Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Układy sterujące typu PID są jednymi z najbardziej popularnych regulatorów wykorzystywanych w układach regulacji. W związku z tym znanych jest szereg metod doboru wartości ich parametrów (nastaw). Obok różnych metod inżynierskich czy analitycznych strojenia tego typu regulatorów, dostępne są również podejścia bazujące na optymalizacji. Wskaźnikiem jakości znajdującym w nich zastosowanie jest np. całka z kwadratu uchybu. W artykule przedstawiono alternatywny sposób wyznaczania nastaw regulatora z rodziny PID bazujący na rozwiązaniu liniowokwadratowego zadania optymalizacji wykorzystującego kryterium energetyczne. Uszczegóławiając, pokazano możliwość transformacji optymalnych nastaw regulatora bazującego na sprzężeniu zwrotnym od stanu obiektu w nastawy regulatora w klasycznym układzie regulacji. Jako aplikację wykorzystano nieliniowy matematyczny model dynamiki podwójnego odwróconego wahadła.
EN
The PID-type regulators are one of the most commonly used in control systems. Therefore, there are many different methods of selecting values of their parameters. Apart from various engineering or analytical methods of tuning such controllers, there are also approaches based on optimisation. In the latter case, a typical performance index is integral square error (ISE). In this paper, an alternative method of PID parameters tuning has been presented. This approach is based on a solution of the linear-square optimisation task with energy-based performance index. In the result, a state-feedback controller is obtained. Subsequently, the state-feedback gains are translated into PID regulator parameters. The proposed approach has been illustrated using a non-linear mathematical model of a double inverted pendulum.
PL
Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację.
EN
An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data.
3
Content available remote Czasy realizacji algorytmów PID2DOF w sterownikach serii S7
PL
Celem artykułu jest analiza szybkości działania algorytmu PID napisanego w języku Structured Control Language (SCL) i porównanie go z dostępnym w TIA Portal rozwiązaniem. Porównanie zostało wykonane na kilku platformach CPU S7 oraz na symulatorze sterowników PLCSIM. Jednocześnie artykuł powinien zachęcić producentów PLC do wdrożenia nowych prostszych rozwiązań algorytmów regulacyjnych oraz sterujących.
EN
The aim of the article is to analyze the speed of the PID algorithm written in Structured Control Language (SCL) and compare it with the available solution in the TIA Portal. The comparison was made on several CPU S7 platforms and controllers simulator PLCSIM. At the same time, the article should encourage PLC manufacturers to implement new simpler solutions, ie many available algorithms control algorithms. “The times of PID2DOF algorithms calculation in S7 controller”.
EN
This paper proposes a newly adaptive single-neuron proportional integral derivative (SNPID) controller that uses fuzzy logic as an adaptive system. The main problem of the classical controller is lacking the required robustness against disturbers, measurement noise in industrial applications. The new formula of the proposed controller helps in fixing this problem based on the fuzzy logic technique. In addition, the genetic algorithm (GA) is used to optimize parameters of the SNPID controller. Because of the high demands on the availability and efficiency of electrical power production, the design of robust load-frequency controller is becoming increasingly important due to its potential in increasing the reliability, maintainability and safety of power systems. So, the proposed controller has been applied for load-frequency control (LFC) of a single-area power system. The effectiveness of the proposed SNPID controller has been compared with the conventional controllers. The simulation results show that the proposed controller approach provides better damping of oscillations with a smaller settling time. This confirms its superiority against its counterparts. In addition, the results show the robustness of the proposed controller against the parametric variation of the system.
PL
Jakość regulacji jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko dobór parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości tak, aby maksymalizować wydajność procesu a także dbać o stan aparatury i urządzeń wykonawczych. W zdecydowanej większości rozwiązań praktycznych stosowany jest kwadratowy wskaźnik jakości, zarówno w procesie strojenia jak i oceny jakości regulacji. W artykule zostały zaproponowane inne wskaźniki, cechujące się większą odpornością. Zostały one zastosowane do dwóch zadań: projektowania nastaw regulatora oraz oceny jakości już pracującej struktury sterowania. W pracy uwzględnione zostały rozwiązania dla różnych wersji podstawowego algorytmu regulacji w przemyśle procesowym, tj. PID. Różne strategie regulacji PID zostały również porównane z algorytmem sterowania predykcyjnego typu MPC. Analiza symulacyjna wykorzystuje przemysłowy benchmark układu sterowania systemem chłodniczym wykorzystującym zjawisko kompresji pary.
