Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oder Waterway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper contains the analysis of the possibility of container transportation on the Oder Waterway (the Gliwice Canal, the canalized stretch of the Oder River, and the regulated stretch of the Oder River), on the assumption that the waterway complies with conditions of class III European waterway. The analysis is based on the concept of modern motor cargo vessel, adjusted to hydraulic parameters of waterway. The vessel is designed for ballasting when passing under bridges. The amount of ballast water that enables transportation of two tiers of containers is given. The costs of waterborne transportation are compared to the costs of rail transportation of containers on selected shipping routes.
EN
The article presents an analysis of the effect of main parameters of the river and land system of container transport on its economic effectiveness. Those parameters are: the number of layers of containers on a barge, percentage of the land transport in the entire route, number and time of transhipments and speed relations. Relationships between those parameters have been established together with the principles of their selection, assuming the main criterion to be gaining profit by using combined transport in comparison with land transport. Examples of combined transport have been presented on the Gliwice – Świnoujście and Gliwice – Hamburg routes, including progress in modernizing the Middle Oder
EN
Despite the convenient system of waterways, the advantages of this branch of transport are scarcely used in Poland. As the share of goods transported in containers rose in the world, inland waterways in Western Europe were adapted to those new circumstances by changing the technology of transport so that it would allow shipping to participate in servicing new freight and new transport destinations. The development and implementation of intermodal concepts of transport opens for inland navigation the possibility to increase their share in transport. ODW [Oder Waterway], which runs through economic regions of great transport needs, is especially predestined to adapt to inland navigation by the development of combined transport of goods in containers.
EN
The article presents the qualitative assessment of the Oder Waterway (Odrzańska Droga Wodna; ODW) based on the Polish classification of inland waterways. Taking into account basic parameters of ships and convoys capable of navigating on the Oder, the river is classified in most sections as a waterway of regional importance (Class II and III). Considering the existing differences of development and operating parameters of the Oder Waterway, its navigational sections have been distinguished and presented in detail in respect of their adaptation for the purposes of inland water transport. The section of the free flowing Oder from the lock in Brzeg Dolny (281.6 km) to the estuary of the Lusatian Neisse (542.4 km) has the lowest transit depths, and the most difficult section to navigate is the section directly below the barrage in Brzeg Dolny, where – due to the progressive erosion of the river bed – the depths are lower than 1.0 m for the majority of the navigation season. The dilapidation of structures built on the Oder causes the operating parameters to lower and consequently the level or the transport use of the Oder. Should one want to take advantage of certain features of inland navigation, such as safety, low energy consumption and high dead-weight tonnage of vessels to create multimodal transport chains, including intermodal and combined chains along the Oder Transport Corridor, until the operating parameters of the waterway are improved, one has to use the means of road and rail transport which would take cargo from vessels on those sections where free inland were not possible.
5
PL
Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków Śródlądowych od kilkunastu lat zajmuje się problemami żeglugi śródlądowej w Polsce. W ostatnim czasie stworzono tam program komputerowy wspomagający szacowanie kosztów transportu śródlądowego z uwzględnieniem parametrów drogi wodnej. Celem referatu jest przedstawienie metody obliczania przepustowości dróg wodnych za pomocą programu komputerowego. Program pozwala na obliczanie kosztów całkowitych transportu towarów masowych przewożonych w systemie łamanym przy użyciu kolei i żeglugi śródlądowej. Z uwagi na fakt, iż PKP Cargo nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących kosztów przewozu, obliczenia dotyczące transportu kolejowego oparte są na stawkach frachtowych publikowanych. Obliczanie kosztów bezpośrednich generowanych przez statki śródlądowe dokonywane jest przede wszystkim na podstawie danych uzyskanych od największego polskiego armatora ODRATRANS oraz na podstawie danych dotyczących floty pływającej po Odrze. Koszty zewnętrzne szacowane są w oparciu o wyniki badań przeprowadzanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
EN
The article is a description of a method of supporting the organization of broken cargo transportation, taking into account transportation by rail and waterway. The Department of Modeling of Hydraulic Machinery and Equipment and Inland Vessels of Wroclaw University of Technology, developed a computing program for the method. It allows for planning transportation of bulk goods and estimating of their costs. The paper contains a description of this computer program. Shows how to calculate the direct costs for both transport modes, external costs of inland transport and the probability of desired hydrotechnical conditions (adequate depth of the waterway by the time required to complete the transport process). A key part of the paper is to present a method of calculating the capacity of the different sections of the waterway. These calculations clearly show the large reserves of inland waterway transport. This means that even without correcting the parameters of waterways, one can easily increase the traffic on the Polish waterways. Knowledge of capacity of the waterway sections and the probability of needed depth on the trail, is the basis for long term planning of the maximum transport capacity of individual segments. For this reason the program is intended for use by shipowners and shippers using the inland waterways.
