Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PKE SA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W skali PKE SA najbardziej znaczące są koszty, jakie pochłaniają remonty młynów pierścieniowo-kulowych. W celu optymalizacji zużycia elementów mielących dąży się do takiego doboru ich postaci geometrycznej, aby cały układ mielący wytrzymywał jak najdłużej i jednocześnie wszystkie elementy jednakowo się zużywały. Przykładem nierównomiernego zużywania się elementów mielących w młynie jest sposób zużywania się układu mielącego młyna 7M115 w El. Jaworzno III. Opisano sposób rozwiązania problemu.
EN
In an extent of PKE SA the most considerable costs are ones borne by ball rolling mills. In order to optimise wearing out the milling elements, it is endeavoured to a choose their geometrical shape in such a way that whole milling system resists as long as possible and simultaneously all elements are worn out similarly. As an example of similar wearing out the milling elements can serve milling system of the 7M115 mill in the Jaworzno III power station. A solution of the problem is described.
PL
Podstawowe bloki pracujące w PKESA są wyposażone w kotły OP 650 i OP 380. Po wejściu w życie nowych, ostrzejszych norm emisji tlenków azotu, poszczególne elektrownie wprowadzały różne systemy niskoemisyjnego spalania. Podano je w odniesieniu do elektrowni: Jaworzno III, Łagisza, Łaziska i Siersza. Ochronę antykorozyjną opartą na doprowadzeniu powietrza w pobliże ekranów zastosowano w elektrowniach: Jaworzno III, Siersza i Łagisza. Podano różnice między zastosowanymi systemami. Przykładem zastosowania zmiany rozkładu strumieni pyłu węglowego wyprowadzanego z młynów jest modernizacja instalacji młynowo-paleniskowej kotłów OP 650 El. Jaworzno III.
EN
In PKE SA the power units are equipped with OP 650 and OP 380 boilers. Since new and stronger standards of NOx emission were in force, particular power stations introduced various systems of low emission combustion. They are given with regard to following power stations: Jaworzno III, Lagisza, Laziska and Siersza. An anti-corrosion protection based on introducing the air near the waterwall is used in Jaworzno III, Siersza and Lagisza power stations. Given are differences between used systems. As an example of the distribution change of the stream of the coal dust going out from coal mills is presented the modernisation of the milling and combustion system of the OP 650 boilers in the Jaworzno III power station.
PL
PKE SA jest przygotowany pod względem technicznym do wytwarzania energii odnawialnej poprzez współspalanie biomasy z paliwami podstawowymi. Wykonane próby potwierdziły, że zarówno w przypadku biomasy drzewnej jak i mączki kostno-zwierzęcej produkowana w ten sposób energia z OZE jest wytwarzana z zachowaniem ostrych wymagań dotyczących emisji substancji szkodliwych do atmosfery, spełnia także wymagania ustawy o odpadach.
EN
PKE SA is technically prepared for generation of the renewable energy in the process of the co-combustion of the bio-mass with basic fuels. Performed tests proves that, as in the case of the wooden bio-mass, as in the case of the powdered animal bones as well, energy is generated with fulfilment strong requirements concerning the emission of harmful substances to the atmosphere; it fulfils also requirements of the Act on wastes.
PL
PKE SA znajduje się w przededniu zakończenia prac nad "strategią rozwoju, restrukturyzacji i prywatyzacji". Uznano, że brak aktualnego programu dla sektora energetycznego nie jest przeszkodą w opracowywaniu strategii firmy. Jest wręcz wyzwaniem. Dobra strategia powinna bowiem przewidywać i uwzględniać skutki zmian w polityce gospodarczej rządu. Za przygotowanie "Strategii..." odpowiada Komitet Sterujący.