EN
Control quality is a crucial issue in modern industry. The engineer’s goal is to set control parameters and assess it constantly in order to maximize the efficiency of the process and watch the condition of actuators. The article describes a number of Control Performance Assessment indexes. They are applied to two tasks: controller tuning and the assessment of the quality of an already tuned control strategy. It presents a comparison between different indexes applied to various structures of the PID control algorithm. Finally the results are compared with Model Predictive Control. The analysis uses well known nonlinear industrial benchmark of a refrigeration system based on vapour compression.
EN
The aim of this study is to design a control strategy for the angular rate (speed) of a DC motor by varying the terminal voltage. This paper describes various designs for the control of direct current (DC) motors. We derive a transfer function for the system and connect it to a controller as feedback, taking the applied voltage as the system input and the angular velocity as the output. Different strategies combining proportional, integral, and derivative controllers along with phase lag compensators and lead integral compensators are investigated alongside the linear quadratic regulator. For each controller transfer function, the step response, root locus, and Bode plot are analysed to ascertain the behaviour of the system, and the results are compared to identify the optimal strategy. It is found that the linear quadratic controller provides the best overall performance in terms of steady-state error, response time, and system stability. The purpose of the study that took place was to design the most appropriate controller for the steadiness of DC motors. Throughout this study, analytical means like tuning methods, loop control, and stability criteria were adopted. The reason for this was to suffice the preconditions and obligations. Furthermore, for the sake of verifying the legitimacy of the controller results, modelling by MATLAB and Simulink was practiced on every controller.
EN
Quadrotors represent an effective class of aerial robots because of their abilities to work in small areas. We suggested in this research paper to develop an algorithm to control a quadrotor, which is a nonlinear MIMO system and strongly coupled, by a linear control technique (PID), while the parameters are tuned by the Genetic Algorithm (GA). The suggested technique allows a decentralized control by decoupling the linked interactions to effect angles on both altitude and translation position. Moreover, the using a meta-heuristic technique enables a certain ability of the system controllers design without being limited by working on just the small angles and stabilizing just the full actuated subsystem. The simulations were implemented in MATLAB/Simulink tool to evaluate the control technique in terms of dynamic performance and stability. Although the controllers design (PID) is simple, it shows the effect of the proposed technique in terms of tracking errors and stability, even with large angles, subsequently, high velocity response and high dynamic performances with practically acceptable rotors speed.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania dynamiki quadrocoptera oraz zaprezentowano metodę doboru nastaw regulatorów PID. Dynamikę quadrocoptera wyprowadzono w oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju. W postaci wykresów przedstawiono wyniki symulacji dla nastaw dobranych metodą optymalizacji wykorzystując pakiet Wolfram Mathematica.
EN
The article presents the method of modeling the dynamics of a quadrocopter and presents a method for the selection of PID regulators. The quadrocopter's dynamics were derived based on the Lagrange equations of the second type. In the form of graphs, the simulation results were presented for the settings selected using the optimization method using the Wolfram Mathematica package.
PL
W pracy przedstawiono sterowanie klasycznego obiektu oscylacyjnego przez człon korygujący z wielokrotnym opóźnieniem. Pozwala to na zamianę oscylacyjnej odpowiedzi skokowej obiektu w odpowiedź zbliżoną do odpowiedzi układów inercyjnych oraz wyznaczenie zastępczego modelu wieloinercyjnego o jednakowych stałych czasowych. W oparciu o taki model uproszczony można łatwo określić np. parametry odpowiedniego regulatora PID gwarantujące krótki czas regulacji przy małym przeregulowaniu.
EN
The paper presents the control of the classic oscillatory object by the corrector with multiple delays. The oscillatory response is converting into the response similar to the inertial systems. It allows to replaced the system by the multi-inertial model with equal time constants. The parameters of the PID controller, for such system, can be easily determined by using one of the well known methods.
10
Content available remote Dobór nastaw regulatorów ciągłych z wykorzystaniem środowiska Scilab / Xcos
PL
W pracy przedstawiono sposoby implementacji wybranych algorytmów doboru nastaw regulatorów ciągłych typu PI oraz PID przy pomocy środowiska SCILAB/XCOS. Użyto metod: Ziegler-Nicholsa, autorskiej oraz wykorzystującej wybrane metody optymalizacji. Przedstawiono i porównano wyniki symulacji.
EN
The paper deals with implementation methods of algorithms of tuning of continuous controllers using SCILAB/XCOS environment. Following procedures are shown: Ziegler-Nichols, authorial and the procedure using chosen optimization method. Simulation results are shown and compared.
PL
Artykuł opisuje zmodyfikowany system bezzałogowego pojazdu latającego potocznie zwanego dronem, który został rozbudowany o system automatycznego lądowania. Rozbudowa wymagała modyfikacji sprzętowych oraz ingerencji w system sterowania pojazdem. Wykorzystane zostały metody cyfrowego przetwarzania obrazu oraz algorytmy wykorzystywane w automatycznym sterowaniu.
