste material was deposited in settling ponds located both above and below ground level in layers up to 25m thick. The fine particulate fraction (<0.2mm) of deposited material consists of waste rock and leftover ores following the flotation extraction process. Since 1989, no additional waste has been added to the existing storage sites, but these anthropogenic waste products now pose a potential hazard to the local environment. The surfaces of these sites are currently covered with sparse vegetation, mainly resulting from natural biological processes of succession. Two settling ponds were selected for testing. They cover a total area of approximately 11ha and are from 18 to 23m thick. The flotation tailings all originated from the same ore deposit and have been stored at the site over a period of several decades. Changes in processing technology have had only a slight effect on the overall properties of the waste. Samples for testing were collected from differentiated layers, using boreholes penetrating to the bottom layers of the waste pile. The particle size composition and metal content in each individual sample was analysed. Lab analysis found substantial variability within the soil composition, depending primarily upon the depth of deposition. Compositional variation could result from water infiltration during precipitation. As a result of the preceding internal reactions and migration of material within the settling ponds, the following processes take place: selective dilution of hazardous components, self-sealing of the deposit, and changes in chemical composition of water discharged into the environment. With time of storage, the finest particles tend to accumulate at the bottom of the pond which shows increased metal contents. The overall content of the heavy metals in the material deposited fifty years ago indicates that these metals are trapped inside the settling pond and are not released in a significant amount to the soil or ground water.
PL
Opisano zawartość metali ciężkich (Zn, Cd, Pb) w materiale roślinnym porastającym osadniki odpadów flotacyjnych. Badania wykonano dla dziesięciu gatunków roślin, biorąc pod uwagę ich części nadziemne. Zbadano wpływ podłoża wzbogaconego w metale ciężkie na ich zawartość w roślinności rosnącej na nim przez porównanie z próbkami pobranymi w kompleksie leśnym Bytomia.
EN
The content of heavy metals (Zn, Cd, Pb) in the plants overgrowing the settling ponds of the flotation wastes is described. The investigations have been made for overground parts of ten kinds of plants. The influence of the basement soil, enriched with heavy metals, on the content of the last in the plants which overgrow the soil has been studied by comparison with the samples taken from the forest-complex of Bytom.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.