Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PLC controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wdrażanie informatycznych systemów nadzorowania jakości produkcji, które rejestrują dane produkcyjne (ang. Traceability systems – TCS), staje się ważnym elementem działania firm. Traceability (identyfikowalność) to zdolność śledzenia (rejestracji historii) przepływu produktów na zasadzie rejestracji danych identyfikujących te produkty oraz wartości procesowych, a także odwiedzanych lokalizacji. Odpowiednia funkcjonalność systemów TCS zapewnia o ich efektywności. Prosta konfigurowalność tych systemów daje zaś firmie przewagę technologiczną, ponieważ skraca czas wdrożenia i dołączenia stanowiska produkcyjnego do systemu. Celem artykułu jest określenie pożądanych cech komputerowo wspomaganego systemu nadzorowania jakości produkcji wyrobów mechanicznych w nawiązaniu do idei Przemysłu 4.0.
EN
The implementation of product quality supervision information systems that record production data (traceability systems – TCS) is becoming an important element of business operations. Traceability is the ability to track (history registration) products flow based on registration of data, which identify these products, critical process values as well as visited locations. The appropriate functions of TCS systems ensure their effectiveness. Easy configurability of the systems gives the company a technological advantage, as it reduces the time of implementation and connection of a production station to the system. The aim of the article is to define the desired features of a computer-aided production quality supervision system for mechanical products in relation to the idea of Industry 4.0.
PL
W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań do programowania i symulacji pracy robotów przemysłowych. Zaprezentowano informacje dotyczące sterowników PLC, sposobów ich programowania oraz standardu komunikacyjnego OPC. Zbudowano strukturę komunikacji między oprogramowaniem RobotStudio a narzędziem służącym do symulacji układów automatyki – Automation Studio. Przeprowadzono symulację działania oraz testy zaprojektowanego oprogramowania dla przykładowego stanowiska zrobotyzowanego. Połączono wirtualny kontroler robota przemysłowego ze sterownikiem PLC, dla którego program napisano w Automation Studio.
EN
The article presents an overview of existing solutions for programming and simulating the work of industrial robots. Information on PLCs, their programming methods and the OPC communication standard has been presented. A communication structure between the RobotStudio software and a tool for simulation of automation systems – Automation Studio was built. Simulated operation and tests of designed software for an exemplary robotic station were carried out. The virtual controller of the industrial robot was connected to the PLC for which the program was written in Automation Studio.
EN
The article presents research on the development of a system based on a PLC controller used to perform a shape mapping from a photo. The first part of the article shows the system scheme and the operating principle of the developed system. In the second part of the article, the author describes his own research on the comparison of the quality of mapping and drawing time. The author has developed a dedicated algorithm that allows for mapping quality improvement while maintaining a similar drawing time. The article concludes with presentation of the results of practical measurements.
PL
W artykule przedstawiono wpływ opóźnienia spowodowanego pracą multiplexera wejściowego przetwornika A/C na dokładność pomiaru mocy czynnej i biernej. Analizę błędów pomiaru mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia fazowego składowych podstawowych napięcia i prądu) przeprowadzono dla prądu i napięcia jednej fazy podczas zasilania silnika indukcyjnego klatkowego w stanie biegu jałowego. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla sumarycznego czasu opóźnienia zmieniającego się od 0,35 s do 2 ms.
EN
The influence of the delay time resulting from the serial multiplexed measurement of the A/D converter on the accuracy of the active and reactive power calculations is presented in this paper. Calculations of the active and reactive power (resulting from the phase shift of the fundamental voltages and currents) are conducted for one phase current and voltage during the supply of the cage induction motor in a no load state. Experimental investigations are conducted for the total delay time varying from 0.35 s to 2 ms of the phase current with relation to a phase voltage.
5
Content available remote Symulator turbiny wiatrowej małej mocy
PL
W pracy rozważono symulator turbiny wiatrowej małej mocy z asynchronicznym generatorem pierścieniowym sterowanym przez modulację rezystancji w obwodzie wirnika. Turbinę wiatrową zastępuje silnik obcowzbudny prądu stałego zasilany z trójfazowego prostownika sterowanego. Sterowanie prostownika, realizowane przez sterownik PLC zapewnia charakterystyki mechaniczne identyczne jak charakterystyki turbiny wiatrowej o założonych parametrach.
EN
This paper describes a small power wind turbine simulator. The simulator consists of an separately excited DC motor coupled to a slip ring induction generator. The DC motor is powered from a three phase controlled rectifier, while the generator is controlled by modulating the additional resistance in its rotor circuit. The DC motor and the induction generator are controlled with a PLC controller to match the desired characteristics of the turbine.