EN
The article describes modified system of unmanned flying vehicle commonly known as drone, which has been upgraded with an automatic landing system. This expansion required hardware modifications and interference in the control system of the vehicle. Have been used methods of digital image processing and algorithms of standard automatic control.
12
EN
Statistical approach to Control Performance Assessment (CPA) is of great practical importance. This is particularly visible in process industry, where there are many PID loops. They are often assessed with measures derived from the Gaussian probabilistic density function. Standard deviation, variance, skewness or kurtosis form the majority of applied indexes. The review of data originating from process industry shows, however, to the contrary, that these signals have rather non-Gaussian properties and are mostly characterized by fat-tailed distribution disable the ability. Investigations show that strong disturbances may significantly disable the capacity of proper assessment. Standard measures often fail in such cases. It is shown that non-Gaussian measures can help with this problem. Various disturbances are tested and compared. Results show that fat-tailed distributions are an interesting alternative. They are less sensitive to disturbance shadowing and still make possible loop dynamic assessment.
EN
Coagulation process is the main process in conventional water treatment process sequence. It influences the following treatment process aspects: maintaining plant efficiency and increasing the quality of the produced water. This is accomplished by adding chemicals to raw water, such as alum sulphate. To secure the appropriate plant performance, a mathematical model is proposed in this paper for the coagulation unit, followed by the development of the control strategy. Classic PID and neural network based controller regulating the process are used. Tests were performed, based on the real data for water treatment, using MATLAB/SIMULINK. Simulation results showed better values for both settling time and overshoot in the case of using neural network based controller than PID.
PL
W pracy przebadane zostały dwa regulatory zastosowane do sterowania ruchem statku wzdłuż zadanej trasy przejścia. Obiektem sterowania jest model fizyczny statku o nazwie Blue Lady wykorzystywany do szkolenia kapitanów w Ośrodku Manewrowania Statkami na jeziorze Silm w Iławie/Kamionce. Trasa ruchu statku określana jest zazwyczaj przy użyciu tzw. punktów drogi. Poprzez łączenie odcinkami kolejnych punktów drogi tworzona jest trajektoria zadana ruchu statku. Wokół każdego punktu drogi definiowany jest okrąg akceptacji, który statek musi osiągnąć. Kiedy statek wpływa w obszar objęty okręgiem akceptacji to wówczas trajektoria zadana przełączana jest na odcinek łączący dwa kolejne punkty drogi. Z każdym odcinkiem drogi jest powiązania prędkość poruszania się statku. Zadanie sterowania polega na jak najdokładniejszym prowadzeniu statku wzdłuż zadanej trajektorii. W tym celu przebadane zostały dwa regulatory. Pierwszy z nich jest regulatorem stanu (LQG), wykorzystującym dyskretny filtr Kalmana do wyznaczania niemierzonych zmiennych stanu statku, drugi natomiast opiera się na klasycznym regulatorze typu PID.
EN
The study tested two controllers, which were used to control the movement of a ship along a specified route. The control plant is a physical model of a ship called the Blue Lady used for training captains in the Ship Handling Research and Training Center on the lake Silm in Iława/Kamionka, in Poland. The route of the vessel is usually determined using so-called waypoints. The reference trajectory of ship movement is created by combining sections of the successive waypoints. A circle of acceptance, that the ship must achieve is defined around each waypoint. When the ship enters the area of a circle of acceptance then the reference trajectory is switched on the segment connecting two consecutive waypoints. A specified speed of the ship is linked with each section of the road. The task of controlling consists on the most accurate sailing along the ship's trajectory. The first one is a state controller (LQG), which uses discrete-time Kalman filter to determine the unmeasured variables of the ship’s state and the other is based on a classical PID controller.
EN
More and more control systems are based on industry microprocessors like PLC controllers (Programmable Logic Controller). The most commonly used control algorithm is PID (Proportional-Integral-Derivative) algorithm. Autotuning procedure is not available in every PLC. These controllers are typically used in cooperation with HMI (Human Machine Interface) devices. In the study two procedures of autotuning of the PID controller were implemented in the HMI device: step method and relay method. Six tuning rules for step methods and one for relay method were chosen. The autotuning procedures on simulated controlled object and PLC controller without build-in autotuning were tested. The object of control was first order system plus time delay.