PL
Artykuł przedstawia logistyczne uwarunkowania tworzenia nowych relacji transportowych, w których w ramach transportu łamanego wykorzystuje się żeglugę śródlądową. Na przykładzie transportu kolejowo-wodnego, wskazano analizy i założenia, które należy poczynić podejmując decyzje o sposobie przewozu. Pierwszym krokiem jest wybranie dostawcy i placów składowych / przeładunkowych. Po określeniu typu taboru (kolejowego i śródlądowego) należy dobrać odpowiednią technologię jego obsługi. Pozwoli to na wyznaczenie harmonogramu dostaw surowca do punktów przeładunkowych i docelowego. W oparciu o dostępną lub planowaną infrastrukturę, należy również dobrać paramtery prac przeładunkowych. Wymienione założenia poczyniono na przykładzie relacji w korytarzu transportowym Odrzańkiej Drogi Wodnej, dla przewozu węgla ze śląskich kopalni do Elektrowni Opole.
EN
The paper presents logistic conditions for creating new transport relations, in which the broken transport includes the inland waterway transport. Using the example of rail-water transportation, it states the analysis and assumptions to be made while taking decisions about how to transport. The first step is to select a supplier and storage yards / handling. After determining the type of vehicles (rail and inland waterway) one should choose the appropriate technology to use. This will allow for scheduling the supplies to points of loading and destination. Based on the available or planned infrastructure, one must also choose the parameters of cargo operation. These assumptions have been made on the example of the relation in Odra Waterway transport corridor for transportation of coal from Silesia's mines to the Opole Power Station.
PL
Odrzańska Droga Wodna jest ważnym elementem europejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych. Przebiega wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i stanowi ogniwo łączące aglomerację szczecińską z południem kraju. Niestety niektóre jej odcinki nie spełniają nawet minimalnych warunków żeglugowych. Poprawa parametrów Odry mogłaby przyczynić się do aktywizacji przewozów. W artykule dokonano analizy przewozów realizowanych Odrzańską Drogą Wodną oraz, w oparciu o przewozy realizowane transportem drogowym i kolejowym w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym, przedstawiono prognozy przewozu ładunków żeglugą śródlądową, zarówno w przypadku realizacji inwestycji poprawiających parametry ODW, jak i ich zaniechania.
EN
The Odra Waterway is an important element of the European inland waterway network. It runs along the Central European Transport Corridor (CETC) and connects agglomeration of Szczecin with south of the country. Unfortunately, some of its sections do not meet even the minimum conditions for shipping. This article presents analysis and forecasts of freight traffic by the Odra Waterway.
EN
An analysis of transport costs in the Oder Waterway conditions was carried out. Transport costs were calculated for the Wrocław-Szczecin-Wrocław line and the Koźle-BerIin-Koźle line. Barge draught has been shown to be the decisive factor having a bearing on transport costs. Depending on the conditions existing on the waterway it is possibIe to determine a saiIing speed at which minimum totaI costs are obtained. Fuel costs were calculated using a software program which aIIows one to optimise the operation of the ship propulsion system.
