Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PTA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research aimed at detecting the causes of premature wear of molds for glass shaping, manifesting the formation of pits in the Plasma Transferred Arc pad-welds in which the working surface of the mold was shaped. The weld microstructure was tested, the chemical composition was determined in the pad-weld’s cross-section, linear and surface chemical distributions were made in the pad-weld’s cross-section, the surface morphology in damaged areas, and the chemical composition of surface inclusions were examined. The too high temperature of formed glass associated with wettability of the glass of the mold was indicated as the primary cause of premature mold wear.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na wykrycie przyczyn przedwczesnego zużycia form do kształtowania szkła, objawiające się powstawaniem wżerów w napoinie plazmowej, w której ukształtowano powierzchnię roboczą formy. Przeprowadzono badania mikrostruktury napoiny, określono skład chemiczny w przekroju napoiny, wykonano liniowe i powierzchniowe rozkłady pierwiastków chemicznych w przekroju napoiny, zbadano morfologię powierzchni w obszarach uszkodzonych, zbadano skład chemiczny wtrąceń na powierzchni. Jako podstawową przyczynę przedwczesnego zużycia form wskazano zbyt wysoką temperaturę formowanego szkła powiązaną ze zwilżalnością szkłem formy.
EN
The following study presents the results of wear-resistant layer made of Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC alloy in the form of metallic powder on the AISI 4715 steel. Hardness and abrasion resistance tests were performed in accordance to PN-EN ISO 6508-1:2016 and ASTM G65-00 standards. Obtained data were compared to the abrasion resistant steel produced by Swedish manufacturer. Microscopic observations were made to determine the structure of obtained layer and base material using Olympus SZX9 stereoscopic light microscope. In order to determine the chemical composition of microregions, X-ray microanalysis researches were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące napawanej ręcznie plazmowo warstwy trudnościeralnej wykonanej stopem Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC w postaci proszku metalicznego na podłożu stali AISI 4715. Przeprowadzono pomiary twardości warstwy zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016 oraz odporności na zużycie ścierne wg ASTM G65-00 porównując uzyskane dane z wynikami uzyskanymi dla trudnościeralnej blachy szwedzkiego producenta. Wykonano obserwacje metalograficzne mikroskopowe badanej warstwy oraz materiału podłoża przy wykorzystaniu stereoskopowego mikroskopu świetlnego Olympus SZX9. W celu określenia jakościowego i ilościowego składu chemicznego mikroobszarów napoiny przeprowadzono badania metodą mikroanalizy rentgenowskiej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielowarstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1.
EN
The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy steel samples, prepared by three methods of multilayer powder padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, method of plasma padding (PTA). Using the optical microscope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections of the samples with the generated deposits were observed. Selected usable properties such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. No cracks and discontinuities were observed during the cross-sectional area analysis of samples after multilayering padding, in the bonding zone of the substrate material with the deposit, in the deposit and in the substrate. Because of the experiments, regular, repetitive shapes with characteristic directional crystallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure was obtained, with different growth directions relative to the surface of the substrate. Hardness of deposits, which was laser-padded and padded using LENS technique, include in the range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in the range of 320 to 440 HV0,1.
4
Content available remote Napawanie plazmowo-proszkowe : Możliwości i ograniczenia
PL
W artykule przedstawiono zasadę procesu napawania plazmowo-proszkowego oraz jego zalety i wady. Przedstawiono również przemysłowe zastosowanie tej metody napawania, przebieg i wyniki badań procesu napawania plazmowo-proszkowego stali dla energetyki z zastosowaniem proszku o składzie stopu Inconel 625 oraz określono wpływ zmiennych procesowych na geometrię napoiny, głębokość wtopienia i udział materiału podłoża w napoinie.
EN
It has been presented the industrial application of plasma powder cladding process. Principle of this method, its advantages and disadvantages has been discussed. The course and results of the research of cladding process of creep resistance steel using Inconel 625 powder has been presented. The influence of proces variables on the geometry of the weld, the depth of penetration and degree of mixing the overlay weld with parent material have been discussed.
EN
The plasma transferred arc (PTA) process was used for developing wear resistance of AISI 430 steel substrate. Appropriate quantities of FeCrC, FeW and FeTi powders were combined to create conditions that synthesized M7C3 particles into reinforced Fe-based composite surface coating. The phase transformations on new created coated surfaces were comprehensively examined by using a combination of scanning electron microscopy (SEM), microanalysis by energy dispersive spectrometry (EDS), X-Ray diffraction (XRD), microhardness and abrasive wear tests. The microstructure studies of the superficial layers of the coating revealed presence of a mixture of the dendritic phase structure of austenite (γ) and fine eutectic M7C3 carbides. The results show that; the concentrations of the elements (Cr, W, Ti) added as ferroalloys, the size of dendrites formed in the coated surface, the change of hardness of the coated surfaces, the carbide volume rate and thickness of the coating changed by the variation of the processing parameters (ratio of reinforcement particulates and heat input).
PL
Technika PTA została zastosowana jest do podwyższania odporności na zużycie podłoży ze stali AISI 430. Odpowiednie ilości proszków FeCrC, FeW i FeTi połączono w celu stworzenia warunków, w których syntetyzowane są cząsteczki M7C3 zbrojące powłoki kompozytowe na bazie Fe. Przemiany fazowe w nowo utworzonych powlokach zostały szczegółowo zbadane za pomocą kombinacji skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), mikroanalizy spektrometrią dyspersji energii (EDS), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikrotwardości i testów ścierania. Badania mikrostruktury wierzchnich warstw powłoki wykazały obecność mieszaniny struktury dendrytycznej austenitu (γ) i drobnych eutektycznych węglików M7C3. Wyniki pokazują, że: stężenie pierwiastków (Cr, W, Ti) dodanych jako żelazostopów, wielkość dendrytów utworzonych w powłoce, zmiany twardości powłoki, szybkość objętościowa węglików i grubość powłoki zmieniają się ze zmianą parametrów procesu (stosunek cząstek wzmacniających i mocy cieplnej).