6
Content available remote Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym
PL
W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.
EN
The paper presents the problem of modeling and application of pulse width modulation PWM for automatic process control. In the program Matlab-Simulink model was developed control system using this method for an induction furnace followed by computer simulation that allowed prejudge the quality control method for a PWM, and the PID controller. In addition, the possibility of using PWM in process control using PLC programmable logic controllers is also presented.
PL
Nieustanny rozwój systemów sterowania oraz szeroko pojętej automatyki sprawia, że coraz więcej procesów kontrolowanych jest bez udziału człowieka. Problemem są jednak złożone obiekty o charakterystycznych cechach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych regulatorów, w szczególności regulatora PID. W artykule zaprezentowano wybrane zmodyfikowane algorytmy regulatora PID wraz z ich implementacją w sterowniku programowalnym. W celu weryfikacji zamodelowano i przetestowano układy sterowania, a całość połączono za pomocą pętli sprzętowej HIL i systemu SCADA.
EN
Constant development of control systems and automation means that more and more processes are controlled without significant human participation. Complex objects with characteristic features often cause problems with implementation of classic, simple control algorithms, especially PID controller. The article presents selected modified PID algorithms and their implementation in the PLC. In order to verify algorithms control systems were modeled and tested. The whole was linked via hardware loop and the SCADA system.
PL
W artykule opisano system sterowania KOGASTER w konfiguracji przeznaczonej do górniczych maszyn z napędem spalinowym. Sprecyzowano wymagania jakie muszą spełniać instalacje elektryczne napędów spalinowych. Opisano podzespoły systemu KOGASTER realizujące funkcje sterujące, w tym najnowszy komponent - modułowy zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym i magistralą komunikacyjną. Przedstawiono połączenie modułów systemu KOGASTER dedykowane do sterowania napędem spalinowym w mobilnej maszynie górniczej.
EN
KOGASTER control system arranged for mining machines with diesel engine is presented. Requirements for electrical installations of diesel engines are specified. KOGASTER system subassemblies used for controlling purpose, including the latest component - modular power supply with battery backup and CAN system are described. Connections of the KOGASTER system modules intended for controlling the diesel engine in mobile mining machines are given.
PL
W artykule przedstawiono architektury zaawansowanych programowalnych sterowników logicznych (PLC). Omówiono ogólną strukturę systemu komputerowego przystosowanego do realizacji zadań pomiarowo-sterujących. Następnie wyodrębniono cechy sprzętu, które charakteryzują sterowniki zaawansowane, rozszerzając ich możliwości i poszerzając wybór zastosowań. Przedstawiono najważniejsze parametry i funkcje systemów zaawansowanych wraz z przykładami. Porównano także konkretne rozwiązania z ich prostszymi odpowiednikami, wykazując przewagę pod względem szybkości przetwarzania danych, zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego, czy liczby monitorowanych zmiennych.
EN
Abstract The paper presents achitectures of the advanced Programmable Logic Controllers (PLC). The general structure of the computer system aimed at measurement and control tasks is described. The particular features of the hardware identifying the advanced controllers are introduced. They expand their abilities and range of applications. The most important parameters and functions of such systems with examples are presented. The specific solutions are compared to their simpler counterparts, indicating advantages of the former over the latter regarding the data processing efficiency, ensuring the communication security and the number of monitored variables.
EN
Requirements for quality and the full traceability of products supplied in some industries, such as eg. the food industry, the pharmaceutical industry as well as automotive industry, result that the implementation of production flow control systems (FCS) becomes a very important element in the functioning of enterprises. Production flow control systems are used generally for recording production data at different stages of industrial processes (in this respect, they fulfill the function of traceability systems), but also provide blocking of incorrectly processed identifiable components during the earlier stages of the production. The information provided by traceability can be the basis for the functioning of integrated information systems. Production flow control systems ensure the recording of important information from the point of view of customer that allows the capture of defective products, analysis of the causes of these defects, and defense against potential complaint or even a significant reduction in the number of complaints. Applied are dedicated or universal solutions, adaptable to a variety of configuration lines / production cells. Dedicated solutions (for a specific production line) are basically always developed from scratch, taking into account the specificity of the product flow. Then the structure of the data in the PLC has to be adjusted, as well as the structure of the database and the database queries. Dedicated systems have the advantage that their action is fast, whereas the drawback is a longer start-up time and modification / expansion of functionality. On the other hand, universal solutions allow to configure the number of workstations and their type (controlled by a PLC or PC), their network addresses, as well as the types of products allowed there without changing the software. The advantage of universal solutions is that additional production workstations can be added very fast to the system, while the disadvantage may be longer lasting query the database and exchange information with the PLC. The concept of an universal system must be well thought and considered have to be different configuration cases of the material flow. Poorly thought-out concept takes revenge on the creator by the necessity of profound changes in the structure of the data and the application code. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of dedicated and universal TCS / FCS systems.
