Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PERKINS 1104C-44
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zamierzeniem autora było przeprowadzenie badań eksperymentalnych i symulacyjnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynnym paliwami pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silników. Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-44 olejem napędowym ON (EKODIESEL-ULTRA-B) oraz porównawczo czterema olejami roślinnymi (olejem rzepakowym OR- 100%, olejem słonecznikowym OSŁ-100%, sojowym OS-100% i olejem lniankowym zwanym rydzowym) OLN-100%) na wielkości szybkozmienne jego pracy. Badania prowadzone były na bazie charakterystyk prędkościowych zewnętrznych i obciążeniowych z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposażonego w system pomiarowy wielkości szybkozmiennych. W badaniach wykonano pomiar przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza dla 100-cykli jego pracy. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów wielkości diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami w aspekcie ekonomicznym, energetycznym oraz ekologicznym.
EN
Carrying out experimental and simulation, concerning applying examinations was planning the perpetrator for powering agricultural engines about the self-ignition with fuels of the plant origin, without accomplishing the structural modernization of engines. An assessment of the influence of powering the engine was an aim of examinations 1104C-44 PERKINS with ON diesel (EKODIESEL-ULTRA-B) and comparatively with four vegetable oils (with OR-100% rape oil, OSŁ-100% sunflower oil, soya OS-100% and oil of camelia sativa OLN-100% OLN-100%) to fast-changeable sizes of its work. Examinations were conducted on the basis of characteristics outside and load with using the post hamownianego equipped with the measuring system of fast-changeable sizes. In examinations a measurement of the course of changes in the pressure was made in the top hat, pressures in the injection wire and wzniosu of netting needle of the injector for 100-cycle of his work. Using fuels about all sorts properties physicochemical to engines about the self-ignition requires the considerable accuracies of the measurements of diagnostic sizes in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels in the economic, energy and environmental aspect.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo dwoma olejami pochodzenia roślinnego (olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki zwanym rydzowym). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silnika o zapłonie samoczynnym oraz zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej służącej do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika skutkowało wyznaczeniem występujących między nimi różnic. Oprócz wskaźników ekonomicznych oraz energetycznych wyznaczono także stężenia najistotniejszych toksycznych składników spalin.
EN
In the article chosen findings of the research on, energy and ecological economic indicators appointed for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: hydrocarbon, low-sulphuric diesel fuels EKODIESEL PLUS 50B and comparatively with 2 oils of the plant origin (with rape oil and camelina sativa oil). Using fuels about different physico- chemical properties to the engine about the self-ignition and applying professional apparatus for the measuring housemaid for outlining basic signs of the work of an engine resulted in outlining differences appearing between them. Apart from economic and energy signs also concentrations of the most essential toxic elements of the exhaust fumes were outlined.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne oraz emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered by a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels with different physicochemical properties for Diesel engines requires high accuracy of measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal combustion engines to have fast and precise methods of estimation its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined demonstrates pressures of burning and influence of the physicochemical features of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine effective signs of the work. They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties has an essential influence on that process as well as fuel injection. This influence is showed in change of effective signs, fuel consumption, for energy parameters and emissions of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
W artykule omówiono wpływ zasilania silnika Perkins 1104C-44 pracującego w ustalonych warunkach pracy według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Podczas badań silnik zasilany był czterema rodzajami paliw ekologicznych. Badania wykazały między innymi wyraźny wpływ takich parametrów fizykochemicznych jak: lepkość, gęstość badanych paliw na godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa, co związane jest z innym przebiegiem procesu wtrysku paliwa i spalania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.