EN
End of works on the PKE SA strategy of development, restructuring and privatisation is nearing. It is recognised that lack of the programme for the power sector is not an obstacle for elaboration of the concern strategy; it is a challenge simply. A good strategy must foresee and take into account effects of changes in economic policy of the government. The Steering Committee is responsible for the elaboration of the "Strategy ".
PL
Od wielu lat PKE SA był i jest nadal orędownikiem wprowadzenia w Polsce w petni konkurencyjnego rynku energii elektrycznej oraz uczestniczy w wypracowywaniu zasad jego funkcjonowania. Doświadczenia zebrane w ciągu trzech lat funkcjonowania polskiego rynku energii oraz obserwacji rynków europejskich pozwoliły wypracować własną handlową strategię działania na najbliższe lata w celu umocnienia swojej pozycji na rynku. Podano główne zadania wynikające z tej strategii.
EN
PKE SA has been for many years an advocate of introducing in Poland fully competitive electric energy market and has participated in elaboration of principles of it functioning. Experiences gained during three years of Polish energy market functioning and from observation of European markets enables to elaborate the strategy of own trade activity for the nearest years in order to make more strong own position in the market. Main tasks arisen from this strategy are given.
PL
Przedstawiono stan obecny urządzeń wytwórczych elektrociepłowni i elektrowni wchodzących w skład PKE SA. Uwarunkowania zewnętrzne, tj. ochrona środowiska, wielkość i chłonność rynku ciepła, warunki ekonomiczne wymuszają ciągłą modernizację urządzeń i ich dostosowanie do zmieniających się warunków. Zaprezentowano dotychczasowe działania w tym zakresie oraz przeanalizowano kierunki dalszych zamierzeń. Specyfika eksploatacji urządzeń do produkcji ciepła wpływa niekorzystnie na stan techniczny urządzeń.
EN
Presented is present state of the power equipment in the CHP and Power stations included in PKE SA. Outer conditions, i.e. environment protection, greatness and absorptivity of the heat market, economic conditions force the continuous modernisation of the equipment and its adaptation to changing conditions. Up-to-date activities in this field are presented and direction of further intentions are analysed. Operation specificity of the heat generation equipment unfavourably influences the technical state of the equipment.
PL
Południowy Koncern Energetyczny S.A. jest największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, ale również należy do największych w kraju konsumentów węgla kamiennego. Aby podmiot ten mógł uzyskać odpowiednią pozycję na europejskim rynku wytwórców energii z chwilą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, musi tak dostosować swoje wewnętrzne struktury oraz zasady funkcjonowania, aby sprostać pod każdym względem wymogom stawianym przez Unię. Stąd tak istotnego znaczenia nabiera problem utrzymania, a właściwie zwiększania przez PKE S.A. posiadanego potencjału wytwórczego, procesowi temu powinno towarzyszyć równoczesne poszukiwanie i opracowywanie optymalnego modelu organizacyjnego, pozwalającego na stałe obniżanie kosztów wytwarzania do poziomu odpowiadającego rynkom unijnym. Dla spełnienia tego wymogu niezbędne jest ściślejsze powiązanie wokół PKE S.A. przedsiębiorstw sektora paliwowego, wytwarzania oraz dystrybucji produktu finalnego - energii elektrycznej i ciepła.
EN
Południowy Koncern Energetyczny S.A. (PKE) is the largest Polish producer of electric energy and heat and, at the same time, one of the largest domestic consumers of hard coal. To be able to gain the right position in the European market of energy producers, the entity must adjust its internal structures and principles of operation in a way which will make it possible to PKE to meet the requirements set by the European Community in many respects. Therefore, the problem of maintaining, or to be more exact, increasing the existing production capacity by PKE SA is becoming essential. This process should be coupled with seeking and developing an optimum organisational model, which would allow a continuous reduction of production costs to a level corresponding to the EU markets. In order to satisfy this requirement, it is necessary that stronger links be created around PKE SA between enterprises representing the fuel industry as well as producers and distributors of the final product, i.e. electric energy and heat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.