Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PKS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Globalizacja gospodarki i pogłębiające się procesy integracyjne, zachodzące w turbulentnym otoczeniu wymuszają adaptacyjne i elastyczne zarządzanie przedsiębiorstwem a także konieczność budowy jego strategii. Każde przedsiębiorstwo chcące konkurować na rynku musi stale monitorować swoje otoczenie pod kątem pojawiających się w nim szans i zagrożeń. Celem artykułu jest identyfikacja czynników makrootoczenia determinujących tworzenie strategii badanych przedsiębiorstw. W artykule krótko omówiono metodę PEST a następnie przedstawiono analizę wybranych segmentów makrootoczenia z wykorzystaniem tej metody.
EN
The globalization of the economy and the deepening integration processes taking place in the turbulent environment force the adaptive and flexible management of the enterprise and the necessity to build its strategy. Any enterprise wishing to compete on the market must constantly monitor its environment in terms of opportunities and threats emerging in it. The aim of the article is to identify the macro-environment factors determining the creation of the strategies of the surveyed enterprises. The article briefly discusses the PEST method and then presents the analysis of selected segments of macro-environment using this metod.
PL
W artykule omówiono sytuację Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej (PKS) na rynku przewozów pasażerskich w transporcie publicznym w okresie po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W syntetycznym ujęciu przedstawiono warunki funkcjonowania rynku transportowego z uwzględnieniem pomocy państwa dla przedsiębiorstw PKS, mającej na celu odzyskanie przez te przedsiębiorstwa zdolności do konkurowania na rynku.
EN
In the article a situation of Passener Transport Companies on the transport market in the public transport in the period after the political transformation in 1989 was reviewed. In the synthetic terms conditions of transport market functioning were presented including the state aid for Passener Transport Companies aiming recovery their ability to compete on the market.
PL
W artykule omówiono efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie Sp. z o.o., udzielonej przez państwo polskie w 2011 r. Omówiono również sytuację finansową PKS w latach 2007-2009, tj. w okresie przed złożeniem wniosku o pomoc. W syntetycznym ujęciu przestawiono działania restrukturyzacyjne oraz efekty pomocy publicznej, osiągnięte w wyniku realizacji planu restrukturyzacji na lata 2010-2014 z wykorzystaniem środków pomocowych. Dokonano oceny efektów i wskazano czynniki, które osłabiają skuteczność pomocy publicznej.
EN
In the article economic effects of the state aid for restructuring in Polish Long-Distance Bus Service in Staszów Sp. z o.o. granted by the Polish state in 2011 were discussed. Financial situation of PKS Staszów Sp. z o.o. from 2007-2009 that is in the period before submission of an area aid application was also discussed. Restructuring measures and effects of the state aid achieved as a result of the Restructuring Plan implementation for years 2010-2014 with use of the foreign aid budget were presented in the synthetic depiction. Appraisal of achieved effects and factors which undermine the state aid effectiveness were shown.
4
Content available Czy istnieje potrzeba zmiany nazwy PKS?
PL
W wyniku prywatyzacji wiele przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej znika z mapy kraju. Jedne zostają kupione przez większe firmy transportowe inne przejmowane są przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Przedsiębiorstwa PKS są też likwidowane. Co dzieje się z nazwą PKS po zmianie właściciela? Dlaczego często następuje zmiana nazwy? Dlaczego gigant - PKS znany w całym kraju i za granicą miałby zmieniać wizerunek? Dlaczego równolegle z nowym logo - nazwą nie może funkcjonować marka PKS? Próbę odpowiedzi na te pytania zawiera niniejszy artykuł.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach PKS od 1990 roku. Państwowe przedsiębiorstwa PKS po zmianie organizacyjno-prawnej stały się samodzielne w działalności gospodarczej. Zmiany strukturalne, prawne i organizacyjne miały na celu doprowadzenie do prywatyzacji tych przedsiębiorstw a to z kolei miało wzmocnić ich konkurencyjność na krajowym i międzynarodowym rynku transportowym.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wysokości kosztów eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomiędzy wartością taboru a kosztami napraw. Obiektem badań są autobusy wykorzystywane w trzech przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Do badania rozkładu przebiegów autobusów wykorzystano dane z czterech przedsiębiorstw analizując 385 środków transportu.
PL
Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej w województwie małopolskim po prywatyzacji lokalnych przedsiębiorstw PKS. Znaczenie komunikacji autobusowej dla regionu. Skutki prywatyzacji w wybranych powiatach. Możliwości rozwoju komunikacji autobusowej w tym regionie.
EN
The assessment of the Polish bus communication functioning in the Little Poland voivodeship after the local PKS enterprises privatisation. The signification of the bus communication for the region. The privatisation.s results in the chosen districts. The possibilities of the bus communication development in this region.
8
Content available remote Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990
PL
Radykalna decentralizacja PKS w połowie 1990 r. Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia. Niekorzystny wpływ przemian gospodarczo-ustrojowych na kondycję przedsiębiorstw towarowych i nieco lepsza sytuacja PKS obsługujących ruch pasażerski. Struktura PKS według form własności na początku 2008 r., liczby przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek pracowniczych, przedsiębiorstw sprzedanych podmiotom zewnętrznym. Konkurencja firm prywatnych.