EN
Purpose: To investigate the effect of addition of nickel on the microstructure, hardness and tribological properties of cobalt-based hardfacing alloy (Stellite 12) deposited by plasma transferred arc (PTA) welding technique. Design/methodology/approach: Microstructural characterization was carried out on deposited layers by utilising X-ray diffractometer and energy dispersive X-ray (EDX) equipped scanning electron microscope (SEM). Mechanical properties of the coatings were determined by hardness measurements and sliding wear tests. Hardness of the deposited layers was evaluated in HV scale. Wear tests were conducted under normal load of 3 N at room temperature (RT), 300 and 500ºC. Findings: Microstructural studies revealed that addition of nickel into Stellite 12 alloy dominated FCC crystal structure in the cobalt rich solid solution matrix rather than HCP crystal structure. Furthermore, nickel addition reduced the hardness and wear resistance of the deposited layer at room temperature. Nickel containing Stellite12 deposited layers demonstrated better wear resistance as compared to a Stellite12 deposited layer at high temperatures (300 and 500°C) owing to the formation of stable oxide layer on the worn surface. Practical implications: Determining the sliding wear performance of Stellite 12 alloy deposited layer which nickel is added to enhance the corrosion resistance in harsh environments. Originality/value: The investigation of high temperature wear performance of Stellite 12 alloy deposited layer upon addition of nickel.
7
Content available remote Kwas tereftalowy wrócił na polską scenę
EN
In this study, SAE 1020 steel surfaces were separately alloyed with preplaced high-carbon-ferro-chromium (FeCr), ferro-molybdenum (FeMo) and ferro-titanium (FeTi) powders by using plasma transferred arc (PTA) heat source. By using three different types of shielding gas compositions during the alloying process, the study investigated the effects of modified shielding gas composition on the microstructure, hardness, and abrasive wear resistance of specimens. The most homogenous microstructure and the highest wear resistance was obtained in the gaseous environment which included 3% of H2. Increasing this rate to 5 % in the shielding gaseous composition caused gaps and pores in the microstructure and caused a decrease in the wear resistance. The x-ray examinations of the specimens identified ferro-molybdenum and ferro-titanium solid solutions, ferrit, austenite and martensite phases in their microstructure as the first phase and FeC, Cr7C3, Cr3C2, Fe3C, Fe7C3, MoC and TiC phases as the second phase. As a result, it was concluded that changes in shielding gas composition in surface alloying process affected specimens’ microstructure and abrasive wear properties.
PL
Powierzchnie stalowe SAE 1020 były oddzielnie stopowane z wcześniej nałożonymi proszkami wysokowęglowego żelazo-chromu (FeCr), żelazo-molibdenu (FeMo) i żelazo-tytanu (FeTi) za pomocą techniki PTA. Dzięki zastosowaniu trzech różnych typów gazu osłonowego w trakcie procesu wytwarzania stopu, badano wpływ modyfikacji składu gazu osłonowego na mikro- strukturę, twardość i odporność na ścieranie próbek. Najbardziej jednorodną mikrostrukturę i najwyższą odporność na ścieranie otrzymuje się w środowisku gazowym, które zawiera 3% H2. Zwiększenie zawartości H2 do 5% w składzie gazu osłonowego spowodowało powstanie luk i porów w mikrostrukturze oraz spadek odporności na ścieranie. Badania dyfrakcji rentgenowskiej próbek pozwoliły zidentyfikować roztwory stałe żelazo-molibdenu i żelazo-tytanu, ferryt, austenit i martenzyt jako pierwszą fazę w ich mikrostrukturze, oraz FeC, Cr7C3, Cr3C2, Fe3C, Fe7C3, MoC i TiC jako drugą fazę. W związku z tym stwierdzono, że zmiany w składu gazu osłonowego w procesie stopowania wpłynęły na mikrostrukturę próbek i właściwości ścierne.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu automatycznego lutospawania plazmowego proszkowego PTA, złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali węglowo-manganowych FEP04 o grubości 0,9 mm dwustronnie galwanizowanych cynkiem. Ustalono warunki technologiczne lutospawania plazmowego proszkowego PTA złączy doczołowych z materiałem dodatkowym w postaci proszku metalicznego o osnowie miedziowo-cynowej. Przeprowadzono badania własności mechanicznych, badania metalograficzne oraz pomiary twardości złączy. Wykazano, że istnieje bardzo wąski zakres optymalnych parametrów lutospawania plazmowego proszkowego PTA zapewniających dobrą jakość złączy, o własnościach mechanicznych nie mniejszych od materiatu rodzimego.
EN
Results of automatic plasma powder transferred arc - PTA braze welding process of car body double-sided zinc electrolytic coated FEP04 steel sheets, 0.9 mm thick were described. WPS of PTA Copper-Tin matrix powder braze welded butt joints were determined. Investigations of mechanical properties, metallography and hardness tests were done. It was proved that there is a narrow range of optimal parameters of plasma braze welding providing high quality of joints of mechanical properties not lower than base material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.