Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Półwysep Helski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zasady wdrożenia projektu pilotażowego smart grid na Półwyspie Helskim w zakresie monitoringu i oprogramowania sieci średniego i niskiego napięcia.
EN
The paper presents principles of implementation of pilot project smart grid on Hel Peninsula in the scope of monitoring and software of MV and LV networks.
2
Content available Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty
PL
Artykuł jest próbą scharakteryzowania okresu okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim w latach 1939–1945. Problematykę tę ukazano przez pryzmat aspektów wojskowych, funkcjonowania społeczności lokalnej oraz niemieckiej, tzw. wielkiej ewakuacji roku 1945. Rozważania oparto przede wszystkim na dostępnej literaturze krajowej i obcojęzycznej, a także nieznanych relacjach mieszkańców półwyspu. W swoich przemyśleniach autor, na podstawie dotychczasowej wiedzy i własnych badań, usiłował pokazać dzieje militarne półwyspu w okresie drugiej wojny światowej oraz życie codzienne mieszkańców po klęsce wrześniowej 1939 roku. Artykuł jest próbą rozpoczęcia szerszej dyskusji naukowej nad tym obszarem wiedzy historycznej, przyjmując, że stan badań w tym zakresie jest wysoce niezadowalający.
EN
The article is an attempt to characterize a period of the Nazi occupation on Hel Peninsula in 1939–1945. It shows military aspects, functioning of the local community and the so-called German grand evacuation in 1945. Considerations are based primarily on available national and foreign language literature as well as unknown accounts of Peninsula inhabitants. The author, in his considerations, based on his up to date knowledge and his own research, tries to show the military history of the Peninsula during World War II and daily life of the Peninsula inhabitants after the September’s defeat in 1939. The article attempts to begin a wider scientific discussion related to this area of historical knowledge, assuming that the state of research in this realm in highly unsatisfactory.
PL
Ze względu na swoje położenie geograficzne Półwysep Helski odegrał w historii szczególną rolę. Stanowił osłonę Zatoki Gdańskiej i ujścia Wisły. Był bazą operacyjną floty. Zwłaszcza w XX wieku polskie i niemieckie obiekty militarne spełniały ważne funkcje obronne. Obecnie straciły swe znaczenie militarne. Ze względu na dużą wartość historyczną te, które ocalały, stają się coraz większą atrakcją turystyczną.
EN
Because of its localization Hel Peninsula played a crucial role in the past. It used to support the defense of the Bay of Gdansk and the area in the mouth of the Vistula. It was a naval base. It was especially in 20th century that Polish and German military objects played a huge defensive role. They have lost their military function. However, owing to their great historical value those remains of the past are becoming greater and greater tourist attraction.
PL
Referat stanowi próbę znalezienia modelu zrównoważonego zagospodarowania terenów mierzejowych, takich jak Półwysep Helski. Poprzez pewnego rodzaju analizę jakości przestrzeni zwraca uwagę na główne aspekty nawarstwiających się na wskazanym terenie problemów. Są to aspekt architektoniczny, kulturowy oraz ekonomiczny jako modulatory zmian przestrzennych i społecznych mierzei.
EN
The paper tries to find a model of sustainable management of spit's areas such as Hel. Through some kind of spatial quality analysis it touches main aspects of problems growing in this area. These are architectural, cultural and economical aspects which create spatial and social changes in the peninsula.
PL
Referat porusza problemy wynikające ze specyfiki terenów mierzejowych. Uwypuklając walory przestrzeni Półwyspu Helskiego jest wskazaniem właściwego kierunku myślenia o gospodarowaniu tym potencjałem.
EN
The paper touches on problems characteristic for peninsula space. It emphasizes the Hel peninsula virtues to show the right direction of managing the potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.