EN
The sweeping decentralization of PKS enterprise in the middle of 1990. The direct and indirect privatization, unfavourable influence of the economic and political system transformations on the commodity enterprises standing and slightly better PKS enterprises standing, which are serving the passenger traffic. The Structure of PKS according to property forms on the beginning of the 2008, the number of the state enterprises, one-man companies of the Treasury, labour companies, enterprises sold to the external subjects. The competition of the private companies.
9
Content available Zalety i wady komunalizacji przedsiębiorstw PKS
PL
Komunalizacja przyczynia się do przenoszenia uprawnień własnościowych ze szczebla "centralnego" na szczebel samorządowy. Majątek i kapitał spółki mogą być sprawniej zagospodarowane dla potrzeb społeczności lokalnej. Potrzebny jest konsensus pomiędzy trzema interesariuszami: Skarbem Państwa, samorządem lokalnym i załogą Spółki, co do korzyści jakie może osiągnąć każdy interesariusz z komunalizacji.
10
Content available remote W sprawie dalszych przekształceń strukturalnych jednostek organizacyjnych PKS
PL
W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania, jakie należy rozpatrywać i dobrze je poznać, aby zmniejszyć ryzyko, jakie powstaje, gdy wspólnicy stają się po części przedsiębiorcami, wprowadzając swoje części zasobów pieniężnych do kapitału spółki i zaciągając zobowiązania względem Skarbu Państwa i innych wierzycieli.
11
Content available remote Dalsze przekształcenia skomercjalizowanych spółek PKS
PL
Przedsiębiorstwa i spółki PKS w Polsce są u progu dużych zmian w strukturze własnościowej. Na ogólną liczbę blisko 170 przedsiębiorstw i spółek PKS w kraju struktura przekształceń własnościowych przedstawia się następująco: 56 przedsiębiorst zostało skomercjalizowanych i działa w formie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 65 przedsiębiorstw zostało sprywatyzowanych. Blisko 50 przedsiębiorstw działa nadal w formie przedsiębiorstw państwowych.
PL
16 stycznia 1946 r. wydany został dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa". Obecnie na rynku transportowym funkcjonują 172 przedsiębiorstwa, używające wspólnej marki PKS. W 2006 roku świętują one jubileusz sześćdziesięciolecia działalności.
13
Content available remote Obsługa komunikacji miejskiej i regionalnej na przykładzie PKS Lubin
PL
Artykuł przedstawia historię komunikacji miejskiej w Lubinie a trakże zapoznaje z polityką transportową miasta i regionu. Omawia stan taboru oraz rodzaje eksploatowanych autobusów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w kwietniu i maju 2005 roku w przedsiębiorstwach PKS. Celem badań była próba identyfikacji czynników, determinujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku regionalnych przewozów pasażerskich.
EN
Some results of research carried in April and May, 2005 at the PKS undertakings have been presented in the paper. The aim of the research was to identify the factors determining the competition position of undertakings at the regional passenger transport service market.
PL
W referacie dokonano podsumowania problemów funkcjonowania i rozwoju przewozów pasażerskich realizowanych przez przedsiębiorstwa PKS w ciągu ostatnich 15 lat. Pokazano zagrożenia wynikające z braku narzędzi prawnych służących rozwojowi tej branży, powolnej legislacji, oraz braku długofalowej polityki transportowej państwa służącej rozwojowi tego sektora gospodarki narodowej.
EN
Some problems of passenger transport operation and development of transport services carried out by the PKS undertakings in last 15 years have been presented in the paper. The threats resulting from the lack of legal tools for the development of the branch, too slow legislation process and lack of long-term transport policy at the level of state serving towards the development of this sector of national economy have been also given.
PL
W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw PKS – przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie – będącego przewoźnikiem na rynku regionalnych przewozów autobusowych. Omówiono charakterystykę oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, personel, a także tabor autobusowy. Uwzględniono również analizę SWOT, określając słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa.
PL
[...] Region pilski, usytuowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, stanowi obszar wiążący Wielkopolskę i Kujawy z Pojezierzem Pomorskim. [...]
EN
In the region of Pila’s province (like in the whole of Poland) there were changes in the transport system in the nineties. Among others they embraced the motor transport. Since 1990 two independent Companies of National Motor Transport have been operating in the region, in Pila and Walcz. Although the number of coach connections increased, the number of carried passengers systematically kept on decreasing. Also the number of carried cargo by PKS (Polish National Coach Service) significantly decreased. A decrease in the employment by about 30% was also observed. After 1990 on the motor market of transport services in the region of Pila’s province a resiliently acting competition appeared (among others „Polski Ekspress” (Polish Express), „Polbus” Warszawa and Orbis Transport Warszawa).
EN
Taking the example of the carrier enterprises of PKS, a systems analysis of the conditions of activities of theses enterpises during the period of entrance into the European Union has been performed. A method of system based approach to plan restructurizing and developing transportation enterprises has been proposed.
19
Content available remote Perspektywy przedsiębiorstw PKS w nowych warunkach administracyjnych
PL
Samorządy terytorialne w nowym systemie władzy a przyszłość PKS - pytania oczekujące odpowiedzi. Przekształcenia PKS w latach dziewięćdziesiątych i obecna sytuacja ekonomiczna w tej branży. Konkurencja na autobusowym rynku przewozów pasażerskich. Stagnacja w zarządzaniu przedsiębiorstwami PKS i odkładanie niezbędnej, głębokiej ich restrukturyzacji. Hipotezy dotyczące najbliższej przyszłości przedsiębiorstw PKS.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.