PL
Coraz więcej układów sterowania opartych jest na przemysłowych mikroprocesorach takich jak sterowniki PLC (Programmable Logic Controller). W procesach regulacji najczęściej wykorzystywanym algorytmem jest algorytm PID (Proporcjonalno-Całkująco-Różniczkujący). Jednak nie w każdym sterowniku PLC dostępna jest procedura autotuningu. Zazwyczaj sterowniki PLC są wykorzystywane w połączeniu z panelami operatorskimi HMI (Human Machine Interface). W celu przeprowadzeniu badań zaimplementowano w panelu operatorskim HMI dwie metody automatycznego strojenia regulatora PID. Wykorzystano metodę skoku jednostkowego oraz przekaźnikową. Wybrano sześć reguł doboru nastaw dla metody skokowej oraz jedną dla przekaźnikowej. Procedurę autotuningu przetestowano z symulowanym komputerowo obiektem regulacji oraz sterownikiem PLC bez wbudowanej procedury autotuningu. Obiektem regulacji był człon inercyjny I rzędu z opóźnieniem.
EN
The article describes the determination and verification of regulator PID coefficients exampled by regulator which is a part of the control system of pumps for liquids. To implement the identification process we used functions available in Matlab. Obtained in the simulation result amounted to 93.59% of setpoint. The effectiveness of the method is illustrated by the graph allowing comparison of the preset value of the variable capacity of the pump operation with the results obtained from the simulation of the arrangement: the control system - the pump.
PL
W artykule przedstawiono opis wyznaczenia i weryfikacji współczynników regulatora PID na przykładzie regulatora w układzie sterującym pompy do substancji płynnych. Do realizacji procesu identyfikacji zastosowano funkcje dostępne w środowisku Matlab. Otrzymany w procesie symulacji wynik wyniósł 93,59% nastawy. Skuteczność metody zilustrowano za pomocą wykresu umożliwiającego porównanie zadanych zmiennych wartości wydajności pracy pompy z wynikami uzyskanymi z symulacji pracy układu: system sterujący - pompa.
EN
In this paper, the stability problem of Furuta pendulum controlled by the fractional order PD controller is presented. A mathematical model of rotational inverted pendulum is derived and the fractional order PD controller is introduced in order to stabilize the same. The problem of asymptotic stability of a closed loop system is solved using the D-decomposition approach. On the basis of this method, analytical forms expressing the boundaries of stability regions in the parameters space have been determined. The D-decomposition method is investigated for linear fractional order systems and for the case of linear parameter dependence. In addition, some results for the case of nonlinear parameter dependence are presented. An example is given and tests are made in order to confirm that stability domains have been well calculated. When the stability regions have been determined, tuning of the fractional order PD controller can be carried out.
EN
This paper presents a mathematical model of a power controller for a high-frequency induction heating system based on a modified half-bridge series resonant inverter. The output real power is precise over the heating coil, and this real power is processed as a feedback signal that contends a closed-loop topology with a proportional-integral-derivative controller. This technique enables both control of the closed-loop power and determination of the stability of the high-frequency inverter. Unlike the topologies of existing power controllers, the proposed topology enables direct control of the real power of the high-frequency inverter.
EN
The most popular control algorithm in attitude stabilization of multirotor aerial vehicles is a PID controller. It is used so frequently because of low computational requirements and simplicity of implementation and tuning. However, there are many other control algorithms suitable for this task, for example fuzzy logic or neural networks controllers. These algorithms are more complex than PID, but with appropriate knowledge and hardware it is possible to implement them in the on-board controller. This paper presents the comparison of the mentioned algorithms during simulation experiments. The construction process of a micro multirotor flying platform NeuroQuad and the implementation of the tested algorithms on this platform are described.
EN
Proportional-Integral-Derivative (PID) control is the most common control algorithm used in industry. The extensive use of electronics and software has resulted in the situation where the digital PID controller using a microprocessor as well as its software implementation replaces existing pneumatic, mechanical and electromechanical solutions. The reliability of the software system is assured by detection and removal of errors that can lead to failures. The paper presents mathematical methods for verification and testing of microprocessor-based PID controllers that can be used to increase the reliability of the system. The presented methodology explores the concept of testing with a model as an oracle.
PL
Regulator PID (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) jest najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej stosowanym typem regulatora w przemyśle. Intensywny rozwój elektroniki i informatyki spowodował, że cyfrowe regulatory PID budowane na bazie mikroprocesora z odpowiednim oprogramowaniem zastąpiły dotychczasowe rozwiązania pneumatyczne, mechaniczne i elektromechaniczne. Zagwarantowanie niezawodności układu elektronicznego z oprogramowaniem polega między innymi na wykrywaniu i usuwaniu błędów, które mogą prowadzić do awarii. W pracy przedstawiono matematyczne metody weryfikacji mikroprocesorowych regulatorów PID mające na celu wykrycie błędów w systemie i w konsekwencji zwiększenie jego niezawodności poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Metody testowania opierają się na tak zwanym podejściu modelowym, to znaczy, wykorzystują model systemu jako wzorzec zachowania.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.