11
Content available remote Sterowanie piecem indukcyjnym do laboratoryjnego spalania biomasy
PL
W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji pieca indukcyjnego przeznaczonego do laboratoryjnego spalania biomasy. Polegała ona na zastosowaniu programowalnego sterownika logicznego (PLC) do sterowania temperaturą spalania próbek biomasy. Opracowano jeden główny program sterujący, składający się z kilku podprogramów. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły skuteczność funkcjonowania w/w systemu sterowania piecem indukcyjnym.
EN
The paper presents the concept of modernization of the induction furnace designed for laboratory biomass combustion. This entails the use of a programmable logic controller (PLC) to control the combustion temperature of samples of biomass. Developed one of the main control program, consisting of several sub-schemes. Results of laboratory tests have confirmed the effectiveness of w / w induction furnace control system.
EN
More and more control systems are based on industry microprocessors like PLC controllers (Programmable Logic Controller). The most commonly used control algorithm is PID (Proportional-Integral-Derivative) algorithm. Autotuning procedure is not available in every PLC. These controllers are typically used in cooperation with HMI (Human Machine Interface) devices. In the study two procedures of autotuning of the PID controller were implemented in the HMI device: step method and relay method. Six tuning rules for step methods and one for relay method were chosen. The autotuning procedures on simulated controlled object and PLC controller without build-in autotuning were tested. The object of control was first order system plus time delay.
PL
Coraz więcej układów sterowania opartych jest na przemysłowych mikroprocesorach takich jak sterowniki PLC (Programmable Logic Controller). W procesach regulacji najczęściej wykorzystywanym algorytmem jest algorytm PID (Proporcjonalno-Całkująco-Różniczkujący). Jednak nie w każdym sterowniku PLC dostępna jest procedura autotuningu. Zazwyczaj sterowniki PLC są wykorzystywane w połączeniu z panelami operatorskimi HMI (Human Machine Interface). W celu przeprowadzeniu badań zaimplementowano w panelu operatorskim HMI dwie metody automatycznego strojenia regulatora PID. Wykorzystano metodę skoku jednostkowego oraz przekaźnikową. Wybrano sześć reguł doboru nastaw dla metody skokowej oraz jedną dla przekaźnikowej. Procedurę autotuningu przetestowano z symulowanym komputerowo obiektem regulacji oraz sterownikiem PLC bez wbudowanej procedury autotuningu. Obiektem regulacji był człon inercyjny I rzędu z opóźnieniem.
PL
W artykule przedstawiono metodę uodparniania magistrali szeregowej urządzeń elektronicznych o konstrukcji modułowej na przemysłowe zaburzenia elektromagnetyczne na przykładzie nowego rozwiązania modułowego sterownika polowego przeznaczonego do współpracy z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi Smart Grids. Przedstawiono proces badań odporności sterownika modułowego w szczególności na zakłócenia typu BURST i CWS powszechnie występujące w środowisku przemysłowym.
EN
The article presents the latest solution of intelligent modular bay controller designed for use with Smart Power Grids. Case of achieving high level of immunity from industrial level EMC disturbances e.g. BURST and CWS for modular intelligent bay controller is described.
PL
Wraz z początkiem roku na ręce programistów oraz użytkowników końcowych trafiła kolejna, szósta już polskojęzyczna wersja systemu HMI/SCADA iFIX. Tym razem oprócz pełnego tłumaczenia interfejsu oprogramowania pojawiło się kilka znaczących dodatków usprawniających codzienną pracę z systemem.
PL
Autor zebrał podstawową wiedzę dotyczącą sterowników PLC. W publikacji kolejno je definiuje, przedstawia ich rys historyczny, opisuje systemy DCS, systemy klasyfikacji oraz zwraca uwagę na przekaźniki programowalne.