PL
Przedstawiono analizę kosztów transportu w warunkach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Koszty transportu określono w relacji Wrocław-Szczecin-Wrocław oraz Koźle-Berlin-Koźle. Dla relacji Wr-Sz-Wr przyjęto stałe średnie głębokości drogi wodnej na całej długości trasy. W przypadku relacji Ko-Be-Ko uwzględniono zmienność parametrów hydrotechnicznych na określonych odcinkach drogi wodnej Odry. Oszacowano liczbę floty niezbędnej do przewozu 1 mln ton węgla w relacji Ko-Be. Szacunki te uwzględniają czasy trwania określonych głębokości tranzytowych na Odrze poniżej Brzegu Dolnego za okresu 1980-2003 r. Wykazano, że decydującym czynnikiem wpływającym na koszty jest zanurzenie barek pchanych. Czynnikiem, który może zmniejszyć te koszty, jest prędkość pływania. W zależności od istniejących warunków na drodze wodnej istnieje możliwość określenia prędkości plywania, przy której uzyskuje się minimalne koszty całkowite. Koszty paliwa określone zostały przy wykorzystaniu programu cyfrowego. Podstawą do określenia kosztów paliwa są parametry układu napędowego oraz opory ruchu statku. Program pozwala na optymalizację parametrów pracy układu napędowego statku. Pozostałe składniki kosztów zostały oszacowane na podstawie danych armatora ODRATRANS S.A. Analiza została przeprowadzona przy założeniu eksploatacji zestawu pchanego INBAT. Jest to koncepcja nowej generacji zestawów pchanych przystosowanych do eksploatacji na ekstremalnie płytkich wodach przy zmiennych w czasie warunkach hydrotechnicznych na drodze wodnej.
9
Content available remote The Oder and the Oder transport corridor
EN
The oder Waterway is the only waterway in Poland suitable for transport. It interconnects and integrates major industrial agglomerations in Poland. OWW may constitute an important link in a transport corridor providing the shortest connection between the Scandinavian countries and the Balkans. Its transport function gains much in importance in the light of the EU transport policy. Currently, because of years of neglect, OWW cannot be fully used as a shipping route. The realization of the Program for the Oder 2006 will significantly improve the navigation conditions on the Oder but it will not lead to full integration of this waterway with Europe's system of waterways. The effectiveness of transport on the Oder can be substantially improved by building a new generation of push trains adapted to operation on shallow waters.
PL
Odrzańska Droga Wodna jest jedyną drogą wodną w Polsce, która ma znaczenie transportowe. Może stanowić istotny element korytarza transportowego, będącego najkrótszym połączeniem państw skandynawskich z Bałkanami. Jej transportowe znaczenie wzrasta w związku z polityką transportową UE. Obecnie, z uwagi na wieloletnie zaniedbania, ODW nie może być w pełni wykorzystana jako szlak transportowy. Realizacja Programu dla Odry 2006 znacznie poprawi warunki nawigacyjne na Odrze. Nie doprowadzi to jednak do pełnej integracji tej drogi wodnej z systemem dróg wodnych Europy. Efektywność transportu na Odrze można znacznie poprawić budując nową generację zestawów pchanych dostosowanych do eksploatacji na wodach płytkich.
EN
The effectiveness of inland water-borne transportation on the Oder Waterway is determined by the stretch of freely running Oder River, especially the stretch between Brzeg Dolny and the mouth of the Nysa Łużycka River. Sections of the lowest binding transit depth appear along this stretch. The depth varies in time and limits the ship draught allowed on specific day. Cumulative data on duration of individual depths are little useful in evaluation of transport effectiveness. Important are the data that describe the day-by-day variation of depth, so that one can determine draught of ship to pass the specific route in consecutive days. Three kinds of trips typical for the freely running Oder River have been assumed in analysis namely: Wroclaw - Szczecin, Szczecin - Wroclaw and return trip Wroclaw - Szczecin - Wrocław. Each of those trips is distinguished by the duration of voyage that depends on ship draught and speed. Duration of depths specified for selected kinds of trips were determined on the base of data from period 1980-2000. A factor was introduced that is defined as the ratio between the amount of shipped cargo and the costs of respective transport work including costs of building of vessels. The amount of shipped cargo (during the specified period, e.g. 1 year) is determined taking account of for the number of trips possible at various ship draughts. For determined durations of depths the factor is a function of moulded draught, arrangement of barges in a train, length and width of vessel, ship speed. Considering the obtained results one can accept that basic factors that promote the effectiveness of inland water-borne transportation are as follows: transit depth constant in time and main particularities of the largest vessels allowed on the specific waterway. Moulded draught and length of vessel are fundamental.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.