16
Content available remote Interfejs EMG do sterownika programowalnego PLC
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję zintegrowanego interfejsu HMI, sygnału elektromiograficznego, dedykowanego do współpracy ze sterownikami programowalnymi PLC. Modułowa konstrukcja, umieszczona w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN, umożliwia zabudowanie interfejsu w typowych szafach sterowniczych obok innych elementów automatyki. Przedstawiono również działanie podprogramu sterownika, współpracującego z interfejsem jak i praktycznych testów zbudowanego układu, w trakcie, których, badano jego funkcjonowanie.
EN
In this paper the integrated construction of HMI interface, dedicated to cooperation with programmable logic controller was presented. Modular structure of interface, installed inside casing for mounting on DIN rail, allows installing it in standard control cabinets along with other automation components. Operation of PLC’s subroutine for cooperation with presented interface as well as results of its investigations during practical tests was shown.
17
Content available Furniture impact resistance testing device
EN
The article presents the design of an innovative MU-M/D device for testing furniture horizontal impact resistance. It is a development and adaptation to consumers' needs of the standardised device used for executing horizontal impacts, designed within a Strategic Programme task titled: „Testing and certification devices in furniture and construction materials industries”. During the construction phase of the device, a positively verified author's original concept of designing testing equipment, along with construction modules, was implemented. The designed modules enable the implementation of testing equipment covering approx. 90% of the furniture testing regulations. A concept of designing the measurement-control system using a PLC controller has also been validated. The testing of the prototype was conducted.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję innowacyjnego urządzenia do badania udarności mebli typ MU-M/D na uderzenia poziome. Jest ono rozwinięciem i dostosowaniem do wymagań odbiorcy modelowego urządzania do realizacji uderzeń poziomych wykonanego w ramach Programu Strategicznego zadania pt. „Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych”. Podczas wykonywania tego urządzenia poprawnie zweryfikowano przyjętą autorską koncepcję budowy urządzeń do badań testowych z opracowanych modułów konstrukcyjnych. Opracowane moduły konstrukcyjne pozwalają na realizację urządzeń testowych obejmujących ok. 90% norm dotyczących badania mebli. Potwierdziła się również koncepcja budowy systemu pomiarowo-sterującego z zastosowaniem sterownika PLC. Przeprowadzono badanie wykonanego prototypu urządzenia.
PL
W artykule podano podstawowe informacje o napędzie przekształtnikowym z modułami IPM zmodernizowanej lokomotywy Ld 30. Opisany przekształtnik i silnik trakcyjny Lda 327a (45 kW) wykorzystano do budowy laboratoryjnego stanowiska napędu trakcyjnego ze sterownikiem PLC w układzie regulacji. Zamieszczono także, uzyskane na stanowisku, przebiegi prądu silnika i prędkości napędu w odniesieniu do różnych nastaw regulatorów. Modyfikacje programu realizowanego przez sterownik PLC pozwoliły na zaprezentowanie możliwości korekcji przebiegów prądu silnika w wybranych stanach pracy.
EN
This article provides basic information about the intelligent power module-based converter drive for the modernized Ld 30 locomotives. The converter and the Lda 327a (45 kW) traction motor were used to build a laboratory stand of the traction drive with a PLC in the regulation system. Additionally, the waveforms of the motor current and drive speed, registered at the laboratory stand, were given with respect to various settings of the regulators. The modifications of the program executed by PLC allowed to present the possibilities to correct the waveforms of the motor current in selected operating conditions.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystujące technologię ethernetową do realizacji blokad międzypolowych oraz logicznego połączenia urządzeń zabezpieczeniowych, pomiarowych i kontrolujących w stacjach i rozdzielniach energii elektrycznej na przykładzie implementacji automatyki kompensacji mocy biernej i zabezpieczenia łukoochronnego. Przedstawiono przykłady realizacji wymiany danych z wykorzystaniem Ethernetu dla standardu IEC-61850 oraz urządzeń serii I/O-SYSTEM 750.
EN
In the present article Ethernet technologies are discussed, which can be used for signal interchange between IEDs to obtain required inter-lockings and logical interconnections between them. As examples two complex algorithms are presented: reactive power compensation and arc fault protection. Data exchange solutions for the IEC61850 Standard and for I/O-SYSTEM 750 units are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono nowo opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym sterownik polowy MIZAS 514, będący następcą popularnego zabezpieczenia silników MiZaS 5.04. Jego możliwości przedstawiono na przykładzie edycji logiki i nastaw wykorzystując do tego celu oprogramowanie narzędziowe ELF 2.
EN
The article presents a driver field named MIZAS 514 successor to the popular motor protection MiZaS 5.04 newly developed in Tele and Radio Research institute. Its possibilities are illustrated with the example of editing logic and settings using the software tool ELF 2.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.